Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
26 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1778/UBND-KGVX 23/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành phần đại biểu của cơ quan báo chí tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2024 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3988/VP-KGVX 06/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Ban Dân tộc 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4004/VP-KGVX 06/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tưtheo đề nghị của BộLao động -Thương binh và Xã hội; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộitheo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1931/UBND-KGVX 04/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên để hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày Di tích lịch sử Chiến thắng Măng Đen gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung trên theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3885/VP-KGVX 03/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề nghịSở Y tế căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, Kế hoạch số 4500/KH-UBND, tình hìnhthực tế của tỉnh và các nội dung báo cáo, giải trình nêu tại mục 1 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch xây dựng lộ trình loại trừ sốtrét giai đoạn 2024-2030 đảm bảo phù hợp, đúng quy định, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao, chỉ đạo cụ thể cho các ngành, địa phương (đặc biệt là ngành Y tế) triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện lộ trình loại trừ sốt rét theo quy định. Sở Y tế 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3836/VP-KGVX 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao SởY tếchủtrì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan rà soát, báo cáovàcung cấp các thông tin vềxe ô tô phòng, chống dịch COVID-19 do THACO tài trợtheo đềnghịcủa BộY tếtại Văn bản nêu trên; báo cáo gửi BộY tếtrước ngày 14 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Y tế 13/06/2024 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3842/TB-VP 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra lại quy trình từ khi giao vốn cho các địa phương triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và các dự án khác thuộccác chương trình mục tiêu quốc gia cho đến khi địa phương thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn quá chậm; trên cơ sở đó, tham mưu chấn chỉnh và có văn bản hướng dẫn cho các địa phương triển khai hỗ trợ được kịp thời. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3763/VP-KGVX 28/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3683/TB-VP 25/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Rà soát, đánh giáviệc áp dụng giá nước sạch hiện tại trên địa bàn thành phố Kon Tum; căn cứ quy định về khung giá, giá nước sạch sinh hoạt tại Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18 tháng 6 năm 2021 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định giá bán cho phù hợp; Sở Tài chính 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1737/UBND-KGVX 20/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá sơ kết thực hiện Luật Giáo dục đại học và gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 15 tháng 6 năm 2024 theo yêu cầu tại Văn bản nêu trên, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông