Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
47 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1663/PC-HTKT 14/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 24 tháng 6 năm 2021) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/06/2021 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1635/PC-KGVX 10/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về nội dung trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/06/2021 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
965/UBND-KTTH 24/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá và xử lý trách nhiệm hoặc đề xuất cấp thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân để xảy ra cháy 13,4 ha rừng thông tại tiểu khu 288 lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô quản lý. Theo dõi, đôn đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô khắc phục thiệt hại, trồng lại rừng trên diện tích bịcháy theo Văn bản số 915/UBND-NNTN ngày 19 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn SNN đã chỉ đạo CCKL phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu thực hiện; tổng hợp có BC gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 09 đơn vị chưa đạt 30% về tỷ lệ dịch vụ công mức độ 4 theo Nghị quyết số 17/NQ-CP (gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/03/2021 SNN đã căn cứ các quy định hiện hành, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát và đề xuất một số TTHC mức độ 3 và 4 để tích hợp lên Cổng DVC quốc gia, đồng thời có Báo cáo kèm theo
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
654/VP-TTHCC 15/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Còn 10 đơn vị chưa đạt tối thiểu 50% dịch vụ công của tỉnh được cung cấp mức độ 3, 4 theo Kế hoạch số 4514/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 (gồm: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Lao động Thương binh và Xã hội). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/03/2021 SNN đã căn cứ các quy định hiện hành, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát và đề xuất một số TTHC mức độ 3 và 4 để tích hợp lên Cổng DVC quốc gia, đồng thời có Báo cáo kèm theo
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/03/2021 Thực hiện VB số 552/VP-KTTH, ngày 03/3/2021, Sở đã có VB 571/SNN-QLXDCT ngày 19/03 gửi UBND tỉnh (02 nhiệm vụ liên quan đến thủy lợi). Đối với các lĩnh vực khác, UBND tỉnh đã có QĐ số 560/QĐ-UBND ngày 08/06/2020, ủy quyền cho SNN. Đồng thời Sở có Văn bản 651/SNN-TCCB ngày 26/3/2021 gửi Sở Nội vụ.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
558/PC-KTTH 05/03/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   các Sở, ngành, đơn vị để tham gia ý kiến và tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Tô có liên quan đến Ủy ban nhân dân tỉnh và đơn vị mình theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/03/2021 Sở NNPTNT đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu UB tỉnh đối với các vấn đề kiến nghị của huyện Đăk Tô
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2021 Đơn vị đã hoàn thành rà soát, kết quả rà soát tại công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/04/2021 Sở NN đã hoàn thành rà soát, kết quả rà soát được tích hợp tại công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung