Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
848 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1778/UBND-KGVX 23/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành phần đại biểu của cơ quan báo chí tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2024 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
4238/VP-KGVX 14/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2068/UBND-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung tham luận theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Văn bản số 3088/MTTQ-BTT ngày 11 tháng 6 năm 2024 Sở Nội vụ 10/07/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
2061/UBND-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớicác địa phương, đơn vị liên quan báo cáo 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơchế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấptrên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên. Sở Y tế 29/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4189/VP-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4209/VP-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp theo Văn bản số 2006/VP-KGVX ngày 26 tháng 3 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai, tham mưu phối hợp triển khai đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2039/UBND-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/06/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
2038/UBND-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế (chủ trì), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, phân tích cụ thể các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều kiện thực tế của tỉnh để tham mưu xem xét việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo tại Văn bản số 3641/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 1986/UBND-KGVX ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4171/VP-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Trường Đại học Tây Nguyên theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
5584/VP-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ Nghị quyết nêu trên theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông