Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 12/04/2024)

“Phần mềm theo dõi chỉ đạo điều hành” là Hệ thống theo dõi về thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao; Hệ thống phần mềm được thiết kế chạy trên nền Web gồm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, chương trình ứng dụng liên kết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trình duyệt web trên máy trạm tại các cơ quan, địa phương dùng để khai thác sử dụng phần mềm. Địa chỉ truy cập phần mềm tại http://chidaodieuhanh.kontum.gov.vn do Văn phòng UBND tỉnh quản lý, vận hành."

(trích Điều 3, Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2024
Bảng theo dõi nhiệm vụ trong năm 2024
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Đại diện Hội người cao tuổi 1 1
2 Ban Dân tộc 22 11 2 9
3 Ban quản lý Khu kinh tế 7 2 5
4 Bảo hiểm xã hội tỉnh 1 1
5 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 3 1 2
6 Công an tỉnh 1 1
7 Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 1 1
8 Sở Công Thương 21 11 2 8
9 Sở Giáo dục và Đào tạo 67 37 1 29
10 Sở Giao thông vận tải 18 12 6
11 Sở Kế hoạch và Đầu tư 28 7 1 19 1
12 Sở Khoa học và Công nghệ 15 5 10
13 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 52 18 9 25
14 Sở Ngoại vụ 9 3 6
15 Sở Nội vụ 37 22 15
16 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23 10 13
17 Sở Tài chính 20 8 1 11
18 Sở Tài nguyên và Môi trường 16 1 2 12 1
19 Sở Thông tin và Truyền thông 39 18 3 17 1
20 Sở Tư pháp 9 5 4
21 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 73 39 17 16 1
22 Sở Xây dựng 32 19 3 9 1
23 Sở Y tế 31 14 14 3
24 Thanh tra tỉnh 8 1 7
25 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 1 1
26 UBND huyện Đăk Glei 7 2 4 1
27 UBND huyện Đăk Hà 7 6 1
28 UBND huyện Đăk Tô 6 2 3 1
29 UBND huyện Ia H'Drai 5 4 1
30 UBND huyện Kon Plông 5 3 1 1
31 UBND huyện Kon Rẫy 5 5
32 UBND huyện Ngọc Hồi 8 3 3 2
33 UBND huyện Sa Thầy 5 1 4
34 UBND huyện Tu Mơ Rông 7 3 3 1
35 UBND thành phố Kon Tum 6 1 5
36 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 1 1
    597 272 62 241 22