414 nhiệm vụ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ

STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Hoàn thành Chưa hoàn thành Lũy kế từ đầu năm
Đúng hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng Trong hạn chưa xử lý Quá hạn chưa xử lý
1 Ban Dân tộc 17 8 1 9 8 8 8
2 Ban quản lý Khu kinh tế 6 2 2 4 4 4
3 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 2 0 2 2 2
4 Công an tỉnh 1 0 1 1 1
5 Sở Công Thương 16 6 1 7 9 9 9
6 Sở Giáo dục và Đào tạo 46 20 20 25 1 26 25 1
7 Sở Giao thông vận tải 12 8 8 4 4 4
8 Sở Kế hoạch và Đầu tư 23 4 1 5 18 18 18
9 Sở Khoa học và Công nghệ 11 4 4 7 7 7
10 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28 6 4 10 16 2 18 16 2
11 Sở Ngoại vụ 7 2 2 5 5 5
12 Sở Nội vụ 25 11 1 12 13 13 13
13 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 8 8 12 12 12
14 Sở Tài chính 15 6 6 9 9 9
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 13 1 1 2 11 11 11
16 Sở Thông tin và Truyền thông 28 11 2 13 14 1 15 14 1
17 Sở Tư pháp 7 2 2 4 1 5 4 1
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 45 24 5 29 11 5 16 11 5
19 Sở Xây dựng 18 3 3 14 1 15 14 1
20 Sở Y tế 10 3 3 6 1 7 6 1
21 Thanh tra tỉnh 7 0 6 1 7 6 1
22 UBND huyện Đăk Hà 5 4 4 1 1 1
23 UBND thành phố Kon Tum 6 0 1 5 6 1 5
24 UBND huyện Đăk Glei 6 2 2 4 1 1 2 1 1
25 UBND huyện Kon Rẫy 5 4 4 1 1 1
26 UBND huyện Ia H'Drai 5 2 1 3 1 1 2 1 1
27 UBND huyện Ngọc Hồi 7 1 1 3 3 6 3 3
28 UBND huyện Đăk Tô 5 2 1 3 1 1 2 1 1
29 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 1 0 1 1 1
30 UBND huyện Sa Thầy 5 3 3 1 1 2 1 1
31 UBND huyện Kon Plông 5 0 1 4 5 1 4
32 UBND huyện Tu Mơ Rông 6 3 1 4 1 1 2 1 1
33 Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum 1 0 1 1 1
    414 147 24 171 211 32 243 211 32