Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
55 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Công Thương 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Công Thương 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
1011/VP-HTKT 25/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Công Thương. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có khó khăn vướng mắc hoặc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Sở Công Thương công văn số 650/SCT-QLTM ngày 21/5/2019 của Sở công thương về việc cung cấp danh sách cửa hàng và thông tin các sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh kontum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1010/VP-HTKT 25/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2014-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng các dự án, nhiệm vụ thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong năm 2020 theo các biểu mẫu gửi kèm Công văn của Bộ Công Thương nêu trên; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2019. Sở Công Thương 15/05/2019 Công văn số 586/SCT-QLTM ngày 9/5/2019 của sở công thương việc đề xuất nhiệm vụ thực hiện đề án phát triển TTTN
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
991/VP-HTKT 23/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Về việc triển khai thực hiện Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Sở Công Thương Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Công an tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: Nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của đơn vị mình; thủ tục hành chính thuộc lính vực quản lý được tiếp nhận và giải quyết tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã (các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, phê duyệt), trình Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh phê duyệt (hoàn thành trước ngày 02 tháng 5 năm 2019); Sở Công Thương 02/05/2019 Công văn 515/SCT-VP của sở công thương về việc đăng ký cán bộ làm việc tại trung tâm hành chính công
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật