Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
83/VP-NNTN 11/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2021 nêu trên . Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 01 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/01/2021 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn