Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu, xây dựng báo cáo chung về công tác nhiệm kỳ2016 -2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 20/02/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/12/2020 Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đang còn hiệu lực từ nay đến 31 tháng 12 năm 2025 (có làm rõ lộ trình từng năm) theo quy định tại Điều 25 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng Kế hoạch rà soát, tái cấu trúc quy trình, lập danh mục và đảm bảo việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (Nghị định số 45/2020/NĐ-CP) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tham mưu triển khai quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh, các sở ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/09/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/05/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2021 Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung