BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 4013/UBND-KGVX   25/12/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Sở Tài chính, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác định vị trí xây dựng; kinh phí; quy mô đầu tư; đất đai; các hạng mục liên quan để xây dựng Nhà bia, Nhà tưởng niệm; trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; UBND huyện Ngọc Hồi     20/12/2022   2374, ngày 23/12/2022 Trễ hạn    
2 5466/VP-KGVX   23/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
3 4356/UBND-KGVX   23/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu dẫn đến việc chậm trễ trong tổ chức mua sắm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     31/12/2022   502/BC-SGDĐT, ngày 30/12/2022 Đúng hạn    
4 4355/UBND-KGVX   23/12/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 94/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh., đề xuất việc hỗ trợ Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính     31/12/2022   2851/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 26/12/2022 Đúng hạn    
5 5543/VP-KGVX   29/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/02/2023   06/TTr-SGDĐT, ngày 02/02/2023 Đúng hạn    
6 5516/VP-KGVX   27/12/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Kon Rẫy     31/01/2023   06, ngày 03/01/2023 Đúng hạn    
7 5498/VP-KGVX   26/12/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/12/2022   04, ngày 03/01/2023 Trễ hạn    
8 5490/VP-KGVX   26/12/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần truyền thông MY TONIC. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Kon Plông     31/01/2023   95, ngày 19/01/2023 Đúng hạn    
9 5589/VP-KGVX   30/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Mở Hà Nội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2023   128/SGDĐT-TCCB, ngày 30/01/2023 Đúng hạn    
10 21/UBND-KGVX   04/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định Quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (về: Đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội”; định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng, xử lý Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh) đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp     31/01/2023   89/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 16/01/2023 Đúng hạn    
11 60/UBND-KGVX   09/01/2023   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án trên, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/04/2023   24/TTr-SVHTTDL, ngày 30/03/2023 Đúng hạn    
12 101/VP-KGVX   09/01/2023   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2023   83/SKHĐT-KGVX, ngày 10/01/2023 Đúng hạn    
13 99/VP-KGVX   09/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
14 95/VP-KGVX   09/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     12/01/2023   80, ngày 12/01/2023 Đúng hạn    
15 52/VP-KGVX   05/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật Văn bản trên để chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2023   126-SGDĐT-KHTC, ngày 29/01/2023 Đúng hạn    
16 37/UBND-KGVX   06/01/2023   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 161 như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, mưu nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4098/UBND-KGVX ngày 02 tháng 12 năm 2022. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     28/02/2023   24/TTr-SLĐTBXH, ngày 01/03/2023 Trễ hạn    
17 131/VP-KGVX   10/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/02/2023   06/TTr-SGDĐT, ngày 02/02/2023 Đúng hạn    
18 4365/UBND-KTTH   23/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Giáo dục và Đào tạo     31/08/2023        
19 81/UBND-KGVX   11/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: - Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại một số địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp tỉnh thành lập; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em thuộc trách nhiệm của cấp mình theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. - Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     20/11/2023        
20 190/VP-KGVX   12/01/2023   Ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát tình hình thực tế nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; đồng thời nghiên cứu, rà soát các Kế hoạch, Chương trình, dự án và quy định pháp luật có liên quan để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, kinh phí thực hiện đảm bảo phù hợp, khả thi. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Ban Dân tộc     28/02/2023   164/BDT-HCTH, ngày 28/02/2023 Đúng hạn    
21 211/VP-KGVX   13/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     05/02/2023   157, ngày 03/02/2023 Đúng hạn    
22 129/UBND-KGVX   16/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thực hiện chính sách nêu trên. Hoàn thành trong Quý IV năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/12/2023        
23 217/VP-KGVX   12/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đăk Glei     31/01/2023   187, ngày 16/02/2023 Trễ hạn    
24 149/UBND-KGVX   18/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các địa phương liên quan có phương án phù hợp nhằm khắc phục sai sót trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; đảm bảo trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 phải hoàn thành việc thu hồi, nộp ngân sách số tiền đã chi sai theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ) để theo dõi, xử lý theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông     30/06/2023        
25 172/UBND-KGVX   19/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện nội dung trình dự thảo Nghị quyết Nghị quyết bãi bỏ một số điểm tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4183/UBND-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     24/02/2023   229/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 14/02/2023 Đúng hạn    
26 403/VP-KGVX   30/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2023   15, ngày 14/02/2023 Đúng hạn    
27 352/VP-KGVX   19/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/02/2023   183, ngày 15/03/2023 Trễ hạn    
28 340/VP-KGVX   19/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung đề xuất, đề nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/03/2023   441/SGDĐT-GDTrH, ngày 14/03/2023 Đúng hạn    
29 279/VP-KGVX   17/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tham mưu theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
30 346/VP-KGVX   19/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 04 tháng 02 năm 2023./. Sở Giáo dục và Đào tạo     04/02/2023   07/TTr-SGDĐT, ngày 04/02/2023 Đúng hạn    
31 474/VP-KGVX   31/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2023   182, ngày 15/02/2023 Đúng hạn    
32 501/VP-KGVX   31/01/2023   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ theo quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp     15/02/2023   242/SGDĐT-KHTC, ngày 14/02/2023 Đúng hạn    
33 575/VP-KGVX   03/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2023./. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đăk Hà     31/03/2023   491, ngày 30/03/2023 Đúng hạn    
34 292/UBND-KGVX   06/02/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan: Khẩn trương rà soát thu thập, cập nhập thông tin tài khoản của các đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 (trong đó lưu ý nghiên cứu lựa chọn và triển khai thí điểm tại một số địa phương trong năm 2023; từ năm 2024 triển khai thực hiện trên toàn tỉnh). Hoàn thành trong quý I năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/03/2023   41/TTr-SLĐTBXH, ngày 27/03/2023 Đúng hạn    
35 581/VP-KGVX   06/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/03/2023   23/TTr-DGDĐT, ngày 17/03/2023 Đúng hạn    
36 583/UBND-KGVX   06/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/03/2023   347/SGDDT-QLCLGDCN, ngày 28/02/2023 Đúng hạn    
37 315/UBND-KGVX   07/02/2023   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan: Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 ; khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 cho các địa phương.Trong đó lưu ý: Việc giao chỉ tiêu phải phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương; đồng thời, phải đảm bảo hoàn thành mục tiêu giảm nghèo chung toàn tỉnh theo quy định tại Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hộiđồng nhân dân tỉnh và các Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     20/02/2023   20/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/02/2023 Đúng hạn    
38 628/VP-KGVX   08/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo theo đề nghị của Tổng Thư ký Quốc hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     12/02/2023   222/SGDĐT-GDMNTH, ngày 10/02/2023 Đúng hạn    
39 636/VP-KGVX   08/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2023./. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Ngọc Hồi     20/02/2023   97, ngày 19/01/2023 Đúng hạn    
40 679/VP-KGVX   13/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh triển khai theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
41 339/UBND-KGVX   13/02/2023   Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chế độ, chính sách đối với vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc (trong đó bao gồm nội dung thực hiện các chế độ, chính sách đối với các thôn đặc biệt khó khăn ở các xã Khu vực III, khu vực II khi được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên ở các địa bàn chưa được công nhận là vùng cao trên địa bàn tỉnh); trên cơ sở đó, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có Văn bản đề nghị Uỷ ban Dân tộc và các Bộ, ngành liên quan xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Ban Dân tộc; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     28/02/2023   12/BC-BDT, ngày 07/03/2023 Trễ hạn    
42 695/VP-KGVX   13/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo       19/TTr-SGDĐT, ngày 14/03/2023 Đúng hạn    
43 708/VP-KGVX   13/02/2023   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo: - Báo cáo tình hình phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2022 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục đào tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2023. - Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực trạng giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. - Tham mưu chuẩn bị các nội dung liên quan để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự Hội nghị nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/02/2023   280-SGDĐT-VP, ngày 20/02/2023 Đúng hạn    
44 791/VP-KGVX   16/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và hoàn thiện hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/02/2023   272/SGDĐT-GDMNTH, ngày 19/02/2023 Đúng hạn    
45 761/VP-KGVX   15/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     28/02/2023   347/SGDDT-QLCLGDCN, ngày 28/02/2023 Đúng hạn    
46 811/VP-KGVX   17/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2023   315, ngày 08/03/2023 Đúng hạn    
47 825/VP-KGVX   17/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện và tham mưu về đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
48 843/VP-KGVX   20/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục các hạn chế, khó khăn và triển khai nội dung giải pháp, kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/03/2023   483/SGDĐT-GDMNTH, ngày 18/03/2023 Đúng hạn    
49 836/VP-KGVX   20/02/2023   - Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục 1, 2 Văn bản số 583/BGDĐT-HTQT; nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. - Báo cáo về hoạt động hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; công tác quản lý nhà nước đối với kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trên địa bàn tỉnh năm 2022. Báo báo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 03 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/03/2023   72/BC-SGDĐT, ngày 03/03/2023 Đúng hạn    
50 401/UBND-KGVX   17/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét, huyện Đăk Glei. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đăk Glei     30/11/2023        
51 844/VP-KGVX   20/02/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện và tham mưu về đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
52 427/UBND-KGVX   21/02/2023   Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo nhiệm vụ được giao tại Văn bản 3472/UBND-KGVX ngày 14 tháng 10 năm 2022. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tư pháp     10/03/2023   57, ngày 10/03/2023 Đúng hạn    
53 856/VP-KGVX   21/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung trên theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2023   42, ngày 23/02/2023 Đúng hạn    
54 384/UBND-KGVX   17/02/2023   Ban Dân tộc khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định số lượng, quy mô, cách thức tổ chức thực hiện mô hình điển hình tiên tiến là các Già làng, trưởng thôn, người có uy tín, cán bộ cốt cán; nhân sỹ, trí thức, doanh nhân, học sinh, sinh viên, thanh niên tiêu biểu người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum” đảm bảo chất lượng, đúng quy định theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4099/UBND-KGVX ngày 02 tháng 12 năm 2022. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 3 năm 2023 Ban Dân tộc; Sở Tư pháp     20/03/2023   500/BDT-HCTH, ngày 16/05/2023 Trễ hạn    
55 888/TB-VP   22/02/2023   Trình Phó trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Báo cáo kết quả thực hiện công tác trẻ em và kết quả thực Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2023   43/BC-SLĐTBXH, ngày 27/02/2023 Đúng hạn    
56 888/TB-VP   22/02/2023   Trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2023   21/TTr-SLĐTBXH, ngày 24/02/2023 Đúng hạn    
57 888/TB-VP   22/02/2023   Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/03/2023   29/TTr-SLĐTBXH, ngày 10/03/2023 Đúng hạn    
58 916/TB-VP   24/02/2023   Trình Phó Trưởng Ban thường trực Ban VSTBCPN tỉnh xem xét, ban hành Báo cáo kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và VSTBCPN trên địa bàn tỉnh năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2023   42/BC-SLĐTBXH, ngày 27/02/2023 Đúng hạn    
59 916/TB-VP   24/02/2023   Trình Trưởng Ban vSTBCPN tỉnh xem xét, ban hành Chương trình công tác năm 2023 của Ban VSTBCPN tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2023   21/TTr-SLĐTBXH, ngày 24/02/2023 Đúng hạn    
60 916/TB-VP   24/02/2023   Trình UBND tirnhxemx ét, ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/03/2023   29/TTr-SLĐTBXH, ngày 10/03/2023 Đúng hạn    
61 464/UBND-KGVX   24/02/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ; tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét chủ trương di dời, xây mới và đổi tên Nhà bia tưởng niệm Plei Kần, huyện Ngọc Hồi theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh . Trong đó lưu ý: Xác định, báo cáo cụ thể phương án thiết kế di dời xây dựng mới Nhà bia; các bản vẽ sơ đồ vị trí di dời mới cần có ghi chú rõ: vị trí nhà bia mới, nhà bia cũ và các công trình, khuôn viên xung quanh nhà bia (như đường, sân…). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Ngọc Hồi     28/02/2023   22/TTr-SLĐTBXH, ngày 27/02/2023 Đúng hạn    
62 1131/VP-KGVX   06/03/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung báo cáo, đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/03/2023   76/BC-SGDĐT, ngày 09/03/2023 Đúng hạn    
63 1052/VP-KGVX   02/03/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham gia gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 06 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     06/03/2023   374, ngày 16/03/2023 Trễ hạn    
64 601/UBND-KGVX   08/03/2023   :Tiếp tục đôn đốc các địa phương cập nhập đầy đủ thông tin, số liệu về phát triển nguồn nhân lực người DTTS trên địa bàn quản lý; trên cơ sở đó phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp và căn cứ các Kế hoạch, Chương trình, dự án và quy định pháp luật có liên quan xây dựng và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực người DTTS trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban Dân tộc     31/03/2023   08/TTr-BDT, ngày 29/03/2023 Đúng hạn    
65 1075/TB-VP   03/03/2023   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu dự Hội nghị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai công tác dân tộc và các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc     15/03/2023   273/BDT-HCTH, ngày 24/03/2023 Trễ hạn    
66 1233/VP-KGVX   10/03/2023   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch số 649/KH-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 và nội dung hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 52 ; trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch (trong đó lưu ý: xác định chỉ tiêu, nội dung hoạt động, biện pháp thực hiện đảm bảo phù hợp; từng nội dung hoạt động phải xác định cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và thời gian thực hiện), trình Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2023 (Quá hạn 68 ngày)   Chưa hoàn thành    
67 1217/VP-KGVX   09/03/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo       67/TTr-SGDĐT, ngày 11/05/2023 Đúng hạn    
68 1181/VP-KGVX   08/03/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/04/2023   592, ngày 07/04/2023 Đúng hạn    
69 1211/VP-KGVX   09/03/2023   Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Sa Thầy       678/SKHĐT-TH, ngày 16/03/2023 Đúng hạn    
70 1182/VP-KGVX   08/03/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia dự thảo Nghị định theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham gia gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/03/2023   454, ngày 30/03/2023 Trễ hạn    
71 1159/VP-KGVX   07/03/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đảm bảo tiến độ quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
72 570/UBND-KGVX   07/03/2023   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và các đơn vị liên quan rà soát các quy định, tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét cho chủ trương tổ chức giải Marathon đường mòn quốc tế Sa Thầy hằng năm và giao cho cơ quan, địa phương của tỉnh chủ trì xây dựng, tổ chức giải nêu trên theo đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Sa Thầy     10/04/2023   496, ngày 10/04/2023 Đúng hạn    
73 505/UBND-KGVX   28/02/2023   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng, theo quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2023   24/TTr-SGDĐT, ngày 18/03/2023 Đúng hạn    
74 709/UBND-KGVX   17/03/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2023   573/SGDĐT-GDMNTH, ngày 29/03/2023 Đúng hạn    
75 709/UBND-KGVX   17/03/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện và báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 để theo dõi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2023   616/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 17/03/2023 Đúng hạn    
76 674/UBND-KGVX   17/03/2023   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch cụ thể tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam” theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch , Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Văn bản chỉ đạo liên quan; trong đó giao các ngành, đơn vị tổ chức sự kiện, nội dung cụ thể, bằng hình thức phù hợp, đảm bảo trang trọng, thiết thực; chú trọng cổ động trực quan kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hoá Việt Nam”, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là các giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/03/2023   59, ngày 29/03/2023 Đúng hạn    
77 745/UBND-KGVX   20/03/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương làm việc, trao đổi với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố để thống nhất đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     21/03/2023   534/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 22/03/2023 Trễ hạn    
78 800/UBND-KGVX   24/03/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi: Khẩn trương xây dựng Dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần) tương xứng với giá trị lịch sử của Di tích. Trên cơ sở đó, lập hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     30/04/2023   1096/UBND-KGVX, ngày 14/04/2023 Đúng hạn    
79 863/VP-KGVX   28/03/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Báo cáo sơ kết Nghị quyết số 28-NQ/TW theo yêu cầu của Ban Kinh tế Trung ương tại Văn bản số 3111-CV/BKTTW (gửi kèm theo). Trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     25/04/2023   54/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/04/2023 Đúng hạn    
80 864/UBND-KGVX   28/03/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương tiếp thu ý kiến tham gia của Sở Tài chính3; trên cơ sở đó phối hợp, tham mưu áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 89/UBND-KGVX ngày 11 tháng 01 năm 2023; hoàn thành trong tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2023 (Quá hạn 38 ngày)   858/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN Chưa hoàn thành    
81 864/UBND-KGVX   28/03/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan: Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của 1Về kết quả kiểm tra đề xuất đơn giá đào tạo khi áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với 25 ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng của trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum 2 Về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và bất cập triển khai thực hiện Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh 3 Văn bản số 5221/STC-QLGCS ngày 14/12/2022Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo, mức chi phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, khẩn trương hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp     10/04/2023   706/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 12/04/2023 Trễ hạn    
82 864/UBND-KGVX   28/03/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai, tham mưu triển khai thực hiện: (1) Tiểu dự án 3, dự án 5 (Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi4; (2) Tiểu dự án 3, dự án 4 (hỗ trợ việc làm bền vững) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Trường hợp khó khăn, vướng mắc kịp thời có văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh) báo cáo, đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2023   809/SLĐTBXH-HCTH, ngày 25/04/2023 Đúng hạn    
83 891/UBND-KGVX   30/03/2023   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung theo đề nghị, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản nêu trên; đối với nội dung vượt thẩm quyền, tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện theo quy định. Trong đó lưu ý: Tổng hợp danh sách đại biểu và gửi báo cáo điển hình của người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh về Ủy ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 4 năm 2023; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi Ban Dân tộc; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     20/04/2023   369/BDT-HCTH, ngày 17/04/2023 Đúng hạn    
84 889/UBND-KGVX   30/03/2023   Ban Dân tộc phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát các nội dung tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác dân tộc và các chính sách dân tộc; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương khắc phục theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1075/TB-VP ngày 03 tháng 3 năm 2023. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2023 Ban Dân tộc     10/04/2023   343/BDT-HCTH, ngày 11/04/2023 Trễ hạn    
85 976/UBND-KTTH   05/04/2023   Tờ trình về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Bộ Chính trị "về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030" Sở Nội vụ     12/04/2023   902/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 12/04/2023 Đúng hạn    
86 976/UBND-KTTH   05/04/2023   Tờ trình về Quyết định thành lập Đoàn giám sát và Kế hoạch giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Tỉnh ủy "về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     13/04/2023   1052/SNN-TT&BVTV, ngày 13/04/2023 Đúng hạn    
87 976/UBND-KTTH   05/04/2023   Tờ trình về công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư ngân sách xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     12/04/2023 (Quá hạn 56 ngày)   Chưa hoàn thành    
88 2014/VP-KGVX   11/04/2023   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung, nhiệm vụ tại mục 3 Phần III Báo cáo số 67/BC-BVHTTDL và các nội dung liên quan theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2023   723, ngày 05/05/2023 Đúng hạn    
89 2007/VP-KGVX   11/04/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2023   730/SLĐTBXH-NCC, ngày 14/04/2023 Đúng hạn    
90 1976/VP-KGVX   10/04/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Nghị định nêu trên theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản tham gia góp ý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo     28/04/2023   1211, ngày 26/04/2023 Đúng hạn    
91 1968/VP-KGVX   10/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư nêu trên và cung cấp thông tin về thực tiễn hoạt động thư viện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/04/2023   649, ngày 24/04/2023 Đúng hạn    
92 1923/VP-KGVX   07/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng thời thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký các văn bản tham gia góp ý gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     16/04/2023   1121, ngày 17/04/2023 Trễ hạn    
93 1875/VP-KGVX   05/04/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/04/2023   711/SGDĐT-QLCL, ngày 19/04/2023 Đúng hạn    
94 1789/VP-KGVX   03/04/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo; Công an tỉnh; Sở Ngoại vụ     15/04/2023   678/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 14/04/2023 Đúng hạn    
95 2069/VP-KGVX   12/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại Văn bản nêu trên theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/04/2023   630, ngày 21/04/2023 Trễ hạn    
96 1016/UBND-KGVX   10/04/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU theo đúng quy trình, quy định (trong đó lưu ý: xác định công việc cụ thể, giao cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp; thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành; công tác kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện...). Nội dung tham mưu hoàn thành trước 10 tháng 5 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/05/2023   857/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 04/05/2023 Đúng hạn    
97 983/UBND-KGVX   05/04/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định pháp luật có liên quan: Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn tỉnh; trong đó lưu ý: tham khảo phương pháp, mô hình triển khai của các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng để nghiên cứu, đề xuất lựa chọn và triển khai thí điểm tại một số địa phương trong năm 2023; từ năm 2024 triển khai thực hiện trên toàn tỉnh . Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2023   849/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 28/04/2023 Đúng hạn    
98 1096/UBND-KGVX   14/04/2023   trình Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2023 dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum” Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/05/2023   1563/UBND-KGVX, ngày 20/05/2023 Đúng hạn    
99 1093/UBND-KGVX   14/04/2023   Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan: Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum1 về ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo, mức chi phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp     30/04/2023 (Quá hạn 38 ngày)   Chưa hoàn thành    
100 1093/UBND-KGVX   14/04/2023   Sở LĐTBXH chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan: Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác nghề đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới ba tháng theo Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quy định pháp luật có liên quan. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp     20/04/2023   775/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 20/04/2023 Đúng hạn    
101 2156/VP-KGVX   17/04/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu theo quy định các nội dung đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại mục 1, 3; đồng thời, tham gia góp ý dự thảo Thông tư theo mục 2 và thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/04/2023   753/SGDĐT-TCCB, ngày 24/04/2023 Trễ hạn    
102 2148/VP-KGVX   17/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2023   711, ngày 05/05/2023 Đúng hạn    
103 2128/VP-KGVX   17/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
104 1094/UBND-KGVX   17/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các Sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định công nhận Khu du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Chư Mom Ray là Khu du lịch cấp tỉnh theo quy định, trong đó: Chủ tịch Hội đồng là Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thành viên Hội đồng đảm bảo gồm lãnh đạo các Sở ngành, đơn vị, địa phương có liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/04/2023   27, ngày 07/04/2023 Đúng hạn    
105 2123/VP-KGVX   14/04/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện kết luận của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     05/05/2023   57-TTr-SGDĐT, ngày 28/04/2023 Đúng hạn    
106 1092/UBND-KGVX   14/04/2023   1. Các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2288/KH-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Văn bản liên quan để đánh giá, báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, Chương trình số 67-CTr/TU ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV (nội dung báo cáo đảm bảo đề cương kèm theo Kế hoạch số 87-KH/TU). Hoàn thành, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 5 năm 2023. 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đảm bảo theo yêu cầu của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/05/2023   59/TTr-SGDĐT, ngày 09/05/2023 Đúng hạn    
107 2119/VP-KGVX   14/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2023   704, ngày 04/05/2023 Đúng hạn    
108 2189/VP-KGVX   19/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/04/2023   11, ngày 20/04/2023 Đúng hạn    
109 2232/VP-KGVX   20/04/2023   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2023   719, ngày 05/05/2023 Đúng hạn    
110 2284/VP-KGVX   24/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
111 2376/VP-KGVX   27/04/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy( ) về việc tổ chức Ngày hội theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 6 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/06/2023 (Quá hạn 2 ngày)   Chưa hoàn thành    
112 2487/VP-KGVX   04/05/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
113 2473/VP-KGVX   05/05/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo            
114 2451/VP-KGVX   04/05/2023   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến về đề xuất việc xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và tham gia dự thảo báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Văn bản tham gia ý kiến gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08 tháng 5 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     08/05/2023   818/SGDĐT-KHTC, ngày 08/05/2023 Đúng hạn    
115 2454/TB-VP   04/05/2023   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ; Tài chính; Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan: Xây dựng lại Kế hoạch Phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (thay thế Kế hoạch số 2900/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030), trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 05 năm 2023. Ban Dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo     31/05/2023   16/TTr-BDT, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
116 1291/UBND-KGVX   05/05/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương cung cấp số liệu, danh sách chi tiết hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023 theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     15/05/2023   946/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 16/05/2023 Trễ hạn    
117 1304/UBND-KGVX   08/05/2023   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội đàm, dự Lễ tiễn và tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào và Campuchia được quy tập trong mùa khô năm 2022 - 2023 đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, đúng quy định về công tác đối ngoại theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 4434-CV/TU ngày 28-4-2023 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     12/05/2023 (Quá hạn 26 ngày)   Chưa hoàn thành    
118 1340/UBND-KGVX   11/05/2023   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần) như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 800/UBND-KGVX ngày 24 tháng 3 năm 2023. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Ngọc Hồi     31/05/2023   1563/UBND-KGVX, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
119 1362/UBND-KGVX   12/05/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, tham mưu áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 864/UBND-KGVX ngày 28/3/2023. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính     31/05/2023 (Quá hạn 7 ngày)   Chưa hoàn thành    
120 1360/UBND-KGVX   12/05/2023   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan: Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương; rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình tiền lương, xác định quỹ tiền lương và phân phối tiền lương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc nhóm 1 và nhóm 2 trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/05/2023   1836/STC-QLNS, ngày 20/05/2023 Đúng hạn    
121 1354/UBND-KGVX   12/05/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét chủ trương xây dựng công trình ghi công các liệt sĩ Trung đoàn 16 (E101) đảm bảo đúng quy trình, quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 676/UBND-KGVX ngày 15 tháng 3 năm 2023. Trong đó lưu ý: Xác định, báo cáo cụ thể phương án thiết kế; lập các bản vẽ sơ đồ vị trí xây dựng công trình và dự toán kinh phí thực hiện. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; UBND huyện Đăk Tô; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     31/05/2023   1087/SLĐTBXH-NCC, ngày 02/06/2023 Trễ hạn    
122 2791/VP-KGVX   18/05/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát nội dung Kế hoạch số 90-KH/TU, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo đúng quy trình, quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1016/UBND-KGVX ngày 10 tháng 4 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/05/2023   1088/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 02/06/2023 Trễ hạn    
123 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Ban Dân tộc     30/05/2023   560/BDT-HCTH, ngày 30/05/2023 Đúng hạn    
124 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Ban quản lý Khu kinh tế     30/05/2023   94/BC-BQLKKT, ngày 25/04/2023 Đúng hạn    
125 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Công Thương     30/05/2023   197/BC-SCT, ngày 26/05/2023 Đúng hạn    
126 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo     30/05/2023   32, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
127 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Giao thông vận tải     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
128 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
129 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ     30/05/2023   286/SKHCN-HCTH, ngày 10/04/2023 Đúng hạn    
130 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
131 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Ngoại vụ     30/05/2023   504/SNgV-HCTH, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
132 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Nội vụ     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
133 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/05/2023   120/TTr-SNN, ngày 30/05/2023 Đúng hạn    
134 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Tài chính     30/05/2023   46/STC-VP, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
135 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường     30/05/2023   18/KH-STNMT, ngày 21/03/2023 Đúng hạn    
136 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông     30/05/2023   935/BC-STTTT, ngày 31/05/2023 Trễ hạn    
137 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Tư pháp     30/05/2023   888/STP-VP, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
138 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/05/2023   77, ngày 26/06/2023 Trễ hạn    
139 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Xây dựng     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
140 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Sở Y tế     30/05/2023   1579/SYT-TCHC, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
141 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 Thanh tra tỉnh     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
142 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei     30/05/2023   125/BC-UBND (MẬT), ngày 08/03/2023 Đúng hạn    
143 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà     30/05/2023   418/BC-UBND, ngày 01/06/2023 Trễ hạn    
144 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
145 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Ia H'Drai     30/05/2023   307/BC-UBND, ngày 01/06/2023 Trễ hạn    
146 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Kon Plông     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
147 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy     30/05/2023   602/UBND-NC, ngày 29/05/2023 Đúng hạn    
148 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Ngọc Hồi     30/05/2023   777/KH-UBND, ngày 23/03/2023 Đúng hạn    
149 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Sa Thầy     30/05/2023   1163/UBND-TH, ngày 25/05/2023 Đúng hạn    
150 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND huyện Tu Mơ Rông     30/05/2023   340/BC-UBND, ngày 30/05/2023 Đúng hạn    
151 491/KH-UBND   27/02/2023   Giải quyết dứt điểm các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 09/KL-TTBNV. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước 30 tháng 5 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum     30/05/2023 (Quá hạn 8 ngày)   Chưa hoàn thành    
152 491/KH-UBND   27/02/2023   báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ theo yêu cầu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 6 năm 2023 Sở Nội vụ     23/06/2023        
153 1240/UBND-NC   28/04/2023   hướng dẫn về kinh phí thực hiện ký kết hợp đồng thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ và thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoàn thành trước ngày 10tháng 5 năm 2023 Sở Tài chính     10/05/2023   1485/STC-QLNS, ngày 04/05/2023 Đúng hạn    
154 1240/UBND-NC   28/04/2023   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 111/2022/NĐ-CP.Hoàn thành tham mưutrước ngày 15 tháng 5 năm 2023 Sở Nội vụ     04/06/2023   1371/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 01/06/2023 Đúng hạn    
155 435/UBND-NC   22/02/2023   Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố các nội dung liên quan đến kinh phí phục vụ công tác bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởngtổ dân phố theo quy định.Hoàn thành trước ngày 31 tháng 5năm 2023 Sở Tài chính     31/05/2023   622/STC-QLNS, ngày 28/02/2023 Đúng hạn    
156 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei     30/08/2023        
157 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà     30/08/2023        
158 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô     30/08/2023        
159 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Ia H'Drai     30/08/2023        
160 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Kon Plông     30/08/2023        
161 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy     30/08/2023        
162 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Ngọc Hồi     30/08/2023        
163 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Sa Thầy     30/08/2023        
164 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Tu Mơ Rông     30/08/2023        
165 435/UBND-NC   22/02/2023   báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ)trước ngày 30 tháng 8 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum     30/08/2023        
166 435/UBND-NC   22/02/2023   Trên cơ sở kết quả bầu cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phốcủa các địa phương, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Nội vụ     15/09/2023        
167 1498/KH-UBND   24/05/2023   Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà     25/11/2023        
168 1498/KH-UBND   24/05/2023   Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum     25/11/2023        
169 1498/KH-UBND   24/05/2023   Kết thúc thí điểm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà     31/12/2023        
170 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/09/2023        
171 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Tài chính     15/09/2023        
172 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường     15/09/2023        
173 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông     15/09/2023        
174 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/09/2023        
175 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Nội vụ     15/09/2023        
176 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ xem xét hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền (trả lời bằng văn bản); trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết cụ thể hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các kiến nghị của các địa phương theo đúng quy định; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/09/2023        
177 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát nội dung các kiến nghị, phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan để cung cấp cho các sở chuyên ngành khi được yêu cầu; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành để tổng hợp tiến độ giải quyết các kiến nghị của địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum     30/09/2023        
178 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát nội dung các kiến nghị, phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan để cung cấp cho các sở chuyên ngành khi được yêu cầu; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành để tổng hợp tiến độ giải quyết các kiến nghị của địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà     30/09/2023        
179 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát nội dung các kiến nghị, phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan để cung cấp cho các sở chuyên ngành khi được yêu cầu; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành để tổng hợp tiến độ giải quyết các kiến nghị của địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei     30/09/2023        
180 1329/UBND-KTTH   10/05/2023   Giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và Ủy ban nhân dân huyện Tu Mơ Rông rà soát nội dung các kiến nghị, phối hợp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ có liên quan để cung cấp cho các sở chuyên ngành khi được yêu cầu; đồng thời, chủ động phối hợp với các sở chuyên ngành để tổng hợp tiến độ giải quyết các kiến nghị của địa phương mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 9 năm 2023 UBND huyện Tu Mơ Rông     30/09/2023        
181 1564/UBND-KTTH   29/05/2023   giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/06/2023        
182 1564/UBND-KTTH   29/05/2023   giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, quy định Sở Tài chính     15/06/2023        
183 1564/UBND-KTTH   29/05/2023   Đối với dự thảo Quyết định phê duyệt giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 02 tháng 6 năm 2023 Sở Xây dựng     02/06/2023 (Quá hạn 5 ngày)   Chưa hoàn thành    
184 1563/UBND-KGVX   29/05/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi xây dựng Dự án Đầu tư, tôn tạo, nâng cấp Di tích lịch sử chiến thắng Plei Kần (gắn với việc di dời, thiết kế và xây mới Nhà bia tưởng niệm Plei Kần); lập hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Ngọc Hồi; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     30/06/2023        
185 1563/UBND-KGVX   29/05/2023   Tham mưu ban hành đơn giá đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh; áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
186 1563/UBND-KGVX   29/05/2023   Hoàn thành hồ sơ trình dự thảo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành: (1) Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum; (2) Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     25/06/2023        
187 1571/UBND-KGVX   30/05/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW theo yêu cầu đề cương của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 384-CV/BCSĐ ngày 25 tháng 5 năm 2023; trên cơ sở đó tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét theo đúng quy trình, quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/06/2023        
188 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Việc mở rộng quy mô, diện tích phát triển nông nghiệp và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn (theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện), do quỹ đất phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện vướng đất rừng. Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sớm bổ sung, điều chỉnh đưa ra khỏi Quy hoạch 3 loại rừng (điều chỉnh Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2028 của Ủy ban nhân dân tỉnh). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/06/2023        
189 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Đề nghị sớm kiến nghị với Trung ương để chuyển đổi diện tích rừng trong quá trình đầu tư các dự án đường giao thông (Đường giao thông từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi); sớm bổ sung điều chỉnh, quy hoạch 3 loại rừng (theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2028 của Ủy ban nhân dân tỉnh) để triển khai thực công trình, dự án, các dự án thu hút đầu tư và giải quyết đất ở, đất sản xuất cho Nhân dân Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/06/2023        
190 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Về thực hiện Đề án 285, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo sớm xây dựng và ban hành theo thẩm quyền hoặc trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ để thực hiện hỗ trợ bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn huyện Ia H’Drai nói riêng theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5668/BNN-KTHT ngày 29 tháng 8 năm 2022 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/06/2023        
191 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai và sở ngành, đơn vị liên quan rà soát, đề nghị điều chỉnh, bổ sung Đề án 285 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 4409/UBND-NNTN ngày 13 tháng 12 năm 2021 và Thông báo số 53/TB-BCĐ ngày 27 tháng 02 năm 2023 của Ban chỉ đạo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và các chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan làm cơ sở triển khai thực hiện hiệu quả công tác di dân, bố trí, sắp xếp dân cư vào địa bàn huyện trong thời gian tới. Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2023        
192 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai và các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát thực địa theo các quyết định cho thuê đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn huyện nhưng đến nay chưa sử dụng làm cơ sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tiến hành thu hồi, giao đất về địa phương quản lý, có quỹ đất để bố trí cho người dân sản xuất nhằm tăng thu nhập, nâng cao đời sống, thu hút đầu tư phát triển ngành nông - lâm nghiệp (ngoài cao su) và triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo quy định; đồng thời, chỉ đạo Công ty TNHH MTV cao su Chư Mom Ray khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chuyển trả lại diện tích khoảng 1.404,4 ha đã thuê nhưng đến nay không có nhu cầu sử dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2023        
193 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Ia H'Drai rà soát, tổng hợp, báo cáo đầy đủ các nội dung kiến nghị, đề xuất của địa phương (Báo cáo gửi kèm theo các hồ sơ có liên quan) gửi về các sở, ban ngành liên quan trước ngày 10 tháng 06 năm 2023 để xem xét, giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết các kiến nghị của địa phương theo đúng quy định UBND huyện Ia H'Drai     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
194 1654/UBND-KTTH   05/06/2023   Thường xuyên theo dõi, tăng cường đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ (trước ngày 31 tháng 12 năm 2023) và bảo đảm chất lượng công trình; có biện pháp xử lý nghiêm nếu nhà thầu không thực hiện theo đúng hợp đồng đã ký kết theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/12/2023        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
195 91/UBND-KGVX   12/01/2023   1. Thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của Sở Tư pháp tại các Văn bản nêu trên. 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 38/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 09 tháng 01 năm 2023 để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định pháp luật có liên quan. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2023   209/SLĐTBXH-NCC, ngày 09/03/2023 Trễ hạn    
196 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Ban quản lý Khu kinh tế     15/02/2023   116/BQLKKT-CTY, ngày 09/02/2023 Đúng hạn    
197 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Đăk Glei     15/02/2023   62/BC-UBND, ngày 10/02/2023 Đúng hạn    
198 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Ia H'Drai     15/02/2023   69/BC-UBND, ngày 13/02/2023 Đúng hạn    
199 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Tu Mơ Rông     15/02/2023   724/BC-UBND, ngày 26/10/2022 Đúng hạn    
200 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Giao Sở Xây dựng theo dõi đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan, chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, phân loại, lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị theo quy định (hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 29 tháng 3 năm 2023). Sở Xây dựng     29/03/2023   55/BC-SXD, ngày 29/03/2023 Đúng hạn    
201 490/VP-KTTH   31/01/2023   Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả xử lý đối với các trường hợp xin phép đấu nối cửa hàng xăng dầu từ sau thời điểm ban hành Hướng dẫn liên ngành số 2154/HD-LN ngày 18 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và hướng đề xuất đối với từng trường hợp nếu có Sở Giao thông vận tải     15/02/2023   Công văn số 248/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 16/02/2023 Trễ hạn    
202 490/VP-KTTH   31/01/2023   - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm rõ hiện nay có bao nhiêu cửa hàng xăng dầu đã đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng không thể cấp phép hoạt động kinh doanh do chưa thực hiện thủ tục đấu nối; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của các cửa hàng xăng dầu này đến việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay. - Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý nào để xem xét, quyết định đối với đề xuất của Sở Công Thương về việc "tạo điều kiện để các cửa hàng xăng dầu tiếp tục hoạt động song song với việc hoàn tất các thủ tục đấu nối"; phân tích thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong trường hợp thống nhất với đề xuất nêu trên. Sở Công Thương     15/02/2023   203/SCT-QLTM, ngày 13/02/2023 Đúng hạn    
203 41/VP-NC   19/01/2023   Tham mưu giao biên chế công chức, sự nghiệp 2023 Sở Nội vụ     28/02/2023   457/SNV-XDCQ&TCM, ngày 24/02/2023 Đúng hạn    
204 1559/TB-VP   23/03/2023   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý đối với nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện Dự án 3, Tiểu dự án 1 thuộc Chương trình hiện chưa được phân bổ (60.105 triệu đồng) đảm bảo theo đúng quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính     31/03/2023   301/BDT-CSDT, ngày 31/03/2023 Đúng hạn    
205 1623/VP-KTTH   27/03/2023   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đề xuất của Tạp chí Công nghiệp môi trường tại văn bản trên; hoàn thành và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 4 năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường     05/04/2023   934/STNMT-MT, ngày 12/04/2023 Trễ hạn    
206 131/QĐ-UBND   28/03/2023   Tổ chức thẩm định hồ sơ dự tuyển (bao gồm hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/05/2023 (Quá hạn 7 ngày)   Chưa hoàn thành    
207 2083/VP-KTTH   13/04/2023   Sở Công Thương tiếp tục lấy ý kiến của các đơn vị, địa phương có liên quan, tổng hợp và hoàn chỉnh hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định; hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 4 năm 2023 Sở Công Thương     25/04/2023   29/TTr-SCT, ngày 21/04/2023 Đúng hạn    
208 1453/UBND-NC   18/05/2023   Báo cáo, làm rõ một số vấn đề liên quan đến tham mưu xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế Sở Nội vụ     31/05/2023   1333/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 30/05/2023 Đúng hạn    
209 1433/UBND-NC   18/05/2023   Tham mưu ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức 2023 Sở Nội vụ     30/06/2023        
210 3067/VP-KTTH   29/05/2023   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với đề nghị của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum tại văn bản nêu trên (có gửi văn bản kèm theo); hoàn thành tham mưu trước ngày 03 tháng 6 năm 2023 Sở Tài chính     05/06/2023   1928/STC-QLNS, ngày 02/06/2023 Đúng hạn    
211 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Đăk Glei     30/11/2023        
212 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Đăk Hà     30/11/2023        
213 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Đăk Tô     30/11/2023        
214 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Ia H'Drai     30/11/2023        
215 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Kon Plông     30/11/2023        
216 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Kon Rẫy     30/11/2023        
217 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Ngọc Hồi     30/11/2023        
218 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Sa Thầy     30/11/2023        
219 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Tu Mơ Rông     30/11/2023        
220 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện việc thu hồi các khoản trợ cấp ưu đãi của đối tượng đã hưởng sai quy định được phát hiện qua thanh tra và nộp ngân sách nhà nước theo đúng quy định (Chi tiết đối tượng hưởng sai chế độ tại Phụ lục kèm theo). Đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm bồi thường của các tổ chức, đơn vị, cá nhân để xảy ra sai phạm hoặc không xử lý, chấp hành kịp thời kết luận thanh tra; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật hiện hành. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 11 năm 2023. UBND thành phố Kon Tum     30/11/2023        
221 1686/UBND-KGVX   06/06/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm thuộc đơn vị quản lý theo quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện việc thu hồi số tiền chi sai và nộp ngân sách theo đúng quy định pháp luật và đề nghị của Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Tổng hợp kết quả thu hồi, xử lý sai phạm của các địa phương, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/12/2023