Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
47 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1109/PC-VP 18/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tại Báo cáo số 740/BC-UBVHGD15 và tình hình thực tế của địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1485/UBND-KGVX 18/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mức quà tặng của Trung ương , của tỉnh , nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1400-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 và các quy định liên quan, phối hợp tham mưu lại nội dung thăm, tặng quà cho người có công đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21/05/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1078/PC-VP 13/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất theo đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2022 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1422 /UBND-KGVX 13/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/06/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1383/UBND-KGVX 11/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/05/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1383/UBND-KGVX 11/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/05/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1364/UBND-KGVX 10/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện nghèo rà soát, đánh giá, đề xuất Kế hoạch giảm nghèo bền vững, thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đăng ký danh sách huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 18 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/05/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1044/PC-VP 09/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 14 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/05/2022 Về việc đề nghị ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1338/UBND-KGVX 09/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2022 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1023/PC-VP 06/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 5 Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm