Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
54 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 25/UBND-KTTH ngày 04/01/2019 04/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v thực hiện chủ trương thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã UBND huyện Đăk Hà 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Ban tiếp dân
3154/VP-TD 20/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Chuyển đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nan đến UBND huyện Đăk Hà để xem xét, xử lý và trả lời cho công dân theo quy định. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/1/2018. UBND huyện Đăk Hà 15/01/2019 Báo cáo số 852/BC-UBND ngày 27/12/2018 của UBND huyện Đăk Hà về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của bà Nguyễn Thị Nan
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3436/UBND-TD 07/12/2018  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà triển khai thực hiện theo đúng quy định và thông báo, trả lời cụ thể kết quả xử lý vụ việc cho các hộ dân thôn Pa Cheng, xã Đăk Long biết để phối hợp với chính quyền thực hiện các thủ tục đất đai theo quy định của Luật Đất đai hiện hành; Đối với diện tích đất mà Nông trường 701 (nay là Công ty TNHH MTV cà phê 734) đã nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của 07 hộ dân vào năm 2002 (07 hộ dân chuyển nhượng đất đã được UBND huyện Đăk Hà cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) để mở rộng diện tích đất trồng cà phê tại xã Đăk Hring (nay là xã Đăk Long) huyện Đăk Hà.... UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Ban tiếp dân
3404/UBND-NNTN 04/12/2018  UBND tỉnh   V/v quản lý, sử dụng đá làm vật liệu xây dựng thông thường sau nổ mìn UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3321/UBND-TD 28/11/2018  UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà xem xét, thụ lý giải quyết khiếu nại theo thẩm quyền và theo đúng quy định đối với khiếu nại của bà Phạm Thị Thanh Loan về việc UBND huyện Đăk Hà cấp Giấy CNQSD đất cho ông Lục Văn Đức vào năm 2015 UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Ban tiếp dân
3312/UBND-HTKT 27/11/2018  UBND tỉnh   Rà soát quy hoạch xây dựng trên địa bàn các huyện, thành phố UBND huyện Đăk Hà 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
3295/UBND-TD 26/11/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc xử lý qua báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh về kết quả kiểm tra công tác tiếp công dân tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 3276/UBND-KTTH ngày 22/11/2018 22/11/2018  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội năm 2018 UBND huyện Đăk Hà 20/12/2018 Đã có báo cáo 836/BC-UBND ngày 20/12/2018 của UBND huyện
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế