Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2183/PB-VP 27/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên theo quy định. Sở Tài chính 03/10/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Cục Thuế tỉnh Kon Tum 15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường 15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2959/VP-NNTN 10/08/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 25/08/2022 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2814/VP-KGVX 01/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch nêu trên đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế của địa phương. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2338/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum 23/07/2022 (Quá hạn 73 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư 24/07/2022 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND thành phố Kon Tum 24/07/2022 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1519/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 (Quá hạn 111 ngày) Văn bản số 1599/STNMT-TNKSN ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. đến ngày 15/7/2022
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín