213 nhiệm vụ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ

STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Hoàn thành Chưa hoàn thành Lũy kế từ đầu năm
Đúng hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng Trong hạn chưa xử lý Quá hạn chưa xử lý
1 Ban Dân tộc 6 1 1 5 5 5
2 Ban quản lý Khu kinh tế 3 0 3 3 3
3 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 1 0 1 1 1
4 Sở Công Thương 7 0 7 7 7
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 18 6 6 11 1 12 11 1
6 Sở Giao thông vận tải 5 0 5 5 5
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20 1 1 14 5 19 14 5
8 Sở Khoa học và Công nghệ 7 0 7 7 7
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 23 4 2 6 17 17 17
10 Sở Ngoại vụ 5 2 2 3 3 3
11 Sở Nội vụ 17 4 1 5 12 12 12
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 12 0 10 2 12 10 2
13 Sở Tài chính 6 0 6 6 6
14 Sở Tài nguyên và Môi trường 14 0 12 2 14 12 2
15 Sở Thông tin và Truyền thông 14 2 2 12 12 12
16 Sở Tư pháp 5 2 2 3 3 3
17 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18 3 2 5 12 1 13 12 1
18 Sở Xây dựng 6 0 6 6 6
19 Sở Y tế 5 0 5 5 5
20 Thanh tra tỉnh 5 0 5 5 5
21 UBND thành phố Kon Tum 4 0 4 4 4
22 UBND huyện Đăk Glei 1 0 1 1 1
23 UBND huyện Ia H'Drai 1 0 1 1 1
24 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 9 0 7 2 9 7 2
25 UBND huyện Tu Mơ Rông 1 0 1 1 1
    213 22 8 30 170 13 183 170 13