Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1295/PC-NNTN 14/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu đề nghị của Công ty lâm nghiệp Đăk Tô tại Báo cáo số 64/BC-CTy ngày 07 tháng 8 năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2028/V-NNTN 14/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Phương án thí điểm trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu dưới tán rừng đặc dụng kết hợp bảo vệ rừng bền vững theo quy trình đã được quy định tại Quyết định số 758-QĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/08/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2063/UBND-NNTN 12/08/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp tại Quyết định số 630/QĐ-UBND và Kế hoạch số 115/KH-TCĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1274/PC-NNTN 08/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn AFDEX Việt Nam tại văn bản nêu trên, hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2035/UBND-NNTN 07/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có liên quan, trên cơ sở báo cáo kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổng hợp và xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại của tỉnh, gửi Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 8 năm 2019, đồng thời gửi Ủy nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
115/KH-TCĐ 23/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với ứng dụng công nghệ cao và phát triển dược liệu tỉnh Kon Tum (Xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/08/2019 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
115/KH-TCĐ 23/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ chủ trương xây dựng Đề án chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Xây dựng đề cương nhiệm vụ và dự toán) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/08/2019 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
115/KH-TCĐ 23/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Đẩy nhanh việc cho thuê rừng, giao rừng để bảo tồn nguồn gen, nguồn giống gốc và phát triển diện tích trồng Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác dưới tán rừng (Thông báo rộng rãi chủ trương thuê rừng, giao rừng đến cá nhân, tổ chức, địa phương trên địa bàn tỉnh biết, liên hệ làm thủ tục giao rừng, thuê rừng) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/08/2019 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1843/VP-NNTN 23/07/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh tại Nghị quyết trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/08/2019 (Quá hạn 16 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường