Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
30 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
674/UBND-KGVX 17/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Văn bản chỉ đạo liên quan; trong đó giao các ngành, đơn vị tổ chức sự kiện, nội dung cụ thể, bằng hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực; chú trọng cổ động trực quan kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1182/VP-KGVX 08/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia dự thảo Nghị định theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham gia gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/03/2023 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1181/VP-KGVX 08/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
570/UBND-KGVX 07/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan rà soát các quy định, tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương tổ chức giải Marathon đường mòn quốc tế Sa Thầy hằng năm và giao cho cơ quan, địa phương của tỉnh chủ trì xây dựng, tổ chức giải nêu trên theo đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1159/VP-KGVX 07/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo tiến độ quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1052/VP-KGVX 02/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham gia gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/03/2023 góp ý Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
856/VP-KGVX 21/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trên theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2023 am mưu xây dựngNhà bia, Nhà tưởng niệm tạiDi tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967và Điểm cao 875lịch sử
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
427/UBND-KGVX 21/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Văn bản 3472/UBND-KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2022. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/03/2023 Báo cáo Kết quả tham mưu triểnkhai ý kiến của Ban Văn hóa –Xãhội, tỉnh liên quan đến quyết định việc đặt, đổi tên đường, phố trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
401/UBND-KGVX 17/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét, huyện Đăk Glei. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/11/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
811/VP-KGVX 17/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/03/2023 tam mưu triển khai tổchức các hoạt động kỷniệm 80 năm ra đời “Đềcương vềvăn hoá Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông