Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
151 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2043/VP-NNTN 16/08/2019  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bổ sung, làm rõ: Sự phù hợp của các Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cấp tỉnh, cấp huyện tại Danh mục đề nghị sửa đổi, bổ sung so với căn cứ để đánh giá, lựa chọn các dự án theo hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong chương trình lục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (tại Điểm c và d, Khoản 2.1.1, Mục 2.1, Phần II) và các quy định khác (nếu có); Sự cần thiết để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cấp huyện. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1295/PC-NNTN 14/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu đề nghị của Công ty lâm nghiệp Đăk Tô tại Báo cáo số 64/BC-CTy ngày 07 tháng 8 năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2028/V-NNTN 14/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Phương án thí điểm trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu dưới tán rừng đặc dụng kết hợp bảo vệ rừng bền vững theo quy trình đã được quy định tại Quyết định số 758-QĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/08/2019 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2066/UBND-NNTN 12/08/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Sổ Tay hướng dẫn triển khai Bộ Tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08 tháng 3 năm 2019của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tiến hành tính toán, thống nhất số liệu và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, công bố đúng thời gian theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện 6 tiêu chí (từ tiêu chí số 9 đến 14) theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 5391/BNN-KKH ngày 29 tháng 7 năm 2019, hoàn thành trong Quý I năm 2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/03/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2066/UBND-NNTN 12/08/2019  UBND tỉnh   Tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong việc tính toán, thống nhất số liệu các tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08 tháng 3 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp. Hoàn thành trongtháng 8 năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2063/UBND-NNTN 12/08/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp tại Quyết định số 630/QĐ-UBND và Kế hoạch số 115/KH-TCĐ ngày 23 tháng 7 năm 2019. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2063/UBND-NNTN 12/08/2019  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trước ngày 25 hàng tháng, tổng hợp, báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao của các đơn vị về Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2052/UBND-TD 08/08/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân
1274/PC-NNTN 08/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần tập đoàn AFDEX Việt Nam tại văn bản nêu trên, hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2035/UBND-NNTN 07/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Y tế và các đơn vị có liên quan, trên cơ sở báo cáo kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tổng hợp và xây dựng Báo cáo sơ kết tình hình thực hiện Chương trình quốc gia khống chế và tiến tới loại trừ bệnh Dại của tỉnh, gửi Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20 tháng 8 năm 2019, đồng thời gửi Ủy nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường