Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 23/06/2024)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2024
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2024
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Đại diện Hội người cao tuổi 1 1
2 Ban Dân tộc 29 19 3 7
3 Ban quản lý Khu kinh tế 10 4 6
4 Bảo hiểm xã hội tỉnh 2 2
5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 4 1 3
6 Công an tỉnh 1 1
7 Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 1 1
8 Sở Công Thương 28 18 2 8
9 Sở Giáo dục và Đào tạo 98 58 1 38 1
10 Sở Giao thông vận tải 24 19 5
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 35 15 1 17 2
12 Sở Khoa học và Công nghệ 17 13 4
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 79 42 11 25 1
14 Sở Ngoại vụ 11 7 4
15 Sở Nội vụ 49 39 1 9
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25 15 10
17 Sở Tài chính 26 15 2 9
18 Sở Tài nguyên và Môi trường 21 4 7 10
19 Sở Thông tin và Truyền thông 59 35 8 14 2
20 Sở Tư pháp 9 6 3
21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 102 62 24 16
22 Sở Xây dựng 46 32 4 8 2
23 Sở Y tế 55 43 10 2
24 Thanh tra tỉnh 9 3 6
25 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1 1
26 UBND huyện Đăk Glei 13 2 6 5
27 UBND huyện Đăk Hà 11 6 2 3
28 UBND huyện Đăk Tô 11 4 4 3
29 UBND huyện Ia H'Drai 9 4 2 3
30 UBND huyện Kon Plông 10 4 1 4 1
31 UBND huyện Kon Rẫy 9 7 2
32 UBND huyện Ngọc Hồi 12 5 3 4
33 UBND huyện Sa Thầy 9 1 5 3
34 UBND huyện Tu Mơ Rông 11 5 3 3
35 UBND thành phố Kon Tum 10 4 3 3
36 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 1 1
    848 493 93 242 20