Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
76 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3227/VP-KGVX 06/06/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1686/UBND-KGVX 06/06/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm thuộc đơn vị quản lý theo quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc thu hồi số tiền chi sai và nộp ngân sách theo đúng quy định pháp luật và đề nghị của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Tổng hợp kết quả thu hồi, xử lý sai phạm của các địa phương, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1571/UBND-KGVX 30/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW theo yêu cầu đề cương của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 384-CV/BCSĐ ngày 25 tháng 5 năm 2023; trên cơ sở đó tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét theo đúng quy trình, quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1563/UBND-KGVX 29/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi xây dựng Dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần); lập hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1563/UBND-KGVX 29/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu ban hành đơn giá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh; áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/06/2023 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1563/UBND-KGVX 29/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Hoàn thành hồ sơ trình dự thảo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: (1) Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1498/KH-UBND 24/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kết thúc thí điểm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2963/VP-KGVX 24/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2791/VP-KGVX 18/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát nội dung Kế hoạch số 90-KH/TU, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo đúng quy trình, quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1016/UBND-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2023 V/v tham mưu UBND tỉnh dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Ban thường vụ Tỉnh Ủy.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2767/VP-KGVX 17/05/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Tổ chức HI theo quy trình, quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2023 V/v đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương về thành phần, thời gian tham dự họp tại tỉnh Bình Định ngày 31/5/2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm