Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
11 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/01/2021 Báo cáo kết quả tực hiện các kiến nghị sau giám sát của Đoàn giám sát HĐND tỉnh năm 2019, 2020
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
55/KH-UBND 07/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban bầu cử   Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, cổ động trực quan về công tác bầu cử theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2021 Tham mưu các nội dung liên quan đối với kiến nghị và đề xuất của Ban Thường vụ huyện ủy Sa Thầy, Kon Plông và thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
41/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 07/01/2021 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổ chức Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên năm 2021 tại tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn T.Thiên Phương