Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo công tác năm 2021 và nhiệm vụ công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Khóa XII. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổng hợp các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của các Sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 15/9/2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/09/2021 (Quá hạn 42 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/07/2021 (Quá hạn 114 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI theo Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/10/2021 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổng kết Đề án “Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2020” và dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy "về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh, các sở ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/09/2021 (Quá hạn 27 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung