Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
5003/VP-KGVX 02/12/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát, tham mưu Ban Chỉ đạo 515 tỉnh báo cáo theo đề nghị của Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 13/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
4031/KH-UBND 28/11/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 24 tháng 12 năm 2022 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 24/12/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3815/UBND-KGVX 11/11/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát lại nội dung trình nêu trên theo đúng quy định. Trong đó lưu lý làm rõ cơ sở đề xuất mức quà tặng và kinh phí thực hiện (kể cả mức đề xuất của liên ngành và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh); việc Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mức quà tặng trong khi sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách cấp huyện để thực hiện có phù hợp với quy định về phân cấp quản lý ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan không Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 18/11/2022 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm