Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
727-CV/TU 28/02/2019  Tỉnh ủy   Về chủ trương thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình NTM trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum Văn bản số 511/UBND-NNTN ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
4187-CV/VPTU 01/02/2019  Tỉnh ủy   Về chủ trương thí điểm công tác quản lý, khai thác, cung ứng cát, sỏi phục vụ xây dựng công trình NTM trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum TTr số 49-TTr/BCSĐ ngày 13/02/2019 của BCS đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2019 Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2019 Công văn số 304/UBND-KTTH ngày 01/02/2019
Đã hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2019 Văn phòng UBND tỉnh đã thành lập Tổ tham mưu xây dựng đề án tại Quyết định số 20/QĐ-CVP ngày 19/02/2019. Đến nay đã hoàn thiện Đề án và lấy ý kiến của các sở, ban ngành tại Văn bản số 632/VP-HCTC ngày 15/3/2019. Hiện đang trình xin ý kiến lãnh đạo UBND tỉnh, sau đó sẽ tham mưu ký Quyết định thành lập Trung tâm.
Đã hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (4 cấp) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10/03/2019 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Triển khai Hệ thống quản lý văn bản và điều hành áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/03/2019 Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 300/KH-UBND ngày 01/02/2019 Triển khai thử nghiệm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice. Hiện nay đã áp dụng thống nhất đối với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện thành phố.
Đã hoàn thành
Phòng Tổ chức - Hành chính