Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
85 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/10/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội ; thu, chi ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3083/VP-KGVX 29/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: Nghiên cứu kỹ ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh , ý kiến đề xuất của Ban Dân tộc và căn cứ tình hình thực tế của địa phương để xác định đối tượng hỗ trợ, hoàn thiện nội dung tham mưu đảm bảo phù hợp (lưu ý tham khảo thêm ý kiến của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định). Hoàn thành trước ngày 08 tháng 10 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/10/2021 V/v tham mưu triển khai chính sách hỗ trợ một số đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/10/2021 Tờ trình về việc tham mưu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/10/2021 Tờ trình Về việc tham mưu “Báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề về trẻ em năm 2021” phục vụ nội dung trình Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3154/UBND-KGVX 06/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức họp và thống nhất với Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để hoàn thiện nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền một số cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách một số đối tượng được hỗ trợ do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Trong đó, lưu ý nghiên cứu xác định cơ quan có trách nhiệm thẩm định danh sách trước khi trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 1211/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 25/8/2021. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/09/2021 Về việc đề nghị ban hành Quyết định ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ một số chính sách do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2684/PC-VP 06/09/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh và quy định pháp luật hiện hành. Hoàn thành trước ngày 14 tháng 9 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/09/2021 V/v nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài tại Trung tâm Ngoại ngữ Sun shine.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/09/2021 Về việc đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ký ban hành.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2538/VP-KGVX 20/08/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019 và các quy định có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với việc phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ một số chính sách do đại dịch COVID-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/08/2021 Về việc đề nghị ban hành Quyết định ủy quyền phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ một số chính sách do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2382/PB-KGVX 11/08/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Văn bản số 2598/UBND-KGVX ngày 28 tháng 7 năm 2021) và quy định pháp luật hiện hành Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/08/2021 CV tham mưu xác nhận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Đăk Psi 6.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn