Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
26 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/02/2019 Báo cáo số 40/BC-SVHTTDL ngày 31/1/2019 về thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
204/UBND-TD 24/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo..... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Ban tiếp dân
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đáng Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; đảm bảo tổ chức chu đáo cho Nhân dân đón Tết cổ truyền đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, gắn với tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2019) thiết thực, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc, với thuần phong, mỹ tục, tập quán của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/02/2019 Báo cáo số 43/BC-SVHTTDL ngày 11/2/2019 về việc báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động VHTTDL trong dịp tết Kỷ Hợi 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
154/UBND-KGVX 22/01/2019  UBND tỉnh   - Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao đáp ứng nhu cầu vui Xuân, đón Tết của Nhân dân tại các trung tâm, khu vui chơi, giải trí, điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, nhà rông văn hóa chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019) và mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Duy trì và phát huy hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian, thể thao truyền thống; bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. - Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm, biểu diễn ca múa nhạc, sân khấu, ngăn chặn kịp thời việc lưu hành các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội; chấn chỉnh những hành vi tiêu cực, phản văn hóa, hoạt động mê tín dị đoan, tệ nạn xã hội, làm ảnh hưởng tới cảnh quan và môi trường sinh thái, gây mất an ninh, trật tự ở các nơi diễn ra lễ hội. Tổng hợp báo cáo chuyên đề và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. - Phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn, tổ chức và quản lý tốt các hoạt động lễ hội, văn hóa theo tinh thần Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27-7-2010 của Ban Bí thư khóa X về “chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”; Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 05-02-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm đảm bảo an toàn, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương. - Phối hợp với ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa có định hướng; tổ chức các hoạt động biểu dương nhưng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong phong trào thi đua yêu nước, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Chỉ đạo, động viên và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn nghệ thuật và các đội thông tin lưu động đi cơ sở biểu diễn, chiếu phim, thông tin tuyên truyền, văn nghệ... phục vụ Nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, biên giới. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động gửi về UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/02/2019 Báo cáo số 43 ngày 11/2/2019 về việc báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động VHTTDL trong dịp tết Kỷ Hợi năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kiện toàn tổ chức Bộ phận Một cửa và ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 03/UBND-NNTN ngày 02/01/2019 02/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2019 công văn số 61/SVHTTDL-QLDSVH về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường