Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
211/VP-KGVX 13/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/02/2023 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
217/VP-KGVX 12/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
101/VP-KGVX 09/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
23/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/11/2022 (Quá hạn 68 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2236/VPCP-QHĐP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 trước 31 tháng 12 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2022 (Quá hạn 37 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2236/VPCP-QHĐP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh 5 năm 2021-2025 trước 31 tháng 12 năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 31/12/2022 (Quá hạn 37 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch ra quân đầu năm về triển khai xây dựng nông thôn mới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2023 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường