Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
952/KH-UBND 23/04/2019  UBND tỉnh   Dự toán kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền trực quan và các hình thức tuyên truyền rộng rãi về hoạt động của Trung tâm; kinh phí tổ chức Lễ khai trương; kinh phí mua đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm và các khoản kinh phí khác phục vụ hoạt động của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện (hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2019) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 10/05/2019 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Quản trị - Tài vụ
01/CTr-UBND 02/01/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống, thiết bị họp trực tuyến theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2019 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh