Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
35 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1981/UBND-HTKT 15/06/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 6 năm 2021 Sở Công Thương 23/06/2021 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1681/VP-HTKT 11/06/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành và nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Công văn số 3040/UBND-HTKT ngày 17 tháng 8 năm 2020, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Công văn trên (có gửi kèm theo) và đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 6 năm 2021 Sở Công Thương 25/06/2021 BC số 255/BC-SCT báo cáo tinh hình và kết quả thưc hiện NQ 115/NQ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1396/PC-HTKT 13/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, hoàn chỉnh các nội dung liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành trong tháng 5 năm 2021) Sở Công Thương 31/05/2021 công văn số 853/SCT-QLNL ngày 25/5/2021 về việc điều chuyển tài sản công trình điện đầu tư bằng vốn nhà nước sang tập đoàn điện lực VN
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1257/PC-HTKT 11/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên (hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2021) Sở Công Thương 20/05/2021 Công văn 788/SCT-QLNL ngày 19/5/2021 về việc tình hình thực hiện chỉ thị 20/CT-TTg
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
857/VP-HTKT 01/04/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương đánh giá kết quả thực hiện Đề án khuyến công địa phương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời rà soát các nguồn kinh phí khuyến công và danh sách các Hợp tác xã cần hỗ trợ kinh phí thực hiện Đề án khuyến công để có kế hoạch chuẩn bị và thực hiện công tác hỗ trợ cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước 12 tháng 4 năm 2021) Sở Công Thương 12/04/2021 công văn 536/SCT-KHTCTH ngày 9/4/2021 về việc báo cáo thực hiện đề án khuyến công
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
722/PC-HTKT 22/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nội dung đề nghị của Bộ Công Thương tại Văn bản trên; hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2021. Sở Công Thương 20/04/2021 Công văn số 566/SCT-QLTM ngày 14/4/2021 về việc chuẩn bị nội dung
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Công Thương 14/03/2021 Công văn 328/SCT-KHTCTH về việc ủy quyền
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Công Thương 15/03/2021 rà soát thủ tục hành chính đã công bố theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh và thủ tục hành chính công khai cơ sở DLQG
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Công Thương 10/04/2021 rà soát số liệu thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên. Sở Công Thương Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung