Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
539/UBND-KTTH 12/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường