BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 4584/UBND-KGVX   27/12/2021   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ "Ngọc Linh" theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/01/2022   324/SNN-KH, ngày 11/02/2022 Trễ hạn    
2 11/KH-UBND'   04/01/2022   Tổ chức thi tuyển công chức năm 2022 Sở Nội vụ     31/03/2022   33/TB-SNV, ngày 21/03/2022 Đúng hạn    
3 116/UBND-KGVX   13/01/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12 năm 2021; trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Nghị quyết theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành, trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2022   10, ngày 27/01/2022 Đúng hạn    
4 4414/VP-KGVX   24/12/2021   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về chủ trương thực hiện Hệ thống quản lý số hoá di sản văn hoá - hiện vật bảo tàng thực tế ảo 3D theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
5 251/VP-KGVX   18/01/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian Kế hoạch số 4002/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 về triển khai công tác gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ( ). Đồng thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 4197/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/02/2022   116, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
6 173/UBND-KGVX   18/01/2022   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch cụ thể (trong đó, xác định rõ thành phần mời, số lượng người tham dự, chương trình chi tiết các hoạt động...), đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/02/2022   142, ngày 10/02/2022 Đúng hạn    
7 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban Dân tộc     21/01/2022   13/BC-BDT, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
8 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban quản lý Khu kinh tế     21/01/2022   18//bc-bqlkkt, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
9 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Công Thương     21/01/2022   54/BC-ScT, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
10 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo     21/01/2022   126/SGDĐT-VP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
11 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Giao thông vận tải     21/01/2022   54/BC-SGTVT, ngày 26/01/2022 Trễ hạn    
12 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     21/01/2022   262/SKHĐT-ĐNHC, ngày 06/02/2022 Trễ hạn    
13 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Khoa học và Công nghệ     21/01/2022   16/BC-SKHCN, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
14 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     21/01/2022   17/BC-SLĐTBXH, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
15 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Ngoại vụ     21/01/2022   58/SNgV-VP, ngày 20/01/2022 Đúng hạn    
16 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Nội vụ     21/01/2022   17/BC-SNV, ngày 25/01/2022 Trễ hạn    
17 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     21/01/2022   43/BC-SNN, ngày 20/01/2022 Đúng hạn    
18 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tài chính     21/01/2022   340/STC-VP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
19 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường     21/01/2022   22/BC-STNMT, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
20 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Thông tin và Truyền thông     21/01/2022   116/BC-STTTT, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
21 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tư pháp     21/01/2022   21/BC-STP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
22 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     21/01/2022   12, ngày 20/01/2022 Đúng hạn    
23 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Xây dựng     21/01/2022   149/SXD-HCTH, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
24 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Y tế     21/01/2022   357/KH-SYT, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
25 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Thanh tra tỉnh     21/01/2022   48/TTr-VP, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
26 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Đăk Glei     21/01/2022   62/BC-UBND, ngày 04/02/2022 Trễ hạn    
27 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Đăk Hà     21/01/2022   72/BC-UBND, ngày 23/01/2022 Trễ hạn    
28 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Đăk Tô     21/01/2022   21/BC-UBNd, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
29 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Ia H'Drai     21/01/2022   94/BC-UBND, ngày 24/01/2022 Trễ hạn    
30 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Kon Plông     21/01/2022   31/BC-UBND, ngày 26/01/2022 Trễ hạn    
31 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Kon Rẫy     21/01/2022   64/BC-UBND, ngày 07/02/2022 Trễ hạn    
32 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     21/01/2022   65/BC-UBND, ngày 28/01/2022 Trễ hạn    
33 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Sa Thầy     21/01/2022   52/BC-UBND, ngày 22/01/2022 Trễ hạn    
34 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     21/01/2022   38/BC-UBND, ngày 21/01/2022 Đúng hạn    
35 187/UBND-KTTH   20/01/2022   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 UBND thành phố Kon Tum     21/01/2022   82/BC-UBND, ngày 23/01/2022 Trễ hạn    
36 185/PB-VP'   24/01/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     25/01/2022   35/TTr-SNV, ngày 25/01/2022 Đúng hạn    
37 353/VP-KTTH'   27/01/2022   Sở Nội vụkhẩn trươngtham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chứctrúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ     15/02/2022   49/TTr-SNV, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
38 328/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     19/02/2022   367/SNN-KH, ngày 16/02/2022 Đúng hạn    
39 328/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường     19/02/2022   84/BC-STNMT, ngày 21/02/2022 Trễ hạn    
40 340/UBND-NNTN   07/02/2022   V/v tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực phía Tây thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2022   562/STNMT-TNKSN, ngày 03/03/2022 Trễ hạn    
41 342/UBND-NNTN   07/02/2022   V/v phúc đáp Văn bản số 261/STNMT-TNKSN ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2022   532/STNMT-TNKSN, ngày 01/03/2022 Trễ hạn    
42 602/UBND-KGVX   04/03/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch, phương án mở cửa du lịch; trong đó cả đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 16 tháng 02 năm 2022 về phương án mở cửa lại hoạt động du lịch( ), Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 465/BVHTTDL-TCDL ngày 17 tháng 02 năm 2022, Văn bản số 597/BVHTTDL-TCDL ngày 25 tháng 02 năm 2022 và tình hình thực tiễn của địa phương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     11/03/2022   30, ngày 11/03/2022 Đúng hạn    
43 621/UBND-KGVX   07/03/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án trên, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/04/2022   626, ngày 26/04/2022 Đúng hạn    
44 587/PB-VP   14/03/2022   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý đối với Thông tư hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/04/2022   410, ngày 28/03/2022 Đúng hạn    
45 736/UBND-KGVX   16/03/2022   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đánh giá cụ thể việc liên kết đào tạo đại học trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo việc triển khai hiệu quả công tác liên kết đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/04/2022   403/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 09/04/2022 Đúng hạn    
46 725/UBND-NNTN   16/03/2022   V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quặng đồng Kon Rá, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2022   158/BC-STNMT, ngày 30/03/2022 Trễ hạn    
47 619/UBND-NNTN   07/03/2022   V/v tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực phía Tây thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     15/03/2022   166/BC-STNMT, ngày 07/04/2022 Trễ hạn    
48 761/UBND-KGVX   18/03/2022   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan rà soát quy trình công nhận, cấp Bằng di tích Chiến thắng Đăk Tô năm 1967 và Điểm cao 875 tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi; trên cơ sở đó tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     23/03/2022   65, ngày 23/03/2022 Đúng hạn    
49 774/UBND-KGVX   21/03/2022   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết theo thẩm quyền đối với kiến nghị, đề xuất của các đơn vị theo quy định. Sở Nội vụ     10/04/2022   985/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 20/04/2022 Trễ hạn    
50 774/UBND-KGVX   21/03/2022   Rà soát, thống kê số lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩưu tú, nhạc sĩ... qua các thời kỳ và hiện đang công tác, giữ chức vụ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ     29/03/2022   1011/SNV-CCVC, ngày 25/04/2022 Trễ hạn    
51 955/VP-KGVX   22/03/2022   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung làm việc, xem xét đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2022   570/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 31/03/2022 Đúng hạn    
52 825/UBND-KGVX   24/03/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tháng 3-2022 xem xét, cho ý kiến đối với Kế hoạch tổ chức Diễn đàn "Du lịch Kon Tum - Tiềm năng và triển vọng” năm 2022. Trong đó mời một số tổ chức nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh tham gia các sự kiện liên quan đến Diễn đàn trên, góp phần quảng bá hình ảnh của tỉnh Kon Tum đến bạn bè quốc tế. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     26/03/2022   403, ngày 26/03/2022 Đúng hạn    
53 670 /UBND-KGVX   18/03/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động; tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân báo cáo theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2022   885/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
54 670 /UBND-KGVX   18/03/2022   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Trong quá trình tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động , rà soát, lựa chọn đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm thiết thực đem lại hiệu quả cao; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận theo đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2022   885/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
55 807/UBND-KGVX   24/03/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Trong quá trình tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động , rà soát, lựa chọn đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm thiết thực đem lại hiệu quả cao; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận theo đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/04/2022   885/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
56 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     20/04/2022   66/ubnd-cv, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
57 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     20/04/2022   878/UBND-TMT, ngày 15/04/2022 Đúng hạn    
58 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     20/04/2022   445/UBND-KTTH, ngày 21/04/2022 Trễ hạn    
59 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     20/04/2022   579/UBND-TH, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
60 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Kon Plông     20/04/2022   798/UBND-TNMT, ngày 19/04/2022 Đúng hạn    
61 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     20/04/2022   208/BC-UBND, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
62 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     20/04/2022   982/UBND-TH, ngày 13/04/2022 Đúng hạn    
63 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     20/04/2022   836/UBND-TH, ngày 25/04/2022 Trễ hạn    
64 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     20/04/2022   981/UBND-TNMT, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
65 939/UBND-NNTN.   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     20/04/2022 (Quá hạn 167 ngày)   Chưa hoàn thành    
66 939/UBND-NNTN   05/04/2022   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường     30/04/2022   1277/UBND-NNTN, ngày 04/05/2022 Trễ hạn    
67 946/UBND-KGVX   05/04/2022   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch trên. Trong đó, không mời các nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, doanh nhân tiêu biểu, văn nghệ sĩ người Kon Tum đang sinh sống và làm việc ngoài tỉnh tham dự Lễ; xây dựng phương án, Chương trình tổ chức Lễ ngoài trời tại Sân vận động tỉnh cho phù hợp và mời lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ... Đồng thời, rà soát, tính toán kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm trên, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến theo Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ khoá XVI. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/05/2022   709, ngày 10/05/2022 Đúng hạn    
68 1237/TB-VP   08/04/2022   Tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, bổ sung và hoàn thiện dự thảo Báo cáo (trình Phó Trưởng Ban thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành) và dự thảo Chương trình (trình Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ban hành). Trong đó lưu ý: rà soát bổ sung đầy đủ nhiệm vụ về tổng kết 15 năm triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; về Chương trình truyền thông, phòng chống bạo lực; tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm… vào Chương trình. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/04/2022   205/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
69 1237/TB-VP   08/04/2022   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 (lưu ý bám sát nội dung Kế hoạch số 2684/KH-UBND ngày 02/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế để xác định mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh...). Hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2022   205/TTr-SLĐTBXH, ngày 20/04/2022 Đúng hạn    
70 1237/TB-VP   08/04/2022   Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt các Chương trình, Kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về Bình đẳng giới và nội dung liên quan đến Chương trình về chuyển đổi số đến các cấp, các ngành. Hoàn thành trong Quý II/2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông     30/06/2022   40/KHPH-LĐTBXH-TTTT, ngày 17/04/2022 Đúng hạn    
71 1237/TB-VP   08/04/2022   Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu biểu mẫu, tổng hợp đánh giá thực trạng các chỉ tiêu, mục tiêu theo Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 (số liệu cập nhập đến 31/12/2021). Hoàn thành trong Quý III/2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Sở Nội vụ; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra tỉnh; Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum; Sở Y tế; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; Sở Ngoại vụ; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; Ban quản lý Khu kinh tế ; UBND huyện Đăk Glei; Ban Dân tộc; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     30/09/2022   240/BC-SLĐTBXH, ngày 21/09/2022 Đúng hạn    
72 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 4 năm 2022 Sở Xây dựng     22/04/2022   47/BC-SXD, ngày 22/04/2022 Đúng hạn    
73 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     16/04/2022   200/BC-UBND , ngày 18/04/2022 Trễ hạn    
74 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     16/04/2022   369/BC-UBND, ngày 19/04/2022 Trễ hạn    
75 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     16/04/2022   124/BC-UBND, ngày 20/04/2022 Trễ hạn    
76 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     16/04/2022   622/UBND-TH, ngày 28/04/2022 Trễ hạn    
77 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Kon Plông     16/04/2022   160/bc-ubnd, ngày 20/04/2022 Trễ hạn    
78 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     16/04/2022   391/UBND-TH, ngày 06/04/2022 Đúng hạn    
79 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     16/04/2022   293/BC-UBND, ngày 19/04/2022 Trễ hạn    
80 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     16/04/2022   389/BC-UBND, ngày 23/05/2022 Trễ hạn    
81 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     16/04/2022   206/BC-UBND, ngày 13/04/2022 Đúng hạn    
82 1008/UBND-HTKT   12/04/2022   Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn quản lý của địa phương; đánh giá làm rõ sự tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng các trạm cân trên địa bàn (nhất là sự phù hợp với quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch, mục đích sử dụng đất; quy hoạch, đấu nối giao thông,…); kết quả xử lý các trường hợp xây dựng trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật (nếu có). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng để tổng hợp, tham mưu) trước ngày 16 tháng 4 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     16/04/2022 (Quá hạn 171 ngày)   Chưa hoàn thành    
83 1323/UBND-HTKT   06/05/2022   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm việc, đề nghị chủ đầu tư các công trình thủy điện Đăk Pxi 5, Đăk Pxi 6 sớm giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nội dung trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Công Thương     15/05/2022   244/BC-UBND, ngày 13/05/2022 Đúng hạn    
84 1364/UBND-KGVX   10/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện nghèo rà soát, đánh giá, đề xuất Kế hoạch giảm nghèo bền vững, thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đăng ký danh sách huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 18 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/05/2022   225/TTr-SLĐTBXH, ngày 24/05/2022 Trễ hạn    
85 1382/UBND-KGVX   11/05/2022   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/06/2022   1020, ngày 23/06/2022 Đúng hạn    
86 1383/UBND-KGVX   11/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/05/2022   219/TTr-SLĐTBXH, ngày 13/05/2022 Đúng hạn    
87 1383/UBND-KGVX   11/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/05/2022   219/TTr-SLĐTBXH, ngày 13/05/2022 Đúng hạn    
88 1422 /UBND-KGVX   13/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/06/2022   757/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 04/05/2022 Đúng hạn    
89 1685/VP-KGVX   13/05/2022   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định rõ nguồn kinh phí xây dựng Nhà bia di tích tại Điểm cao 875 nêu trên. Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ban liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 1 và các đơn vị, địa phương liên quan tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nguồn kinh phí, phương án xây dựng Nhà tưởng niệm chung và nhà bia di tích tại Điểm cao 875 theo quy trình quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính     31/05/2022   850, ngày 13/05/2021 Đúng hạn    
90 1485/UBND-KGVX   18/05/2022   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mức quà tặng của Trung ương , của tỉnh , nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1400-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 và các quy định liên quan, phối hợp tham mưu lại nội dung thăm, tặng quà cho người có công đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     21/05/2022   901/SLĐTBXH-NCC, ngày 20/06/2022 Trễ hạn    
91 1519/UBND-NNTN   20/05/2022   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường     15/06/2022 (Quá hạn 111 ngày)   1599/STNMT-TNKSN Chưa hoàn thành    
92 1223/UBND-NC   27/04/2022   Sở Nội vụ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát tổ chức và hoạt động của các Tổ chức phối hợp liên ngành, Ban Chỉ đạođể tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh giải thể nếu không còn hoạt động hoặc không cần thiết Sở Nội vụ     20/05/2022   1274/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 30/05/2022 Đúng hạn    
93 1548/UBND-KGVX   23/05/2022   Ban Dân tộc nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh trong công tác tham mưu chưa đảm bảo tiến độ trong thời gian qua ; trong quá trình phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo tránh tình trạng chậm trễ, xin gia hạn với lý do chủ quan như trên. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án và tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2022 Ban Dân tộc; Sở Nội vụ     10/06/2022   17/TTr-BDT, ngày 29/05/2022 Đúng hạn    
94 1579/UBND-KGVX   25/05/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Khẩn trương kiểm tra thực trạng Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ và căn cứ quy định có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng 02 bia tưởng niệm đặt trên 02 mộ chung (gồm bia tượng niệm 81 liệt sĩ và bia tưởng niệm 11 liệt sĩ được cất bốc quy tập tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum về an táng vào năm 1999) và xây dựng công trình Nhà tưởng niệm tại vị trí trên. Trên cơ sở đó lập hồ sơ, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trong ngày 26 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; UBND thành phố Kon Tum     26/05/2022   955/SLĐTBXH-NCC, ngày 26/06/2022 Trễ hạn    
95 1568/UBND-KGVX   25/05/2022   Tập trung rà soát, đôn đốc việc thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Trên cơ sở đó, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2022   1374/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 30/06/2022 Đúng hạn    
96 1683/UBND-KGVX   01/06/2022   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó căn cứ nội dung, mục tiêu, giải pháp tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược theo từng giai đoạn 05 năm; xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2022   899/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 20/05/2022 Đúng hạn    
97 1675/UBND-KGVX   01/06/2022   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương phúc tra lại kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của các địa phương có số hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới cao, xác định nguyên nhân cụ thể; trên cơ sở đó tổng hợp tham mưu UBND tỉnh báo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định. Hoàn thành trong ngày 02 tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     02/06/2022   233/TTr-SLĐTBXH, ngày 03/06/2022 Trễ hạn    
98 1692/UBND-KGVX   02/06/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị của Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, cụ thể: - Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bia di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek. - Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pek (16/5/1974-16/5/2024) và tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị lịch sử chiến thắng Đăk Pek - 50 nhìn lại”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND huyện Đăk Glei; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     30/06/2022   1034, ngày 24/06/2022 Đúng hạn    
99 1225/PC-VP   03/06/2022   Thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, các đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/06/2022   1244-SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 27/06/2022 Đúng hạn    
100 1708/UBND-KGVX   03/06/2022   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Đơn vị có trách nhiệm phối hợp tham mưu, trình nội dung trên đảm bảo chất lượng theo quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo     24/06/2022   1215/SGDĐT-TCCB, ngày 22/06/2022 Đúng hạn    
101 1575/UBND-NNTN   25/04/2022   V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)   Chưa hoàn thành    
102 1789/UBND-KGVX   10/06/2022   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện việc đổi tên và bổ sung một số công trình tại Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại văn bản trên. Hoàn thành trước ngày 17 tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     17/06/2022   1268/SLĐTBXH-NCC, ngày 16/06/2022 Đúng hạn    
103 1900/UBND-KGVX   17/06/2022   1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chí tuyển chọn sinh viên sư phạm phù hợp nhu cầu sử dụng; trên cơ sở đó rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách sinh viên sư phạm đặt hàng đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng theo quy định. 2. Xây dựng hướng dẫn quy trình, quy định về thủ tục theo dõi, đôn đốc và thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho sinh viên sư phạm đúng theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 2420/BGDĐT-KHTC ngày 10 tháng 6 năm 2022 và các quy định liên quan. Sở Giáo dục và Đào tạo     31/08/2022   118-TTr-SGDĐT, ngày 23/08/2022 Đúng hạn    
104 2294/VP-KGVX   27/06/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương, đơn vị có liên quan: Nghiên cứu kỹ nội dung Chương trình và Kế hoạch số 1250/KH-UBND xây dựng lại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó xác định lại mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp và phân công trách nhiệm thực hiện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 7 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Thông tin và Truyền thông     10/07/2022   1401/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 04/07/2022 Đúng hạn    
105 2367/UBND-KGVX   22/07/2022   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Ban Dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     15/08/2022   30/TTr-BDT, ngày 13/08/2022 Đúng hạn    
106 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     23/07/2022   421/BC-UBND, ngày 23/07/2022 Đúng hạn    
107 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     23/07/2022   1931/CV-UBND, ngày 26/07/2022 Trễ hạn    
108 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     23/07/2022   975/UBND, ngày 27/07/2022 Trễ hạn    
109 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     23/07/2022   2367BC-UBND, ngày 25/07/2022 Trễ hạn    
110 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Kon Plông     23/07/2022   290/BC-UBND, ngày 26/07/2022 Trễ hạn    
111 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     23/07/2022   352/BC-UBND, ngày 25/07/2022 Trễ hạn    
112 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Ngọc Hồi     23/07/2022   2152/UBND-LĐTBXH, ngày 28/07/2022 Trễ hạn    
113 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     23/07/2022   575/BC-UBND , ngày 25/07/2022 Trễ hạn    
114 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     23/07/2022   2006/UBND-LĐTBXH, ngày 25/07/2022 Trễ hạn    
115 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     23/07/2022 (Quá hạn 73 ngày)   Chưa hoàn thành    
116 2338/UBND-KGVX   21/07/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan: Tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh; đề xuất giải pháp huy động, bố trí các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trên trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính     27/07/2022   194/BC-SLĐTBXH, ngày 28/07/2022 Trễ hạn    
117 2345/UBND-KGVX   21/07/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan có liên quan: Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các quy định pháp luật có liên quan, khẩn trương hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện các nội dung đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo đảm bảo đúng quy trình, quy định; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính     30/07/2022   1410/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 05/07/2022 Đúng hạn    
118 2438/UBND-KGVX   28/07/2022   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các quy định có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó lưu ý xác định và bổ sung thời gian cụ thể tổ chức giám sát định kỳ; thực hiện đánh giá và báo cáo ở các cấp (theo nội dung mục 2, phần III dự thảo Kế hoạch); đồng thời rà soát nội dung phân công trách nhiệm thực hiện đảm bảo quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Ban Dân tộc     10/08/2022   28/TTr-BDT, ngày 09/08/2022 Đúng hạn    
119 2814/VP-KGVX   01/08/2022   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch nêu trên đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế của địa phương. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải     10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)   Chưa hoàn thành    
120 2807/VP-KGVX   01/08/2022   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thống nhất về nội dung kinh phí triển khai thực hiện theo dự thảo Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính     10/08/2022   1289/TTr-STTTT, ngày 25/07/2022 Đúng hạn    
121 2911/VP-KGVX   08/08/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 định hướng 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/08/2022   1426, ngày 19/08/2022 Đúng hạn    
122 2551/UBND-KGVX   08/08/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp     10/08/2022   262/TTr-SLĐTBXH, ngày 11/08/2022 Trễ hạn    
123 2610/UBND-NNTN   11/08/2022   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Cục Thuế tỉnh Kon Tum     15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)   Chưa hoàn thành    
124 2610/UBND-NNTN   11/08/2022   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Công Thương     15/09/2022   430/BC-SCT, ngày 08/09/2022 Đúng hạn    
125 2610/UBND-NNTN   11/08/2022   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)   Chưa hoàn thành    
126 2610/UBND-NNTN   11/08/2022   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường     15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)   Chưa hoàn thành    
127 2983/VP-KGVX   12/08/2022   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội (giảm nghèo, bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định 08/QĐ-TTg...) trên địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2022; triển khai các giải pháp thực hiện thời gian tới . Hoàn thành trước ngày 27 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     27/08/2022   1890/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 29/08/2022 Trễ hạn    
128 2731/UBND-KGVX   19/08/2022   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát các nguồn kinh phíliên quan1, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh trước ngày 30 tháng 5 năm 2023. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     15/09/2022   2001/SLĐTBXH-NCC, ngày 15/09/2022 Đúng hạn    
129 2731/UBND-KGVX   19/08/2022   Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổchức, cá nhân trongviệc chậm triển khai các chính sách hỗtrợnhà ởcho người có công theo Quyết định số22/QĐ/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ(nếu có)2. Trên cơ sởđó, tham mưu Ban cán sựđảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 05 tháng 9 năm 2022 Sở Xây dựng; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     05/09/2022   1541/SXD-PTĐT, ngày 05/09/2022 Đúng hạn    
130 2785/UBND-KGVX   24/08/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Nghiên cứu kỹ nội dung Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh , Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan xây dựng lại Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong quản lý công tác vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn từ thiện, nhận đạo trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/09/2022   288/TTr-SLĐTBXH, ngày 30/09/2022 Đúng hạn    
131 2931/UBND-KGVX   06/09/2022   Ban Dân tộc khẩn trương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, xác định lại danh sách đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở và các điều kiện khác cần tập trung, phối hợp hỗ trợ đảm bảo phù hợp, đúng thực tế1; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1076/UBDT-DTTS ngày 11 tháng 7 năm 2022 Ban Dân tộc; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/09/2022   913/BDT-HCTH, ngày 10/09/2022 Đúng hạn    
132 2872/UBND-KGVX   31/08/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo nội dung đề cương kèm theo Kế hoạch số 16/KH-ĐGS. Hoàn thành trước ngày 09 tháng 9 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Dân tộc     09/09/2022   281/TTr-SLĐTBXH, ngày 13/09/2022 Trễ hạn    
133 3248/TB-VP   30/08/2022   Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ, Tài chính và các đơn vị có liên quan:- Căn cứ nội dung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20502 và các đề án, dự án, chính sách có liên quan khẩn trương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch/Chương trình phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo     31/10/2022   137/BC-BDT, ngày 04/09/2022 Đúng hạn    
134 2035/PC-VP   06/09/2022   Thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy viên Ban cán sự đảng là Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/10/2022 (Còn 1 ngày)        
135 3167/UBND-KGVX   23/09/2022   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/09/2022   290/TTr-SLĐTBXH, ngày 03/10/2022 Trễ hạn    
136 3157/UBND-KGVX   22/09/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc và các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát quá trình triển khai thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện theo quy định. Nội dung vượt thẩm quyền, khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền xem xét. Hoàn thành, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 10 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban Dân tộc     05/10/2022   1713, ngày 30/10/2022 Trễ hạn    
137 3116/UBND-KGVX   19/09/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chủ trương trên theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Trong đó, nội dung Đề án cần quy định cụ thể yêu cầu về năng lực tài chính, kinh nghiệm của nhà tài trợ xã hội hóa bóng đá; quy định đầy đủ về các nội dung liên quan đến việc sử dụng, quảng bá hình ảnh đội bóng đá, việc thuê và sử dụng hạ tầng kỹ thuật Sân vận động tỉnh... theo đúng quy định của pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/10/2022        
138 3213/UBND-KGVX   27/09/2022   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại các Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/10/2022        
139 3662/VP-KGVX   03/10/2022   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về nội dung đăng ký đề xuất Dự án vào Khung Đầu tư Tiểu vùng GMS giai đoạn 2023-2025 đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     10/10/2022        
140 3274/UBND-KGVX   03/10/2022   Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhập đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu Đề cương, Phụ lục kèm theo Văn bản số 1447/UBDT-PC ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo đúng quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo     07/10/2022 (Còn 3 ngày)        
141 3196/UBND-KGVX   27/09/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát các nguồn kinh phí liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2731/UBND-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND thành phố Kon Tum; UBND huyện Đăk Hà; UBND huyện Sa Thầy; UBND huyện Ngọc Hồi; UBND huyện Đăk Tô; UBND huyện Kon Plông; UBND huyện Kon Rẫy; UBND huyện Đăk Glei; UBND huyện Ia H'Drai; UBND huyện Tu Mơ Rông     10/10/2022        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
142 4464/VP-NNTN   29/12/2021   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     15/01/2022   29/BC-STNMT, ngày 18/01/2022 Trễ hạn    
143 65/UBND-KTTH'   07/01/2022   Giám đốc Sở Nội vụ xem xét giải quyết, trả lời cho ông Cao Thành Nam theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. Báo cáo kết quả về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 01 năm 2022./. Sở Nội vụ     15/01/2022   102/SNV-TTr, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
144 63/UBND-KTTH'   07/01/2022   Sở Nội vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân nhân dân tỉnh xem xét trường hợp của ông Lê Viết Sĩ theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     15/01/2022   491/SNV-CCVC, ngày 03/03/2022 Trễ hạn    
145 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban Dân tộc     18/01/2022   00/BDT-HCTH, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
146 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban quản lý Khu kinh tế     18/01/2022   43/BQLKKT-VP, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
147 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Công Thương     18/01/2022   01/SCT-HCTH, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
148 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo     18/01/2022   -, ngày 10/01/2022 Đúng hạn    
149 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Giao thông vận tải     18/01/2022   73/SGTVT-VP, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
150 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     18/01/2022   Phiếu, ngày 28/02/2022 Trễ hạn    
151 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ     18/01/2022   49/SKHCN-HCTH, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
152 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     18/01/2022   147/SLĐTBXH-HCTH, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
153 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Ngoại vụ     18/01/2022   35/SNgV-VP, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
154 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     18/01/2022   306/SNV-CCVC, ngày 10/02/2022 Trễ hạn    
155 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     18/01/2022   37/BC-SNN, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
156 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Tài chính     18/01/2022   153/STC-VP, ngày 11/01/2022 Đúng hạn    
157 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông     18/01/2022   88/STTTT-HCTH, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
158 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Tư pháp     18/01/2022   Phiếu điều tra, ngày 10/01/2022 Đúng hạn    
159 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     18/01/2022   01, ngày 07/01/2022 Đúng hạn    
160 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Xây dựng     18/01/2022   01, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
161 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Y tế     18/01/2022   330/SYT-TCHC, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
162 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Thanh tra tỉnh     18/01/2022   46/TTr-VP, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
163 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Đăk Glei     18/01/2022   111, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
164 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Đăk Hà     18/01/2022   01/PĐT, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
165 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Đăk Tô     18/01/2022   01, ngày 25/01/2022 Trễ hạn    
166 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Ia H'Drai     18/01/2022   94/UBND-TH, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
167 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Kon Plông     18/01/2022   03, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
168 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Kon Rẫy     18/01/2022   Phiếu, ngày 12/01/2022 Đúng hạn    
169 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Sa Thầy     18/01/2022   Phiếu ý kiến, ngày 17/01/2022 Đúng hạn    
170 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND huyện Tu Mơ Rông     18/01/2022   124/UBND-NV, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
171 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     18/01/2022   235/UBND-NV, ngày 19/01/2022 Trễ hạn    
172 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). Sở Khoa học và Công nghệ     20/01/2022   13/BC-SKHCN, ngày 19/01/2022 Đúng hạn    
173 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     20/01/2022   37/BC-SNN, ngày 19/01/2022 Đúng hạn    
174 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). UBND huyện Đăk Hà     20/01/2022   01/PĐT, ngày 18/01/2022 Đúng hạn    
175 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Xây dựng Báo cáo đánh giá thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước (theo Mẫu số 2_dùng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở, ban, ngành) gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp gửi Bộ Nội vụ (01 đơn vị/01 báo cáo). UBND thành phố Kon Tum     20/01/2022   88/BC-UBND, ngày 25/01/2022 Trễ hạn    
176 56/UBND-KTTH'   07/01/2022   Báo cáo đánh giá thực trạng việc xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước Sở Nội vụ     25/01/2022   25/BC-SNV, ngày 18/02/2022 Trễ hạn    
177 126/PC-VP'   14/01/2022   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Huyện ủy Kon Plông tại Báo cáo trên theo quy định; hoàn thành tham mưu trong tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ     28/02/2022   386/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 21/02/2022 Đúng hạn    
178 127/PC-VP'   14/01/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     25/01/2022   259/SNV-CCVC, ngày 28/01/2022 Trễ hạn    
179 128/PB-VP'   14/01/2022   tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế ; hoàn thành tham mưu trước ngày 10 tháng 02 năm 2022./. Sở Nội vụ     10/02/2022   360/SNV-CCVC, ngày 17/02/2022 Trễ hạn    
180 138/PC-VP'   17/01/2022   Tham mưu UBND tỉnh xây dựng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.. Hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ     28/01/2022   34/TTr-SNV, ngày 24/01/2022 Đúng hạn    
181 223/UBND-KTTH'   24/01/2022   Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 theo đúng quy định; hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trong quý I năm 2022. Sở Nội vụ     31/03/2022   28/TTr-HĐTH, ngày 23/03/2022 Đúng hạn    
182 223/UBND-KTTH'   24/01/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II tỉnh Kon Tum năm 2022 để triển khai thực hiện theo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2788/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2021. Hoàn thành tham mưu chậm nhất trong tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ     28/02/2022   85/TTr-SNV, ngày 30/03/2022 Đúng hạn    
183 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ban Dân tộc     15/02/2022   97/BDT-CSDT, ngày 08/02/2022 Đúng hạn    
184 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế     15/02/2022   111/BQLKKT-QLĐT, ngày 09/02/2022 Đúng hạn    
185 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Công Thương     15/02/2022   353/SCT-HCTH, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
186 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo     15/02/2022   218, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
187 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Giao thông vận tải     15/02/2022   Công văn số 245/SGTVT-VP, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
188 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Khoa học và Công nghệ     15/02/2022   115/SKHCN-QLCN, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
189 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     15/02/2022   269/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
190 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Ngoại vụ     15/02/2022   80/SNgV-VP, ngày 28/01/2022 Đúng hạn    
191 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Nội vụ     15/02/2022   232/SNV-HCTH, ngày 26/01/2022 Đúng hạn    
192 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/02/2022   375/SNN-KH, ngày 17/02/2022 Trễ hạn    
193 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tài chính     15/02/2022   559/STC-TCDN, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
194 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường     15/02/2022   54/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
195 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông     15/02/2022   2313/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 21/12/2021 Đúng hạn    
196 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tư pháp     15/02/2022   0, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
197 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/02/2022   157, ngày 14/02/2022 Đúng hạn    
198 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Xây dựng     15/02/2022   221/SXD-QLXD, ngày 11/02/2022 Đúng hạn    
199 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Thanh tra tỉnh     15/02/2022   98/TTr-NV2, ngày 09/02/2022 Đúng hạn    
200 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Đăk Glei     15/02/2022   537/UBND-TCKH, ngày 30/03/2022 Trễ hạn    
201 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Đăk Hà     15/02/2022   345/UBND-TCKH, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
202 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Đăk Tô     15/02/2022   1, ngày 21/03/2022 Trễ hạn    
203 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Ia H'Drai     15/02/2022   168/BC-UBND, ngày 09/02/2022 Đúng hạn    
204 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Kon Plông     15/02/2022 (Quá hạn 231 ngày)   Chưa hoàn thành    
205 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Kon Rẫy     15/02/2022   194/BC-UBND, ngày 13/04/2022 Trễ hạn    
206 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Ngọc Hồi     15/02/2022   452/UBND-TCKH, ngày 23/02/2022 Trễ hạn    
207 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Sa Thầy     15/02/2022   3292/UBND-TH, ngày 31/12/2021 Đúng hạn    
208 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND huyện Tu Mơ Rông     15/02/2022   2905/UBND-TCKH, ngày 22/12/2021 Đúng hạn    
209 246/UBND-KTTH   25/01/2022   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp UBND thành phố Kon Tum     15/02/2022 (Quá hạn 231 ngày)   Chưa hoàn thành    
210 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Cục Thuế tỉnh Kon Tum     09/02/2022 (Quá hạn 237 ngày)   Chưa hoàn thành    
211 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Công Thương     09/02/2022   310/SCT-QLCNKTATMT, ngày 08/02/2022 Đúng hạn    
212 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     09/02/2022   288/SNN-QLXDCT, ngày 07/02/2022 Đúng hạn    
213 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường     09/02/2022   389/STNMT-TNKSN, ngày 11/02/2022 Trễ hạn    
214 304/UBND-NNTN   28/01/2022   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Xây dựng     09/02/2022   204/SXD-QLXD, ngày 08/02/2022 Đúng hạn    
215 356/VP-NNTN   27/12/2021   về Kết quả triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường     11/02/2022   381/STNMT-MT, ngày 10/02/2022 Đúng hạn    
216 414/UBND-KTTH'   15/02/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụđối với cán bộ, công chức, làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026 Sở Nội vụ     10/03/2022   801/SNV-CCVC, ngày 01/04/2022 Trễ hạn    
217 296/UBND-KTTH'   27/01/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp Sở Nội vụ     15/03/2022   00, ngày 18/03/2022 Trễ hạn    
218 775/Vp-HTKT   09/03/2022   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị có liên quan: Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sai khác giữa dữ liệu tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang quản lý với hiện trạng thực tế khu vực dự kiến xây dựng cột 124A (theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 10 tháng 02 năm 2022 của liên ngành); trách nhiệm và hướng xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để mất rừng tự nhiên (nếu có) tại khu vực này như thế nào. Trường hợp thỏa thuận xây dựng trụ 124A tại vị trí dự kiến như đề xuất của Công ty Điện lực Kon Tum tại Công văn số 4954/KTPC-QLDA ngày 08 tháng 12 năm 2021 và của Sở Công Thương tại Công văn số 432/SCT-QLNL ngày 22 tháng 02 năm 2022 có phải thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên hay không, việc triển khai thực hiện có phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ không... (Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 3 năm 2022). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     18/03/2022   750/SNN-KH, ngày 25/03/2022 Trễ hạn    
219 840/VP-NNTN   14/03/2022   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư     22/03/2022   763/SKHĐT-DN, ngày 26/03/2022 Trễ hạn    
220 840/VP-NNTN   14/03/2022   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     22/03/2022   734/SNN-KH, ngày 24/03/2022 Trễ hạn    
221 840/VP-NNTN   14/03/2022   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     22/03/2022   142/BC-STNMT, ngày 22/03/2022 Đúng hạn    
222 878/VP-NNTN   16/03/2022   Về tham mưu triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     21/03/2022   754/STNMT-MT, ngày 21/03/2022 Đúng hạn    
223 824/VP-NNTN   11/03/2022   Về tham mưu triển khai Công văn số 1225/BTNMT-TCMT ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     22/03/2022   771/STNMT-MT, ngày 23/03/2022 Trễ hạn    
224 493/VP-NNTN   15/02/2022   V/v tham mưu triển khai Công văn số 764/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường     25/03/2022   788/STNMT-MT, ngày 24/03/2022 Đúng hạn    
225 968/VP-KTTH'   23/03/2022   Sở Nội vụ, Sở Y tế Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót trong tham mưu QĐ bổ nhiệm CVC của ông Nguyễn Minh Thành gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 02 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ     02/04/2022   841/SNV-CCVC, ngày 05/04/2022 Trễ hạn    
226 968/VP-KTTH'   23/03/2022   Sở Nội vụ, Sở Y tế Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót trong tham mưu QĐ bổ nhiệm CVC của ông Nguyễn Minh Thành gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 02 tháng 4 năm 2022. Sở Y tế     02/04/2022   1522/SYT-TCHC, ngày 30/03/2022 Đúng hạn    
227 775/UBND-KTTH'   21/03/2022   1. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các Quyết định phê duyệt vị trí việc làm của các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương theo đúng Quy định số 294-QĐ/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về các vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có) ngay sau khi Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. 2. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm 2 Công văn số 219/UBND-KTTH ngày 24 tháng 01 năm 2022. Trước mắt, rà soát toàn bộ các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và còn hiệu lực có liên quan đến phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; trong đó, làm rõ quy định nào còn phù hợp và quy định nào cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Quy định số 293-QĐ/TU và số 294/QĐ-TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định . Hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. Sở Nội vụ     25/03/2022   790/SNV-CCVC, ngày 31/03/2022 Trễ hạn    
228 1029/VP-HTKT   28/03/2022   Sở Công Thương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra quá trình phát triển các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đạo, xử xý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương     15/05/2022   192/BC-SCT, ngày 08/04/2022 Đúng hạn    
229 871/UBND-KTTH'   28/03/2022   khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 171/UBND-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2022 về ngành đào tạo để tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; hoàn thành chậm nhất trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ     10/04/2022   893/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 12/04/2022 Trễ hạn    
230 871/UBND-KTTH'   28/03/2022   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Căn cứ kết quả phối hợp với Sở Nội vụ thực hiện nhiệm vụ tại điểm 1 Công văn này, xem xét giải quyết, trả lời đơn kiến nghị của ông Cao Thành Nam (có gửi đơn kèm theo) theo thẩm quyền và quy định của pháp luật; hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum     15/04/2022 (Quá hạn 172 ngày)   Chưa hoàn thành    
231 1435/VP-NC'   22/04/2022   Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung ngạch công chức tối thiểu và yêu cầu về tiêu chuẩn, trình độ đối với vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc và tương đương trong tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ     30/04/2022   1108/SNV-CCVC, ngày 09/05/2022 Trễ hạn    
232 1338/UBND-KGVX   09/05/2022   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     25/05/2022   229/TTr-SLĐTBXH, ngày 27/05/2022 Trễ hạn    
233 1640/VP-HTKT   11/05/2022   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương     20/05/2022   1168/SCT-QLCNKTATMT, ngày 20/05/2022 Đúng hạn    
234 1437/TB-VP   22/04/2022   về Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái Sở Tài nguyên và Môi trường     10/05/2022   1363.STNMT-QHKHSDĐ, ngày 25/05/2022 Trễ hạn    
235 1728/VP-NNTN   17/05/2022   V/v rà soát hồ sơ điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Sở Tài nguyên và Môi trường     25/05/2022   236/BC-STNMT, ngày 26/05/2022 Trễ hạn    
236 1939/VP-KGVX   31/05/2022   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý Hòa giải viên lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1829/UBND-KGVX ngày 03 tháng 6 năm 2021. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp     30/06/2022   1872/SLĐTBXH-TTr, ngày 26/08/2022 Đúng hạn    
237 1688/TB-VP   13/05/2022   Tham mưu thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản ở địa phương Sở Tư pháp     31/05/2022   159/BC-STP, ngày 24/05/2022 Đúng hạn    
238 1714/UBND_HTKT   06/06/2022   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo rà soát tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động, Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và thực thi pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 6 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     13/06/2022   1630/SKHĐT-KT, ngày 14/06/2022 Trễ hạn    
239 2011/VP-HTKT   06/06/2022   đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan để đối với việc sai khác về hiện trạng tại khu vực nêu trên, đồng thời làm việc cập nhật diễn biến rừng đối với khu vực này như thế nào. Hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/06/2022   1794/SNN-CCKL, ngày 29/06/2022 Trễ hạn    
240 2355/UBND-NC'   22/07/2022   Sở Nội vụ chủ trì, Chánh Thanh tra tỉnh Xác định cụ thể thời điểm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên, Thanh tra viên chính đối với các trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra; đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách Thanh tra viên, Thanh tra viên chính báo cáo về Hội đồng xét chuyển vào các ngạch thanh tra trước ngày 25 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Sở Nội vụ     25/07/2022   1979/LN:SNV-TTra, ngày 11/08/2022 Trễ hạn    
241 2355/UBND-NC'   22/07/2022   hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm, xếp lương đối với các trường hợp trên đảm bảo tính pháp lý, trình tự, thủ tục và đối tượng, thời gian quy định. Kết quả tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 28 tháng 7 năm 2022 Sở Nội vụ     28/07/2022   206/HĐXCNTTr, ngày 13/09/2022 Trễ hạn    
242 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ban Dân tộc     24/07/2022   100/BC-BDT, ngày 27/07/2022 Trễ hạn    
243 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ban quản lý Khu kinh tế     24/07/2022   177/BC-BQLKKT, ngày 24/07/2022 Đúng hạn    
244 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Công Thương     24/07/2022   345/BC-SCT, ngày 23/07/2022 Đúng hạn    
245 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo     24/07/2022   271-BC-SGDĐT-TCCB, ngày 22/07/2022 Đúng hạn    
246 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giao thông vận tải     24/07/2022   430/BC-SGTVT, ngày 29/07/2022 Trễ hạn    
247 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư     24/07/2022 (Quá hạn 72 ngày)   Chưa hoàn thành    
248 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Khoa học và Công nghệ     24/07/2022   176/BC-SKHCN, ngày 24/07/2022 Đúng hạn    
249 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     24/07/2022   000/SLĐTBXH-HCTH, ngày 20/07/2022 Đúng hạn    
250 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Ngoại vụ     24/07/2022   616/SNgV-HCTH, ngày 25/07/2022 Trễ hạn    
251 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     24/07/2022   409/BC-SNN, ngày 02/08/2022 Trễ hạn    
252 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Tài chính     24/07/2022   2823/BC-STC, ngày 22/07/2022 Đúng hạn    
253 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường     24/07/2022   348/BC-STNMT, ngày 26/07/2022 Trễ hạn    
254 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Thông tin và Truyền thông     24/07/2022   1342/BC-STTTT, ngày 31/07/2022 Trễ hạn    
255 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Tư pháp     24/07/2022   240/BC-STP, ngày 21/07/2022 Đúng hạn    
256 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     24/07/2022   172, ngày 25/07/2022 Trễ hạn    
257 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Xây dựng     24/07/2022   99/BC-SXD, ngày 22/07/2022 Đúng hạn    
258 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Y tế     24/07/2022   3182/SYT-TCHC, ngày 24/07/2022 Đúng hạn    
259 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Thanh tra tỉnh     24/07/2022   98/BC-TTr, ngày 27/07/2022 Trễ hạn    
260 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Đăk Glei     24/07/2022   436/BC-UBND-m, ngày 01/08/2022 Trễ hạn    
261 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Đăk Hà     24/07/2022   674/BC-UBND, ngày 26/07/2022 Trễ hạn    
262 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Đăk Tô     24/07/2022   300/BC-UBND, ngày 04/08/2022 Trễ hạn    
263 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Ia H'Drai     24/07/2022   744/BC-UBND, ngày 26/07/2022 Trễ hạn    
264 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Kon Plông     24/07/2022   303/bc-ubnd, ngày 02/08/2022 Trễ hạn    
265 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Kon Rẫy     24/07/2022   353/BC-UBND, ngày 26/07/2022 Trễ hạn    
266 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Ngọc Hồi     24/07/2022   543/BC-UBND, ngày 27/07/2022 Trễ hạn    
267 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Sa Thầy     24/07/2022   587/BC-UBND, ngày 29/07/2022 Trễ hạn    
268 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Tu Mơ Rông     24/07/2022   505/BC-UBND, ngày 29/07/2022 Trễ hạn    
269 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND thành phố Kon Tum     24/07/2022 (Quá hạn 72 ngày)   Chưa hoàn thành    
270 2291/UBND-NC'   18/07/2022   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ trước ngày 28 tháng 7 năm 2022. Sở Nội vụ     15/08/2022   2002/SNV-CCVC, ngày 14/08/2022 Đúng hạn    
271 2592/VP-NC'   18/07/2022   Sở Tư pháp có ý kiến tham gia đề nghị xây dựng Quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnhQuy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về nội dung đề nghị của Sở Nội vụ; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 7 năm 2022 Sở Tư pháp     26/07/2022   1091/STP-XDKTr&PBPL, ngày 27/07/2022 Trễ hạn    
272 2134/VP-NC'   14/06/2022   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trình phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2022 Sở Nội vụ     31/07/2022   1868/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 31/07/2022 Đúng hạn    
273 2499/VP-KGVX   12/07/2022   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan hoàn thiện, tham mưu văn bản quy phạm pháp luật: “Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý Hòa giải viên lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh” theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định; trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 8 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp     22/08/2022   1872/SLĐTBXH-TTr, ngày 26/08/2022 Trễ hạn    
274 2959/VP-NNTN   10/08/2022   Về tham mưu triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường     25/08/2022 (Quá hạn 40 ngày)   Chưa hoàn thành    
275 3613/VP-NC   28/09/2022   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 Sở Nội vụ     15/10/2022        
276 3606/VP-NC   27/09/2022   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo trực tiếp Bộ Nội vụ cho ý kiến, hướng dẫn về thời điểm cho hưởng lương và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp chuyển ngạch sang các ngạch thanh tra theo Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Sở Nội vụ     10/10/2022        
277 3315/VP-NC   07/09/2022   Sở Nội vụ khẩn trương hoàn chỉnh và trình dự thảo Nghị quyết về “Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh” để Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 10 Sở Nội vụ     10/10/2022