Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
53 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3101/PC-VP 18/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3357/VP-KGVX 18/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung tham luận theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/10/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3068/PC-KGVX 15/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương báo cáo về tình hình đầu tư cho văn hóa, thể thao tại địa phương Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/10/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3638/UBND-KGVX 11/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/11/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3003/PC-KGVX 08/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham gia ý kiến về dự thảo các văn bản thuộc lĩnh vực gia đình trình Thủ tướng Chính phủ năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2021 công văn góp ý
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2986/PB-KGVX 06/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham gia góp ý dự thảo Chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/10/2021 Văn bản tham gia góp ý
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2021 báo cáo kinh tế xã hội năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2933/PC-VP 01/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham gia góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030. Gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/10/2021 góp ý báo cáo 10 năm.....
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2930/PC-VP 01/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham gia ý kiến về thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/10/2021 CV góp ý
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2935/PC-VP 01/10/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo tham luận tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 06/10/2021 tờ trình đề nghị ban hành kế hoạch
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông