Từ khóa
Chỉ đạo của UNBD tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
Tìm kiếm nâng cao
56 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Văn bản chỉ đạo Ngày ban hành Cơ quan ban hành Nội dung chỉ đạo Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Văn bản hoàn thành hoặc Diễn giải trạng thái Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Công văn số 33/UBND-KTTH ngày 07/01/2019 07/01/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về việc quản lý thuế trong lĩnh vực bất động sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
Công văn số 29/UBND-KTTH ngày 05/01/2019 05/01/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/01/2019 Văn bản số 71/SNN-KH ngày 15/01/2019 tham mưu UBND tỉnh các dự thảo. (Vì chỉ đính kèm được 1 file nên Sở NN không đính kèm được các dự thảo đi kèm văn bản này. Tuy nhiên, đã phát hành trên hệ thống liên thông eOffice)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Chương trình hành động triển khai thực hiện phát triển nông nghiệp công nghệ cao, Sâm Ngọc Linh và các dược liệu khác gắn với xây dựng liên kết chuỗi giá trị và phát triển thương hiệu năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/6/2016 của Tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, có tính đến năm 2025 (Trình BTV Tỉnh ủy trong tháng 02/2019 và Trình Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Dự thảo Quyết định, kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum (Trình BTV Tỉnh ủy trong tháng 01/2019) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 21/01/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 02/01/2019 02/01/2019  Chương trình công tác năm 2019   Kế hoạch tổ chức Lễ ra quân phát động phong trào xây dựng nông thôn mới tết nguyên đán năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/01/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3565/UBND-TD 24/12/2018  UBND tỉnh   Về việc triển khai, sử dụng Hệ thống dữ liệu Quốc gia về khiếu nại, tố cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Ban tiếp dân
Công văn số 3177/VP-HTĐT ngày 21/12/2018 21/12/2018  Văn phòng UBND tỉnh   chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ buổi làm việc của Tập đoàn Sunwoo – Hàn Quốc với lãnh đạo tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/12/2018 Báo cáo số 447/BC-SNN-KH ngày 27/12/2018 (UBND tỉnh đã họp ngày 27/12/2018)
Đã hoàn thành
Tổ hỗ trợ đầu tư
3522/UBND-KGVX 18/12/2018  UBND tỉnh   1. Các Sở, ban ngành; UBND các huyện, thành phố - Hàng năm đề xuất danh mục đặt hàng, số lượng theo nhu cầu trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình trước ngày 30 tháng 11 hàng năm. - Cơ quan, tổ chức đặt hàng quản lý xuất bản phẩm đặt hàng theo quy định về quản lý tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị. - Tổ chức khai thác có hiệu quả xuất bản phẩm đặt hàng. 2. Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận đặt hàng xuất bản phẩm - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, nhu cầu các cơ quan, đơn vị và định hướng của cơ quan quản lý nhà nước xây dựng kế hoạch đặt hàng xuất bản phẩm hàng năm, bao gồm: Danh mục xuất bản phẩm đặt hàng; danh mục địa chỉ nhận xuất bản phẩm đặt hàng; phương án giá đặt hàng bản thảo; tổng hợp dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 5 của năm trước năm kế hoạch, cơ quan, đơn vị nhận đặt hàng gửi danh mục xuất bản phẩm đặt hàng, phương án giá đặt hàng bản thảo (bản mẫu), dự toán kinh phí xuất bản phẩm đặt hàng; toàn bộ hồ sơ gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. - Thực hiện đăng ký xuất bản (hoặc giấy phép xuất bản), nộp lưu chiểu xuất bản phẩm và ban hành quyết định phát hành theo quy định của pháp luật về xuất bản. - Nhận đặt hàng bản thảo (bản mẫu) và tổ chức đấu thầu đối với công đoạn in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
3389/UBND-NNTN. 03/12/2018  Chủ tịch UBND tỉnh   V/v rà soát khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản và hiện trạng về rừng tự nhiên đối với các khu vực đánh giá tài nguyên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/12/2018 Văn bản số 19/SNN-KH ngày 03/01/2019 gửi Sở Tài nguyên Môi trường (theo văn bản số 2058/STNMT-KS)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường