Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
742 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3274/UBND-KGVX 03/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhập đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu Đề cương, Phụ lục kèm theo Văn bản số 1447/UBDT-PC ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo đúng quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo 07/10/2022 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3662/VP-KGVX 03/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về nội dung đăng ký đề xuất Dự án vào Khung Đầu tư Tiểu vùng GMS giai đoạn 2023-2025 đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2218/PC-VP 30/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia góp ý dự thảo Quy hoạch theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2217/PC-VP 30/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Pro Skills tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2205/PB-VP 30/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục các hạn chế, bất cập và triển khai nội dung kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2202/PC-VP 29/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/10/2022 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3613/VP-NC 28/09/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 Sở Nội vụ 15/10/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2200/PB-VP 28/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3196/UBND-KGVX 27/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát các nguồn kinh phí liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2731/UBND-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm