Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
108 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1208/UBND-NNTN 24/05/2019  UBND tỉnh   tham mưu Kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu ổn định để đáp ứng nhu cầu nguyên liệu ngày càng tăng cao của công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1223/UBND-NNTN 23/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu sơ kết thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2016 về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1210/UBND-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Nghiên cứu phương án xử lý đối với 03 dự án do Công ty Hoàng Anh GL Kon Tum làm chủ đầu tư đã khai thác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trước ngày Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hiệu lực nên chưa phê duyệt phương án trồng rừng thay thế và đến nay đã ngừng hoạt động Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1212/VP-NNTN 23/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 4441-CV/VPTU ngày 23 tháng 4 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
741/PC-NNTN 22/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu đề nghị của BQL Vườn Quốc gia Chư Mom Ray về đất chồng lấn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/VP-NNTN 22/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Kiểm tra làm rõ hiện trạng rừng vị trí xây dựng bến xe và của hàng xang dầu huyện Ia Hdrai Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/05/2019 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân
492/QĐ-UBND 16/05/2019  UBND tỉnh   chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Quyết định này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1107/VP-NNTN 16/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   kiểm tra, nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần LHP về nghiên cứu, đầu tư, phát triển, chế biến dược liệu kết hợp với việc quản lý, bảo vệ rừng, bảo tồn giống Sâm Ngọc Linh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 17/05/2019 SNN đã có văn bản hướng dẫn trực tiếp gửi Công ty cổ phần đầu tư LHP và Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô, đồng gửi UBND tỉnh thay báo cáo
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân