Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1635/PC-KGVX 10/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về nội dung trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/05/2021 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổng kết Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh" và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/06/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường