Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1809/VP-HTKT 30/06/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ nêu trên (hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 năm 2020). Sở Công Thương 20/07/2020 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1736/VP-HTKT 23/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể kèm thuyết minh và dự toán kinh phí thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản trên (có gửi văn bản kèm theo); hoàn thành và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 7 năm 2020. Sở Công Thương 05/07/2020 BC 322/BC-SCT về việc đề xuất nhiệm vụ kinh phí thực hiện QĐ 200
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1708/VP-HTKT 19/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và Công ty điện lực Kon Tum chuẩn bị nội dung và liên lạc với Tổng Công ty Điện lực miền Trung để sắp xếp buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư lưới điện phục vụ dự án Chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa công nghệ cao tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy của Công ty cổ phần tập đoàn TH (hoàn thành trong tháng 6 năm 2020). Sở Công Thương 30/06/2020 Báo cáo số 318/BC-SCT ngày 30/6/2020 của Sở công thương về việc cấp điện phục vụ thu hút đầu tư
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1634/VP-HTKT 11/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu ý kiến của Bộ Công Thương tại Văn bản trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 17 tháng 6 năm 2020). Sở Công Thương 17/06/2020 công văn số 900/SCT-QLNL ngày 16/6/2020 về việc triển khai phương án đấu nối nhà máy thủy điện
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1627/VP-HTKT 11/06/2020  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh: Báo cáo sơ kết 07 năm triển khai Kế hoạch hành động Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Kon Tum thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030 (hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2020). Sở Công Thương 25/06/2020 công văn số 892/SCT-QLTM ngày 15/6/2020 về việc báo cáo sơ kết 7 năm thực hiện kế hoạch hành dộng XNK
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
Số 254-CV/BCSĐ 09/06/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh là Giám đốc Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch nêu trên theo đúng quy trình, quy định (hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2020). Sở Công Thương 20/06/2020 kế hoạch số 42/KH-SCT ngày 12/6/2020 kế hoạch khắc phục các khuyết điểm theo kết luận số 1286/TU
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1537/VP-HTKT 03/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Đề nghị Sở Công Thương có văn bản yêu cầu Công ty Envision Energy (sau đây gọi tắt là Công ty) khẩn trương báo cáo tình hình triển khai lắp đặt cột đo gió và báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu đánh giá tiềm năng phát triển dự án điện gió của Công ty trên địa bàn huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2020 (qua Sở Công Thương). Trường hợp quá thời hạn trên mà Công ty chưa có báo cáo, Sở Công Thương tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi chủ trương khảo sát, nghiên cứu dự án, lắp đặt cột đo gió, đánh giá tiềm năng phát triển điện gió của Công ty theo đúng các quy định hiện hành. Sở Công Thương 15/06/2020 công văn số 860/SVT-QLNL ngày 11/6/2020 của Sở công thương về việc thông báo kết thúc thời gian khảo sát đánh giá phát triển điện gió
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1547/VP-HTKT 03/06/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Kon Tum và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy tại Văn bản trên (có gửi văn bản kèm theo); tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 12 tháng 6 năm 2020. Sở Công Thương 12/06/2020 công văn số 881/SCT-QLNL ngày 12/6/2020 của Sở công thương về việc tham mưu đầu tư lưới điện phục vụ thu hút đầu tư sa thầy
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1395/VP-HTKT 18/05/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để nghiên cứu, xây dựng Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 phù hợp với lộ trình, điều kiện kinh tế - xã hội và ngân sách của tỉnh Sở Công Thương 30/06/2020 Tờ trình về việc phê duyệt kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1526/UBND-HTKT 05/05/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Công Thương khẩn trương hoàn thành hồ sơ Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, đăng ký và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2020 Sở Công Thương 31/05/2020 Tờ trình số 33/TTr-SCT ngày 18/5/2020 về việc Đề nghị ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung “Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy chế quản lý kinh phí khuyến công,mức chi cho hoạt động khuyến công, xây dựng và thực hiện đề án từ nguồn kinh phí khuyến công của tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến