Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Ngọc Hồi 16/08/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1855/UBND-TD 24/07/2019  UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi tiến hành kiểm điểm trách nhiệm đối với Ủy ban nhân dân xã Đăk Nông, Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện Ngọc Hồi UBND huyện Ngọc Hồi 05/08/2019 (Quá hạn 16 ngày)
Chưa hoàn thành
Ban tiếp dân
1723/UBND-KGVX 09/07/2019  UBND tỉnh   - Xử lý nghiêm minh theo đúng quy định đối với cá nhân, tập thể có liên quan trong chỉ đạo, lãnh đạo triển khai các chính sách bảo hiểm bắt buộc thuộc đơn vị, địa phương quản lý; rút kinh nghiệm nhằm đề ra giải pháp quản lý, điều hành triển khai thực hiện các chính sách này trong thời gian tới đảm bảo đúng các quy định pháp luật hiện hành. - Chỉ đạo các đơn vị được thanh tra thuộc đơn vị, địa phương quản lý : Tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm của thủ trưởng, tập thể lãnh đạo và các cá nhân có liên quan qua các thời kỳ từ 2007 đến 2018 về vấn đề điều hành, quản lý tài chính - ngân sách tại đơn vị không thanh toán các chế độ bảo hiểm bắt buộc theo quy định; có biện pháp thực hiện ngay và chấm dứt tình trạng nợ đọng và không để phát sinh nợ mới. UBND huyện Ngọc Hồi 20/07/2019 (Quá hạn 32 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1102/VP-HTKT 09/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh UBND huyện Ngọc Hồi 31/05/2019 (Quá hạn 82 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1097/UBND-HTĐT 09/05/2019  UBND tỉnh   đề xuất danh mục dự án thu hút đầu tư đảm bảo đầy đủ thông tin theo Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kết quả gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) UBND huyện Ngọc Hồi 20/05/2019 (Quá hạn 93 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động tại địa phương (gửi Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20/5/2019). Riêng Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương UBND huyện Ngọc Hồi 20/05/2019 (Quá hạn 93 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 UBND huyện Ngọc Hồi 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
987/VP-NNTN 23/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   thực hiện nghiêm túc việc chi trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản ngân hàng hoặc hình thức thanh toán điện tử khác theo Văn bản số 2887/UBND-NNTN ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh (đối với các đơn vị, địa phương đã thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng bằng tiền mặt thì báo cáo kết quả mở tài khoản ngân hàng), hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Ngọc Hồi 30/06/2019 (Quá hạn 52 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
840/VP-NNTN 09/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Báo cáo tình hình sử dụng, lồng ghép vốn liên quan đến đầu tư, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn; đề xuất mức đối ứng của ngân sách huyện và ngân sách xã trong việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2019 (Quá hạn 123 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
772/UBND-KGVX 03/04/2019  UBND tỉnh   Khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, rà soát số hộ dân thực tế có nguy cơ thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019; chủ động cân đối, vận động các nguồn lực của địa phương để kịp thời hỗ trợ cho Nhân dân, không để Nhân dân bị thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019. Trường hợp khả năng của địa phương không đảm bảo để hỗ trợ cho Nhân dân, thì tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 20 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác và số liệu báo cáo của địa phương. UBND huyện Ngọc Hồi 20/04/2019 (Quá hạn 123 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã