Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
658/PC-NC 15/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Công an tỉnh(cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh)chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ Hoàn thiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2021. Công an tỉnh 31/03/2021 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1879/KH-BCĐ thực hiện Chương trình phòng phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
469/VP-KTTH 22/02/2021  Văn phòng UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3612/UBNDKTTH ngày 2 tháng 9 năm 2020 và Văn bản số 3703/UBND-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2020 Công an tỉnh 01/03/2021 (Quá hạn 114 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
250/PC-NC 26/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 01năm 2021 Công an tỉnh 29/01/2021 (Quá hạn 145 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn