Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
63 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
608/UBND-TD 20/03/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị có liên quan nắm thông tin phản ánh trong đơn cầu cứu của công dân để xem xét, trả lời và hỗ trợ (nếu có) cho công dân theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/03/2019 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/03/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
222/UBND- KGVX 28/01/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   1. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp nhận và phân bổ 201 tấn gạo từ nguồn gạo hỗ trợ của Chính phủ để hỗ trợ cho nhân dân có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019 (Chi tiết theo phụ lục đính kèm). Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước 16h00’ ngày 31/01/2019. 2. Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: - Khẩn trương tiến hành tiếp nhận và phân bổ số gạo được cấp nêu trên đảm bảo đúng đối tượng và kịp thời cho nhân dân trước Tết Nguyên đán; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc sử dụng gạo của các hộ dân được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích; - Chủ động rà soát, cân đối nguồn lực và hỗ trợ kịp thời cho nhân dân (phần còn lại theo nhu cầu đăng ký- nếu có) nhằm đảm bảo không để người dân bị thiếu đói dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/01/2019 Báo cáo số 37/BC-SLDTBXH ngày 31/01/2019 báo cáo Kết quả cấp 201 tấn gạo của Chính phủ hỗ trợ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
253/PC - KGVX 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn tỉ mĩ, cụ thể và có Văn bản cam kết với Ông Nguyễn Xuân Hiệp về những hồ sơ mà Ông cần phải làm để được chấp thuận giải quyết chế độ; đồng thời, hỗ trợ cho Ông Hiệp soạn thảo văn bản gửi chính quyền địa phương trước khi ông nhập ngũ theo quy định. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý I/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
114/PC - KGVX 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   đơn vị cần trao đổi với Ban Liên lạc Trung đoàn 209 (E209) và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất cụ thể nguồn lực thực hiện, phương án thực hiện, thời gian thực hiện… (nếu đề xuất thống nhất chủ trương), hoặc nêu rõ những khó khăn, bất cập (nếu đề xuất không thống nhất). Hoàn thành trong Quý I/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
112/PB - KGVX 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động-Thương binh và Xã hội căn cứ triển khai thực hiện; trường hợp khó khăn, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 02/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2019 CV Số: 260/SLĐTBXH-LĐTLBHXH, ngày 26/02/2019 V/v triển khai công tác bảo hiểm thất nghiệp.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/02/2019 CV số 158/SLĐTBXH-VP, ngày 01/02/2019 V/v đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp