Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
45 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1297/VP-KGVX 27/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 29 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1218/VP-HTKT 23/02/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023 Sở Xây dựng 26/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
642/UBND-KGVX 23/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quanrà soát các chỉ tiêu liên quan đến nhiệm vụ của ngành tại dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em 2024(dự thảo Kế hoạch)đảm bảo phù hợp, đồng bộ với chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024theo Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh1, Kếhoạch số2026/KH-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dântỉnh2và các chương trình, kế hoạch khác có liên quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1215/VP-KGVX 23/02/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu ý kiến tham gia của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 2239-CV/BTGTU ngày 20 tháng 02 năm 2024 và hoàn thiện nội dung trình đảm bảo đúng theo quy trình, quy định Sở Thông tin và Truyền thông 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
557/UBND-KGVX 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhândân tỉnh báo cáo theochỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnhủy tại Văn bảnnêu trên,đảm bảođúng quy định Sở Y tế 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1078/VP-KGVX 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban Dân tộc và các đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/02/2024 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1069/VP-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Kế hoạch và Đầu tưđể chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại văn bản nêu trên.Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
531/UBND-KGVX 08/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát, căn cứ các quy định của pháp luật, có văn bản trả lời dứt điểm đối với nội dung đề nghị của Công ty TNHH Trung tâm giải pháp - Bảo trợ truyền thông VN liên quan Lễ hội Văn hóa Măng Đen theo đúng quy định của pháp luật. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/02/2024 (Quá hạn 9 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
981/VP-KGVX 06/02/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030 Sở Thông tin và Truyền thông 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
998/VP-KGVX 06/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định; nội dung tham mưu hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 29/02/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông