Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Công Thương Báo cáo triển khai sử dụng hệ thống cơ sở dự liệu khiếu nại tố cáo
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Công Thương 22/03/2019 tham gia ý kiến dự thỏa trung tâm hành chính công
Đã hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Công Thương 18/03/2019 tham gia ý kiến dự thảo danh mục trung tâm hành chính
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 581/VP-HTKT ngày 11/3/2019 11/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Sở Công Thương 15/04/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Kế hoạch số 499/KH-UBND ngày 08/3/2019 08/03/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch CPTPP trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Công Thương 20/11/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Công Thương 20/03/2019 BC thực hiện quyết định 31/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 ban hành chương trình hành động triển khai thực hiện 3 lĩnh vực đột phá
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
470/UBND-TD 06/03/2019  UBND tỉnh   Giao Công ty Cổ phần Tấn Phát tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đăk Tô, UBND xã Đăk Rơ Nga và các đơn vị có liên quan khẩn trương xem xét, giải quyết công tác bồi thường, hỗ trợ đối với kiến nghị của ông Trần Dương Chấn và các hộ gia đình cá nhân bị thu hồi ảnh hưởng và trả lời dứt điểm đối với các nội kiến nghị của công dân...Giao Sở Công thương tiếp tục phối hợp với UBND huyện Đăk Tô, UBND xã Đăk Rơ Nga và các đơn vị có liên quan đôn đốc Công ty Cổ phần Tấn Phát kiểm tra, rà soát đối với các hộ dân bị ảnh hưởng nhưng chưa được bồi thường thì có trách nhiệm bồi thường theo quy định. Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
456/UBND-TD 04/03/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Công thương tiếp tục phốihợp với UBND huyện Đăk Hàvà các đơn vị có liên quan đôn đốc Công ty cổ phần Thủy điện Đức Nhân Đăk Psi kiểm tra, rà soát đối vớicác hộ dân bị ảnh hưởng nhưng chưa được bồi thường thì có trách nhiệm bồi thường theo quy định; đôn đốc Công ty TNHH khai thác và chế biến nông, lâm, sản Nghĩa Phát khẩn trương tiến hành làm cầu bắc qua sông để nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo chất lượng và theo quy định. Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 373/UBND-HTKT ngày 22/02/2019 22/02/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo trên của Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy định về xây dựng đề án trình cấp ủy ban hành tại Quyết định số 758-QĐ/TU ngày 14/11/2017 của Tỉnh ủy; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28/02/2019 Sở Công Thương 28/02/2019 xây dựng đề cương kế hoạch của BTV TU thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
Công văn số 342/VP-HTKT ngày 11/02/2019 11/02/2019  Văn phòng UBND tỉnh   V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Công Thương 28/02/2019 công văn số 221/SCT-QLTM ngày 27/2/2019 của sở công thương về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện hiệp định đối tác toàn diện CPTPP
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật