Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
119 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (Cơ giới hóa nông nghiệp) TB 97 VPCP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/06/2020 SNN đã chủ trì, rà soát, đánh giátình hình triển khai, các khó khăn vướng mắc trong quá trìnhthực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản nông sản và cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề xuất UB tỉnh chỉ đạo
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (Cơ giới hóa nông nghiệp) TB 97 VPCP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/09/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1335/UBND_NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   - Định kỳ hằng quý (trước ngày 15 tháng cuối quý) báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nội dung trên, gửi về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. (Cơ giới hóa nông nghiệp) TB 97 VPCP Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/12/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1110/VP-NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương(1) về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch bệnh động vật (số lượng gia súc gia cầm mắc bệnh, phải tiêu hủy, nhu cầu kinh phí hỗ trợ(2) , nguồn kinh phí hỗ trợ(3) , số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …). Định kỳ vào ngày thứ tư hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/04/2020 Tuần đầu tiên, ngày 22/4, Sở đã có văn bản 846/SNN-KH để hướng dẫn, chỉ đạo các địa phương và Chi cục CNTY. Thời hạn nhiệm vụ này tiếp theo là ngày 28/4/2020.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1110/VP-NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương(1) về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch bệnh động vật (số lượng gia súc gia cầm mắc bệnh, phải tiêu hủy, nhu cầu kinh phí hỗ trợ(2) , nguồn kinh phí hỗ trợ(3) , số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …). Định kỳ vào ngày thứ tư hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 29/04/2020 SNN đã chủ trì, tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, có BC tuần (tính đến 29/4)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1110/VP-NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương(1) về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch bệnh động vật (số lượng gia súc gia cầm mắc bệnh, phải tiêu hủy, nhu cầu kinh phí hỗ trợ(2) , nguồn kinh phí hỗ trợ(3) , số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …). Định kỳ vào ngày thứ tư hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/05/2020 SNN chủ trì, tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, có BC hàng tuần
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1110/VP-NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương(1) về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch bệnh động vật (số lượng gia súc gia cầm mắc bệnh, phải tiêu hủy, nhu cầu kinh phí hỗ trợ(2) , nguồn kinh phí hỗ trợ(3) , số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …). Định kỳ vào ngày thứ tư hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13/05/2020 SNN đã chủ trì, tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc ...có báo cáo Định kỳ vào ngày THỨ TƯ hằng tuần gửi UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1110/VP-NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương(1) về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch bệnh động vật (số lượng gia súc gia cầm mắc bệnh, phải tiêu hủy, nhu cầu kinh phí hỗ trợ(2) , nguồn kinh phí hỗ trợ(3) , số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …). Định kỳ vào ngày thứ tư hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/05/2020 Nội dung về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc được tích hợp trong BC tháng 5
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1110/VP-NNTN 20/04/2020  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố tổng hợp, báo cáo số liệu chi tiết từng địa phương(1) về tình hình thiệt hại, việc hỗ trợ kinh phí trong phòng chống dịch bệnh động vật (số lượng gia súc gia cầm mắc bệnh, phải tiêu hủy, nhu cầu kinh phí hỗ trợ(2) , nguồn kinh phí hỗ trợ(3) , số kinh phí đã chi trả, số kinh phí chưa chi trả và lý do, thuận lợi, khó khăn, vướng mắc …). Định kỳ vào ngày thứ tư hằng tuần báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/05/2020 Văn bản liên ngành số 1935/LN: STC-SNN ngày 01/6 tham mưu UB tỉnh báo cáo Bộ TC và Bộ NN
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
1073/VP-NTNN 16/04/2020  UBND tỉnh   - Rà soát, thống kê danh sách, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, việc hình thành các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn (về vấn đề quy hoạch, tiến độ đầu tư, tình hình hoạt động, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến nghị…). Hoàn thành, báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 23 tháng 4 năm 2020 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/04/2020 SNN đã Phối hợp các địa phương quản lý, kiểm tra, hướng dẫn người chăn nuôi, chủ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; Hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, thống kê danh sách, báo cáo đánh giá tình hình hoạt động, đề xuất kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An