Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
406/QĐ-TTg 22/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu hộc, trung học cơ sở, trung học phổ thông). Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tại kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07/5/2021, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện trước 30/6/2021.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
406/QĐ-TTg 22/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 31/12/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
886/VPCP-KSTT 04/02/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, Gửi VPCP trước 24/02/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 23/02/2021 Công văn số 636/UBND-TTHCC ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn