Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2101/UBND-TD 15/06/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc đảm bảo an ninh trật tự tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Công an tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
941/UBND-KTTH 26/03/2020  UBND tỉnh   Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra -Công an huyện Đăk Glei phối hợp chặt chẽ với đơn vị trúng đấu giá tài sản gỗ vật chứng vụ án,tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, không để tổ chức, cá nhân lợi dụng việc vận chuyển gỗ vật chứng vụ án hình sự để vận chuyển gỗ trái pháp luật và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Công an tỉnh Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
852/UBND-TD 20/03/2020  UBND tỉnh   Về việc xử lý đối với trường hợp gây rối trật tự của công dân Công an tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
819/UBND-TD 18/03/2020  UBND tỉnh   V/v xử lý liên quan đến kiến nghị của công dân Công an tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
518/VP-NC 03/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Hoàn thiện các nội dung trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 3 năm 2020. Công an tỉnh Đang thực hiện Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
496/PB-NC 02/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Nghiên cứu, tham mưu triển khai Nghị định số 26/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ. Công an tỉnh Đang thực hiện Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
445/PC-NC 26/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 39/KH-BCĐ ngày 13/02/2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP (theo điểm 1, phần III của Kế hoạch trên). Công an tỉnh 10/03/2020 (Quá hạn 123 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
440/VP-NC 25/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Quyết định trên gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 14/02/2020 của UBND tỉnh. Công an tỉnh 06/03/2020 Đã tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh
458/UBND-TD 19/02/2020  UBND tỉnh   Giám đốc Công an tỉnh xem xét Báo cáo số 34/BC-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô (có gửi kèm theo công văn này) để chỉ đạo các phòng chức năng thuộc Công an tỉnh và Công an thành phố Kon Tum nghiên cứu, tham khảo trong quá trình xử lý tình hình đi khiếu kiện kéo dài của bà Nguyễn Thị Luyến theo nhiệm vụ được giao tại Mục 2 Công văn số 3521/UBND-TD ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Công an tỉnh Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
411/UBND-NC 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an. Công an tỉnh 29/02/2020 (Quá hạn 133 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Võ Thái Ninh