Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
15 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1097/UBND-HTĐT ngày 09/5/2019 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Ngọc Hồi 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động tại địa phương (gửi Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2019). Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương UBND huyện Ngọc Hồi 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
924/UBND-KGVX 22/04/2019  UBND tỉnh   Tập trung chỉ đạo, rà soát và báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ cải thiện nhà ở cho người có công cách mạng theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại văn bản nêu trên. Hoàn thành và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về số liệu báo cáo của đơn vị, địa phương UBND huyện Ngọc Hồi 30/04/2019 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. UBND huyện Ngọc Hồi 30/04/2019 (Quá hạn 25 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
857/UBND-NNTN 16/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp xây dựng Báo cáo tình hình phát triển cao su từ năm 2011 đến nay và các kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện đến nay 2030 (Báo cáo theo Đề cương kèm theo Công văn của Ban Kinh tế Trung ương tại Công văn số 3293-CV/BKTTW ngày 5-4-2019) gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 5 năm 2019. UBND huyện Ngọc Hồi 05/05/2019 (Quá hạn 20 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
840/VP-NNTN 09/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Báo cáo tình hình sử dụng, lồng ghép vốn liên quan đến đầu tư, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đề xuất mức đối ứng của ngân sách huyện và ngân sách xã trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2019 (Quá hạn 35 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
772/UBND-KGVX 03/04/2019  UBND tỉnh   Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát số hộ dân thực tế có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019; chủ động cân đối, vận động các nguồn lực của địa phương để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân, không để Nhân dân bị thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019. Trường hợp khả năng của địa phương không đảm bảo để hỗ trợ cho Nhân dân, thì tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác và số liệu báo cáo của địa phương. UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2019 (Quá hạn 35 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
697/UBND-HTĐT 01/04/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   rà soát quỹ đất tại từng địa phương để tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư, tập trung vào các dự án có tiềm năng, có sức lan tỏa cao thu hút đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. UBND huyện Ngọc Hồi 15/04/2019 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
541/UBND-KGVX 13/03/2019  UBND tỉnh   có trách nhiệm chỉ đạo làm rõ và xử lý tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm (nếu có) UBND huyện Ngọc Hồi 31/03/2019 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND UBND huyện Ngọc Hồi 20/03/2019 (Quá hạn 66 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật