BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 4013/UBND-KGVX   25/12/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi, Sở Tài chính, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 1 và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xác định vị trí xây dựng; kinh phí; quy mô đầu tư; đất đai; các hạng mục liên quan để xây dựng Nhà bia, Nhà tưởng niệm; trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính; UBND huyện Ngọc Hồi     20/12/2022   2374, ngày 23/12/2022 Trễ hạn    
2 5466/VP-KGVX   23/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Nha Trang theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
3 4356/UBND-KGVX   23/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan rà soát, làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác tham mưu dẫn đến việc chậm trễ trong tổ chức mua sắm theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     31/12/2022   502/BC-SGDĐT, ngày 30/12/2022 Đúng hạn    
4 4355/UBND-KGVX   23/12/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh căn cứ mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 94/2022/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh., đề xuất việc hỗ trợ Tết cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính     31/12/2022   2851/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 26/12/2022 Đúng hạn    
5 5543/VP-KGVX   29/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/02/2023   06/TTr-SGDĐT, ngày 02/02/2023 Đúng hạn    
6 5516/VP-KGVX   27/12/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Kon Rẫy     31/01/2023   06, ngày 03/01/2023 Đúng hạn    
7 5498/VP-KGVX   26/12/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, trên cơ sở đó hoàn thiện hồ sơ, tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 12 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/12/2022   04, ngày 03/01/2023 Trễ hạn    
8 5490/VP-KGVX   26/12/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần truyền thông MY TONIC. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Kon Plông     31/01/2023   95, ngày 19/01/2023 Đúng hạn    
9 5589/VP-KGVX   30/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Mở Hà Nội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2023   128/SGDĐT-TCCB, ngày 30/01/2023 Đúng hạn    
10 21/UBND-KGVX   04/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn thành việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định Quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (về: Đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội”; định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng, xử lý Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các ngành, nghề đào tạo trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh) đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên thường kỳ tháng 01 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Tư pháp     31/01/2023   89/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 16/01/2023 Đúng hạn    
11 60/UBND-KGVX   09/01/2023   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án trên, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/04/2023        
12 101/VP-KGVX   09/01/2023   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)   Chưa hoàn thành    
13 99/VP-KGVX   09/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
14 95/VP-KGVX   09/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     12/01/2023   80, ngày 12/01/2023 Đúng hạn    
15 52/VP-KGVX   05/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật Văn bản trên để chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2023   126-SGDĐT-KHTC, ngày 29/01/2023 Đúng hạn    
16 37/UBND-KGVX   06/01/2023   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 161 như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm tra, mưu nội dung nêu trên đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4098/UBND-KGVX ngày 02 tháng 12 năm 2022. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     28/02/2023        
17 131/VP-KGVX   10/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/02/2023   06/TTr-SGDĐT, ngày 02/02/2023 Đúng hạn    
18 4365/UBND-KTTH   23/12/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì tham mưu về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Giáo dục và Đào tạo     31/08/2023        
19 81/UBND-KGVX   11/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: - Tổ chức thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em tại một số địa phương và các cơ sở trợ giúp xã hội do cấp tỉnh thành lập; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã tổ chức kiểm tra, báo cáo kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em thuộc trách nhiệm của cấp mình theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. - Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     20/11/2023        
20 190/VP-KGVX   12/01/2023   Ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát tình hình thực tế nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; đồng thời nghiên cứu, rà soát các Kế hoạch, Chương trình, dự án và quy định pháp luật có liên quan để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, kinh phí thực hiện đảm bảo phù hợp, khả thi. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Ban Dân tộc     28/02/2023        
21 211/VP-KGVX   13/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     05/02/2023 (Quá hạn 1 ngày)   Chưa hoàn thành    
22 129/UBND-KGVX   16/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thực hiện chính sách nêu trên. Hoàn thành trong Quý IV năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/12/2023        
23 217/VP-KGVX   12/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đăk Glei     31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)   Chưa hoàn thành    
24 149/UBND-KGVX   18/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các địa phương liên quan có phương án phù hợp nhằm khắc phục sai sót trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; đảm bảo trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 phải hoàn thành việc thu hồi, nộp ngân sách số tiền đã chi sai theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ) để theo dõi, xử lý theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông     30/06/2023        
25 172/UBND-KGVX   19/01/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện nội dung trình dự thảo Nghị quyết Nghị quyết bãi bỏ một số điểm tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4183/UBND-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     24/02/2023        
26 403/VP-KGVX   30/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2023        
27 352/VP-KGVX   19/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/02/2023        
28 340/VP-KGVX   19/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung đề xuất, đề nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/03/2023        
29 279/VP-KGVX   17/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tham mưu theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
30 346/VP-KGVX   19/01/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 04 tháng 02 năm 2023./. Sở Giáo dục và Đào tạo     04/02/2023   07/TTr-SGDĐT, ngày 04/02/2023 Đúng hạn    
31 474/VP-KGVX   31/01/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2023        
32 501/VP-KGVX   31/01/2023   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ theo quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp     15/02/2023        
33 575/VP-KGVX   03/02/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2023./. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND huyện Đăk Hà     31/03/2023        
34 292/UBND-KGVX   06/02/2023   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan: Khẩn trương rà soát thu thập, cập nhập thông tin tài khoản của các đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 (trong đó lưu ý nghiên cứu lựa chọn và triển khai thí điểm tại một số địa phương trong năm 2023; từ năm 2024 triển khai thực hiện trên toàn tỉnh). Hoàn thành trong quý I năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     31/03/2023        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
35 91/UBND-KGVX   12/01/2023   1. Thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của Sở Tư pháp tại các Văn bản nêu trên. 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 38/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 09 tháng 01 năm 2023 để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định pháp luật có liên quan. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     28/02/2023        
36 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Ban quản lý Khu kinh tế     15/02/2023        
37 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Đăk Glei     15/02/2023        
38 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Ia H'Drai     15/02/2023        
39 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. UBND huyện Tu Mơ Rông     15/02/2023        
40 267/UBND-KTTH   01/02/2023   Giao Sở Xây dựng theo dõi đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan, chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, phân loại, lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị theo quy định (hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 29 tháng 3 năm 2023). Sở Xây dựng     29/03/2023        
41 490/VP-KTTH   31/01/2023   Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả xử lý đối với các trường hợp xin phép đấu nối cửa hàng xăng dầu từ sau thời điểm ban hành Hướng dẫn liên ngành số 2154/HD-LN ngày 18 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và hướng đề xuất đối với từng trường hợp nếu có Sở Giao thông vận tải     15/02/2023        
42 490/VP-KTTH   31/01/2023   - Phối hợp với Sở Giao thông vận tải làm rõ hiện nay có bao nhiêu cửa hàng xăng dầu đã đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu nhưng không thể cấp phép hoạt động kinh doanh do chưa thực hiện thủ tục đấu nối; đồng thời làm rõ ảnh hưởng của các cửa hàng xăng dầu này đến việc đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh hiện nay. - Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, làm rõ cơ sở pháp lý nào để xem xét, quyết định đối với đề xuất của Sở Công Thương về việc "tạo điều kiện để các cửa hàng xăng dầu tiếp tục hoạt động song song với việc hoàn tất các thủ tục đấu nối"; phân tích thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc có thể xảy ra trong trường hợp thống nhất với đề xuất nêu trên. Sở Công Thương     15/02/2023        
43 41/VP-NC   19/01/2023   Tham mưu giao biên chế công chức, sự nghiệp 2023 Sở Nội vụ     28/02/2023