Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch sử dụng văn bản điện tử thay thế văn bản giấy theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2019 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận, giải quyết, theo dõi tình hình tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (4 cấp) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10/03/2019 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật