Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
70 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
1146/KH-UBND 15/05/2019  UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh Đoàn, các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Các Sở, ngành chủ trì, theo dõi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 133/KH/BDV-BCSĐ có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực được giao; định kỳ tổng hợp báo báo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp chung. Đồng thời, có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin và đề xuất phục vụ công tác kiểm tra (khi có yêu cầu). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1111/UBND-TD 13/05/2019  UBND tỉnh   Giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, làm rõ đối với nội dung phản ánh và đề nghị của ông Quách Vĩnh Kinh không được nhận chế độ của tháng 9 và tháng 10 năm 1998. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/05/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 680/SLĐTBXH-TTr ngày 16/5/2019 về việc trả lời đơn của ông Quách Vĩnh Kinh
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1132/VP-KGVX 11/05/2019  UBND tỉnh   Theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, đảm bảo không để Nhân dân bị thiếu đói dịp giáp hạt năm 2019; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này; hướng dẫn địa phương, đơn vị thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/07/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã