Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
592/VP-HTKT 09/03/2020  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Cục Quản lý thị trường tỉnh Kon Tum chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, có ý kiến góp ý đối với Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên (Hồ sơ xây dựng Đề án thành lập 19 Cục Quản lý thị trường liên tỉnh được gửi kèm theo đường dẫn sau: https://bit.ly/2wbbM4l); gửi nội dung tham gia ý kiến về Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 để báo cáo Bộ Công Thương. Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 20/03/2020 Đã có văn bản gửi UBND tỉnh theo đúng thời gian quy định
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến