Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1271/VP-KGVX 13/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tại Văn bản số 608/VP-BCĐ ngày 06 tháng 3 năm 2023 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1233/VP-KGVX 10/03/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và nội dung hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 52 ; trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (trong đó lưu ý: xác định chỉ tiêu, nội dung hoạt động, biện pháp thực hiện đảm bảo phù hợp; từng nội dung hoạt động phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện), trình Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Cho ý kiến đối với công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư ngân sách xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 10/02/2023 (Quá hạn 43 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nội chính