BẢNG THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ UBND TỈNH, CHỦ TỊCH UBND TỈNH GIAO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG THỰC HIỆN

STT Số ký hiệu Ngày ban hành Nội dung nhiệm vụ giao Cơ quan chủ trì thực hiện Loại văn bản giao nhiệm vụ Hạn xử lý Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian cơ quan chủ trì / cơ quan phối hợp hoàn thành Thời gian trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (hoàn thành hay chưa hoàn thành)
I
Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao
1 8334/VP-KGVX   23/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 11 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     11/01/2024   59/SGDĐT-KHTC, ngày 11/01/2024 Đúng hạn    
2 8333/VP-KGVX   23/12/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   14, ngày 26/01/2024 Trễ hạn    
3 8338/TB-VP   24/12/2023   Ban Dân tộc tiếp thu toàn bộ các ý kiến tham gia tại cuộc họp, tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan hoàn thiện và tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các Quyết định: Thành lập Ban Tổ chức Đại hội và phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Đại hội; thành lập các Tiểu ban phục vụ Đại hội. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Ban Dân tộc     31/12/2023   1663/BDT-HCTH, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
4 8338/TB-VP   24/12/2023   Ban Dân tộc căn cứ nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Trưởng Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo (trong đó lưu ý việc phân công thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách các địa phương nhằm đảm bảo việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các huyện). Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Ban Dân tộc     31/12/2023   1663/BDT-HCTH, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
5 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Glei     20/01/2024   107/QĐ-UBND, ngày 06/02/2024 Trễ hạn    
6 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Hà     20/01/2024   30/QĐ-UBND, ngày 08/01/2024 Đúng hạn    
7 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Tô     20/01/2024   1, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
8 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Ia H'Drai     20/01/2024   33/BC-UBND, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
9 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Kon Plông     20/01/2024 (Quá hạn 43 ngày)   Chưa hoàn thành    
10 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Kon Rẫy     20/01/2024   23/BC-UBND, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
11 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Ngọc Hồi     20/01/2024 (Quá hạn 43 ngày)   Chưa hoàn thành    
12 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Sa Thầy     20/01/2024   45/KH-BCĐ, ngày 06/02/2024 Trễ hạn    
13 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Tu Mơ Rông     20/01/2024   162/UBND-DT, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
14 8338/TB-VP   24/12/2023   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND thành phố Kon Tum     20/01/2024 (Quá hạn 43 ngày)   Chưa hoàn thành    
15 8343/VP-KGVX   25/12/2023   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện đề nghị của Trường Đại học FULBRIGHT Việt Nam tại Văn bản nêu trên theo quy định. Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo            
16 8371/VP-KGVX   25/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/01/2024   133/SGDĐT-GDMNTH, ngày 22/01/2024 Đúng hạn    
17 4510/UBND-KGVX   26/12/2023   Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện việc đánh giá toàn diện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân" trên địa bàn tỉnh Kon Tum (hoàn thành trong tháng 02 năm 2024) và tham mưu xây dựng đề án, kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để tổ chức dạy học các môn Ngoại ngữ theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (hoàn thành trong tháng 4 năm 2024) như đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo     30/04/2024   68/BC-SGDĐT, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
18 4515/UBND-KGVX   26/12/2023   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ban Dân tộc     05/01/2024   19/SGDĐT-KHTC, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
19 4541/UBND-KGVX   27/12/2023   Ban Dân tộc khẩn trương rà soát, cập nhật các nhiệm vụ, giải pháp theo ý kiến thẩm tra của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh, Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc; trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng, hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và Miền núi năm 2024 và gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp vào Kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023. Ban Dân tộc            
20 8410/VP-KGVX   27/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/01/2024   09/TTr-SGDĐT, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
21 8406/VP-KGVX   27/12/2023   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ     20/01/2024   123/SGDĐT-TCCB, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
22 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Ban Dân tộc     10/01/2024   28/BDT-HCTH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
23 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Ban quản lý Khu kinh tế     10/01/2024   37/BQLKKT-KHTH, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
24 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Công Thương     10/01/2024   55/SCT-HCTH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
25 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     10/01/2024   44/SGDĐT-TCCB, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
26 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Giao thông vận tải     10/01/2024   69/SGTVT-VP, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
27 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     10/01/2024   24/SKHCN-HCTH, ngày 03/01/2024 Đúng hạn    
28 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/01/2024   69/SLĐTBXH-HCTH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
29 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Ngoại vụ     10/01/2024   24/SNgV-HCTH, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
30 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Nội vụ     10/01/2024   3790/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
31 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/01/2024   119/SNN-TCCB, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
32 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tài chính     10/01/2024   52/STC-QLNS, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
33 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tài nguyên và Môi trường     10/01/2024   106/STNMT-VP, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
34 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông     10/01/2024   09/01/2024, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
35 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tư pháp     10/01/2024   55/STP-VP, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
36 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/01/2024   2597, ngày 28/01/2024 Trễ hạn    
37 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Xây dựng     10/01/2024   73/TTr-SXD, ngày 14/12/2023 Đúng hạn    
38 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Y tế     10/01/2024   111/BC-SYT, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
39 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Thanh tra tỉnh     10/01/2024 (Quá hạn 53 ngày)   Chưa hoàn thành    
40 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     10/01/2024   64/BC-UBND, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
41 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     10/01/2024   96/UBND-NV, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
42 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     10/01/2024   10/UBND, ngày 08/01/2024 Đúng hạn    
43 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     10/01/2024   52/UBND-TH, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
44 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     10/01/2024 (Quá hạn 53 ngày)   Chưa hoàn thành    
45 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     10/01/2024   34/UBND-TH, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
46 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     10/01/2024   64/UBND-NV, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
47 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     10/01/2024   351/UBND-TH, ngày 07/02/2024 Trễ hạn    
48 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     10/01/2024   61/UBND-NV, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
49 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     10/01/2024 (Quá hạn 53 ngày)   Chưa hoàn thành    
50 4561/UBND-KGVX   27/12/2023   Trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị, địa phương, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát quy định của pháp luật để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền theo quy định. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Nội vụ     31/01/2024   3790/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
51 8496/VP-KGVX   29/12/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     12/01/2024   85, ngày 12/01/2024 Đúng hạn    
52 8475/VP-KGVX   29/12/2023   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan chủ động tham mưu triển khai thực hiện các nội dung liên quan tại Kế hoạch nêu trên theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch       2591, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
53 4614/UBND-KGVX   29/12/2023   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp, đúng quy định (trong đó lưu ý: Bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, dễ theo dõi; rà soát, bổ sung đối với nhiệm vụ quản lý việc sản xuất, kinh doanh sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh và một số nhiệm vụ khác cho phù hợp; nghiên cứu phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương phải đảm bảo đầy đủ, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định; rà soát các nội dung về thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đảm bảo thống nhất, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa các mục..). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 01 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     15/01/2024   01/TTr-SKHCN, ngày 12/01/2024 Đúng hạn    
54 16/UBND-KGVX   03/01/2024   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo triển khai nội dung kiến nghị của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tại Báo cáo số 340/BC-BTV ngày 29 tháng 12 năm 2023 Sở Nội vụ     19/01/2024   168/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
55 62/VP-KGVX   04/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Kon Tum và các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội            
56 39/VP-KGVX   03/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương tham mưu các nội dung liên quan họp rút kinh nghiệm tổ chức Ngày hội nêu trên; trong đó rà soát, đề xuất việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thực sự xuất sắc trong lãnh đạo, tham mưu, triển khai Ngày hội để Ban Tổ chức địa phương Ngày hội xem xét cho ý kiến. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/01/2024   11, ngày 10/01/2024 Đúng hạn    
57 98/VP-KGVX   05/01/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2024   312/SKHĐT-VX, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
58 76/UBND-KGVX   08/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan: Nghiên cứu cập nhật các nội dung liên quan tại Quyết định số 1756/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ và các Văn bản liên quan; rà soát bổ sung các sản phẩm du lịch (ẩm thực, dịch vụ mua sắm, vui chơi giải trí, thể thao, công nghiệp và các sản phẩm du lịch đêm …) gắn với văn hóa, truyền thống các dân tộc trên địa bàn tỉnh; đồng thời, xác định lại không gian phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh cho phù hợp. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Đề án, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   140, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
59 223/VP-KGVX   10/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
60 204/VP-HTKT   09/01/2024   chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra,báo cáo cụ thể đối với các nội dung thay đổi, bổ sung các điểm đấu nối; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ,trình Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Giao thông vận tải     22/01/2024   18/TTr-SGTVT, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
61 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đào tạo nghề phù hợp với tình hình thực tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân tham gia học nghề và đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các Chương trình mục tiêu quốc gia liên quan đến công tác đào tạo nghề; phân bổ các nguồn vốn cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo đúng quy định, tránh trường hợp phân bổ vốn nhưng không có nhiệm vụ chi. Hoàn thành trong quý I năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2024        
62 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trường Cao đẳng Kon Tum và các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trên địa bàn đảm bảo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn về đào tạo; tham mưu sắp xếp, củng cố các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho phù hợp, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, manh mún nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghề cho người lao động phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Hoàn thành trong quý II năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2024        
63 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phương án xử lý việc Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông liên kết với trường Cao đẳng Công nghệ và Nông lâm Bình Dương (Cơ sở 3 tại huyện Kon Plông) thực hiện đào tạo nghề trên địa bàn theo đúng quy định, đảm bảo quyền lợi cho học viên đang theo học, quyền lợi của cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Hoàn thành trong quý I năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2024        
64 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND và nội dung kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 36/BC-ĐGS gửi Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/06/2024        
65 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương và Trường Cao đẳng Kon Tum tổ chức rà soát, sắp xếp lại tài sản công, lập phương án xử lý tại các đơn vị giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Hoàn thành trong quý I năm 2024. Sở Tài chính     31/03/2024   245/STC-QLGCS, ngày 09/01/2024 Đúng hạn    
66 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     31/03/2024        
67 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     31/03/2024        
68 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     31/03/2024        
69 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     31/03/2024        
70 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Kon Plông     31/03/2024        
71 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     31/03/2024        
72 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     31/03/2024        
73 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     31/03/2024        
74 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     31/03/2024        
75 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     31/03/2024        
76 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
77 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     29/02/2024   154/BC-UBND, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
78 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
79 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
80 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
81 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     29/02/2024   62/BC-UBND, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
82 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
83 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
84 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
85 103/UBND-KGVX   10/01/2024   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
86 121/UBND-KGVX   13/01/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW1và Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021-20302để rà soát, xem xét và thống nhấtmột số chỉ tiêu, mục tiêuđến năm 2030 tại dự thảo Chương trình (như:xây dựng số căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp; diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh); trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Chương trình để tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Xây dựng     15/01/2024   01/TTr-SLĐTBXH, ngày 16/01/2024 Trễ hạn    
87 114/UBND-KGVX   12/01/2024   ở Y tếnghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số38/STP-XDKTr&PBPL ngày 08tháng 01 năm 2024đểchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, banhành văn bản quy phạm pháp luật và quy địnhpháp luậtcó liên quan(trong đólưu ý phối hợp vớiSởGiáo dục và Đào tạotriển khai chỉ đạo của Ủyban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4413/UBND-KGVX ngày 19 tháng 12 năm 2023 về tham mưu Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) Sở Y tế     31/03/2024        
88 75/UBND-KGVX   08/01/2024   Giao Sở Lao động -Thươngbinh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ quy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban liên lạc cơ sở H5, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội các tỉnh, thànhphốvà các đơn vị, địa phương có liên quan:-Khẩn trương tra cứu, tìm thông tin, bảo đảm tất cả liệt sĩ có đầy đủ trường thông tin và thực hiện khắc tên, ghi danh 43 liệt sĩ nêu trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   41/BC-SLĐTBXH, ngày 01/02/2024 Trễ hạn    
89 55/UBND-KGVX   08/01/2024   SởLao động -Thương binh và Xã hội: Khẩn trương kiểm traviệcthực hiện Dựán 22vàTiểu dựán 1, Dựán 33Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtại các địa phương đểkịp thời chấn chỉnh các sai sót (nếu có); đồng thờitiếp tục theo dõi tình hình xửlý, khắc phục các sai sót theo thông tin báo chí phản ánh nêu trên, báo cáokết quảvềỦy ban nhân dân tỉnhtrong tháng 01 năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   22/BC-SLĐTBXH, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
90 65/UBND-KGVX   08/01/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitiếp tụcliên hệ Cục Quản lý lao động ngoài nước và Công ty cổphần Xuất khẩu lao động & Thương mại Du lịch COLECTO.,JS để phối hợp cung cấp hồ sơvàđề nghị can thiệp,hỗ trợ giải quyết tiền lương còn thiếu đối vớilao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Y Choát)theo như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồitại Văn bản nêu trên.Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày31 tháng 01 năm 2024để theo dõi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   2849/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN, ngày 27/12/2023 Đúng hạn    
91 420/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan tham mưu theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
92 414/VP-KGVX   16/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu khắc phục đối với các nội dung kiến nghị tại Kết luận nêu trên theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp            
93 395/VP-KGVX   16/01/2024   tiếp theo Văn bản số 223/VP-KGVX ngày 09 tháng 01 năm 2024 và Văn bản số 348/VP-KGVX ngày 15 tháng 01 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên (gửi Văn bản kèm theo) đến Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 22 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     22/01/2024   99/CVLN: SGDĐT-STC, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
94 338/VP-KGVX   13/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai; tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
95 295/VP-KGVX   11/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan xem xét nội dung đề nghị của Học viện trực tuyến Việt Nam theo quy định; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo            
96 294/VP-KGVX   11/01/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3978/UBND-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
97 293/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu triển khai thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
98 290/VP-KGVX   11/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực Miền Trung theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ     25/01/2024   143/QLCLGDCN, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
99 267/VP-KGVX   11/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
100 127/VP-KGVX   05/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ     25/01/2024   151/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 24/01/2024 Đúng hạn    
101 123/VP-KGVX   05/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Đại học Mở Hà Nội theo quy định. Nội dung tham mưu gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Đăk Hà     31/01/2024   144/SGDĐT-QLCLGDCN, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
102 361/VP-KGVX   15/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   155, ngày 17/01/2024 Đúng hạn    
103 357/VP-KGVX   15/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   169, ngày 26/01/2024 Đúng hạn    
104 339/VP-KGVX   15/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương , nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/01/2024   125, ngày 18/01/2024 Đúng hạn    
105 335/VP-KGVX   12/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đối với nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch       2591, ngày 28/12/2023 Đúng hạn    
106 230/VP-KGVX   10/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   140, ngày 19/01/2024 Đúng hạn    
107 4549/UBND-KGVX   27/12/2023   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu tổng hợp, tiếp thu ý kiến của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông nêu trên; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng Đề án theo đúng quy trình, quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn       48/SNN-CCKL, ngày 05/01/2024 Đúng hạn    
108 132/UBND-KGVX   15/01/2024   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Kế hoạch: (1) Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024; (2) Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2024 theo quy định. Sở Nội vụ     29/02/2024   413/KH-UBND, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
109 132/UBND-KGVX   15/01/2024   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ,Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Sở Tài chính            
110 431/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 01 năm 2024. Sở Tài chính; Sở Giáo dục và Đào tạo     25/01/2024   05/LN:STC-SGDĐT, ngày 22/01/2024 Đúng hạn    
111 432/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
112 162/UBND-KGVX   17/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Nghiên cứu kỹ nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 555/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2023 và các quy định của pháp luật có liên quan để phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Đề án đảm bảo phù hợp, đúng quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp, lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cho ý kiến triển khai thực hiện. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   2068, ngày 29/12/2023 Đúng hạn    
113 179/UBND-KGVX   18/01/2024   nghiên cứu, báo cáo rõ việc giaoBưu điện tỉnh là đơn vịthực hiện chi trảchính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt cho đối tượng bảo trợxã hội trên địa bàn tỉnh có đảm bảo theo đúng quy định củaLuật đấu thầuvà các quy định pháp luật cóliên quanhay không.Trên cơ sởđó, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Kon Tum, SởTài chínhvà các địa phương, đơn vịcó liên quanhoàn thiện dựthảoKếhoạch,trình Ủy ban nhân dân tỉnhxem xéttheo đúng quy trình,quy định vàhướng dẫn của BộLao động -Thương binh và Xã hộitại Văn bản số5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   08/TTr-SLĐTBXH, ngày 29/01/2024 Đúng hạn    
114 200/UBND-KGVX   19/01/2024   Giao liên ngành: Sở Tài chính (chủ trì), Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy chủ trương tăng thêm số lượng người có công với cách mạng và người tham gia kháng chiến đi tham quan Thủ đôHà Nội và viếng Lăng Bác hằng năm theo quy trình, quy định (trong đó, dự kiến tổng số người đi tham quan hằng năm không quá 75 người). Hoàn thành trước ngày 26 tháng 01 năm 2024 Sở Tài chính; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     26/01/2024   06/LN:STC-SLĐTBXH, ngày 25/01/2024 Đúng hạn    
115 558/VP-HTKT   22/01/2024   chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát, kiểm tra làm rõ các nội dung về chiều dài tuyến, nguyên giá; trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Giao thông vận tải       163/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
116 227/UBND-KGVX   22/01/2024   Thống nhất gia hạn thời gian khắc phục các sai sót trong triển khai thực hiện chính sách trợgiúp xã hộitrên địa bàn tỉnhđến ngày 30tháng 6năm 2024(gia hạn lần cuối). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/06/2024        
117 270/UBND-KGVX   23/01/2024   Giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Ban Tổ chức Ngày hội: Kiểm tra, ký ban hành Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Ngày hội và gửi các đơn vị, địa phương liên quan theo quy định. Hoàn thành trước ngày 27 tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     27/01/2024   0, ngày 16/01/2024 Đúng hạn    
118 270-/UBND-KGVX   23/01/2024   - Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tặng bằng khen cho 08 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức Ngày hội theo đúng quy trình, quy định (có danh sách kèm theo). Hoàn thành trước ngày 04 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     04/02/2024   07, ngày 17/02/2024 Trễ hạn    
119 246/UBND-KGVX   23/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan căn cứ các quy định liên quan và tình hình thực tế của địa phương để đăng ký triển lãm năm 2024 theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung đăng ký gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 07 tháng 02 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     07/02/2024   229, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
120 228/UBND-KGVX   22/01/2024   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Đề án như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu nội dung trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 76/UBND-KGVX ngày 08 tháng 01 năm 2024. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     29/02/2024   23, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
121 562/VP-KGVX   21/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
122 643/VP-KGVX   23/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/02/2024   59/BC-SGDĐT, ngày 15/02/2024 Đúng hạn    
123 566/VP-KGVX   23/01/2024   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (có Văn bản kèm theo) để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 24 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     24/03/2024        
124 486/VP-KGVX   18/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/02/2024   25/TT-SGDĐT, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
125 453/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     01/03/2024 (Quá hạn 2 ngày)   Chưa hoàn thành    
126 458/VP-KGVX   17/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan chủ động triển khai hoặc tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
127 682/VP-KGVX   25/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/02/2024   62, ngày 26/02/2024 Trễ hạn    
128 485/VP-KGVX   18/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/02/2024   257, ngày 15/02/2024 Trễ hạn    
129 696/VP-KGVX   25/01/2024   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   284/SCT-QLTM, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
130 311/UBND-KGVX   25/01/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 155/STP-XDKTr&PBPL ngày 22 tháng 01 năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan để bổ sunglàm rõ căn cứ, sựcần thiết sửa đổi, bổsung Quy chếphối hợp quản lý lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh1; trên cơ sởđó, hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/01/2024   11/TTr-SLĐTBXH, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
131 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Ban Dân tộc tham mưu bãi bỏ danh sách người có uy tín của tỉnh được công nhận giai đoạn 2023-2027 theo quy định; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Ban Dân tộc     31/01/2024   125/BDT-HCTH, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
132 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và báo cáo theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc; đồng gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Ban Dân tộc     25/02/2024   31/BC-BDT, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
133 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     15/02/2024   130/QĐ-UBND, ngày 21/02/2024 Trễ hạn    
134 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà     15/02/2024   327/QĐ-UBND, ngày 14/02/2024 Đúng hạn    
135 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô     15/02/2024   366/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 Trễ hạn    
136 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ia H'Drai     15/02/2024   91/QĐ-UBND, ngày 22/02/2024 Trễ hạn    
137 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Plông     15/02/2024 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
138 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Kon Rẫy     15/02/2024   234/UBND-VX, ngày 07/02/2024 Đúng hạn    
139 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi     15/02/2024 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
140 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Sa Thầy     15/02/2024   470/QĐ-UBND, ngày 19/02/2024 Trễ hạn    
141 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     15/02/2024   174/QĐ-UBND (CT), ngày 23/02/2024 Trễ hạn    
142 313/UBND-KGVX   25/01/2024   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND thành phố Kon Tum     15/02/2024 (Quá hạn 17 ngày)   Chưa hoàn thành    
143 335/UBND-KGVX   27/01/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan rà soát , tổng hợp và tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh gửi thông tin, tài liệu theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại các Văn bản nêu trên; hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ     05/03/2024   212, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
144 710/VP-KGVX   26/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH Trung tâm giải pháp - Bảo trợ truyền thông VN theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 02 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     02/02/2024   232, ngày 02/02/2024 Đúng hạn    
145 736/VP-KGVX   26/01/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 4585/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2024( ), Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân tỉnh tại các Văn bản nêu trên. Nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
146 730/VP-KGVX   26/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hoặc tham mưu thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo       205/SGDĐT-VP, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
147 796/VP-KGVX   30/01/2024   Sở Khoa học và Công nghệ: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 19 đến tháng 02 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ     19/02/2024   09/TTr-SKHCN, ngày 16/02/2024 Đúng hạn    
148 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Công an tỉnh     07/02/2024 (Quá hạn 25 ngày)   Chưa hoàn thành    
149 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum     07/02/2024 (Quá hạn 25 ngày)   Chưa hoàn thành    
150 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Công Thương     07/02/2024   265/SCT-QLTM, ngày 01/02/2024 Đúng hạn    
151 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư     07/02/2024   372/SKHĐT-KGVX, ngày 06/02/2024 Đúng hạn    
152 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     07/02/2024   486/SNN-CCKL, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
153 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Tài chính     07/02/2024   503/STC-QLNS, ngày 06/02/2024 Đúng hạn    
154 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Thông tin và Truyền thông     07/02/2024   171/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
155 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Y tế     07/02/2024   95/SYT-NVYD, ngày 08/01/2024 Đúng hạn    
156 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei     07/02/2024   244/UBND-KTHT, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
157 796/VP-KGVX   30/01/2024   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Tu Mơ Rông     07/02/2024   748/UBND-KTHT, ngày 07/02/2024 Đúng hạn    
158 452/UBND-KGVX   05/02/2024   Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Cuộc vận động theo quy định Sở Nội vụ     09/03/2024        
159 532/UBND-KGVX   08/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp lấy ý kiến các địa phương, đơn vị liên quan về dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh xem xét theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   16, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
160 531/UBND-KGVX   08/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật, có văn bản trả lời dứt điểm đối với nội dung đề nghị của Công ty TNHH Trung tâm giải pháp - Bảo trợ truyền thông VN liên quan Lễ hội Văn hóa Măng Đen theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024 (Quá hạn 12 ngày)   Chưa hoàn thành    
161 1016/VP-KGVX   07/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     01/03/2024   315, ngày 22/02/2024 Đúng hạn    
162 496/UBND-KGVX   06/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo tham luận tại Hội thảo Văn hóa năm 2024 theo như đề nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Quốc hội tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/02/2024   275, ngày 16/02/2024 Đúng hạn    
163 998/VP-KGVX   06/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; nội dung tham mưu hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/02/2024   339/SGDĐT-TCCB, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
164 988/VP-KGVX   06/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/03/2024 (Còn 2 ngày)        
165 930/VP-KGVX   05/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai Kế hoạch nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2024        
166 771/VP-KGVX   29/01/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     25/02/2024 (Quá hạn 7 ngày)   Chưa hoàn thành    
167 355/UBND-KGVX   29/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương rà soát, đôn đốc các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan gửi báo cáo kết quả việc đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét công nhận kết quả đánh giá, xếp loại Đơn vị học tập cấp tỉnh, công bố công khai theo đúng quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3978/UBND-KGVX ngày 23 tháng 11 năm 2022 . Hoàn thành trước ngày 28 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     28/02/2024   22/TTr-SGDĐT, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
168 760/VP-KGVX   29/01/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     25/02/2024   20/TTr-SGDĐT, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
169 561/UBND-KGVX   16/02/2024   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số279/STP-XDKTr&PBPL ngày 07tháng 02năm 2024đểchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phươngliên quanthực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy địnhpháp luậtcó liên quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2024        
170 557/UBND-KGVX   16/02/2024   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhândân tỉnh báo cáo theochỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnhủy tại Văn bảnnêu trên,đảm bảođúng quy định Sở Y tế     29/02/2024   662/SYT-KHTC, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
171 1078/VP-KGVX   16/02/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc     25/02/2024   19/TTr-SLĐTBXH, ngày 28/02/2024 Trễ hạn    
172 1075/VP-KGVX   16/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; UBND thành phố Kon Tum            
173 556/UBND-KGVX   16/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh theo đề cương kèm theo Kế hoạch số 03/KH-ĐGS; hoàn thành và gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 04 tháng 3 năm 2024. Đồng thời, chuẩn bị các nội dung liên quan để Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với Đoàn giám sát Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh theo Kế hoạch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     04/03/2024 (Còn 1 ngày)        
174 555/UBND-KGVX   16/02/2024   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan triển khai tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 32/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 26 tháng 02 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     26/02/2024   62, ngày 26/02/2024 Đúng hạn    
175 552/UBND-KGVX   16/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo: Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 1469/KH-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2022, khẩn trương tham mưu xây dựng Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Đề án 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 01 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     01/03/2024   349-SGDĐT-HT-ƯDCNTT, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
176 1120/VP-KGVX   19/02/2024   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch            
177 1134/VP-KGVX   20/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/03/2024        
178 588/UBND-KGVX   20/02/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tình hình thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2023 theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 02 năm 2024; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo     29/02/2024   80/BC-SGDĐT, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
179 589/UBND-KGVX   20/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương kiểm tra và hoàn thành nội dung nêu trên trước ngày 21 tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     21/02/2024   63/BC-SGDĐT, ngày 21/02/2024 Đúng hạn    
180 25/UBND-KGVX   04/01/2024   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp; các sở, ban ngành có liên quan; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Giao dịch điện tử thuộc địa bàn quản lý nhà nước được phân công theo quy định; tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông trong tháng 5 năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông     31/05/2024        
181 438/UBND-KGVX   02/02/2024   Thống nhất gia hạn thời gian trình dự thảoQuyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợpquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh như đề nghị của Sở Y tế Sở Y tế     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
182 437/UBND-KGVX   02/02/2024   khẩn trương lập hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định và đảm bảo tiến độtrình kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
183 1237/VP-KGVX   24/02/2024   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     28/02/2024   354, ngày 27/02/2024 Đúng hạn    
184 1187/VP-KGVX   22/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính     05/03/2024   384, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
185 642/UBND-KGVX   23/02/2024   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quanrà soát các chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ của ngành tại dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2024(dự thảo Kế hoạch)đảm bảo phù hợp, đồng bộ với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh1, Kếhoạch số2026/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dântỉnh2và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
186 656/UBND-KGVX   26/02/2024   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, làm rõ cơ sở pháp lý đề xuất ban hành các nhóm tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh tại Văn bản nêu trên, trong đó cần xác định cụ thể: cơ sở đưa các tiêu chí quy định tại Điều 3 Thông tư số 27/2023/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thành nhóm tiêu chí (nhóm tiêu chí 1 gồm 3 tiêu chí và nhóm tiêu chí 2 gồm 7 tiêu chí); cơ sở đề xuất bổ sung nhóm tiêu chí số 3 “Sách giáo khoa và các yếu tố hỗ trợ sách giáo khoa phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và các điều kiện khác tại địa phương”. Trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
187 1297/VP-KGVX   27/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 29 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
188 1257/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Đảng ủy Quân sự tỉnh theo quy định; nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài chính     05/03/2024 (Còn 2 ngày)        
189 1256/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/03/2024        
190 1293/VP-KGVX   27/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu tham mưu cấp thẩm quyền xem xét theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/03/2024        
191 1259/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
192 1258/VP-KGVX   26/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo            
193 681/UBND-KGVX   28/02/2024   Tổng hợp, báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về trẻ em và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 năm 2024theo yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     19/11/2024        
194 638/UBND-KGVX   23/02/2024   Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu kỹ nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1181-CV/TU ngày 04 tháng 01 năm 2024 , các Văn bản có liên quan; trên cơ sở đó, phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng và phát sóng Chuyên mục về nông dân trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Thông tin và Truyền thông     05/03/2024 (Còn 2 ngày)        
195 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương để nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giải quyết các kiến nghị, đề xuất của Trường Cao đẳng Kon Tum đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 05 tháng 3 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     05/03/2024 (Còn 2 ngày)        
196 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Ban Dân tộc     04/03/2024 (Còn 1 ngày)        
197 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo     04/03/2024 (Còn 1 ngày)        
198 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư     04/03/2024 (Còn 1 ngày)        
199 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Nội vụ     04/03/2024 (Còn 1 ngày)        
200 712/UBND-KGVX   01/03/2024   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Tài chính     04/03/2024 (Còn 1 ngày)        
201 1389/VP-KGVX   01/03/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo     15/03/2024        
202 1363/VP-KGVX   29/02/2024   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài chính     15/03/2024        
II
Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
203 4493/UBND-HTKT   25/12/2023   Lập phương án đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định Khu Trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum Sở Công Thương; UBND thành phố Kon Tum     29/12/2023   23/LN:SCT-KTPC, ngày 29/12/2023 Đúng hạn    
204 4484/UBND-HTKT   25/12/2023   Giải quyết kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ dự án Thủy điện Đăk Piu 2 và Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi Sở Công Thương; UBND huyện Ngọc Hồi     31/03/2024        
205 4538/UBND-HTKT   27/12/2023   Giải quyết kiến nghị của người dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ dự án Thủy điện Đăk Psi 5, huyện Đăk Hà Sở Công Thương; UBND huyện Đăk Hà     05/03/2024 (Còn 2 ngày)        
206 44/UBND-HTKT   04/01/2024   Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo rà soát, báo cáo kết quả, đề xuất phương án xử lý các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn: số 2566/UBND-HTKT ngày 02/3/2022, số 3910/VP-HTKT ngày 03/7/2023; gửi Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường trong tháng 02/2024 và tiếp tục báo cáo định kỳ hàng tháng UBND thành phố Kon Tum; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường     29/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)   Chưa hoàn thành    
207 208/VP-HTKT   09/01/2024   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 Sở Xây dựng     18/01/2024   105/SXD-PTĐT, ngày 18/01/2024 Đúng hạn    
208 555/TB-VP   21/01/2024   - Tiếp thu ý kiến tham gia của đại biểu dự họp và nghiên cứu hoàn thiện các dự thảo: Kế hoạch tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum - Việt Nam lần I năm 2024 trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   176, ngày 26/01/2024 Đúng hạn    
209 555./TB-VP   21/01/2024   - Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum - Việt Nam lần I năm 2024; hoàn thành trước ngày 05 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/02/2024   17, ngày 05/02/2024 Đúng hạn    
210 632/UBND-HTKT   23/02/2024   Các đơn vị xử lý các trạm cân vi phạm trên địa bàn huyện Sa Thầy theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5910-CV/VPTUngày 16 tháng 02 năm 2024 của Văn phòng Tỉnh ủy Sở Xây dựng; UBND huyện Sa Thầy     08/03/2024        
211 1351/VP-HTKT   29/02/2024   Góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 Sở Xây dựng     20/03/2024        
212 1347/VP-HTKT   28/02/2024   V/v góp ý dự thảo Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản Sở Xây dựng     20/03/2024        
213 1302/VP-HTKT   27/02/2024   Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội Sở Xây dựng     20/03/2024        
214 1288/VP-HTKT   27/02/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cải tạo và xây dựng lại nhà chung cư Sở Xây dựng     20/03/2024        
215 1301/VP-HTKT   27/02/2024   Góp ý xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2023 Sở Xây dựng     20/03/2024        
216 1173/VP-HTKT   21/02/2024   Báo cáo đánh giá thực hiện Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp; Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị Sở Xây dựng     20/03/2024        
217 1381/VP-HTKT   01/03/2024   Báo cáo kết quả thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ Sở Xây dựng     13/03/2024