Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND huyện Đăk Hà 10/10/2021 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3098/VP-HTKT 30/09/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Hà, Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Ia H'Drai, Kon Rẫy, Kon Plông và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum khẩn trương rà soát, có ý kiến về Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022( ), hoàn thành gửi về Sở Công Thương trước ngày 06 tháng 10 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà 06/10/2021 giới thiệu địa điểm tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, triển lãm thương mại
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
2418/VP-HTKT 12/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin Báo điện tử Nông nghiệp Việt Nam ngày 12 tháng 8 năm 2021 phản ánh thông tin: “Thủy điện Đức Nhân bậc 2 chậm đền bù, người dân sống trong lo sợ”. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 8 năm 2021. UBND huyện Đăk Hà 18/08/2021 Kiểm tra xác minh thông tin báo chí
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. UBND huyện Đăk Hà 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1875/UBND-KTTH' 08/06/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non cônglập, khẩn trươngtriển khai thực hiện việc bổ nhiệmcác hạng chức danh nghề nghiệpvàxếp lương đối với viên chức trực thuộctheo đúng quy định, thẩm quyền được giao và thẩm quyền được ủy quyền tại điểm 1 Văn bản này. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà 30/06/2021 Về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức ngành giáo dục và đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1412/UBND-KTTH' 05/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương hướng dẫn Ban đại diện Hội người cao tuổicấp huyện, Hội người cao tuổi cấp xã xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động (hỗ trợ kinh phí hoạt độngthường xuyên, kinh phí tổ chức Đại hội...) theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh tại Văn bản số 4633/UBND-KTTH ngày 17tháng 12năm 2020 về việc hỗ trợ hoạt động của Hội Người cao tuổi các cấp.Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện các nội dung nêu trên trước ngày 30 tháng 5 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà 29/05/2021 Kết quả xây dựng Đề án thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao để hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Hội Người cao tuổi cơ sở
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1223/VP-HTKT 04/05/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà (Chủ đầu tư) kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án Đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi Ngọk Réo huyện Đăk Hà; báo cáo kết quả kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân (kèm hồ sơ có liên quan) gửi về Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 5 năm 2021. UBND huyện Đăk Hà 15/05/2021 Đề xuất kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan trong việc để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản của dự án đường giao thông nông thôn từ xã Đăk La đi xã Ngọk Réo
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 UBND huyện Đăk Hà 14/03/2021 Về việc đề xuất nội dung cần ủy quyền
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung