Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
18 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 03/UBND-NNTN ngày 02/01/2019 02/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/03/2019 công văn số 61/SVHTTDL-QLDSVH về việc phối hợp trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
13/VP-KGVX 02/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Văn bản nêu trên. Gửi văn bản tham mưu về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14/01/2019. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 14/01/2019 Tờ trình số 03/TTr-SVHTTDL ngày 11/1/2019 về việc đề nghị ban hành văn bản chỉ đạo hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3574/UBND-KGVX 25/12/2018  UBND tỉnh   1. Xây dựng Kế hoạch cụ thể, chi tiết tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh trong năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. 2. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động, văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, triển lãm, chiếu phim… phục vụ Nhân dân trong các ngày lễ lớn, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị gắn với việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 1732/KH-UBND ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các ngày lễ lớn, kỷ niệm trong năm 2019. 2.1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. 2.2. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, thẩm định các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các chương trình nghệ thuật, nhất là trong các dịp tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm theo đúng quy định hiện hành. 3. Tổ chức treo cờ Tổ quốc và khẩu hiệu tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử trong năm 2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Ban tiếp dân
3169/VP-KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 1. Để có cơ sở báo cáo, trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến, đề nghị các cơ quan, đơn vị: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Kon Tum; các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh có ý kiến và tham mưu UBND tỉnh về đề nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa UBND tỉnh và Kênh Truyền hình Quốc gia khu vực miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), cụ thể: Có dự thảo Chương trình phối hợp kèm theo; trong đó, đề nghị tập trung một số nội dung sau: - Căn cứ pháp lý và thẩm quyền ký kết Chương trình phối hợp của hai đơn vị (UBND tỉnh và VTV8); - Nội dung ký kết có phù hợp không ?, cần sửa đổi, bổ sung...; - Đề xuất giải pháp. 2. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị liên quan trao đổi, phối hợp với VTV8 mở chuyên mục “Kon Tum ngày mới” trên Kênh truyền hình VTV8. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị có ý kiến bằng văn bản và gửi về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) trước ngày 25/12/2018 để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/12/2018 Báo cáo số 23/SVHTTDL-BC ngày 16/1/2019 về việcTình hình thực hiện công tác phát triển du lịch trong năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3334/UBND 28/11/2018  PCT Trần Thị Nga   Về việc tham mưu chỉ đạo về việc tăng cường triển khai thực hiện Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2019-2020 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/12/2018 Tờ trình số 02/TTr-SVHTTDL ngày 10/1/2019 về việc đề nghị ban hành văn bản triển khai chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2019-2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3259/UBND-KGVX 21/11/2018  UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch trên Kênh Truyền hình chuyên biệt “Văn hóa - Du lịch” của Đài Tiếng nói Việt Nam; - Hỗ trợ Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng video clip, phóng sự quảng bá văn hóa, du lịch trong quá trình tác nghiệp tại tỉnh Kon Tum; - Thông tin cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch (Nhà hàng, khách sạn, các địa điểm vui chơi giải trí...) trên địa bàn tỉnh, cài đặt ứng dụng, chủ động phối hợp (Truyền hình tương tác) trên hệ thống truyền hình của kênh VOVTV khi có nhu cầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Công văn số 1395/BTC ngày 27/11/2018 về việc tuyên truyền Tuần VHDL tỉnh Kon Tum lần thứ 4 năm 2018 trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3222/UBND-KGVX 16/11/2018  UBND tỉnh   1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 1621/UBND-KGVX ngày 22/6/2018; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ bảo đảm có giải pháp phòng, chống mã độc bảo vệ cho 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan và có cơ chế tự động cập nhật phiên bản hoặc dấu hiệu nhận dạng mã độc mới. Giải pháp phòng, chống mã độc được đầu tư mới hoặc nâng cấp cần có chức năng cho phép quản trị tập trung; có dịch vụ, giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 24/7, có khả năng phản ứng kịp thời trong việc phát hiện, phân tích và gỡ bỏ phần mềm độc hại; có thể chia sẻ thông tin, dữ liệu thống kê tình hình lây nhiễm mã độc với hệ thống kỹ thuật của cơ quan chức năng có thẩm quyền, tuân thủ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông và quy định của pháp luật. (Nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành trong tháng 12/2018; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu hoàn thành trong tháng 11/2018). 2. Trong các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin phải có cấu phần phù hợp cho giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, giải pháp phòng, chống mã độc. Ưu tiên sử dụng giải pháp phòng, chống mã độc sản xuất trong nước theo tiêu chí cụ thể đối với sản phẩm, dịch vụ được ưu tiên khi đầu tư, mua sắm có các chức năng, tính năng kỹ thuật của sản phẩm phù hợp với các yêu cầu nghiệp vụ hoặc quy định, hướng dẫn của cơ quan nhà nước (theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 47/2016/TT-BTTTT ngày 26/12/2016 Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước). Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định. 3. Chủ động rà soát các điểm yếu, lỗ hổng trên hệ thống; tăng cường triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức theo dõi, giám sát, chủ động phát hiện sớm các nguy cơ, dấu hiệu tấn công mạng, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. 4. Khi phát hiện dấu hiệu của các chiến dịch tấn công mạng, thông báo kịp thời về Sở Thông tin va Truyền thông, các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Giám sát an toàn thông tin mạng quốc gia, Cục An toàn thông tin) để có biện pháp xử lý, giảm thiểu thiệt hại. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3221/UBND-KGVX 16/11/2018  UBND tỉnh   1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3268/UBND-KGVX ngày 04/12/2017. 2. Mỗi nội dung, sự việc, vấn đề báo chí phản ánh thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý phải theo dõi và báo cáo đến kết quả xử lý cuối cùng (tránh trường hợp chỉ nêu lại nội dung báo chí phản ánh hoặc chỉ nêu tiêu đề và cơ quan báo chí thông tin phản ánh). 3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc và chủ trì tổng hợp báo cáo về Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước 15 giờ, thứ Năm hàng tuần theo tinh thần nêu trên. Đồng thời, tổng hợp báo cáo cụ thể những cơ quan, đơn vị, địa phương không thực hiện báo cáo, báo cáo không kịp thời hoặc báo cáo không bảo đảm chất lượng yêu cầu... Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã