Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
71 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1990/VP-NNTN 09/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v đấu giá cấp phép khai thác điểm mỏ than bùn Sở Công Thương 21/08/2019 Công văn số 1115/SCT-QLNL ngày 15/8/2019 của Sở công thương về việc đấu giá cấp giấy phép mỏ than bùn
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
1926/VP-HTKT 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn trên; hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 09 tháng 8 năm 2019 Sở Công Thương 09/08/2019 Công văn số 1081/SCT-QLTM ngày 8/8/2019 của Sở công thương về việc phối hợp các đơn vị liên quan dự thảo báo cáo của UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Công thương
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1894/VP-NNTN 01/08/2019  UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở ông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, thống nhất nội dung hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có sản phẩm là thế mạnh của tỉnh tham gia chuỗi giá trị rong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; trong đó, cần lưu ý việc lồng ghép các nội dung hỗ trợ của từng ngành, lĩnh vực, nhằm tránh hỗ trợ trùng lắp, chồng chéo để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 8 năm 2019. Sở Công Thương 15/08/2019 Công văn xin gia gia hạn nội dung tham mưu UBND tỉnh Kon Tum về việc lựa chọn doanh nghiệp hỗ trợ năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1805/VP-HTKT 23/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư trung ương đảng và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nêu trên; hoàn thành và báo cáo trước ngày 10 tháng 8 năm 2019. Sở Công Thương 10/08/2019 côgn văn 1061/SCT-QLTM ngày 6/8/2019 của sở công thương về việc chủ trì phối hợp các đơn vị địa phương liên quan nghiên cứu triển khai chỉ thị 30/CV-TW của ban bí thư trung ương Đảng
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1798/KH-UBND 18/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung theo Kế hoạch; định kỳ vào ngày 15 tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương để tổng hợp) Sở Công Thương 15/12/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1668/UBND-TD 03/07/2019  UBND tỉnh   Thực hiện kiến nghị của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân
877/PC-HTKT 11/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   về việc đề xuất bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường Sở Công Thương 20/06/2019 Công văn 764/SCT-KTATMT ngày 13/6/2019 của sở công thương về việc đề xuất bổ sung quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1338/VP-HTKT 31/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan tiến hành làm việc và hướng dẫn giải quyết đối với nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Đơn kiến nghị của Bà Y Mum. Kết quả báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 6 năm 2019. Sở Công Thương 05/06/2019 Công văn 723/SCT-QLTM ngày 5/6/2019 của UBND tỉnh về việc tham mưu giải quyết đơn kiến nghị của bà Y mum huyện đăk glei
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... Sở Công Thương Đang thực hiện Ban tiếp dân