Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3549/UBND-KTTH' 04/10/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo đề cương báo cáo kèm theo Kế hoạch số21/KH-BKTNS gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/10/2021 Sở đã có BC ngày 13/10 gửi Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hiện đang tiếp tục chuẩn bị nội dung của Trung tâm NS theo VB 42/BKTNS-CTHĐ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3438/UBND-KTTH' 27/09/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/10/2021 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3384/UBND-KTTH' 21/09/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chuẩn bị nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/09/2021 Sở NNPTNT đã có Tờ trình 242/TTr-SNN ngày 01/10 và Tờ trình 252/TTr-SNN ngày 13/10 tiếp thu, giải trình thêm
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2703/VP-KTTH' 01/09/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng quản lý nhà nước của ngành tiến hành rà soát các quy định có liên quan (Luật, Nghị định, Nghị quyết, Thông tư, Quyết định…), trên cơ sở đó đề xuất sửa đổi, bổ sung danh mục báo cáo định kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các Bộ, ngành Trung ương được ban hành kèm theo Quyết định số 161/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Nội dung đề xuất của các cơ quan, đơn vị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/09/2021 SNN đã chỉ đạo các đơn vị rà soát và có Văn bản gửi Văn phòng UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
.'2760/UBND-KTTH 09/08/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (gọi chung là các đơn vị, địa phương) trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị, địa phương mình triển khai thực hiện các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất tiếp thu tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 188/BC-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2021 và Báo cáo số 192/BC-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 (có Phụ lục và báo cáo kèm theo). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 30 tháng 11 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/11/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2223/VP-TTHCC 28/07/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Các sở, ban ngành chưa trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoặc trình chưa đạt chỉ tiêu về cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021, căn cứ yêu cầu, hướng dẫn tại mục 2 phần II Kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, khẩn trương trình trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt (trước ngày 15 tháng 8 và 15 tháng 9 năm 2021), để hoàn thành dứt điểm trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 theo Kế hoạch đề ra. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/08/2021 SNN đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát và có Báo cáo gửi TT phục vụ HCC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
1663/PC-HTKT 14/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định (hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 24 tháng 6 năm 2021) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/06/2021 SNN đã phối hợp Sở Công Thương, KHĐT và các đơn vị liên quan tham mưu dự thảo VB của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1635/PC-KGVX 10/06/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến về nội dung trình của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/06/2021 SNN đã phối hợp các Sở ngành địa phương liên quan lấy ý kiến, tổng hợp có VB tham mưu UB tỉnh đối với nội dung đề xuất của UBND tỉnh Quảng Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1631/VP-NNTN 07/06/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tGiao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại văn bản nêu trên (có văn bản gửi kèm theo). Hoàn thành trong tháng 6 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2021 SNN đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu UB tỉnh VB xin chủ trương thống nhất Đề cương Đề án phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
995/VP-NNTN 14/04/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan: -Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ -Rà soát, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc hình thành các vườn ươm giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu phát triển rừng trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/04/2021 SNN đã chủ trì, lấy ý kiến các ngành, đơn vị địa phương, có VB tham mưu UB tỉnh triển khai Nghị định
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn