Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
76 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
593/UBND-TD 19/03/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân
41/TB-UBND 18/03/2019  Thông báo kết luận   rà soát, kiểm tra và đánh giá lại các tiêu chí chưa đạt chuẩn đối với 03 xã mục tiêu năm 2018, gồm: xã Bờ Y - huyện Ngọc Hồi, xã Đăk Ngọc - huyện Đăk Hà, xã Kon Đào - huyện Đăk Tô; có giải pháp thực hiện hoàn thành các tiêu chí này và trình cấp thẩm quyền thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM theo quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/03/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
632/VP-HCTC 15/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến dự thảo Quyết định và dự thảo Đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (thời gian gửi về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 22/3/2019) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Cổng thông tin điện tử tỉnh
608/VP-NCXDPL 13/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   lấy ý kiến dự thảo danh mục thủ tục hành chính và đăng ký nhân sự làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/03/2019 Tờ trình số 36/TTrSNN-VP ngày 19/3/2019 đề nghị Phương án cử nhân sự đến làm việc tại TT Hành chính công
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
539/UBND-KTTH 12/03/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND, Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
558/VP-NCXDPL 07/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đôn đốc thực hiện báo cáo kết quả triển khai Quyết định số 31/QĐ-UBND Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/03/2019 Báo cáo số 115/BC-SNN ngày 20/3/2019
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Xây dựng pháp luật
Công văn số 517/VP-HTĐT ngày 01/3/2018 01/03/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Chuẩn bị địa điểm, dẫn nhóm dự án HANWOO đi khảo sát một số như theo đề nghị của doanh nghiệp; chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ buổi làm việc của nhóm dự án HANWOO với lãnh đạo tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đã tham mưu nội dung và UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với Đoàn ngày 08/03/2019 (Giấy mời 35/GM-VP, ngày 05/3/2019)
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
447/VP-KTTH 25/02/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018. Đồng thời, phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, có ý kiến đối với đề xuất của Cục Thuế tỉnh tại Văn bản số 89/CT-THNVDT ngày 30/01/2019 trước ngày 28/02/2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2019 Sở NN&PTNT đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh tại Văn bản số 323/SNN-KH ngày 05/3/2019
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 245/VP-KTTH ngày 28/01/2019 28/01/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Về việc đánh giá thực trạng tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/02/2019 Văn bản số 196/SNN-VP ngày 01/02/2019 báo cáo gửi Văn phòng UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
204/UBND-TD 24/01/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức có liên quan chấn chỉnh, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Hội đồng Nhân dân tỉnh về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo..... Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân