Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1253/UBND-KGVX 11/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủtrì, phối hợp với các Sởngành, đơn vịliên quan khẩn trương ban hành kếhoạch hành động, bảo đảm hoàn thành việc thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉđạo của Phó Thủtướng Chính phủtại Thông báo số110/TB-VPCP. Ban Đại diện Hội người cao tuổi 14/04/2024 (Quá hạn 62 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng