Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2906/VP-KTTH 23/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đề nghị của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 30 tháng 5 năm 2023 Sở Công Thương 30/05/2023 tham gia Chương trình “Tuần lễ triển lãm sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành” năm 2023 tại Showroom Xuất khẩu số 92-96, đường Nguyễn Huệ, Quận 1
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
2912/VP-KTTH 23/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với đề nghị của Công ty TNHH TM OCOP Việt Nam theo quy định của pháp luật; hoàn thành tham mưu trước ngày 02 tháng 6 năm 2023 Sở Công Thương 02/06/2023 tham mưu UBND tỉnh phúc đáp Tờ trình số 02.2023/TTr-UBND của Công ty TNHH TM OCOP Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1311/KH-UBND 08/05/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh rà soát theo toàn bộ thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân phê duyệt trên địa bàn tỉnh (bao gồm: cấp tỉnh, huyện, xã). Trên cơ sở Điều 13, Điều 20, Điều 21, Điều 22 Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, thực hiện bảng tổng hợp rà soát theo mẫu được cung cấp tại kế hoạch này (Phụ lục III), sau khi hoàn thành bảng tổng hợp, các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mục, cụ thể: - Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu triển khai tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; - Danh mục thủ tục hành chính, nhóm thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu triển khai ngay việc tái cấu trúc quy trình, cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình hoặc một phần trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Các phương án đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trước khi thực hiện tái cấu trúc quy trình. Thời gian hoàn thành: trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 (các sở, ban ngành; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập 02 danh mục như trên, kèm Công văn và bảng tổng hợp rà soát gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, để báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt danh mục và thay thế các quyết định trước đây về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến). Sở Công Thương 05/06/2023 rà soát, chuẩn hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2083/VP-KTTH 13/04/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương tiếp tục lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan, tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 4 năm 2023 Sở Công Thương 25/04/2023 Tờ trình v/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
491/KH-UBND 27/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Công Thương 30/05/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện Kế hoạch số 491/KH-UBND ngày 27/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Công Thương 10/02/2023 tham gia ý kiến dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
490/VP-KTTH 31/01/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm rõ hiện nay có bao nhiêu cửa hàng xăng dầu đã đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng không thể cấp phép hoạt động kinh doanh do chưa thực hiện thủ tục đấu nối; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của các cửa hàng xăng dầu này đến việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay. - Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý nào để xem xét, quyết định đối với đề xuất của Sở Công Thương về việc "tạo điều kiện để các cửa hàng xăng dầu tiếp tục hoạt động song song với việc hoàn tất các thủ tục đấu nối"; phân tích thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong trường hợp thống nhất với đề xuất nêu trên. Sở Công Thương 15/02/2023 Đấu nối cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương 10/06/2023 đăng ký bổ sung các nội dung trình kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2024 Sở Công Thương 30/09/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra