Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
272/PC-KGVX 27/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
266/PC-KGVX 27/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung tại điểm n, mục 2, Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/01/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
119/PB-KGVX 12/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/04/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/01/2021 (Quá hạn 14 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
102/PB-KGVX 11/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông tin, hướng dẫn để các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động biết, thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 01/2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/01/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/01/2021 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/01/2021 (Quá hạn 8 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/01/2021 Về việc tham mưu ý kiến đối với đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành uỷ Kon Tum có liên quan đến thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
28/PB-KGVX 05/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra lại; đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/01/2021 (Quá hạn 13 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm