Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Công Thương 27/01/2021 Báo cáo tình hinh chuẩn bị tổ chức tết nguyên đán
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Công Thương 14/01/2021 phối hợp báo cáo giải quyết kiến nghị của các đoàn giám sát hội đồng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Công Thương 30/01/2021 công văn số 112/SCT-KTHCTH ngày 21/1/2021 về việc phối hợp báo cáo các nhiệm vụ của ngành công thương phục vụ tổng kế đại hội
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Công Thương 20/01/2021 Công văn số 93/SCT-KHTCTH ngày 19/1/2021 về việc đăng ký nội dung trình họp HĐND
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Công Thương 08/01/2021 tham mưu đề xuất kiến nghị trong địa phương lĩnh vực công thương
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
4799/UBND-KTTH 29/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương chủ động rà soát, tổng hợp các văn bản đã cho chủ trương khảo sát, nghiên cứu đầu tư, gửi Sở KH&ĐT để tổng hợp Sở Công Thương 08/01/2021 Rà soát văn bản khảo sát
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Công Thương 28/02/2021 kế hoạch 01/KH-SCT ngày 5/1/2021 về việc kế hoạch hoạt động kiểm tra thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4747/UBND-KTTH 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến Đối với phần diện tích dự án thuộc Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Cụm công nghiệp thuộc đô thị Kon Plông (khoảng 36 ha) Sở Công Thương 31/01/2021 CV 64/SCT-QLNL ngày 13/1/2021 về việc tháo gỡ khó khăn Tập đoàn TH
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
4747/UBND-KTTH 25/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với chủ trương khảo sát tại Văn bản số 2234/UBND-HTKT ngày 27 tháng 8 năm 2019 (công suất 49,5MW, diện tích khảo sát khoảng 145 ha) Đối với vị trí chồng lấn của Dự án nhà máy điện mặt trời Ia Tơi 2A Sở Công Thương 64/SCT-QLNL ngày 13/1/2021 về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến dự án trồng cây của Tập đoàn TH
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng