BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 8334/VP-KGVX   23/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 11 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     11/01/2024   59/SGDĐT-KHTC, ngày 11/01/2024 Đúng hạn    
2 8333/VP-KGVX   23/12/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   14, ngày 26/01/2024 Trễ hạn    
3 8338/TB-VP   24/12/2023   Ban Dân tộc tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Đại hội; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Ban Dân tộc     31/12/2023   1663/BDT-HCTH, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
4 8338/TB-VP   24/12/2023   Ban Dân tộc căn cứ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo (trong đó lưu ý việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các địa phương nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện). Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Ban Dân tộc     31/12/2023   1663/BDT-HCTH, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
5 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Glei     20/01/2024   107/QĐ-UBND, ngày 06/02/2024 Trễ hạn    
6 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Hà     20/01/2024   30/QĐ-UBND, ngày 08/01/2024 Đúng hạn    
7 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Tô     20/01/2024   1, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
8 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Ia H'Drai     20/01/2024   33/BC-UBND, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
9 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Kon Plông     20/01/2024   15/BC-BCĐ, ngày 07/03/2024 Trễ hạn    
10 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Kon Rẫy     20/01/2024   23/BC-UBND, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
11 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Ngọc Hồi     20/01/2024   18/TTr-BCĐ, ngày 28/02/2024 Trễ hạn    
12 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Sa Thầy     20/01/2024   45/KH-BCĐ, ngày 06/02/2024 Trễ hạn    
13 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Tu Mơ Rông     20/01/2024   162/UBND-DT, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
14 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND thành phố Kon Tum     20/01/2024   411/QĐ-UBND; 20KH-BCĐ, ngày 06/03/2024 Trễ hạn    
15 8343/VP-KGVX   25/12/2023   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện đề nghị của Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam tại Văn bản nêu trên theo quy định. Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo       22/SNV-CCVC, ngày 03/01/2024 Đúng hạn    
16 8371/VP-KGVX   25/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/01/2024   133/SGDĐT-GDMNTH, ngày 22/01/2024 Đúng hạn    
17 4510/UBND-KGVX   26/12/2023   Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện việc đánh giá toàn diện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh Kon Tum (hoàn thành trong tháng 02 năm 2024) và tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (hoàn thành trong tháng 4 năm 2024) như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/04/2024   68/BC-SGDĐT, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
18 4515/UBND-KGVX   26/12/2023   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ban Dân tộc     05/01/2024   19/SGDĐT-KHTC, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
19 4541/UBND-KGVX   27/12/2023   Ban Dân tộc khẩn trương rà soát, cập nhật các nhiệm vụ, giải pháp theo ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc; trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi năm 2024 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023. Ban Dân tộc            
20 8410/VP-KGVX   27/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/01/2024   09/TTr-SGDĐT, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
21 8406/VP-KGVX   27/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ     20/01/2024   123/SGDĐT-TCCB, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
22 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Ban Dân tộc     10/01/2024   28/BDT-HCTH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
23 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Ban quản lý Khu kinh tế     10/01/2024   37/BQLKKT-KHTH, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
24 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Công Thương     10/01/2024   55/SCT-HCTH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
25 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/01/2024   44/SGDĐT-TCCB, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
26 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Giao thông vận tải     10/01/2024   69/SGTVT-VP, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
27 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     10/01/2024   24/SKHCN-HCTH, ngày 03/01/2024 Đúng hạn    
28 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/01/2024   69/SLĐTBXH-HCTH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
29 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Ngoại vụ     10/01/2024   24/SNgV-HCTH, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
30 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Nội vụ     10/01/2024   3790/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
31 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/01/2024   119/SNN-TCCB, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
32 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tài chính     10/01/2024   52/STC-QLNS, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
33 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường     10/01/2024   106/STNMT-VP, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
34 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông     10/01/2024   09/01/2024, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
35 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tư pháp     10/01/2024   55/STP-VP, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
36 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/01/2024   2597, ngày 28/01/2024 Trễ hạn    
37 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Xây dựng     10/01/2024   73/TTr-SXD, ngày 14/12/2023 Đúng hạn    
38 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Y tế     10/01/2024   111/BC-SYT, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
39 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Thanh tra tỉnh     10/01/2024   25/TTr-VP, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
40 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     10/01/2024   64/BC-UBND, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
41 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     10/01/2024   96/UBND-NV, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
42 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     10/01/2024   10/UBND, ngày 08/01/2024 Đúng hạn    
43 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     10/01/2024   52/UBND-TH, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
44 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     10/01/2024   01, ngày 02/01/2024 Đúng hạn    
45 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     10/01/2024   34/UBND-TH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
46 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     10/01/2024   64/UBND-NV, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
47 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     10/01/2024   351/UBND-TH, ngày 07/02/2024 Trễ hạn    
48 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     10/01/2024   61/UBND-NV, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
49 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     10/01/2024   4561/UBND-KGVX, ngày 22/02/2024 Trễ hạn    
50 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quy định của pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền theo quy định. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Nội vụ     31/01/2024   3790/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
51 8496/VP-KGVX   29/12/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     12/01/2024   85, ngày 12/01/2024 Đúng hạn    
52 8475/VP-KGVX   29/12/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch nêu trên theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch       2591, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
53 4614/UBND-KGVX   29/12/2023   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp, đúng quy định (trong đó lưu ý: Bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, dễ theo dõi; rà soát, bổ sung đối với nhiệm vụ quản lý việc sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ khác cho phù hợp; nghiên cứu phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương phải đảm bảo đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; rà soát các nội dung về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo thống nhất, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa các mục..). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     15/01/2024   01/TTr-SKHCN, ngày 12/01/2024 Đúng hạn    
54 16/UBND-KGVX   03/01/2024   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai nội dung kiến nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tại Báo cáo số 340/BC-BTV ngày 29 tháng 12 năm 2023 Sở Nội vụ     19/01/2024   168/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
55 62/VP-KGVX   04/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Kon Tum và các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            
56 39/VP-KGVX   03/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu các nội dung liên quan họp rút kinh nghiệm tổ chức Ngày hội nêu trên; trong đó rà soát, đề xuất việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc trong lãnh đạo, tham mưu, triển khai Ngày hội để Ban Tổ chức địa phương Ngày hội xem xét cho ý kiến. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/01/2024   11, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
57 98/VP-KGVX   05/01/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2024   312/SKHĐT-VX, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
58 76/UBND-KGVX   08/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan: Nghiên cứu cập nhật các nội dung liên quan tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản liên quan; rà soát bổ sung các sản phẩm du lịch (ẩm thực, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao, công nghiệp và các sản phẩm du lịch đêm …) gắn với văn hóa, truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xác định lại không gian phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh cho phù hợp. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   140, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
59 223/VP-KGVX   10/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
60 204/VP-HTKT   09/01/2024   chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra,báo cáo cụ thể đối với các nội dung thay đổi, bổ sung các điểm đấu nối; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ,trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải     22/01/2024   18/TTr-SGTVT, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
61 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân tham gia học nghề và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác đào tạo nghề; phân bổ các nguồn vốn cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định, tránh trường hợp phân bổ vốn nhưng không có nhiệm vụ chi. Hoàn thành trong quý I năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2024   644/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 31/03/2024 Đúng hạn    
62 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn đảm bảo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn về đào tạo; tham mưu sắp xếp, củng cố các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hoàn thành trong quý II năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2024        
63 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý việc Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Bình Dương (Cơ sở 3 tại huyện Kon Plông) thực hiện đào tạo nghề trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho học viên đang theo học, quyền lợi của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành trong quý I năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2024   644/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 29/03/2024 Đúng hạn    
64 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND và nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 36/BC-ĐGS gửi Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/06/2024        
65 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương và Trường Cao đẳng Kon Tum tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, lập phương án xử lý tại các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Hoàn thành trong quý I năm 2024. Sở Tài chính     31/03/2024   245/STC-QLGCS, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
66 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     31/03/2024   111/KH-UBND, ngày 10/04/2024 Trễ hạn    
67 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     31/03/2024   109/KH-UBND, ngày 27/03/2024 Đúng hạn    
68 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     31/03/2024   64/KH-UBND, ngày 11/04/2024 Trễ hạn    
69 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     31/03/2024   103/BC-UBND, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
70 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Kon Plông     31/03/2024   73, ngày 27/10/2023 Đúng hạn    
71 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     31/03/2024   66/KH-UBND, ngày 14/03/2024 Đúng hạn    
72 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     31/03/2024   627/UBND-LĐTBXH, ngày 05/03/2024 Đúng hạn    
73 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     31/03/2024   101/KH-UBND, ngày 27/03/2024 Đúng hạn    
74 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     31/03/2024   285/BC-UBND, ngày 04/04/2024 Trễ hạn    
75 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     31/03/2024 (Quá hạn 76 ngày)   Chưa hoàn thành    
76 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     29/02/2024   113/BC-UBND, ngày 09/03/2024 Trễ hạn    
77 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     29/02/2024   154/BC-UBND, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
78 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     29/02/2024   293/UBND-VX, ngày 07/03/2024 Trễ hạn    
79 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     29/02/2024   103/BC-UBND, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
80 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     29/02/2024   73, ngày 27/10/2023 Đúng hạn    
81 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     29/02/2024   62/BC-UBND, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
82 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     29/02/2024   627/UBND-KĐTBXH, ngày 05/03/2024 Trễ hạn    
83 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     29/02/2024   137/BC/UBND, ngày 28/03/2024 Trễ hạn    
84 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     29/02/2024   162/BC-UBND, ngày 06/03/2024 Trễ hạn    
85 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     29/02/2024 (Quá hạn 107 ngày)   Chưa hoàn thành    
86 121/UBND-KGVX   13/01/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW1và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-20302để rà soát, xem xét và thống nhấtmột số chỉ tiêu, mục tiêuđến năm 2030 tại dự thảo Chương trình (như:xây dựng số căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh); trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Chương trình để tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng     15/01/2024   01/TTr-SLĐTBXH, ngày 16/01/2024 Trễ hạn    
87 114/UBND-KGVX   12/01/2024   ở Y tếnghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số38/STP-XDKTr&PBPL ngày 08tháng 01 năm 2024đểchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, banhành văn bản quy phạm pháp luật và quy địnhpháp luậtcó liên quan(trong đólưu ý phối hợp vớiSởGiáo dục và Đào tạotriển khai chỉ đạo của Ủyban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4413/UBND-KGVX ngày 19 tháng 12 năm 2023 về tham mưu Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) Sở Y tế     31/03/2024   929/TTr-SYT, ngày 19/03/2024 Đúng hạn    
88 75/UBND-KGVX   08/01/2024   Giao Sở Lao động -Thươngbinh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban liên lạc cơ sở H5, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thànhphốvà các đơn vị, địa phương có liên quan:-Khẩn trương tra cứu, tìm thông tin, bảo đảm tất cả liệt sĩ có đầy đủ trường thông tin và thực hiện khắc tên, ghi danh 43 liệt sĩ nêu trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   41/BC-SLĐTBXH, ngày 01/02/2024 Trễ hạn    
89 55/UBND-KGVX   08/01/2024   SởLao động -Thương binh và Xã hội: Khẩn trương kiểm traviệcthực hiện Dựán 22vàTiểu dựán 1, Dựán 33Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtại các địa phương đểkịp thời chấn chỉnh các sai sót (nếu có); đồng thờitiếp tục theo dõi tình hình xửlý, khắc phục các sai sót theo thông tin báo chí phản ánh nêu trên, báo cáokết quảvềỦy ban nhân dân tỉnhtrong tháng 01 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   22/BC-SLĐTBXH, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
90 65/UBND-KGVX   08/01/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitiếp tụcliên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước và Công ty cổphần Xuất khẩu lao động & Thương mại Du lịch COLECTO.,JS để phối hợp cung cấp hồ sơvàđề nghị can thiệp,hỗ trợ giải quyết tiền lương còn thiếu đối vớilao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Y Choát)theo như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồitại Văn bản nêu trên.Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày31 tháng 01 năm 2024để theo dõi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   2849/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 27/12/2023 Đúng hạn    
91 420/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham mưu theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
92 414/VP-KGVX   16/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu khắc phục đối với các nội dung kiến nghị tại Kết luận nêu trên theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp            
93 395/VP-KGVX   16/01/2024   tiếp theo Văn bản số 223/VP-KGVX ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Văn bản số 348/VP-KGVX ngày 15 tháng 01 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên (gửi Văn bản kèm theo) đến Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 22 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     22/01/2024   99/CVLN: SGDĐT-STC, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
94 338/VP-KGVX   13/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai; tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
95 295/VP-KGVX   11/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xem xét nội dung đề nghị của Học viện trực tuyến Việt Nam theo quy định; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo            
96 294/VP-KGVX   11/01/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3978/UBND-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
97 293/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
98 290/VP-KGVX   11/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ     25/01/2024   143/QLCLGDCN, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
99 267/VP-KGVX   11/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
100 127/VP-KGVX   05/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ     25/01/2024   151/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 24/01/2024 Đúng hạn    
101 123/VP-KGVX   05/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Mở Hà Nội theo quy định. Nội dung tham mưu gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Đăk Hà     31/01/2024   144/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
102 361/VP-KGVX   15/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   155, ngày 17/01/2024 Đúng hạn    
103 357/VP-KGVX   15/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   169, ngày 26/01/2024 Đúng hạn    
104 339/VP-KGVX   15/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương , nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   125, ngày 18/01/2024 Đúng hạn    
105 335/VP-KGVX   12/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đối với nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch       2591, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
106 230/VP-KGVX   10/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   140, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
107 4549/UBND-KGVX   27/12/2023   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nêu trên; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng Đề án theo đúng quy trình, quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn       48/SNN-CCKL, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
108 132/UBND-KGVX   15/01/2024   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch: (1) Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024; (2) Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024 theo quy định. Sở Nội vụ     29/02/2024   413/KH-UBND, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
109 132/UBND-KGVX   15/01/2024   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Sở Tài chính       1850/STC-VP, ngày 13/05/2024 Đúng hạn    
110 431/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo     25/01/2024   05/LN:STC-SGDĐT, ngày 22/01/2024 Đúng hạn    
111 432/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
112 162/UBND-KGVX   17/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu kỹ nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023 và các quy định của pháp luật có liên quan để phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án đảm bảo phù hợp, đúng quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến triển khai thực hiện. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   2068, ngày 29/12/2023 Đúng hạn    
113 179/UBND-KGVX   18/01/2024   nghiên cứu, báo cáo rõ việc giaoBưu điện tỉnh là đơn vịthực hiện chi trảchính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợxã hội trên địa bàn tỉnh có đảm bảo theo đúng quy định củaLuật đấu thầuvà các quy định pháp luật cóliên quanhay không.Trên cơ sởđó, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum, SởTài chínhvà các địa phương, đơn vịcó liên quanhoàn thiện dựthảoKếhoạch,trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xéttheo đúng quy trình,quy định vàhướng dẫn của BộLao động -Thương binh và Xã hộitại Văn bản số5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   08/TTr-SLĐTBXH, ngày 29/01/2024 Đúng hạn    
114 200/UBND-KGVX   19/01/2024   Giao liên ngành: Sở Tài chính (chủ trì), Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy chủ trương tăng thêm số lượng người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến đi tham quan Thủ đôHà Nội và viếng Lăng Bác hằng năm theo quy trình, quy định (trong đó, dự kiến tổng số người đi tham quan hằng năm không quá 75 người). Hoàn thành trước ngày 26 tháng 01 năm 2024 Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     26/01/2024   06/LN:STC-SLĐTBXH, ngày 25/01/2024 Đúng hạn    
115 558/VP-HTKT   22/01/2024   chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra làm rõ các nội dung về chiều dài tuyến, nguyên giá; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Giao thông vận tải       163/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
116 227/UBND-KGVX   22/01/2024   Thống nhất gia hạn thời gian khắc phục các sai sót trong triển khai thực hiện chính sách trợgiúp xã hộitrên địa bàn tỉnhđến ngày 30tháng 6năm 2024(gia hạn lần cuối). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2024        
117 270/UBND-KGVX   23/01/2024   Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Ban Tổ chức Ngày hội: Kiểm tra, ký ban hành Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Ngày hội và gửi các đơn vị, địa phương liên quan theo quy định. Hoàn thành trước ngày 27 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     27/01/2024   0, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
118 270-/UBND-KGVX   23/01/2024   - Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tặng bằng khen cho 08 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức Ngày hội theo đúng quy trình, quy định (có danh sách kèm theo). Hoàn thành trước ngày 04 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     04/02/2024   07, ngày 17/02/2024 Trễ hạn    
119 246/UBND-KGVX   23/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ các quy định liên quan và tình hình thực tế của địa phương để đăng ký triển lãm năm 2024 theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung đăng ký gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 07 tháng 02 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     07/02/2024   229, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
120 228/UBND-KGVX   22/01/2024   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Đề án như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 76/UBND-KGVX ngày 08 tháng 01 năm 2024. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     29/02/2024   23, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
121 562/VP-KGVX   21/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
122 643/VP-KGVX   23/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/02/2024   59/BC-SGDĐT, ngày 15/02/2024 Đúng hạn    
123 566/VP-KGVX   23/01/2024   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (có Văn bản kèm theo) để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 24 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     24/03/2024   772/UBND-KGVX, ngày 06/03/2024 Đúng hạn    
124 486/VP-KGVX   18/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/02/2024   25/TT-SGDĐT, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
125 453/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     01/03/2024   26/TTr-SGDĐT, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
126 458/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chủ động triển khai hoặc tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
127 682/VP-KGVX   25/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/02/2024   62, ngày 26/02/2024 Trễ hạn    
128 485/VP-KGVX   18/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/02/2024   257, ngày 15/02/2024 Trễ hạn    
129 696/VP-KGVX   25/01/2024   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   284/SCT-QLTM, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
130 311/UBND-KGVX   25/01/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 155/STP-XDKTr&PBPL ngày 22 tháng 01 năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan để bổ sunglàm rõ căn cứ, sựcần thiết sửa đổi, bổsung Quy chếphối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh1; trên cơ sởđó, hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   11/TTr-SLĐTBXH, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
131 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Ban Dân tộc tham mưu bãi bỏ danh sách người có uy tín của tỉnh được công nhận giai đoạn 2023-2027 theo quy định; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Ban Dân tộc     31/01/2024   125/BDT-HCTH, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
132 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và báo cáo theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc; đồng gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Ban Dân tộc     25/02/2024   31/BC-BDT, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
133 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     15/02/2024   130/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 Trễ hạn    
134 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     15/02/2024   327/QĐ-UBND, ngày 14/02/2024 Đúng hạn    
135 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     15/02/2024   366/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 Trễ hạn    
136 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     15/02/2024   91/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 Trễ hạn    
137 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     15/02/2024   103/QĐ-UBND, ngày 15/02/2024 Đúng hạn    
138 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     15/02/2024   234/UBND-VX, ngày 07/02/2024 Đúng hạn    
139 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     15/02/2024   147/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 Trễ hạn    
140 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     15/02/2024   470/QĐ-UBND, ngày 19/02/2024 Trễ hạn    
141 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     15/02/2024   174/QĐ-UBND (CT), ngày 23/02/2024 Trễ hạn    
142 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     15/02/2024 (Quá hạn 121 ngày)   Chưa hoàn thành    
143 335/UBND-KGVX   27/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát , tổng hợp và tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại các Văn bản nêu trên; hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ     05/03/2024   212, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
144 710/VP-KGVX   26/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH Trung tâm giải pháp - Bảo trợ truyền thông VN theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 02 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     02/02/2024   232, ngày 02/02/2024 Đúng hạn    
145 736/VP-KGVX   26/01/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 4585/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2024( ), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản nêu trên. Nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
146 730/VP-KGVX   26/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hoặc tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo       205/SGDĐT-VP, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
147 796/VP-KGVX   30/01/2024   Sở Khoa học và Công nghệ: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 19 đến tháng 02 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     19/02/2024   09/TTr-SKHCN, ngày 16/02/2024 Đúng hạn    
148 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Công an tỉnh     07/02/2024 (Quá hạn 129 ngày)   Chưa hoàn thành    
149 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum     07/02/2024 (Quá hạn 129 ngày)   Chưa hoàn thành    
150 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Công Thương     07/02/2024   265/SCT-QLTM, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
151 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư     07/02/2024   372/SKHĐT-KGVX, ngày 06/02/2024 Đúng hạn    
152 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     07/02/2024   486/SNN-CCKL, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
153 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Tài chính     07/02/2024   503/STC-QLNS, ngày 06/02/2024 Đúng hạn    
154 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông     07/02/2024   171/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
155 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Y tế     07/02/2024   95/SYT-NVYD, ngày 08/01/2024 Đúng hạn    
156 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     07/02/2024   244/UBND-KTHT, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
157 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     07/02/2024   748/UBND-KTHT, ngày 07/02/2024 Đúng hạn    
158 452/UBND-KGVX   05/02/2024   Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động theo quy định Sở Nội vụ     09/03/2024   628/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 05/03/2024 Đúng hạn    
159 532/UBND-KGVX   08/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các địa phương, đơn vị liên quan về dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh xem xét theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   16, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
160 531/UBND-KGVX   08/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật, có văn bản trả lời dứt điểm đối với nội dung đề nghị của Công ty TNHH Trung tâm giải pháp - Bảo trợ truyền thông VN liên quan Lễ hội Văn hóa Măng Đen theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   910, ngày 03/05/2024 Trễ hạn    
161 1016/VP-KGVX   07/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     01/03/2024   315, ngày 22/02/2024 Đúng hạn    
162 496/UBND-KGVX   06/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tham luận tại Hội thảo Văn hóa năm 2024 theo như đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   275, ngày 16/02/2024 Đúng hạn    
163 998/VP-KGVX   06/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; nội dung tham mưu hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/02/2024   339/SGDĐT-TCCB, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
164 988/VP-KGVX   06/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/03/2024   24, ngày 01/03/2024 Đúng hạn    
165 930/VP-KGVX   05/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai Kế hoạch nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2024   749, ngày 11/04/2024 Trễ hạn    
166 771/VP-KGVX   29/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/02/2024   721, ngày 10/04/2024 Trễ hạn    
167 355/UBND-KGVX   29/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương rà soát, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan gửi báo cáo kết quả việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh, công bố công khai theo đúng quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3978/UBND-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2022 . Hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     28/02/2024   22/TTr-SGDĐT, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
168 760/VP-KGVX   29/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/02/2024   20/TTr-SGDĐT, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
169 561/UBND-KGVX   16/02/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số279/STP-XDKTr&PBPL ngày 07tháng 02năm 2024đểchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phươngliên quanthực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy địnhpháp luậtcó liên quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2024   35/TTr-SLĐTBXH, ngày 26/03/2024 Đúng hạn    
170 557/UBND-KGVX   16/02/2024   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhândân tỉnh báo cáo theochỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnhủy tại Văn bảnnêu trên,đảm bảođúng quy định Sở Y tế     29/02/2024   662/SYT-KHTC, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
171 1078/VP-KGVX   16/02/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc     25/02/2024   19/TTr-SLĐTBXH, ngày 28/02/2024 Trễ hạn    
172 1075/VP-KGVX   16/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; UBND thành phố Kon Tum            
173 556/UBND-KGVX   16/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh theo đề cương kèm theo Kế hoạch số 03/KH-ĐGS; hoàn thành và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 04 tháng 3 năm 2024. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung liên quan để Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh theo Kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     04/03/2024   27, ngày 08/03/2024 Trễ hạn    
174 555/UBND-KGVX   16/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 26 tháng 02 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     26/02/2024   62, ngày 26/02/2024 Đúng hạn    
175 552/UBND-KGVX   16/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 1469/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022, khẩn trương tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     01/03/2024   349-SGDĐT-HT-ƯDCNTT, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
176 1120/VP-KGVX   19/02/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch       64/BC-SKHĐT, ngày 04/04/2024 Đúng hạn    
177 1134/VP-KGVX   20/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/03/2024   688, ngày 05/04/2024 Trễ hạn    
178 588/UBND-KGVX   20/02/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2023 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 02 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/02/2024   80/BC-SGDĐT, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
179 589/UBND-KGVX   20/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra và hoàn thành nội dung nêu trên trước ngày 21 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     21/02/2024   63/BC-SGDĐT, ngày 21/02/2024 Đúng hạn    
180 25/UBND-KGVX   04/01/2024   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; các sở, ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc địa bàn quản lý nhà nước được phân công theo quy định; tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 5 năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông     31/05/2024   696/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 07/05/2024 Đúng hạn    
181 438/UBND-KGVX   02/02/2024   Thống nhất gia hạn thời gian trình dự thảoQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợpquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Y tế Sở Y tế     29/02/2024   735/SYT-NVYD, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
182 437/UBND-KGVX   02/02/2024   khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo tiến độtrình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/02/2024   21/TTr-SLĐTBXH, ngày 01/03/2024 Trễ hạn    
183 1237/VP-KGVX   24/02/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2024   354, ngày 27/02/2024 Đúng hạn    
184 1187/VP-KGVX   22/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính     05/03/2024   384, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
185 642/UBND-KGVX   23/02/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quanrà soát các chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ của ngành tại dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2024(dự thảo Kế hoạch)đảm bảo phù hợp, đồng bộ với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh1, Kếhoạch số2026/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dântỉnh2và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/02/2024   20/TTr-SLĐTBXH, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
186 656/UBND-KGVX   26/02/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý đề xuất ban hành các nhóm tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tại Văn bản nêu trên, trong đó cần xác định cụ thể: cơ sở đưa các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành nhóm tiêu chí (nhóm tiêu chí 1 gồm 3 tiêu chí và nhóm tiêu chí 2 gồm 7 tiêu chí); cơ sở đề xuất bổ sung nhóm tiêu chí số 3 “Sách giáo khoa và các yếu tố hỗ trợ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác tại địa phương”. Trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
187 1297/VP-KGVX   27/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 29 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     29/02/2024   390, ngày 01/03/2024 Trễ hạn    
188 1257/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định; nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính     05/03/2024   382, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
189 1256/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/03/2024   463, ngày 14/03/2024 Đúng hạn    
190 1293/VP-KGVX   27/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu cấp thẩm quyền xem xét theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/03/2024   433/SGDĐT-KHTC, ngày 10/03/2024 Đúng hạn    
191 1259/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
192 1258/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
193 681/UBND-KGVX   28/02/2024   Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2024theo yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     19/11/2024        
194 638/UBND-KGVX   23/02/2024   Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu kỹ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1181-CV/TU ngày 04 tháng 01 năm 2024 , các Văn bản có liên quan; trên cơ sở đó, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và phát sóng Chuyên mục về nông dân trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Thông tin và Truyền thông     05/03/2024   299/STTTT-TTBCXB, ngày 01/03/2024 Đúng hạn    
195 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương để nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Trường Cao đẳng Kon Tum đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     05/03/2024   23/TTr-SLĐTBXH, ngày 06/03/2024 Trễ hạn    
196 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Ban Dân tộc     04/03/2024   225/BDT-CSDT, ngày 05/03/2024 Trễ hạn    
197 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     04/03/2024   368/SGDĐT-KHTC, ngày 04/03/2024 Đúng hạn    
198 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư     04/03/2024   592/SKHĐT-VX, ngày 04/03/2024 Đúng hạn    
199 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Nội vụ     04/03/2024   614/SNV-CCVC, ngày 04/03/2024 Đúng hạn    
200 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Tài chính     04/03/2024   714/STC-QLNS, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
201 1389/VP-KGVX   01/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/03/2024   38/TTr-SGDĐT, ngày 13/03/2024 Đúng hạn    
202 1363/VP-KGVX   29/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     15/03/2024   452-CVLN:SGDĐT-STC, ngày 12/03/2024 Đúng hạn    
203 768/UBND-KGVX   05/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 513-CV/TU ngày 19 tháng 4 năm 2022 và đề nghị của Văn phòng Tỉnh ủy tại Văn bản số 5805-CV/VPTU ngày 22 tháng 01 năm 2024 để rà soát, hoàn thiện nội dung tham mưu Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trong đó lưu ý: nêu rõ cơ sở pháp lý, sự cần thiết để tạo nguồn cán bộ đối với học sinh dân tộc tiểu số tại 10 xã, phường không thuộc diện tuyển sinh...). Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp     12/03/2024   35/TTr-SGDĐT, ngày 12/03/2024 Đúng hạn    
204 767/UBND-KGVX   06/03/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham gia góp ý đối với dự thảo Hồ sơ Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung góp ý gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 3 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/03/2024   767, ngày 19/03/2024 Đúng hạn    
205 1506/VP-KGVX   05/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
206 420/VP-KGVX   05/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng theo quy định; nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/03/2024   414/SGDĐT-TCCB, ngày 08/03/2024 Đúng hạn    
207 1499/VP-KGVX   05/03/2024   đề nghị Sở Tư pháp phối hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Ý kiến của Sở Tư pháp, đề nghị gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Tư pháp     15/03/2024   423/STP-XDKtr&PBPL, ngày 06/03/2024 Đúng hạn    
208 732/UBND-KGVX   04/03/2024   Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Nghiên cứu kỹ nội dung Kết luận số 70-KL/TW, các quy định có liên quan và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 5895-CV/VPTU ngày 06 tháng 02 năm 2024 , khẩn trương rà soát hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW (trong đó lưu ý: xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ; cơ quan thực hiện, thời gian triển khai; xác định lại nội dung phân công tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, đúng theo chức năng, nhệm vụ của các đơn vị...). Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2024   27, ngày 08/03/2024 Đúng hạn    
209 1425/VP-KGVX   04/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Hội Nhạc sĩ Việt Nam theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính     31/03/2024   639, ngày 02/04/2024 Trễ hạn    
210 1472/VP-HTKT   04/03/2024   Làm rõ cơ sở lý luận về khả năng thực hiện nội dung được phân cấp của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (nhất là về tổ chức bộ máy, nguồn lực theo phân cấp hiện tại cho cấp huyện có đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ được phân cấp hay không) Sở Giao thông vận tải     15/03/2024   550/SGTVT-QLVT,PT&NL, ngày 15/03/2024 Đúng hạn    
211 776/UBND-KGVX   07/03/2024   Ban Dân tộc tập trung rà soát, dự thảo các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội; trên cơ sở đó tham mưu họp Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh cho ý kiến, trước khi trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Ban Dân tộc     15/03/2024   44/BC-BDT, ngày 13/03/2024 Đúng hạn    
212 1473/VP-HTKT   04/03/2024   Làm rõ thẩm quyền quyết định việc cho vận hành lưu lượng xả nước trung bình ngày về hạ du của hồ Ialy không nhỏ hơn 90m3/s Sở Công Thương     07/03/2024   465/SCT-QLNL, ngày 07/03/2024 Đúng hạn    
213 777/UBND-KGVX   07/03/2024   tăng cường trách nhiệm, khẩn trương chỉ đạo rà soát, kịp thời chấn chỉnh công táctham mưucác nhiệm vụđược Ủy ban nhân dântỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhưng chưa đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó lưu ýtập trung rà soát, báo cáo tình hình công dân của tỉnh đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài và tình hình xử lý (có phương án, biện pháp can thiệp hỗ trợ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân) theochỉ đạo tại mục 2 Văn bản số 211/UBND-KGVX ngày 22 tháng 01 năm 2024; kiểm tra thực hiện Dự án 2 vàTiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtheo chỉ đạo tại Văn bản số 403/UBND-KGVX ngày 31 tháng 01 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     12/03/2024   65/BC-SLĐTBXH 68/BC-SLĐTBXH, ngày 14/03/2024 Trễ hạn    
214 1562/VP-KGVX   07/03/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn       452, ngày 13/03/2024 Đúng hạn    
215 1550/VP-KGVX   07/03/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển các Văn bản trên (kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định; nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/03/2024   434, ngày 11/03/2024 Đúng hạn    
216 1540/VP-KGVX   06/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     12/03/2024   448, ngày 13/03/2024 Trễ hạn    
217 727/UBND-KGVX   04/03/2024   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức bình chọn, công bố 10 sự kiện nổi bật tỉnh Kon Tum năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông     29/03/2024   15/TTr-STTTT, ngày 27/03/2024 Đúng hạn    
218 1597/VP-KGVX   08/03/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạorà soát,tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với hộ nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; Công tác mua sắm,quản lý,sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, Hoàn thành trước ngày 18 tháng 3 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/03/2024   29/TTr-SLĐTBXH, ngày 15/03/2024 Đúng hạn    
219 804/UBND-KGVX   11/03/2024   rên cơ sở ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bảnsố400/STP-XDKTr ngày 04tháng 3năm 2024và các quy định pháp luật có liên quan,khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vịcó liên quan nghiên cứu,tham mưu đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18tháng 7năm 2019 của Hội đồng nhân dântỉnh đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định2;kịp tiến độtrình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá XII3,hoàn thành trong tháng 4 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2024   53/TTr-SLĐTBXH, ngày 26/04/2024 Đúng hạn    
220 1664/VP-HTKT   12/03/2024   Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải (Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh)chỉ đạo xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự,an toàn giao thông quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2024 theo như đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Văn bản nêu trên; ký văn bản báo cáo trực tiếp Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi Sở Giao thông vận tải     21/03/2024   57/BC-BATGT , ngày 21/03/2024 Đúng hạn    
221 1683/VP-KGVX   12/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 29 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/03/2024   1063/UBND-KGVX, ngày 29/03/2024 Đúng hạn    
222 1677/VP-KGVX   12/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/03/2024   955, ngày 26/03/2024 Trễ hạn    
223 820/UBND-KGVX   12/03/2024   Nghiên cứu kỹ các quy định có liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm và điều kiện thực tiễn của địa phương để tổ chức làm việc, thống nhất hoàn thiện hồ sơ xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3382/UBND-KGVX ngày 06 tháng 10 năm 2023 (trong đó lưu ý các nội dung thẩm định của Sở Tư pháp ). Sở Y tế     30/04/2024   1358/SYT-NVYD, ngày 16/04/2024 Đúng hạn    
224 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Kon Tum khẩn trương lựa chọn những ngành, nghề cần thiết, phù hợp với nhu cầu đào tạo của Trường, trên cơ sở đó căn cứ các Văn bản của các bộ ngành trung ương để xác định định mức kinh tế - kỹ thuật phù hợp và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp đối với các ngành nghề thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp để thực hiện ngay từ ngày 30/4/2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            
225 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Kon Tum và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá đào tạo trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/04/2024   903/SGDĐT-KHTC, ngày 30/04/2024 Đúng hạn    
226 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với việc ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương để áp dụng ngay từ đầu năm 2025. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            
227 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục có văn bản tham vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2024   611/SGDĐT-TCCB, ngày 29/03/2024 Đúng hạn    
228 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục có văn bản tham vấn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2024. Sở Tài chính     31/03/2024   1231/STC-QLNS, ngày 02/04/2024 Trễ hạn    
229 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và ý kiến đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum (nếu thấy cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2024. Ban Dân tộc     30/04/2024   447/BDT-CSDT, ngày 22/04/2024 Đúng hạn    
230 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và ý kiến đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum (nếu thấy cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2024   896/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 26/04/2024 Đúng hạn    
231 57/TB-UBND   12/03/2024   Đối với việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và ý kiến đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum (nếu thấy cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/04/2024   1189/SNN-NTM, ngày 09/04/2024 Đúng hạn    
232 1740/VP-KGVX   14/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/03/2024   530, ngày 14/03/2024 Đúng hạn    
233 1738/VP-KGVX   14/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/03/2024   46/TTr-SGDĐT, ngày 25/03/2024 Đúng hạn    
234 848/UBND-KGVX   14/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng; đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 19 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     19/03/2024   39/TTr-SGDĐT, ngày 18/03/2024 Đúng hạn    
235 879/UBND-KGVX   17/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/04/2024   650, ngày 02/04/2024 Đúng hạn    
236 1823/VP-KGVX   18/03/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp theo Văn bản số 1134/VP-KGVX ngày 20 tháng 02 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW trên địa bàn tỉnh theo đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 15 tháng 02 năm 2024. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 22 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     22/03/2024   688, ngày 05/04/2024 Trễ hạn    
237 1819/VP-KGVX   18/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tham mưu cấp thẩm quyền triển khai thực hiện theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/03/2024   36, ngày 27/03/2024 Đúng hạn    
238 1811/VP-KGVX   18/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư nêu trên và rà soát, cung cấp thông tin DVC 29-32 lĩnh vực thư viện theo đề nghị, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/03/2024   1062, ngày 29/04/2024 Trễ hạn    
239 1810/VP-KGVX   18/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/03/2024   1046, ngày 28/04/2024 Trễ hạn    
240 885-KGVX   17/03/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá và đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh và thư viện trường phổ thông vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung rà soát, đề xuất gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 31 tháng 3 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2024   605/SGDĐT-KHTC, ngày 29/03/2024 Đúng hạn    
241 906/KH-UBND   19/03/2024   chủtrì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vịliên quanhoàn thành Đềán trình cấp thẩm quyền phê duyệt trong quý IV/2024 và hoàn thành việc chuyển giao Trung tâm Y tếhuyện, thành phốvềcho Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phốquản lý Sở Y tế     30/06/2025        
242 906/KH-UBND   19/03/2024   Nghiên cứu, đềxuất với Trung ương có chính sách phù hợp đểthu hút nhân lực có trình độchuyên môn giỏi vềlàm việc, gắn bó lâu dài tại y tếcơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới.Thực hiện đồng bộ, có hiệu quảviệc luân phiên, luân chuyển, điều động nhân lực y tếđểhỗtrợthường xuyên cho y tếcơ sở Sở Y tế     30/06/2024        
243 909/KH-UBND   19/03/2024   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các quy định hiện hành và căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân ban hành định mức chi cho hoạt động y tế dự phòng nếu đảm bảo và phù hợp. Báo cáo và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2024 Sở Y tế     30/04/2024   1002/KH-SYT, ngày 15/03/2024 Đúng hạn    
244 924/UBND-KGVX   20/03/2024   rà soát, tham mưu việc đánh giá, xếp loại và công nhận Đơn vị học tập năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2024   612/SGDĐT-QLCL&GDCN, ngày 31/03/2024 Đúng hạn    
245 929/UBND-KGVX   20/03/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương,đơn vịcó liên quan tham gia góp ý hồ sơ dự án Luật Việc làm (sửa đổi)theo đề nghịcủa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     25/04/2024   1382/UBND-KGVX, ngày 23/04/2024 Đúng hạn    
246 1921/VP-KGVX   21/03/2024   Giao SởLao động -Thương binh và Xã hội chủtrì, phối hợp với SởNội vụvà các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương hoàn thiện Đềán tổchức lại Trung tâm Bảo trợvà công tác xã hội (trong đóbổsung thêm nhiệm vụcai nghiện ma tuý)trình cấp thẩm quyền cho ý kiến, đảm bảo đúng quy trình, quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/03/2024   37/TTr-SLĐTBXH, ngày 01/04/2024 Trễ hạn    
247 1921/VP-KGVX   21/03/2024   Giao SởXây dựng chủtrì, phối hợp với các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội; Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Kếhoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dânthành phốKon Tum và Ủy ban nhân dânhuyện Đăk Tô rà soát các cơ sởvật chất sẵn có hiện dôi dư hoặc khaitháckhông hiệu quả(các trụsởlàm việc, Trung tâm dạy nghề..)để tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh bốtrí địa điểm xây dựng Trung tâm cai nghiện ma tuý đảm bảo phù hợp, đúng quy định (trường hợp cần thiết có thểbốtrí di dời, hoán đổi vịtrí của các đơn vịphù hợp đểbốtrí địa điểm đầu tư cơ sởcai nghiện ma túy theo quy hoạch). Sở Xây dựng     29/03/2024   520/SXD-PTĐT, ngày 01/04/2024 Trễ hạn    
248 1952/VP-KGVX   22/03/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 để nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, đảm bảo theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/04/2024   740/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 10/04/2024 Đúng hạn    
249 1922/VP-KGVX   21/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư và tổng hợp báo cáo tình hình thực tiễn việc quy định danh mục và thời hạn kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 09 tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     09/04/2024   1208/UBND-KGVX, ngày 09/04/2024 Đúng hạn    
250 938/UBND-KGVX   21/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và nội dung hướng dẫn, đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Văn bản số 7874-CV/BTGTW, Kế hoạch số 431-KH/BTGTW ngày 04 tháng 3 năm 2024 ; chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 6043-CV/VPTU ngày 19 tháng 3 năm 2024 (gửi kèm theo) khẩn trương phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/03/2024   581, ngày 27/03/2024 Đúng hạn    
251 981/UBND-KGVX   25/03/2024   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan: Căn cứ tình hình thực tếcủa địa phươngcó hình thức tổng kếtphù hợp nhằmđánh giá10 năm thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17tháng 7năm 2013 của Chính phủ1trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó,tổng hợpbáo cáoBộ Y tếtheo đề nghị tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 31 tháng 3 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnhđể theo dõi Sở Y tế     30/03/2024   1116/BC-SYT, ngày 30/03/2024 Đúng hạn    
252 1976/VP-KGVX   25/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị quyết theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/04/2024   1241/UBND-KGVX, ngày 11/04/2024 Trễ hạn    
253 2005/VP-KGVX   26/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý hồ sơ trình Nghị định theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2024   1264, ngày 12/04/2024 Đúng hạn    
254 2043/VP-KGVX   26/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2024   45, ngày 16/04/2024 Trễ hạn    
255 956/UBND-KGVX   22/03/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII để điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết đã ban hành có liên quan đến 02 (hai) danh mục dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc            
256 1017/UBND-KGVX   27/03/2024   Khẩn trươngchỉ đạo, thực hiện việcrà soát, báo cáotình hình công dân của tỉnh đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài (lưu ý:rà soát số liệu đến nay, trong đóbáo cáo cụ thể số lao động làm việc tại từng nước;số lao động hiện tại đã về nước, về tỉnh; số lao động hết thời hạn nhưng chưa về nước; khó khăn, vướng mắc, bất cập trong công tác quản lý lao động địa phương làm việc ở nước ngoài;việc xử lý của ngành đối với các trường hợp người lao động đã hết hạn hợp đồng lao độngnhưng chưa về nước, cư trú bất hợp pháp...). Trên cơ sở đó chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai công tác quản lý lao động đi làm việctheo hợp đồngở nước ngoài đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     09/04/2024   85/BC-SLĐTBXH, ngày 29/03/2024 Đúng hạn    
257 1014/UBND-KGVX   26/03/2024   Làm cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ gửi Sở Nội vụ thẩm định, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số38-CT/TW. Sở Y tế     04/04/2024   1157/TTr-SYT, ngày 04/04/2024 Đúng hạn    
258 1014/UBND-KGVX   26/03/2024   Sở Nội vụchủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Y tế và các địa phương, đơn vị liên quan tổng hợp, thẩm định trình khen thưởng các trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn khen thưởng theo quy định hiện hành Sở Nội vụ     09/04/2024   993/SNV-TĐKT, ngày 05/04/2024 Đúng hạn    
259 2066/VP-KGVX   27/03/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/04/2024   10, ngày 10/04/2024 Đúng hạn    
260 2097/VP-KGVX   28/03/2024   Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quanthường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) để chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các đơn vị liên quan tham mưuBan Chỉ đạo 515 tỉnhtriển khaithực hiệntheoquy định Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     14/04/2024 (Quá hạn 62 ngày)   Chưa hoàn thành    
261 2123/VP-KGVX   29/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 01 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     01/05/2024   72/TTr-SGDĐT, ngày 29/04/2024 Đúng hạn    
262 935/UBND-KGVX   21/03/2024   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá và báo cáo định kỳ về an toàn thông tin và quản lý rủi ro an toàn thông tin theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông     03/04/2024   486/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 03/04/2024 Đúng hạn    
263 1106/UBND-KGVX   03/04/2024   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô có giải pháp đểkhắc phục ngay tồn tại, hạn chếtheo báo cáo kết quảkiểm tra của SởLao động -Thương binh và Xã hội nêu trên, trong đó tăng cường nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉđạo (cấp huyện) và Ban quản lý (cấp xã) theo dõi, chỉđạo hướng dẫnngười dân vềkỹthuậttrồng,chăm sóc cây, con đạt năng suất và hiệu quả; làm rõ trách nhiệm của các tổchức, cá nhân liên quan đã đểxảy ra tồn tại theo báo cáo (nếu có) UBND huyện Đăk Tô     09/04/2024   170/BC-UBND, ngày 26/04/2024 Trễ hạn    
264 1106/UBND-KGVX   03/04/2024   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đẩy nhanh tiến độhoàn chỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện Dựán 2, Dựán 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtại xã Ngọk Wang và xem xét, xửlý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định UBND huyện Đăk Hà     09/04/2024   289/BC-UBND, ngày 10/04/2024 Trễ hạn    
265 1109/UBND-KGVX   03/04/2024   Thống nhất gia hạn thời gian rà soát, tham mưu việc đánh giá, xếp loại và công nhận Đơn vị học tập năm 2023 như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng; đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/04/2024   59/TTr-SGDĐT, ngày 09/04/2024 Đúng hạn    
266 2215/VP-KGVX   02/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2024   42, ngày 01/04/2024 Đúng hạn    
267 1107/UBND-KGVX   03/04/2024   - Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Bộ tài liệu bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số Jrai như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. - Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/05/2024   92/TTr-SGDĐT, ngày 24/05/2024 Đúng hạn    
268 2213/VP-KGVX   02/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2024   783, ngày 15/04/2024 Đúng hạn    
269 2212/VP-KGVX   02/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2024   46, ngày 15/04/2024 Đúng hạn    
270 2189/VP-KGVX   02/04/2024   Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) để Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Tài chính; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     15/04/2024   1401/STC-QLNS, ngày 12/04/2024 Đúng hạn    
271 1090/UBND-KGVX   01/04/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung một số nội dung dự thảo Đề án và gửi lấy ý kiến tư vấn, phản biện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; trên cơ sở đó, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Đề án trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/04/2024   48, ngày 19/04/2024 Đúng hạn    
272 1088/UBND-KGVX   01/04/2024   - Căn cứ quy định có liên quan và tình hình thực tiễn của địa phương khẩn trương tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với tập thể chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Ngục Kon Tum đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     15/04/2024   736, ngày 10/04/2024 Đúng hạn    
273 2142/VP-KGVX   30/03/2024   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/04/2024   1240/SNN-KH, ngày 10/04/2024 Đúng hạn    
274 2304/VP-KGVX   05/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Hoàn thành và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2024   877, ngày 25/04/2024 Đúng hạn    
275 1133/UBND-KGVX   04/04/2024   Khẩn trương rà soát, tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định danh sách những thôn đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn về công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em để bố trí 01 Cô đỡ thônđảm bảotheo Thông tư số 27/2023/TT-BYTngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sở Y tế     30/04/2024   1216/SYT-TCHC, ngày 09/04/2024 Đúng hạn    
276 1133/UBND-KGVX   04/04/2024   Tổchức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhân viên y tế thôn, Cô đỡ thôn Sở Y tế     31/05/2024   2038/BC-SYT, ngày 31/05/2024 Đúng hạn    
277 2313/VP-KGVX   05/04/2024   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị,cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trên địa bàn xã được kiểm tra (01 báo cáo của huyện và 01 báo cáo của xã-có Đề cương kèm theo). UBND huyện Đăk Glei     10/04/2024   215/BC-UBND, ngày 17/04/2024 Trễ hạn    
278 2313/VP-KGVX   05/04/2024   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị,cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trên địa bàn xã được kiểm tra (01 báo cáo của huyện và 01 báo cáo của xã-có Đề cương kèm theo). UBND huyện Đăk Hà     10/04/2024   1159/UBND-VX, ngày 08/04/2024 Đúng hạn    
279 2313/VP-KGVX   05/04/2024   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị,cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trên địa bàn xã được kiểm tra (01 báo cáo của huyện và 01 báo cáo của xã-có Đề cương kèm theo). UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2024   295/BC-UBND, ngày 10/04/2024 Đúng hạn    
280 2313/VP-KGVX   05/04/2024   Trên cơ sở báo cáo của địa phương, tham mưu dự thảo nội dung chỉ đạo kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc và gửi các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo     17/04/2024   759/SGDĐT-KHTC, ngày 17/04/2024 Đúng hạn    
281 2313/VP-KGVX   05/04/2024   Trên cơ sở báo cáo của địa phương, tham mưu dự thảo nội dung chỉ đạo kết luận của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại buổi kiểm tra, làm việc và gửi các tài liệu có liên quan đến nội dung kiểm tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     17/04/2024   804/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 17/04/2024 Đúng hạn    
282 2348/VP-KGVX   05/04/2024   hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trìnhBan Chỉ đạo tổ chức và điều hành Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Thanh tra tỉnh     11/04/2024   736/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 10/04/2024 Đúng hạn    
283 2371/VP-KGVX   08/04/2024   Thực hiện Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026( ), Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Công văn trên (có gửi kèm theo) đến Sở Tài chính để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Tài chính     15/04/2024   1397/STC-QLNS, ngày 12/04/2024 Đúng hạn    
284 1191/UBND-KGVX   09/04/2024   Yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu xây dựng dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo đầy đủ các nội dung theo đề cương kèm theo Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 15 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kế hoạch số 129-KH/TU); trong đó lưu ý rà soát, cập nhật các số liệu minh chứng cụ thể và bổ sung các phụ lục kèm theo Báo cáo. Hoàn thành trước ngày 11 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     11/04/2024   744, ngày 11/04/2024 Đúng hạn    
285 2393/VP-KGVX   08/04/2024   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển các Văn bản trên (kèm theo) để Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ nguồn lực thực hiện (số lượng đối tượng dự kiến, kinh phí…); trên cơ sở đó, Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/04/2024   64/TTr-SGDĐT, ngày 19/04/2024 Đúng hạn    
286 2428/VP-KGVX   09/04/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu cấp thẩm quyền xem xét theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/04/2024   725/SGDĐT-VP, ngày 15/04/2024 Đúng hạn    
287 2408/VP-KGVX   08/04/2024   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của địa phương để rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện và nâng cao các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích để người dân sinh ít con nhằm đạt mức sinh thay thế, duy trì đến năm 2030 đảm bảo phù hợp, đúng quy định Sở Y tế     22/04/2024   1440/TTr-SYT, ngày 22/04/2024 Đúng hạn    
288 1207/UBND-KGVX   09/04/2024   Báo cáo tình hình thực hiện quản lý lao động, tiền lương trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1368/BLÐTBXH-CQHLÐT ngày 03 tháng 4 năm 2024.Báo cáo gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộitrước ngày 30 tháng 4 năm 2024, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/04/2024   122/BC-SLĐTBXH, ngày 25/04/2024 Đúng hạn    
289 1207/UBND-KGVX   09/04/2024   Báo cáosơ kết05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng1và Quyết định số 416/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ2trên địa bàn tỉnhtheo đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 1382/BLÐTBXH-CQHLÐT ngày 04 tháng 4 năm 2024.Báo cáo gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộitrước ngày 10 tháng 5 năm 2024, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     09/05/2024   129/BC-SLĐTBXH, ngày 09/05/2024 Đúng hạn    
290 1212/UBND-KGVX   09/04/2024   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, báo cáo số liệu dẫn chứng cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 theo đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bản số 1748/BYT-PC ngày 05 tháng 4 năm 2024 về việc báo cáo số liệu kết quả thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội; báo cáo gửi Bộ Y tế trước ngày 12 tháng 4 năm 2024;đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Y tế     11/04/2024   1402/SYT-KHTC, ngày 11/04/2024 Đúng hạn    
291 1231/UBND-KGVX   10/04/2024   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số PII của tỉnh hàng năm và giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030 hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ     30/04/2024   26/TTr-SKHCN, ngày 29/04/2024 Đúng hạn    
292 1231/UBND-KGVX   10/04/2024   Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp nâng cao chỉ số PII của tỉnh năm 2024. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     15/04/2024   18/TTr-SKHCN, ngày 14/04/2024 Đúng hạn    
293 2467/VP-KGVX   10/04/2024   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 07 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     07/05/2024   1541/UBND-KGVX, ngày 06/05/2024 Đúng hạn    
294 2465/VP-KGVX   10/04/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo: dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”. (2) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị “về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/04/2024   713/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 12/04/2024 Đúng hạn    
295 2465/VP-KGVX   10/04/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo: dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị “về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông”. (2) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị “về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2024   46, ngày 16/04/2024 Trễ hạn    
296 2454/VP-KGVX   09/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia góp ý dự thảo Báo cáo theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước 09h00’ ngày 11 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     11/04/2024   752, ngày 11/04/2024 Đúng hạn    
297 1513/VP-HTKT   05/03/2024   Báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum UBND huyện Ngọc Hồi; Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/03/2024   180/BC-UBND, ngày 28/03/2024 Đúng hạn    
298 2490/VP-KGVX   11/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/04/2024   49, ngày 23/04/2024 Đúng hạn    
299 2234/VP-HTKT   02/04/2024   chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan làm rõ điều kiện Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh được tiếp tục thuê đất, hình thức cho thuê đất và điều kiện đấu nối vị trí Văn phòng làm việc của Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh (tại Km1509+390, bên trái tuyến) vào đường Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh Sở Tài nguyên và Môi trường     15/04/2024   1148/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 23/04/2024 Trễ hạn    
300 1254/KH-BCĐ   11/04/2024   Tổng hợp, đánh giá kết quả tổ chức Tháng hành động và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội trước ngày 30 tháng 7 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/07/2024        
301 1254/KH-BCĐ   11/04/2024   chuẩn bị tài liệu, nội dung phát động Tháng hành động của Trưởng Ban Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     25/04/2024   874/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 25/04/2024 Đúng hạn    
302 1253/UBND-KGVX   11/04/2024   Chủtrì, phối hợp với các Sởngành, đơn vịliên quan khẩn trương ban hành kếhoạch hành động, bảo đảm hoàn thành việc thành lập Hội người cao tuổi cấp tỉnh, cấp huyện theo chỉđạo của Phó Thủtướng Chính phủtại Thông báo số110/TB-VPCP. Ban Đại diện Hội người cao tuổi     14/04/2024 (Quá hạn 62 ngày)   Chưa hoàn thành    
303 2570/TB-VP   15/04/2024   Ban Dân tộc khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị rà soát, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung liên quan theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành trước ngày 16 tháng 4 năm 2024 Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Sở Nội vụ     16/04/2024   427/BDT-HCTH, ngày 17/04/2024 Trễ hạn    
304 2570/TB-VP   15/04/2024   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khẩn trương ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội (hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2024) và tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo tổ chức Đại hội đúng tiến độ, hiệu quả. UBND huyện Đăk Tô     20/04/2024   34/KH-BCĐ, ngày 09/04/2024 Đúng hạn    
305 2570/TB-VP   15/04/2024   Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy chỉ đạo Ban Chỉ đạo huyện khẩn trương rà soát, trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến tất cả các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội điểm; báo cáo Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh (qua Ban Dân tộc) trước ngày 25 tháng 4 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     25/04/2024   351, 358, 376/BC-BCĐ, ngày 10/05/2024 Trễ hạn    
306 1327/UBND-KGVX   17/04/2024   Ban Dân tộc: Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, lập hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung liên quan tổ chức Đại hội, đảm bảo chất lượng đúng quy định, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tại Kế hoạch số 255/KH-BCĐ ngày 23 tháng 01 năm 2023 và Thông báo số 2570/TB-VP ngày 15 tháng 4 năm 2024 . Hoàn thành, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước 15h00’ ngày 18 tháng 4 năm 2024. Ban Dân tộc; Sở Tài chính; Sở Nội vụ     18/04/2024   438/BDT-HCTH, ngày 18/04/2024 Đúng hạn    
307 1289/KH-UBND   15/04/2024   Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng bình chọn sự kiện nổi bật và Tổ giúp việc Sở Thông tin và Truyền thông     31/05/2024   34/TTr-STTTT, ngày 31/05/2024 Đúng hạn    
308 1289/KH-UBND   15/04/2024   Chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương và cơ quan báo chí tổng hợp, chọn ra các sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2024 từ các sự kiện do các đơn vị, địa phương tổ chức và hệ thống thông tin, báo chí tuyên truyền Sở Thông tin và Truyền thông     25/10/2024        
309 2763/VP-KGVX   20/04/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộinghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành, tình hình thực tế của tỉnh để phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định thành lập Hội đồng trọng tài lao động; bổ nhiệm Chủ tịch, thư ký và các trọng tài viên lao động của Hội đồng trọng tài lao độngđảm bảo theo đúng quy trình, quy định; hồ sơ tham mưu đảm bảo theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh2(trong đó lưu ý:nêu rõ cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, nội dung vấn đề trình ...; trọng tài viên lao động đề xuất bổ nhiệm phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội       63/TTr-SLĐTBXH, ngày 27/05/2024 Đúng hạn    
310 2766/VP-KGVX   20/04/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Quy Nhơn theo quy định; nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/04/2024   823, ngày 23/04/2024 Đúng hạn    
311 1351/UBND-KGVX   19/04/2024   Các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trong tháng 4 năm 2024 để tổng hợp. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, đôn đốc, chủ trì tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả giải quyết các nội dung nêu trên trước ngày 05 tháng 5 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     05/05/2024   55/TTr-SLĐTBXH, ngày 07/05/2024 Trễ hạn    
312 2716/VP-KGVX   19/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 20 Nghị định nêu trên, đảm bảo theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/06/2024 (Còn 0 ngày)        
313 2689/VP-KGVX   22/04/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/05/2024   1064/SGDĐT-QLCL&GDCN, ngày 20/05/2024 Đúng hạn    
314 2663/VP-KGVX   17/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai, tham mưu triển khai thực hiện theo hướng dẫn, đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
315 2798/VP-HTKT   23/04/2024   kiểm tra, làm rõ cơ sở pháp lý, đối tượng, điều kiện đấu nối giao thông (tuyến đường này có phải thực hiện đầu nối không, quy định nào,…), điều kiện gia hạn thời gian thực hiện dự án Cửa hàng xăng dầu Tạo Thành của Công ty TNHH MTV Tạo Thành; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty TNHH MTV Tạo Thành Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư     03/05/2024   1012//SGTVT-QLKCHTGT, ngày 03/05/2024 Đúng hạn    
316 1373/UBND-KGVX   22/04/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các quy định có liên quan tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo xử lý đối với các đơn vị không thực hiện việc tổ chức tự đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập năm 2023 theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh . Hoàn thành trước ngày 25 tháng 4 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ     25/04/2024   840/SGDĐT-QLCL&GDCN, ngày 24/04/2024 Đúng hạn    
317 1374/UBND-KGVX   22/04/2024   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan: Căn cứ Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum đã được ban hành kèm theo Quyết định 963-QĐ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Văn bản liên quan để rà soát, gửi bản danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24 tháng 4 năm 2024, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo     24/04/2024   1218/SNV-CCVC, ngày 24/04/2024 Đúng hạn    
318 2855/VP-KGVX   23/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam theo quy định; nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/05/2024   972, ngày 08/05/2024 Trễ hạn    
319 1125/UBND-KGVX   03/04/2024   Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Báo Kon Tum và các đơn vị liên quan thuê đơn vị tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh đảm bảo định mức được ban hành sát với yêu cầu thực tế và đúng theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông     30/06/2024        
320 1375/UBND-KGVX   22/04/2024   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu thành lập và vận hành Trung tâm xử lý tin giả như đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản nêu trên. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với việc thành lập và vận hành Trung tâm xử lý tin giả theo đúng quy định; trường hợp cần thiết, tham vấn ý kiến các cơ quan Trung ương trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     31/12/2024        
321 2896/VP-KGVX   24/04/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan: Căn cứ quy định liên quan và tình hình thực tiễn của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/05/2024   946, ngày 07/05/2024 Đúng hạn    
322 1411/UBND-KGVX   25/04/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, cung cấp bổ sung thông tin liên quan đến đối tượng đầu tư Dự án 6 Chương trình mục tiêu quốc gia vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong ngày 24 tháng 4 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     24/04/2024   953, ngày 07/05/2024 Trễ hạn    
323 1410/UBND-KGVX   25/04/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, cung cấp thông tin về nhu cầu đầu tư đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú có trụ sở không đóng trên địa bàn xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thuộc diện đầu tư của Chương trình theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26 tháng 4 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     26/04/2024   866/SGDĐT-KHTC, ngày 26/04/2024 Đúng hạn    
324 2877/VP-KGVX   24/04/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/05/2024   954/SGDĐT-GDMNTH, ngày 09/05/2024 Đúng hạn    
325 2876/VP-KGVX   24/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/05/2024   1072, ngày 20/05/2024 Đúng hạn    
326 2945/TB-VP   25/04/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam Bộ và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ hoạt động tuyển sinh, đào tạo nghề của Trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Nam bộ trên địa bàn tỉnh từ trước đến nay; trên cơ sở đó, nghiên cứu, đối chiếu các quy định pháp luật có liên quan để xác định cụ thể nội dung nào đúng, nội dung nào chưa đúng và đề xuất hướng xử lý các nội dung chưa đúng (nếu có) đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo quyền và lợi ích của học viên. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/05/2024   167/BC-SLĐTBXH, ngày 31/05/2024 Đúng hạn    
327 2945/TB-VP   25/04/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát tình hình triển khai công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; nhất là công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hiệu quả sau đào tạo...; kịp thời phát hiện, chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các sai sót, hạn chế theo thẩm quyền. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông            
328 2945/TB-VP   25/04/2024   Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông: khẩn trương kiểm tra, rà soát lại các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của huyện có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Cơ sở Đào tạo và Sản xuất cây giống tại huyện Kon Plông gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan (nếu có); tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý, thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động liên kết đào tạo nghề của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang triển khai trên địa bàn huyện; đồng thời rà soát, xác định các ngành, nghề phù hợp để liên kết đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho người học sau đào tạo. UBND huyện Kon Plông            
329 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Đăk Glei     28/03/2025        
330 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Đăk Hà     28/03/2025        
331 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Đăk Tô     28/03/2025        
332 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Ia H'Drai     28/03/2025        
333 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Kon Plông     28/03/2025        
334 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Kon Rẫy     28/03/2025        
335 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Ngọc Hồi     28/03/2025        
336 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Sa Thầy     28/03/2025        
337 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Tu Mơ Rông     28/03/2025        
338 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND thành phố Kon Tum     28/03/2025   1491/UBND-VX, ngày 23/04/2024 Đúng hạn    
339 1438/UBND-KGVX   25/04/2024   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Ban Dân tộc     28/03/2025        
340 1426/UBND-KGVX   25/04/2024   Sau khi Trung ương có quy định, hướng dẫn cụ thể vềcơ chế, chínhsáchvà cấp có thẩm quyền tổ chức lại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh (có bổ sung nhiệm vụ cai nghiện ma tuý) và xác định được khả năng nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ để xây dựng cơ sở cai nghiệnma túy: Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Laođộng -Thương binh vàXã hội, Sở Y tế và các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục đề xuất, tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh xem xét, trìnhHội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Tài chính       1329/STC-QLNS, ngày 09/04/2024 Đúng hạn    
341 1465/UBND-KGVX   28/04/2024   1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo Dục và Đào tạo, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung kiểm tra, khảo sát tại Kế hoạch số 80-KH/BTGTU chủ động chuẩn bị nội dung, phân công lãnh đạo đơn vị dự buổi làm việc và báo cáo với Đoàn kiểm tra, khảo sát của Ban Tuyên giáo Trung ương theo như đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung, tài liệu (bao gồm dự thảo nội dung phát biểu) để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh dự buổi làm việc nêu trên. Hoàn thành, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 08 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     08/05/2024   980, ngày 09/05/2024 Trễ hạn    
342 1464/UBND-KGVX   27/04/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo công tác xã hội hóa về kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013 - 2023 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 5 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/05/2024   990/SGDĐT-KHTC, ngày 13/05/2024 Đúng hạn    
343 3009/VP-KGVX   30/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/05/2024   973, ngày 08/05/2024 Đúng hạn    
344 3007VP-KGVX   30/04/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/05/2024   60, ngày 17/05/2024 Đúng hạn    
345 3006/VP-KGVX   30/04/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/05/2024   84/TTr-SGDĐT, ngày 20/05/2024 Đúng hạn    
346 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan: a) Tổ chức kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong việc triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp tại các huyện Đăk Hà, Đăk Tô và thành phố Kon Tum chưa đảm bảo các tiêu chí ưu tiên theo quy định tại Nghị quyết số 63/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh theo kết luận của Đoàn giám sát; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp thực hiện không đúng quy định (nếu có); hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. b) Rà soát, đánh giá lại hiệu quả đầu tư của hệ thống xử lý nước thải tại Cụm công nghiệp Đăk La, huyện Đăk Hà, trong đó làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan để xảy ra sai phạm, lãng phí (nếu có); trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý và có giải pháp để khắc phục hạn chế, phát huy hiệu quả đầu tư của hệ thống theo đánh giá của Đoàn giám sát; hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/05/2024 (Quá hạn 15 ngày)   Chưa hoàn thành    
347 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động (nhất là việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) của hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ tập trung Cụm công nghiệp - Tiểu thu công nghiệp làng nghề thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý; hoàn thành trong tháng 5 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/05/2024   216/BC-STNMT, ngày 27/05/2024 Đúng hạn    
348 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. Ban quản lý Khu kinh tế     15/07/2024        
349 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. Sở Công Thương     15/07/2024        
350 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. Sở Tài nguyên và Môi trường     15/07/2024        
351 3031/VP-KGVX   02/05/2024   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kỹQuyết định số 281/QĐ-TTg và Kế hoạch số 906/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh1(Kế hoạch số 906/KH-UBND)để rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thựchiệnđảm bảo phù hợp, đúng quy định Sở Y tế     10/05/2024   1668/TTr-SYT, ngày 10/05/2024 Đúng hạn    
352 1483/UBND-KGVX   02/05/2024   Khẩn trương báo cáo,tham mưu các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 1986/UBND-KGVX ngày 24 tháng 6 năm 20222; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hướng xử lý theo đúng quy định. Sở Y tế     31/05/2024   2022/BC-SYT, ngày 30/05/2024 Đúng hạn    
353 3028/VP-KGVX   02/05/2024   Giao Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộitại Văn bản số 982/BLĐTBXH-CTE ngày 12 tháng 3 năm 2024về triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 (Tháng hành động) và tình hình thực tế của địa phương để rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp1, đúng quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     06/05/2024   54/TTr-SLĐTBXH, ngày 04/05/2024 Đúng hạn    
354 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Đăk Glei     15/07/2024        
355 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Đăk Hà     15/07/2024        
356 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Đăk Tô     15/07/2024        
357 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Ia H'Drai     15/07/2024        
358 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Kon Plông     15/07/2024        
359 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Kon Rẫy     15/07/2024   130/BC-UBND, ngày 23/04/2024 Đúng hạn    
360 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Ngọc Hồi     15/07/2024        
361 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Sa Thầy     15/07/2024        
362 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Tu Mơ Rông     15/07/2024        
363 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND thành phố Kon Tum     15/07/2024   835/UBND-TH, ngày 07/03/2024 Đúng hạn    
364 564/UBND-KTTH   16/02/2024   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại Công văn này; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; hoàn thành trước ngày 28 tháng 7 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Công Thương; Ban quản lý Khu kinh tế     28/07/2024        
365 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Sở Giao thông vận tải     15/07/2024        
366 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/07/2024        
367 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Sở Tài chính     15/07/2024        
368 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Sở Xây dựng     15/07/2024        
369 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. Sở Y tế     15/07/2024        
370 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     15/07/2024        
371 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     15/07/2024        
372 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     15/07/2024        
373 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     15/07/2024        
374 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     15/07/2024        
375 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     15/07/2024        
376 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     15/07/2024        
377 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     15/07/2024        
378 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     15/07/2024        
379 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     15/07/2024   680/UBND-TH, ngày 26/02/2024 Đúng hạn    
380 346/UBND-KTTH   29/01/2024   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện báo cáo theo yêu cầu tại Công văn này; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có báo cáo gửi Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định; hoàn thành trước ngày 28 tháng 7 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư     28/07/2024        
381 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tổng hợp đầy đủ, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy kết quả giải quyết các nội dung trước ngày 07 tháng 5 năm 2024 theo đúng quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     07/05/2024   55/TTr-SLĐTBXH, ngày 07/05/2024 Đúng hạn    
382 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Đăk Glei     05/05/2024   269/BC-UBND, ngày 09/05/2024 Trễ hạn    
383 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Đăk Hà     05/05/2024   363/BC-UBND, ngày 06/05/2024 Trễ hạn    
384 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Đăk Tô     05/05/2024   36, ngày 11/04/2024 Đúng hạn    
385 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Ia H'Drai     05/05/2024   257/BC-UBND, ngày 06/05/2024 Trễ hạn    
386 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Kon Plông     05/05/2024 (Quá hạn 41 ngày)   Chưa hoàn thành    
387 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Kon Rẫy     05/05/2024   146/BC-UBND, ngày 04/05/2024 Đúng hạn    
388 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Ngọc Hồi     05/05/2024   1233/UBND-LĐTBXH, ngày 24/04/2024 Đúng hạn    
389 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Tu Mơ Rông     05/05/2024   1205/UBND-LĐTBXH, ngày 04/05/2024 Đúng hạn    
390 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND thành phố Kon Tum     05/05/2024   305/BC-UBND, ngày 12/05/2024 Trễ hạn    
391 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Ban Dân tộc     05/05/2024   505/BDT-CSDT, ngày 04/05/2024 Đúng hạn    
392 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Giáo dục và Đào tạo     05/05/2024   925/SGDĐT-TCCB, ngày 05/05/2024 Đúng hạn    
393 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư     05/05/2024   1290/SKHĐT-VX, ngày 26/04/2024 Đúng hạn    
394 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Nội vụ     05/05/2024   1315/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 04/05/2024 Đúng hạn    
395 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     05/05/2024   1584/SNN-NTM, ngày 05/05/2024 Đúng hạn    
396 1517/UBND-KGVX   04/05/2024   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Tài chính     05/05/2024   1711/STC-QLNS, ngày 04/05/2024 Đúng hạn    
397 3096/VP-KGVX   04/05/2024   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch quản lýhóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2024 -2030đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Sở Y tế     16/05/2024   1821/SYT-NVYD, ngày 16/05/2024 Đúng hạn    
398 3134/VP-KGVX   06/05/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các Nghị quyết nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     15/05/2024   965/SGDĐT-KHTC, ngày 10/05/2024 Đúng hạn    
399 3126/VP-KGVX   06/05/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại mục 4 Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/05/2024 (Quá hạn 21 ngày)   Chưa hoàn thành    
400 3118/VP-KGVX   06/05/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/05/2024   1058/SGDĐT-KHTC, ngày 20/05/2024 Đúng hạn    
401 3117/VP-KGVX   06/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/05/2024   1114/SVHTTDL-QLDL, ngày 23/05/2024 Đúng hạn    
402 3093/VP-KGVX   04/05/2024   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, góp ý hồ sơ trình Nghị định theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/05/2024   1647, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
403 3065/VP-KGVX   03/05/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, xem xét đề nghị của Trường Đại học Ngoại thương tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo. Sở Giáo dục và Đào tạo            
404 3159/VP-KGVX   07/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/05/2024   1004, ngày 10/05/2024 Đúng hạn    
405 1557/UBND-KGVX   07/05/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Ban Dân tộctỉnhvàcác địa phương,đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật và căn cứ tìnhhình thực tiễn của địa phương để tham mưu hồ sơ trình phương án hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăntrên địa bàn tỉnh đảm bảo chất lượng, theo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/05/2024   60/TTr-SLĐTBXH, ngày 22/05/2024 Đúng hạn    
406 3217/VP-KGVX   09/05/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan rà soát cá nhânđãtrực tiếp tham gia làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh; tổng hợp,gửi danh sách theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     09/06/2024   892/SLĐTBXH-NCC, ngày 09/05/2024 Đúng hạn    
407 1432/UBND-KGVX   25/04/2024   Sở Nội vụ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1238-CV/TU ngày 01 tháng 4 năm 2024 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” Sở Nội vụ     10/12/2024        
408 1607/UBND-KGVX   10/05/2024   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát lại cơ sở pháp lý, sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, phạm vi bảo vệ di tích lịch sử chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh; làm rõ nguyên nhân của sự không phù hợp (nếu có); đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét xử lý đối với các nội dung chưa phù hợp hoặc còn vướng mắc, làm cơ sở hoàn thiện dự án, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. Hoàn thành trước ngày 16 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Tô     16/05/2024   137, ngày 16/05/2024 Đúng hạn    
409 1616/UBND-KGVX   13/05/2024   Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan: Xây dựng kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy về tổ chức Lễ trao tặng đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Nội vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/05/2024 (Quá hạn 15 ngày)   Chưa hoàn thành    
410 3356/VP-HTKT   13/05/2024   chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum rà soát, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ “lái xe hộ” trên địa bàn thành phố Kon Tum; trong đó, làm rõ về tình hình hoạt động, điều kiện kinh doanh, điều kiện để các nhân viên tham gia cung cấp các dịch vụ (giấy phép lái xe, trách nhiệm pháp lý…), công tác quản lý của Nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ “lái xe hộ” và các nội dung có liên quan; trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải     31/05/2024   1228/SGTVT-TTrS, ngày 25/05/2024 Đúng hạn    
411 1635/UBND-KGVX   13/05/2024   Yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng; đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 8 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/08/2024        
412 3421/VP-KGVX   15/05/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/05/2024   1129/SGDĐT-KHTC, ngày 25/05/2024 Đúng hạn    
413 3420/VP-KGVX   15/05/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Hiệp hội Du lịch Việt Nam theo quy định; nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 22 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     22/05/2024   62, ngày 17/05/2024 Đúng hạn    
414 1634/UBND-KGVX   13/05/2024   Đối với Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh1 , nhằm đảm bảo đúng quy định tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND. Hoàn thành trong tháng 9 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/09/2024        
415 3493/VP-KGVX   17/05/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) đến Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/05/2024   87/TTr-SGDĐT, ngày 22/05/2024 Đúng hạn    
416 3463/VP-KGVX   16/05/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đăk Glei            
417 162/TB-UBND   17/05/2024   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Thông báo này; trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; hoàn thành trước ngày 15 tháng7 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/07/2024        
418 1715/UBND-KGVX   18/05/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu các quy định liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc uỷ quyền thực hiện danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo đảm bảo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/06/2024        
419 3496/VP-KGVX   17/05/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục các khó khăn, vướng mắc, hạn chế và triển khai nội dung kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/05/2024   66, ngày 31/05/2024 Đúng hạn    
420 1725/UBND-KGVX   20/05/2024   Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lậpBan Chỉ đạo chấm dứt bệnh Lao của tỉnhđể giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hànhnhững vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống Lao trên địa bàn tỉnhnhằm đảm bảo đạt mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch bệnh Lao vào năm 2030 theo Nghị quyết 20-NQ/TW. Sở Y tế     31/05/2024   2017/SYT-NVYD, ngày 30/05/2024 Đúng hạn    
421 3596/VP-KGVX   21/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 24 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     24/05/2024   1125, ngày 24/05/2024 Đúng hạn    
422 3591/VP-KGVX   21/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh            
423 3572/VP-KGVX   21/05/2024   Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Ngoại vụ     25/05/2024   687/SNgV-LS, ngày 24/05/2024 Đúng hạn    
424 1749/UBND-KGVX   20/05/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 81/2021/NĐ-CP và Nghị định số 97/2023/NĐ-CP của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17 tháng 6 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     17/06/2024 (Còn 2 ngày)        
425 1737/UBND-KGVX   20/05/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 theo yêu cầu tại Văn bản nêu trên, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/06/2024 (Còn 0 ngày)        
426 1736/UBND-KGVX   20/05/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ dự án Luật Nhà giáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung góp ý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 05 tháng 6 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     05/06/2024   654, ngày 03/06/2024 Đúng hạn    
427 3531/VP-KGVX   20/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/06/2024   68, ngày 05/06/2024 Đúng hạn    
428 3529/VP-KGVX   20/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ có liên quan theo đúng quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
429 1779/UBND-KGVX   24/05/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch số 143-KH/TU và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các quy định pháp luật có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU đảm bảo phù hợp, đúng quy định; hoàn thành trước ngày 05 tháng 6 năm 2024. Trong đó lưu ý: Rà soát, cập nhật đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân để tham mưu, cụ thể hóa nội dung chỉ đạo thực hiện đảm bảo phù hợp, đúng quy định; từng nội dung, nhiệm vụ phải xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/06/2024   67, ngày 04/06/2024 Đúng hạn    
430 3631/UBND-KGVX   22/05/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp theo Văn bản số 3591/VP-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên (kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/05/2024   9, ngày 06/06/2024 Trễ hạn    
431 3627/VP-KGVX   22/05/2024   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan căn cứ Luật Giá năm 2023; Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17tháng 11năm 2023của Bộ trưởng Bộ Y tế1;các quy định pháp luật hiệnhành và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 07/TB-TTHĐND ngày 06 tháng 3 năm 2024để nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dântỉnh ban hành Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định (trong đó lưu về ý hình thức Nghị quyết để tham mưu dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh và tham mưu việc thay thế văn bản quy phạm pháp luật2tại dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp) Sở Y tế     31/05/2024   2020/TTr-SYT, ngày 30/05/2024 Đúng hạn    
432 1841/UBND-KGVX   28/05/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/06/2024        
433 3763/VP-KGVX   28/05/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/06/2024 (Còn 0 ngày)        
434 3776/VP-KGVX   30/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/06/2024   1240, ngày 10/06/2024 Đúng hạn    
435 1853/UBND-KGVX   29/05/2024   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đúng quy trình, quy định. Sở Thông tin và Truyền thông     30/09/2024        
436 3795/VP-KGVX   29/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/06/2024        
437 3799/VP-KGVX   30/05/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/06/2024   1751/SKHĐT-TH, ngày 10/06/2024 Đúng hạn    
438 1876/UBND-KGVX   31/05/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 1. Làm đầu mối phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL và các Văn bản hướng dẫn liên quan đảm bảo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
439 1889/UBND-KGVX   31/05/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Kon Tum và các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/06/2024        
440 3836/VP-KGVX   31/05/2024   Giao SởY tếchủtrì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan rà soát, báo cáovàcung cấp các thông tin vềxe ô tô phòng, chống dịch COVID-19 do THACO tài trợtheo đềnghịcủa BộY tếtại Văn bản nêu trên; báo cáo gửi BộY tếtrước ngày 14 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Y tế     13/06/2024 (Quá hạn 2 ngày)   Chưa hoàn thành    
441 3842/TB-VP   31/05/2024   ổ chức đánh giá hiệu quả mang lại từ các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(đánh giá việc sử dụng nguồn hỗ trợ của người dân và hộ gia đình, lợi ích mang lại từ dự án, số hộ thoát nghèo, chưa thoát nghèo; đánh giá hiệu quả từ việc tổ chức cácđào tạo nghề cho lao động nông thôn...); trên cơ sở kết quả đánh giá để có biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả các nguồn hỗ trợ của chương trình; phát triển kinh tế, đời sống của người dân trên địa bànhuyện. Báo cáo kết quả thực hiệnvề Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitrong tháng 6 năm 2024 UBND huyện Đăk Glei     30/06/2024        
442 3842/TB-VP   31/05/2024   Chỉ đạo các trường học, cơ sởgiáo dụcthuộc phạm vi quản lýtrên địa bàn bố trí sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hợp lý,nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản,không để xảy ratình trạng không sử dụng, gây lãng phítài UBND huyện Đăk Glei     30/06/2024        
443 3842/TB-VP   31/05/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra lại quy trình từ khi giao vốn cho các địa phương triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và các dự án khác thuộccác chương trình mục tiêu quốc gia cho đến khi địa phương thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn quá chậm; trên cơ sở đó, tham mưu chấn chỉnh và có văn bản hướng dẫn cho các địa phương triển khai hỗ trợ được kịp thời. Sở Kế hoạch và Đầu tư     14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)   Chưa hoàn thành    
444 3877/VP-KGVX   01/06/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
445 1929/UBND-KGVX   04/06/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo) và các cơ quan liên quan: - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy tại các Văn bản nêu trên, Kế hoạch số 1805/KH-BCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ đạo, Văn bản số 1832/UBND-KGVX ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo kết quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 13 tháng 7 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     13/07/2024        
446 1931/UBND-KGVX   04/06/2024   1. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên để hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày Di tích lịch sử Chiến thắng Măng Đen gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung trên theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/06/2024 (Còn 0 ngày)        
447 1935/UBND-KGVX   04/06/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo sơ kết việc thi hành chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại ăn bản số 2266/BÐTBXH-CNCC và Văn bản số 2267/BÐTBXH-CNCC ngày 29tháng 5 năm 2024của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về sơ kết thực hiện các nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     19/06/2024        
448 1912/UBND-KGVX   03/06/2024   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo và rà soát các hoạt động, kinh phí cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo yêu cầu của Bộ Y tế TẠI Văn bản số 2959/BYT-BM-TE ngày 31tháng 5 năm 2024của Bộ Y tếvề việc đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2024, rà soát lại nội dung hoạt động và kinh phí giai đoạn 2026-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sở Y tế     09/06/2024   2136/BC-SYT, ngày 07/06/2024 Đúng hạn    
449 3885/VP-KGVX   03/06/2024   Đề nghịSở Y tế căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, Kế hoạch số 4500/KH-UBND, tình hìnhthực tế của tỉnh và các nội dung báo cáo, giải trình nêu tại mục 1 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch xây dựng lộ trình loại trừ sốtrét giai đoạn 2024-2030 đảm bảo phù hợp, đúng quy định, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao, chỉ đạo cụ thể cho các ngành, địa phương (đặc biệt là ngành Y tế) triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện lộ trình loại trừ sốt rét theo quy định. Sở Y tế     14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)   Chưa hoàn thành    
450 4024/VP-KGVX   07/06/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan: Rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng các sản phẩm du lịch của tỉnh (các sản phẩm du lịch hiện có; việc đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch thời gian qua; kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế,…); sự cần thiết tổ chức lại không gian phát triển du lịch; định hướng cụ thể các sản phẩm du lịch gắn với các không gian phát triển du lịch đã được xác định,… Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/06/2024        
451 4003/VP-KGVX   06/06/2024   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ Đề án nêu trên theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     20/06/2024        
452 1991/UBND-KGVX   09/06/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, bổ sung tổng hợp các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnhđảm bảo đồng bộ, thống nhất (đối với từng nhóm đối tượng phải cụ thể hiện nay đang được hưởng và chưa được hưởng chính sách gì theo quy định của pháp luật; đối tượng nào không thuộc diện hỗ trợ theo quy địnhhoặc thuộc diện hỗ trợ nhưng chưa đảm bảo trang trải cho cuộc sống cóđề xuất cấp thẩm quyền xem xét, cógiải pháp hỗ trợ cải thiện); trên cơ sở đó, phân tích rõ cụ thể quy định của pháp luật để tham mưu cấp thẩm quyền có giải pháp hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp,đúng quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnhtỉnh tại Văn bản số 857/UBND-KGVX ngày 15tháng 3năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     19/06/2024        
453 1991/UBND-KGVX   09/06/2024   Riêng đối với nhóm đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo: đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hộikhẩn trương tổng hợp danh sách và lấy ý kiến Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvề quy trình, thủ tục, thẩm quyền thực hiện để hỗ trợ cho cácđối tượng được kịp thời và đảm bảo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            
454 1778/UBND-KGVX   23/06/2024   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành phần đại biểu của cơ quan báo chí tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông     10/06/2024 (Quá hạn 5 ngày)   Chưa hoàn thành    
455 2039/UBND-KGVX   12/06/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     17/06/2024 (Còn 2 ngày)        
456 2038/UBND-KGVX   12/06/2024   Sở Y tế (chủ trì), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, phân tích cụ thể các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều kiện thực tế của tỉnh để tham mưu xem xét việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo tại Văn bản số 3641/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 1986/UBND-KGVX ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2024        
457 4111/VP-KGVX   11/06/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     25/06/2024        
458 4109/VP-KGVX   11/06/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 28 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     28/06/2024        
459 2068/UBND-KGVX   13/06/2024   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung tham luận theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Văn bản số 3088/MTTQ-BTT ngày 11 tháng 6 năm 2024 Sở Nội vụ     10/07/2024        
460 2061/UBND-KGVX   13/06/2024   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớicác địa phương, đơn vị liên quan báo cáo 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơchế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấptrên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên. Sở Y tế     29/06/2024        
461 4171/VP-KGVX   12/06/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Trường Đại học Tây Nguyên theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
462 5584/VP-KGVX   12/06/2024   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ Nghị quyết nêu trên theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/06/2024        
463 4189/VP-KGVX   13/06/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/06/2024        
464 4209/VP-KGVX   13/06/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp theo Văn bản số 2006/VP-KGVX ngày 26 tháng 3 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai, tham mưu phối hợp triển khai đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
465 4238/VP-KGVX   14/06/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/06/2024        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
466 4493/UBND-HTKT   25/12/2023   Lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định Khu Trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum     29/12/2023   23/LN:SCT-KTPC, ngày 29/12/2023 Đúng hạn    
467 4484/UBND-HTKT   25/12/2023   Giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ dự án Thủy điện Đăk Piu 2 và Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Sở Công Thương; UBND huyện Ngọc Hồi     31/03/2024   649/SCT-QLNL, ngày 01/04/2024 Trễ hạn    
468 4538/UBND-HTKT   27/12/2023   Giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ dự án Thủy điện Đăk Psi 5, huyện Đăk Hà Sở Công Thương; UBND huyện Đăk Hà     05/03/2024   117/BC-SCT, ngày 05/03/2024 Đúng hạn    
469 44/UBND-HTKT   04/01/2024   Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả, đề xuất phương án xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2566/UBND-HTKT ngày 02/3/2022, số 3910/VP-HTKT ngày 03/7/2023; gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 02/2024 và tiếp tục báo cáo định kỳ hàng tháng UBND thành phố Kon Tum; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường     29/02/2024   122/BC-UBND, ngày 22/02/2024 Đúng hạn    
470 208/VP-HTKT   09/01/2024   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Sở Xây dựng     18/01/2024   105/SXD-PTĐT, ngày 18/01/2024 Đúng hạn    
471 555/TB-VP   21/01/2024   - Tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu dự họp và nghiên cứu hoàn thiện các dự thảo: Kế hoạch tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum - Việt Nam lần I năm 2024 trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   176, ngày 26/01/2024 Đúng hạn    
472 555./TB-VP   21/01/2024   - Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum - Việt Nam lần I năm 2024; hoàn thành trước ngày 05 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/02/2024   17, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
473 632/UBND-HTKT   23/02/2024   Các đơn vị xử lý các trạm cân vi phạm trên địa bàn huyện Sa Thầy theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5910-CV/VPTUngày 16 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy Sở Xây dựng; UBND huyện Sa Thầy     08/03/2024   367/BC-SXD, ngày 07/03/2024 Đúng hạn    
474 1351/VP-HTKT   29/02/2024   Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 Sở Xây dựng     20/03/2024   916/UBND-HTKT, ngày 19/03/2024 Đúng hạn    
475 1347/VP-HTKT   28/02/2024   V/v góp ý dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng     20/03/2024   916/UBND-HTKT, ngày 19/03/2024 Đúng hạn    
476 1302/VP-HTKT   27/02/2024   Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Sở Xây dựng     20/03/2024   940/UBND-HTKT, ngày 21/03/2024 Trễ hạn    
477 1288/VP-HTKT   27/02/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư Sở Xây dựng     20/03/2024   939/UBND-HTKT, ngày 20/03/2024 Đúng hạn    
478 1301/VP-HTKT   27/02/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2023 Sở Xây dựng     20/03/2024   916/UBND-HTKT, ngày 19/03/2024 Đúng hạn    
479 1173/VP-HTKT   21/02/2024   Báo cáo đánh giá thực hiện Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp; Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị Sở Xây dựng     20/03/2024   50/BC-SXD, ngày 20/03/2024 Đúng hạn    
480 1381/VP-HTKT   01/03/2024   Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng     13/03/2024   401/SXD-TTS, ngày 12/03/2024 Đúng hạn    
481 1395/VP-HTKT   01/03/2024   Góp ý dự thảo Quyết định Công bố hướng dẫn thu thập thông tin có liên quan đến giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình xây dựng phục vụ việc công bố giá vật liệu xây dựngvà thiết bị công trình Sở Xây dựng     22/03/2024   913/UBND-HTKT, ngày 19/03/2024 Đúng hạn    
482 1669/VP-HTKT   12/03/2024   Góp ý dự thảoQuyết định Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ Sở Xây dựng     28/03/2024   985/UBND-HTKT, ngày 25/03/2024 Đúng hạn    
483 1673/VP-HTKT   12/03/2024   Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm travề trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh, báo cáo về Bộ Xây dựng Sở Xây dựng     01/05/2024   64/BC-SXD, ngày 26/04/2024 Đúng hạn    
484 1689/VP-HTKT   13/03/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở Sở Xây dựng     25/03/2024   945/UBND-HKTT, ngày 22/03/2024 Đúng hạn    
485 1715/VP-HTKT   14/03/2024   Kiểm tra thực tế, đề xuất phương án di chuyển đường dây 500 kV đoạn qua khu vực lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen và Đề án nghiên cứu khả năng hình thành Cảng hàng không Măng Đen Sở Giao thông vận tải     20/03/2024   584/SGTVT-KHTC, ngày 20/03/2024 Đúng hạn    
486 1760/VP-HTKT   15/03/2024   Báo cáo tổng kết công tác quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng     30/03/2024   51/BC-SXD, ngày 21/03/2024 Đúng hạn    
487 1833/VP-HTKT   19/03/2024   ĐỀ XUẤT XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH CHI TIẾT LUẬT NHÀ Ở NĂM 2023, NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2023/NĐ-CP NGÀY 20 THÁNG 6 NĂM 2023 CỦA CHÍNH PHỦ Sở Xây dựng     25/03/2024   491/SXD-PTĐT, ngày 25/03/2024 Đúng hạn    
488 1835/VP-HTKT   19/03/2024   Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý Inăm 2024 theo đề nghị của Bộ Xây dựng tại Công văn số 1083/BXD-QLN ngày 13 tháng 3 năm 2024 Sở Xây dựng     29/03/2024   51/BC-SXD, ngày 21/03/2024 Đúng hạn    
489 1962/VP-KGVX   22/03/2024   rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Y tế     05/04/2024   1223/TTr-SYT, ngày 04/04/2024 Đúng hạn    
490 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc     15/10/2024        
491 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế     15/10/2024        
492 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Công Thương     15/10/2024        
493 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo     15/10/2024        
494 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải     15/10/2024        
495 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/10/2024        
496 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ     15/10/2024        
497 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/10/2024        
498 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ     15/10/2024        
499 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ     15/10/2024        
500 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/10/2024        
501 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính     15/10/2024        
502 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     15/10/2024        
503 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     15/10/2024        
504 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp     15/10/2024        
505 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/10/2024        
506 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng     15/10/2024        
507 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Y tế     15/10/2024        
508 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Thanh tra tỉnh     15/10/2024        
509 1051/UBND-TTHCC   29/03/2024   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh     15/10/2024        
510 2306/VP-HTKT   05/04/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Thông tư hướng dẫn về chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản Sở Xây dựng     20/04/2024   552/SXD-QLXD, ngày 05/04/2024 Đúng hạn    
511 1274/UBND-HTKT   14/04/2024   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Đức Thành Gia Lai Sở Công Thương     22/04/2024   839/SCT-QLNL, ngày 19/04/2024 Đúng hạn    
512 1287/UBND-HTKT   15/04/2024   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, mục tiêu, số lượng cụ thể xây dựng nhà ở xã hội năm 2025 và giai đoạn 2026 -2030, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2024 Sở Xây dựng     15/11/2024        
513 1548/UBND-KTTH   07/05/2024   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy rà soát, xác định cụ thể các thiệt hại phát sinh do ảnh hưởng của diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum năm 2022 gây ra cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND huyện Kon Rẫy; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     20/05/2024   1781/SNN-KH, ngày 17/05/2024 Đúng hạn    
514 1548/UBND-KTTH   07/05/2024   Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để hỗ trợ, đền bù cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Tài chính     31/05/2024   2171/STC-QLNS, ngày 31/05/2024 Đúng hạn    
515 1584/UBND-KGVX   09/05/2024   Gia hạn thời gian tham mưu "Kế hoạch nâng cao chỉ số PII của tỉnh hàng năm và giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030"; hoàn thành trong tháng 5/2024 Sở Khoa học và Công nghệ     31/05/2024   29/TTr-SKHCN, ngày 29/05/2024 Đúng hạn    
516 3347/VP-HTKT   13/05/2024   Kiểm tra, rà soát, làm rõ về điều kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn -Tây Nguyên có được triển khai Dự án Tổ hợp Văn phòng, Ngân hàng và khách sạn tại khu đất giao lộ Phan Đình Phùng -Nguyễn Thị Minh Khai Sở Tài nguyên và Môi trường     31/05/2024   1556/STNMT-QHKHSD đất, ngày 27/05/2024 Đúng hạn    
517 3411/VP-HTKT   15/05/2024   Tham gia ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31tháng 8năm 2021 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng Sở Xây dựng     29/05/2024   1850/UBND-KTTH, ngày 29/05/2024 Đúng hạn    
518 1645/UBND-HTKT   14/05/2024   Khẩn trương hoàn thiện dự thảo, ban hànhKết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 126/QĐ-TTr ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra tỉnhvề việc thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh theo quy định Thanh tra tỉnh     24/05/2024   77/TTr-ĐTTr, ngày 24/05/2024 Đúng hạn    
519 3395/VP-HTKT   14/05/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Thông tư quy định đánh số và gắn biển số nhà,sau khi nghiên cứu Sở Xây dựng     30/05/2024   1970/UBND-HTKT, ngày 06/06/2024 Trễ hạn    
520 3683/TB-VP   25/05/2024   Rà soát, đánh giáviệc áp dụng giá nước sạch hiện tại trên địa bàn thành phố Kon Tum; căn cứ quy định về khung giá, giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá bán cho phù hợp; Sở Tài chính     15/06/2024 (Còn 0 ngày)        
521 3870/VP-HTKT   01/06/2024   Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Sở Xây dựng     27/07/2024