Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
50/TB-UBND 16/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Tập trung xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin báo cáo, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành cấp tỉnh, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ trong tháng 6 năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/06/2020 (Quá hạn 11 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
3408/UBND-KTTH 03/01/2020  Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XI   Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 01/07/2020 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ủy quyền Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn giải quyết một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/03/2020 (Quá hạn 118 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị trên địa bàn tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 28/9/2016 của ỦBND tỉnh về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/05/2020 (Quá hạn 41 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Võ Tấn Danh
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai 3 lĩnh vực đột phá Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 18/06/2020 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Đậu Đình Anh Tuấn