Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
51 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3091/PC-VP 18/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trung tâm Tư vấn chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu theo quy định. Sở Công Thương 30/10/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3310/VP-HTKT 14/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí Thư Trung ương Đảng như đề nghị của Đảng Đoàn Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum Sở Công Thương 18/10/2021 báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện chỉ thị 03/CT-TW
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
3212/VP-HTKT 08/10/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát thông tin về đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực Công Thương và đề xuất phương án quy hoạch, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản trên; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29 tháng 10 năm 2021 Sở Công Thương 29/10/2021 cung cấp thông tin phương án sắp xếp quy hoạch
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Công Thương 10/10/2021 báo cáo tình hình triển khai thực hiện đề cương báo cáo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3045/VP-HTKT 27/09/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Sở Công Thương 11/10/2021 Tờ trình đề nghị ban hành kế hoạch triển khai thực hiện QĐ 1600/QĐ-TTg
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Công Thương 15/09/2021 Công văn 1688/SCT-HCTH về việc rà soát danh mục báo cáo định kỳ của UBND tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Công Thương 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2315/VP-HTKT 03/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin báo chí phản ánh nêu trên; xử lý hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc trên (nếu có). Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 8 năm 2021 Sở Công Thương 10/08/2021 Báo cáo số 313/BC-SCT về việc xác minh thông tin báo chí
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Sở Công Thương 15/08/2021 Tờ trình 49/TTr-SCT về việc danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện và không đủ điều kiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
2019/PC-HTKT 15/07/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tại Công văn nêu trên theo đúng quy định (hoàn thành trước ngày 23 tháng 7 năm 2021) Sở Công Thương 23/07/2021 Công văn số 1306/SCT-QLTM vê việc triển khai văn bản 4721/VPCP-QHQT
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến