Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1111/VP-NNTN 09/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh, rà soát, xây dựng bổ sung kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh sang trồng cây lâu năm, cây hàng năm cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước 20 tháng 5 năm 2019 để báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/05/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
617/PC-NNTN 03/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban dân tộc kết quả xây dựng nông thôn mới vùng miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/05/2019 (Quá hạn 2 ngày) SNN đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tuy nhiên, vì một số lý do, Sở có VB xin lùi thời hạn đến 30/8/2019
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường