Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Công an tỉnh 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1484/PC-NC 28/05/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021. Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 6 năm 2021. Công an tỉnh 01/06/2021 (Quá hạn 148 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1484/PC-NC 28/05/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2021 Công an tỉnh 14/07/2021 (Quá hạn 105 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1214/PC-NC 07/05/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 tỉnh) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. Công an tỉnh 20/05/2021 (Quá hạn 160 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
922/PC-NC 07/04/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định trên. Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 5 năm 2021. Công an tỉnh 22/05/2021 (Quá hạn 158 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
813/PC-NC 30/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định trên. Hoàn thiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29tháng 4năm 2021 Công an tỉnh 01/05/2021 (Quá hạn 179 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
658/PC-NC 15/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Công an tỉnh(cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh)chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ Hoàn thiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2021. Công an tỉnh 31/03/2021 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1879/KH-BCĐ thực hiện Chương trình phòng phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
469/VP-KTTH 22/02/2021  Văn phòng UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3612/UBNDKTTH ngày 2 tháng 9 năm 2020 và Văn bản số 3703/UBND-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2020 Công an tỉnh 01/03/2021 (Quá hạn 240 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
250/PC-NC 26/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 01năm 2021 Công an tỉnh 29/01/2021 (Quá hạn 271 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn