Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
15 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
50/TB-UBND 16/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Tập trung xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cấp tỉnh, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
50/TB-UBND 16/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Chủ trì, phối hợp VNPT Kon Tum và các đơn vị liên quan đề xuất triển khai Trung tâm điều hành thông minh (IOC); hoàn thành, đưa vào vận hành trước 31 tháng 8 năm 2020 và đăng ký danh mục công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/08/2020 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
3408/UBND-KTTH 03/01/2020  Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI   Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/05/2020 Báo cáo số 140/BC-UBND ngày 27/5/2020 Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
3408/UBND-KTTH 03/01/2020  Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI   Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/05/2020 Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
3408/UBND-KTTH 03/01/2020  Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI   Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 01/07/2020 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ủy quyền Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/03/2020 (Quá hạn 118 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổ chức lại Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2020 Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị trên địa bàn tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/05/2020 Công văn số 1161/UBND-KTTH ngày 08/4/2020 Về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của ỦBND tỉnh về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/05/2020 (Quá hạn 41 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Võ Tấn Danh