Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
4 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1616/UBND-KGVX 13/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan: Xây dựng kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Lễ trao tặng đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31/05/2024 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2097/VP-KGVX 28/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quanthường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) để chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các đơn vị liên quan tham mưuBan Chỉ đạo 515 tỉnhtriển khaithực hiệntheoquy định Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 14/04/2024 (Quá hạn 62 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 15/03/2024 (Quá hạn 92 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 15/8/2023 của Chính phủ về Quy định biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 31/07/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra