Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
414 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1381/VP-HTKT 01/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng 13/03/2024 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương để nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Trường Cao đẳng Kon Tum đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/03/2024 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Ban Dân tộc 04/03/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 04/03/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 04/03/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Nội vụ 04/03/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Tài chính 04/03/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1389/VP-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1351/VP-HTKT 29/02/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 Sở Xây dựng 20/03/2024 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1363/VP-KGVX 29/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông