Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
87 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Ban tiếp dân
2034/UBND-KGVX 07/08/2019  UBND tỉnh   1. Khẩn trương hướng dẫn các địa phương kiện toàn củng cố tổ chức phối hợp liên ngành về trẻ em các cấp và bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số công chức cấp xã hoặc người hoạt động không chuyên trách theo quy định hiện hành. 2. Nghiên cứu, tích hợp nội dung "quy định chức danh, mức phụ cấp đối với người kiêm nhiệm làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã" vào Nghị quyết quy định về chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở trình Hội đồng nhân dân tỉnh sau khi Bộ Nội vụ có Văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ (theo như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1920/UBND-NCXDPL ngày 29 tháng 7 năm 2019); đồng thời, có Văn bản báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội biết việc triển khai thực hiện của địa phương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Đề án thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum; đồng thời, xem xét, xử lý các kiến nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Báo cáo số 1054/BC-BHXH ngày 01 tháng 8 năm 2019. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1929/TB-VP 05/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai có hiệu quả Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030; định kỳ báo cáo theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 807/UBND-KGVX ngày 11 tháng 4 năm 2019 (trong đó lưu ý: báo cáo cần tổng hợp số liệu thực hiện chỉ tiêu được giao của từng địa phương). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1998/UBND-KGVX 05/08/2019  UBND tỉnh   Làm cơ quan đầu mối theo dõi, tổng hợp; định kỳ (hoặc đột xuất khi có vụ việc phát sinh) báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
2007/UBND-KGVX 05/08/2019  UBND tỉnh   có Văn bản thông báo cho Cục Chính trị - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 biết về việc giải quyết chế độ chính sách, các nguồn hỗ trợ của địa phương ... cho gia đình em Phạm Thanh Huyền trong thời gian qua, đồng thời thông báo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản này. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1936/UBND - KGVX 31/07/2019  UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Văn phòng Quốc hội tại Văn bản số 1964/VPQH-GS ngày 24 tháng 7 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/09/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   theo chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1882/UBND-KGVX 25/07/2019  UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức việc phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết tới đối tượng chịu sự tác động của Văn bản; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp những vướng mắc phát sinh và tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định (nếu có). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1855/UBND-TD 24/07/2019  UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi khẩn trương thực hiện các thủtục, hồ sơ để chuyển chế độ thờ cúng Liệt sỹ A Canh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/07/2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Báo cáo số 227/BC-SLĐTBXH Về tình hình tiếp nhận và giải quyết chế độ thờ cúng 03 liệt sĩ đối với bà Y Câm và bà Y Vân.
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân