Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
46 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
40/PC - KGVX 11/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện thực hiện theo quy định. Hoàn thành và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/01/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
271/VP - KGVX 08/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh nội dung tại mục 1 (hoàn thành trong Quý I/2019); đồng thời, chủ động triển khai các nội dung tại mục 2, 3 Công văn nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3570/VP - KGVX 25/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị, địa phương tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo cáo theo đề cương tại Công văn số 3187/VPQH-GS ngày 03/12/2018 của Văn phòng Quốc hội. Hoàn thành trước ngày 30/01/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/01/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1433/PC - KGVX 25/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. Hoàn thành trước ngày 20/01/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1432/PC - KGVX 25/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể việc triển khai thực hiện Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 27/11/2018; đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh xem xét nội dung đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum về sử dụng ngân sách duy trì chế độ tiền công cho công nhân viên Trung tâm công tác xã hội thành phố trong thời gian chờ Sở Lao động- Thương bnh và Xã hội nhận bàn giao. Hoàn thành trước ngày 28/12/2018./. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2018 CV Số: 1869/SLĐTBXH-VP, ngày 28/12/2018 Về việc thực hiện Phiếu báo 1432/PB-KGVX ngày 25/12/2018 của Văn phòng UBND tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3200/VP - KGVX 25/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, cần phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu kỹ quy định pháp luật hiện hành để tham mưu UBND tỉnh xem xét hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền hướng xử lý phù hợp. Quá trình tham mưu đề nghị tuân thủ nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh; hoàn thành trước ngày 15/01/2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/01/2019 Công văn số 65/SLĐTBXH-BTXH ngafy14/01/2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
1418/PC - KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 28/12/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/12/2018 CV số 14/SLĐTBXH-LĐTLBHXH, ngày 03/01/2019 V/v triển khai Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2019.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1417/PC - KGVX 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với UBND huyện Sa Thầy và các đơn vị có liên quan trên cơ sở tham khảo ý kiến của Ban Liên lạc Trung đoàn 209 (E209) nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung kiến nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/01/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã