Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1028/UBND-TD 02/05/2019  UBND tỉnh   Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan việc phát hành và theo dõi kết quả thực hiện Quyết định số 425/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Phối hợp với Viễn thông Kon Tum đưa Hệ thống thông tin một cửa điện tử vào vận hành chạy thử nghiệm và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định (hoàn thành trước ngày 30 tháng 5 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/05/2019 V/v vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Rà soát, tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục các thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận tại Trung tâm; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với từng thủ tục hành chính của các đơn vị; quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm; quy chế hoạt động của Hệ thống thông tin một cửa điện tử (hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/05/2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 14/5/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Trên cơ sở phương án nhân sự theo đề xuất của các sở, ban, ngành (bao gồm danh sách nhân sự chính thức, nhân sự dự phòng, nhiệm vụ cụ thể, thời gian cử dự kiến), kiểm tra, rà soát về tiêu chuẩn, trình độ, năng lực (đảm bảo điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP) tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách nhân sự cử ra Trung tâm làm việc (hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10/05/2019 Quyết định số 369/QĐ-UBND(CT) ngày 14/5/2019 Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Đề xuất nhân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm Giám đốc, các Phó Giám đốc Trung tâm (hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/04/2019 Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum số 1141/TTr-VP ngày 13/5/2019
Đã hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và các hình thức tuyên truyền rộng rãi về hoạt động của Trung tâm; kinh phí tổ chức Lễ khai trương; kinh phí mua đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm và các khoản kinh phí khác phục vụ hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10/05/2019 Đã tham mưu tờ trình số 1303/TTr-VP ngày 29/5/2019 gửi Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông để xem xét trình UBND tỉnh bố trí kinh phí và thẩm định kỹ thuật.
Đã hoàn thành
Phòng Quản trị - Tài vụ
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất số lượng quầy giao dịch; số lượng công chức, viên chức chính thức và dự phòng đảm bảo tiêu chuẩn được cử đến làm việc tại Trung tâm (hoàn thành trước ngày 26 tháng 4 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 26/04/2019 Ngày 23 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Văn phòng UBND tỉnh. Các Sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh đã làm việc về rà soát danh mục thủ tục hành chính, nhân sự dự kiến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và một số nội dung liên quan đến chuẩn bị cho hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2019.
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
63/TB-UBND 22/04/2019  Thông báo kết luận   Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu phân bổ kinh phí được bố trí trong dự toán đầu năm tại Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 để triển khai thực hiện việc mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công và triển khai việc mua sắm theo đúng quy định hiện hành; Khẩn trương xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công vào hoạt động trong tháng 6 năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/06/2019 Quyết định số 538/QĐ-UBND, ngày 29 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư phục vụ hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Thử nghiệm và triển khai gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) qua trục liên thông văn bản địa phương và trục liên thông văn bản quốc gia Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/04/2019 Đã hoàn thành việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia tại Văn bản số 986/UBND-HCTC ngày 25/4/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
660/KH-UBND 26/03/2019  UBND tỉnh   Tham mưu chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh sử dụng và thực hiện kết nối liên thông gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum Đang thực hiện Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật