Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/01/2021 Sở NNPTNT đã ban hành các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, xây dựng Lịch trực và triển khai các nội dung khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chi tiết có BC đính kèm.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
112/UBND-KTTH 12/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của các Đoàn giám sát Hội dồng nhân dân tỉnh và gửi đến Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/01/2021 Sở NN đã phối hợp các đơn vị liên quan chủ trì nhiệm vụ tại mục 9, Phụ lục II - về tình hình thực hiện Nghị quyết số 60/2016/NQ-HĐND về xây dựng NTM, đã có Báo cáo gửi UB tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
83/VP-NNTN 11/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2021 nêu trên . Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 01 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/01/2021 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/01/2021 SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo tổng kết công tác của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ2016-2020 và không có nhiệm vụ nào đăng ký tại kỳ họp thứ XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnhrà soát, đăng ký nội dung trình Kỳ họp thứ12 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XI, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/01/2021 SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có báo cáo tổng kết công tác của Ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhiệm kỳ2016-2020 và không có nhiệm vụ nào đăng ký tại kỳ họp thứ XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Kon Tum và Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/01/2021 Sở NN đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của BTV Thành ủy, huyện ủy thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
67/PC-KTTH 07/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Giải quyết đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12/01/2021 Sở NN đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của BTV Thành ủy, huyện ủy thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
41/PC-KTTH 06/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Tu Mơ Rông có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/01/2021 SNN đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tổng hợp và tham mưu đối với các kiến nghị thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
31/PC-KGVX 05/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo về “Bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm từ tiềm năng, lợi thế nhằm hướng tới phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở địa phương”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/01/2021 SNN đã chủ trì, phối hợp các đơn vị địa phương liênquan tham mưu UB tỉnh tham luận về Bảo tồn, phát triển cây dược liệu quý hiếm..
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4830/UBND-KTTH 30/12/2020  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ quy định tại Nghị định số 150/2020/NĐ-CP của Chính phủ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 4162/UBND-KTTH ngày 05 tháng 11 năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc