Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
26 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/05/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện và có VB gửi Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
840/VP-NNTN 14/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2022 Sở NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, tổng hợp, có Văn bản tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
775/Vp-HTKT 09/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị có liên quan: Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sai khác giữa dữ liệu tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang quản lý với hiện trạng thực tế khu vực dự kiến xây dựng cột 124A (theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 10 tháng 02 năm 2022 của liên ngành); trách nhiệm và hướng xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để mất rừng tự nhiên (nếu có) tại khu vực này như thế nào. Trường hợp thỏa thuận xây dựng trụ 124A tại vị trí dự kiến như đề xuất của Công ty Điện lực Kon Tum tại Công văn số 4954/KTPC-QLDA ngày 08 tháng 12 năm 2021 và của Sở Công Thương tại Công văn số 432/SCT-QLNL ngày 22 tháng 02 năm 2022 có phải thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên hay không, việc triển khai thực hiện có phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ không... (Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 3 năm 2022). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/03/2022 Thực hiện chỉ đạo của UB tỉnh, Sở NNPTNT đã có VB đề nghị UBND huyện Kon Rẫy, tổng hợp báo cáo UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2022 Sở NNPTNT đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu Tờ trình để trình HĐND tỉnh về Chuyển MĐ SDR khu nhà liền kề Măng Đen
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2022 Sở NNPTNT đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu Tờ trình để trình HĐND tỉnh về Chuyển MĐ SDR khu nhà liền kề Măng Đen và VB đăng ký về Đề án Chính sách hỗ trợ NNNT
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/02/2022 Sở NN đã có VB chỉ đạo các đơn vị, tuy nhiên qua tổng hợp, SNN không có nội dung trình kỳ họp chuyên đề. Kính đề nghị các đ/c kết thúc nhiệm vụ.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
426/VP-KGVX 09/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bài viết theo đề nghị của Cơ quan Thường trực tại miền Trung -Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản tại Văn bản nêu trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/02/2022 Sở NNPTNT đã chỉ đạo CCKL phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, tổng hợp và có VB tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
304/UBND-NNTN 28/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 09/02/2022 Sau khi rà soát, Sở NNPTNT đã có VB gửi Sở TNMT - đơn vị chủ trì tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
328/UBND-NNTN 28/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19/02/2022 SNN đã tham mưu UB tỉnh về nội dung liên quan đến đất rừng nằm trong khu vực khu vực quặng đồng Kon Rá, xã Đăk Tờ Lung
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín