742 nhiệm vụ.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ

STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao Hoàn thành Chưa hoàn thành Lũy kế từ đầu năm
Đúng hạn Quá hạn Tổng cộng Trong hạn Trễ hạn Tổng cộng Trong hạn chưa xử lý Quá hạn chưa xử lý
1 Ban Dân tộc 31 27 3 30 1 1 1
2 Ban quản lý Khu kinh tế 10 10 10 0
3 Công an tỉnh 2 0 1 1 2 1 1
4 Sở Công Thương 23 21 21 2 2 2
5 Sở Giáo dục và Đào tạo 68 59 2 61 7 7 7
6 Sở Giao thông vận tải 10 8 2 10 0
7 Sở Kế hoạch và Đầu tư 39 14 14 28 7 4 11 7 4
8 Sở Khoa học và Công nghệ 14 13 13 1 1 1
9 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 84 55 23 78 6 6 6
10 Sở Ngoại vụ 13 10 2 12 1 1 1
11 Sở Nội vụ 68 31 30 61 7 7 7
12 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28 15 10 25 3 3 3
13 Sở Tài chính 21 7 1 8 12 1 13 12 1
14 Cục Thuế tỉnh Kon Tum 2 0 2 2 2
15 Sở Tài nguyên và Môi trường 34 13 14 27 2 5 7 2 5
16 Sở Thông tin và Truyền thông 44 27 14 41 1 2 3 1 2
17 Sở Tư pháp 15 13 2 15 0
18 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 70 57 6 63 7 7 7
19 Sở Xây dựng 8 8 8 0
20 Sở Y tế 14 14 14 0
21 Thanh tra tỉnh 15 10 1 11 4 4 4
22 UBND huyện Đăk Hà 13 7 6 13 0
23 UBND thành phố Kon Tum 16 3 3 13 13 13
24 UBND huyện Đăk Glei 12 8 4 12 0
25 UBND huyện Kon Rẫy 12 7 5 12 0
26 UBND huyện Ia H'Drai 12 6 6 12 0
27 UBND huyện Ngọc Hồi 12 6 5 11 1 1 1
28 UBND huyện Đăk Tô 11 4 7 11 0
29 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 6 1 1 2 3 5 2 3
30 UBND huyện Sa Thầy 10 4 6 10 0
31 UBND huyện Kon Plông 13 6 4 10 3 3 3
32 UBND huyện Tu Mơ Rông 12 10 2 12 0
    742 471 172 643 65 34 99 65 34