Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
24 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
409/UBND-TD 17/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả và đảm bảo chất lượng các nhiệm vụ về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ; Tập trung rà soát và khẩn trương xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, có dấu hiệu sẽ gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn (nếu có); không để xảy ra tình trạng công dân đi khiếu kiện tại các cơ quan Trung ương trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị của Trung ương, của tỉnh... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung
341/VP-NNTN 17/02/2020  UBND tỉnh   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi của các địa phương, đề xuất giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 hằng tháng (riêng tháng 02 năm 2020 tổng hợp báo cáo chung của năm 2019 và đến tháng 02 năm 2020; hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2020). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2020 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
315/VP-NNTN 13/02/2020  UBND tỉnh   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo văn bản nêu trên (Kế hoạch cần xác định cụ thể từng nhiệm vụ, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành). Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/02/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
294/PC-NNTN 12/02/2020  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 911/BNN-VPĐP ngày 10 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP năm 2020 (có văn bản gửi kèm theo). Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển văn bản nêu trên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện văn bản nêu trên của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2020./. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2020 SNN đã chủ trì, phối hợp VPĐP NTM, các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UB tỉnh chỉ đạo nâng cao hiệu quả triển khai Chương trình OCOP năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
293/PC-NNTN 11/02/2020  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được các văn bản của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 348/QĐ-BNN-KTHT ngày 10 tháng 02 năm 2020 phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 và Công văn số 926/BNN-KTHT ngày 10 tháng 02 năm 2020 về việc kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2020 (có văn bản gửi kèm theo). Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển văn bản nêu trên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2020./. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2020 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
295/VP-NNTN 11/02/2020  UBND tỉnh   Để chuẩn bị tài liệu phục vụ tại buổi làm việc nêu trên, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quan tâm phối hợp, chuẩn bị Báo cáo rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến đối với một số lĩnh vực. Kết quả gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 17 tháng 02 năm 2020 để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/02/2020 SNN đã chuẩn bị Báo cáo rà soát, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được, thuận lợi, khó khăn, đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian đến đối với một số lĩnh vực (lâm nghiệp, dược liệu, NN CNC, phòng chống dịch bệnh...).
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
283/VP-NNTN 10/02/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương xây dựng Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác phòng chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh (báo cáo cần đánh giá những kết quả đã đạt được, việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ kinh phí, những ưu điểm, hạn chế, đề xuất các giải pháp triển khai có hiệu quả trong thời gian đến…), tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2020. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/02/2020 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
276/PC-NNTN 10/02/2020  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi (có văn bản gửi kèm theo). Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển văn bản nêu trên đến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/02/2020 SNN chủ trì, phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu UB tỉnh dự thảo VB chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
271/VP-NNTN 07/02/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung về rà soát, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh... theo như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 136/UBND-NNTN ngày 14 tháng 01 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 117/CTBNNBVTV ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/02/2020 Thực hiện Văn bản 136/UBND-NNTN, Sở NN đã giao Chi cục TTBVTV chủ trì, phối hợp các đơn vị địa phương liên quan và đã tham Tờ trình đề nghị UB tỉnh xem xét, cho chủ trương xây dựng Đề án Phát triển nông nghiệp,chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
211/VP-NNTN 22/01/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo như đề nghị của đơn vị tại văn bản nêu trên, gửi lấy ý kiến các đơn vị, địa phương có liên quan. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 02 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/02/2020 SNN đã xây dựng Dự thảo văn bản của UB tỉnh để chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo như đề nghị của Sở, gửi lấy ý kiến các đơn vị, địa phương có liên quan
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An