Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
18 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện rà soát TTHC đã được các Bộ ngành Trung ương công bố để đồng bộ các TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, hoàn thành trong quý I năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2021 Kết quả rà soát, chuẩn hóa đồng bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổng hợp các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của các Sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 15/9/2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/09/2021 (Quá hạn 42 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu, xây dựng báo cáo chung về công tác nhiệm kỳ2016 -2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/03/2021 Văn phòng đã tham mưu trình lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 22/2/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10/03/2021 BC tổng kết nhiệm kỳ của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/07/2021 (Quá hạn 114 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/10/2021 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổng kết Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020” và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/12/2021 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp