Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
5953/VP-HTKT 22/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tiếp tục làm rõ thành phần, thủ tục hồ sơ phê duyệt đấu nối giao thông đối với vị trí đề nghị nêu trên theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4944/VP-HTKT ngày 11 tháng 8 năm 2023 (đấu nối quốc lộ, tỉnh lộ hay đường đô thị). Sở Giao thông vận tải 27/09/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
5790/VP-KGVX 15/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp theo Văn bản số 5744/VP-KGVX ngày 14 tháng 9 năm 2023 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 22 tháng 9 năm 2023 . Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 22/09/2023 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
5724/VP-KGVX 13/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 9 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/09/2023 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3006/UBND-HTKT 11/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện Đề án UBND huyện Ia H'Drai 27/09/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Đỗ Hoàng Lâm
3006/UBND-HTKT 11/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện Đề án UBND huyện Kon Plông 27/09/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Đỗ Hoàng Lâm
3006/UBND-HTKT 11/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện Đề án UBND huyện Tu Mơ Rông 27/09/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Đỗ Hoàng Lâm
3019/UBND-KGVX 11/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo nội dung đề cương kèm theo Kế hoạch nêu trên. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/09/2023 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3018/UBND-KGVX 11/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, thống nhất lại nội dung kinh phí, hình thức xây dựng Bia ghi tên liệt sĩ Trung đoàn 101 (E16)1 đảm bảo phù hợp, đúng quy định; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện. Trường hợp có thay đổi so với nội dung Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Tỉnh ủy tại Tờ trình số 509-TTr/BCSĐ ngày 05 tháng 7 năm 20232; đề nghị tổng hợp, lập hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét trước khi triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/09/2023 (Quá hạn 7 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2947/UBND-KTTH 07/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với 02 hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: Giao Sở Tài chính , Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 19 tháng 9 năm 2023. Sở Tài chính 19/09/2023 (Quá hạn 1 ngày) Về việc xin gia hạn thời gian tham mưu UBND tỉnh theo Văn bản số 2947/UBND-KTTH ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2877/UBND-KGVX 31/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị mà đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo đánh giá, kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 10/09/2023 (Quá hạn 17 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm