Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 15/07/2024)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2024
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2024
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Đại diện Hội người cao tuổi 1 1
2 Ban Dân tộc 35 23 5 6 1
3 Ban quản lý Khu kinh tế 11 7 1 3
4 Bảo hiểm xã hội tỉnh 2 2
5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 4 1 3
6 Công an tỉnh 1 1
7 Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 1 1
8 Sở Công Thương 39 29 2 8
9 Sở Giáo dục và Đào tạo 112 72 2 35 3
10 Sở Giao thông vận tải 28 23 5
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 40 16 5 19
12 Sở Khoa học và Công nghệ 21 15 6
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 93 59 17 15 2
14 Sở Ngoại vụ 13 7 2 4
15 Sở Nội vụ 55 47 8
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 19 9
17 Sở Tài chính 31 19 3 9
18 Sở Tài nguyên và Môi trường 25 7 8 10
19 Sở Thông tin và Truyền thông 67 42 12 13
20 Sở Tư pháp 10 6 3 1
21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 117 72 24 17 4
22 Sở Xây dựng 60 36 6 12 6
23 Sở Y tế 68 57 9 2
24 Thanh tra tỉnh 10 3 5 2
25 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1 1
26 UBND huyện Đăk Glei 15 4 7 3 1
27 UBND huyện Đăk Hà 14 6 2 4 2
28 UBND huyện Đăk Tô 14 6 6 2
29 UBND huyện Ia H'Drai 11 8 2 1
30 UBND huyện Kon Plông 12 4 1 4 3
31 UBND huyện Kon Rẫy 11 8 2 1
32 UBND huyện Ngọc Hồi 14 7 3 3 1
33 UBND huyện Sa Thầy 12 2 5 4 1
34 UBND huyện Tu Mơ Rông 13 6 3 3 1
35 UBND thành phố Kon Tum 12 4 4 4
36 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 1 1
    1002 616 120 225 41