Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1523/PB-KGVX 01/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát lại nhu cầu đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các công trình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh ; trên cơ sở đó phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Thông báo số 775/TB-BLĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/06/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1502/PB-KGVX 31/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 11/06/2021 (Quá hạn 12 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1490/PB-KGVX 28/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định pháp luật hiện hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/06/2021 V/v tham mưu chấp thuận vị trí công việc được sử dụng lao động người nước ngoài.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1462/PB-KGVX 27/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định pháp luật hiện hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/06/2021 BC Kết quả kiểm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng lao động tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Đăk Psi 6.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1469/PC-KGVX 25/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tại Tờ trình nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/06/2021 V/v tham mưu ủy quyền thành lập, kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ cấp huyện, thành phố.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1431/PC-KGVX 25/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Y tế, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ, chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 16g00 ngày 27 tháng 5 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/05/2021 CV cung cấp kết quả thực hiện hỗ trợ người dân, DN do COVID-19
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1267/PC-KGVX 11/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/06/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1198/PB-KGVX 06/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá và báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/05/2021 Đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 48/2016/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1187/PC-KGVX 05/05/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo theo yêu cầucủa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên; đồng thời, gửi báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2021 Báo cáo công tác cai nghiện ma túy(theo PC số 1187 -UBND tỉnh)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1021/VP-KGVX 22/04/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương rà soát, thống nhất định mức phân bổ kinh phí tương ứng với chỉ tiêu được giao cho từng địa phương; xác định nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/04/2021 V/v xác định lại kinh phí, hoàn thiện Kế hoạch triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm