CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2023

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
1 Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 Sở Tư pháp     31/01/2023   05/TTr-STP, ngày 11/01/2023 Đúng hạn    
2 Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2023   176/SKHĐT-TH, ngày 19/01/2023 Đúng hạn    
3 Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2023   176/SKHĐT-TH, ngày 19/01/2023 Đúng hạn    
4 Kế hoạch ra quân đầu năm về triển khai xây dựng nông thôn mới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/01/2023   3935/SNN-NTM, ngày 24/12/2022 Đúng hạn    
5 Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/01/2023   3974/SNN-CCKL, ngày 06/01/2023 Đúng hạn    
6 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Sở Nội vụ     31/01/2023   120/SNV-TĐKT, ngày 30/01/2023 Đúng hạn    
7 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cải hành chính năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ     31/01/2023   35/QĐ-UBND, ngày 27/01/2023 Đúng hạn    
8 Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum năm 2023 Sở Tư pháp     31/01/2023   07/TTr-STP, ngày 13/01/2023 Đúng hạn    
9 Kế hoạch về triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" Sở Nội vụ     31/01/2023   207/SNV-TĐKT, ngày 31/01/2023 Đúng hạn    
10 Phê duyệt danh mục TTHC thực hiện thí điểm tiếp nhận, xử lý hồ sơ không dùng bản giấy Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/01/2023   56/QĐ-UBND, ngày 30/01/2023 Đúng hạn    
11 Giao chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/01/2023   55/QĐ-UBND, ngày 30/01/2023 Đúng hạn    
12 Quyết định ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     31/01/2023   990/STNMT-KHTC, ngày 17/04/2023 Trễ hạn    
II
Tháng 2
                 
13 Tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     09/02/2023   120, ngày 22/11/2022 Đúng hạn    
14 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2023 Sở Ngoại vụ     28/02/2023   93/SNgV-HCTH, ngày 03/02/2023 Đúng hạn     Sau khi có ý kiến của Bộ Ngoại giao và Thường trực Tỉnh ủy
15 Tổng kết “Phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913-09/02/2023)” Sở Nội vụ     28/02/2023   443/SNV-TĐKT , ngày 23/02/2023 Đúng hạn    
16 Cho ý kiến đối với công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất, đầu tư ngân sách xây dựng chốt chiến đấu dân quân thường trực các xã biên giới; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng vị trí các công trình của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     10/02/2023 (Quá hạn 117 ngày)   Chưa hoàn thành     Theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
17 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ     28/02/2023   274/KH-UBND, ngày 01/02/2023 Đúng hạn    
18 Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp giữa thực tế và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     28/02/2023   457/SNN-CCKL, ngày 24/02/2023 Đúng hạn    
19 Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu biên giới (thay thế Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông thông tin cơ sở Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum) Sở Thông tin và Truyền thông     28/02/2023   531/TTr-STTTT, ngày 31/03/2023 Trễ hạn    
III
Tháng 3
                 
20 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/03/2023   709/SKHĐT-TH, ngày 20/03/2023 Đúng hạn     Theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời gian trình cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của VP Tỉnh ủy)
21 Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 UBND thành phố Kon Tum     31/03/2023 (Quá hạn 68 ngày)   Chưa hoàn thành    
22 Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum     10/03/2023 (Quá hạn 89 ngày)   Chưa hoàn thành    
23 Quyết định ban hành Quy định thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường     31/03/2023   109/BC-STNMT, ngày 08/03/2022 Đúng hạn    
24 Kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2023 Sở Y tế     31/03/2023   918/TTr-SYT, ngày 29/03/2023 Đúng hạn     Sau khi Bộ Y tế ban hành Kế hoạch
25 Quyết định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản trang bị đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ     31/03/2023   05/TTr-SKHCN, ngày 07/03/2023 Đúng hạn    
26 Kế hoạch tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật Sở Thông tin và Truyền thông     31/03/2023   526/STTTT-TTBCXB, ngày 31/03/2023 Đúng hạn    
27 Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     31/03/2023   433/TTr-STTTT, ngày 21/03/2023 Đúng hạn    
28 Kế hoạch Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải     31/03/2023   727/KH-UBND, ngày 17/03/2023 Đúng hạn    
29 Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/03/2023   191/QĐ-UBND, ngày 14/04/2023 Đúng hạn    
IV
Tháng 4
                 
30 Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     15/04/2023   379/TTr-STTTT, ngày 16/03/2023 Đúng hạn    
31 Xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường     30/04/2023   67/TB-STNMT, ngày 28/04/2023 Đúng hạn    
V
Tháng 5
                 
32 Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2023   1225/SKHĐT-XTĐT, ngày 08/05/2023 Đúng hạn     Sau khi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố chỉ số PCI hàng năm
33 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2023   1463/SKHĐT-TH, ngày 31/05/2023 Đúng hạn    
34 Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/05/2023   1292/SKHĐT-TH, ngày 12/05/2023 Trễ hạn     Theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
35 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2023   1260/SKHĐT-XTĐT, ngày 10/05/2023 Đúng hạn    
36 Ban hành Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ     31/05/2023   18/2023/QĐ-UBND, ngày 12/04/2023 Đúng hạn    
37 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/05/2023   1024/SLĐTBXH-NCC, ngày 24/05/2023 Đúng hạn    
38 Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2023 Sở Nội vụ     31/05/2023   1372/SNV-CCVC, ngày 01/06/2023 Trễ hạn    
VI
Tháng 6
                 
39 Đăng cai tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/06/2023        
40 Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 của tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2023        
41 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
42 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế     10/06/2023   396/BQLKKT-KHTH, ngày 24/04/2023 Đúng hạn    
43 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương     10/06/2023   651/SCT-HCTH, ngày 18/04/2023 Đúng hạn    
44 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giáo dục và Đào tạo     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
45 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giao thông vận tải     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
46 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
47 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Khoa học và Công nghệ     10/06/2023   287/SKHCN-HCTH, ngày 10/04/2023 Đúng hạn    
48 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
49 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Ngoại vụ     10/06/2023   476/SNgV-HCTH, ngày 22/05/2023 Đúng hạn    
50 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nội vụ     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
51 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/06/2023   1481/SNN-TT&BVTV, ngày 20/05/2023 Đúng hạn    
52 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài chính     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
53 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài nguyên và Môi trường     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
54 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Thông tin và Truyền thông     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
55 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp     10/06/2023   64/TTr-STP, ngày 22/05/2023 Đúng hạn    
56 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
57 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Xây dựng     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
58 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Y tế     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
59 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Thanh tra tỉnh     10/06/2023 (Còn 3 ngày)        
60 Quyết định quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2023        
61 Quyết định ban hành Bộ đơn giá công tác thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2023        
62 Quyết định ban hành đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2023        
VII
Tháng 7
                 
63 Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum Sở Y tế     31/07/2023        
64 Thành lập 02 Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp phía Nam thành phố Kon Tum tại xã Hòa Bình và xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (số 01 và 02) UBND thành phố Kon Tum     10/07/2023        
65 Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến tránh thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum     10/07/2023        
VIII
Tháng 8
                 
66 Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/08/2023        
67 Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo     31/08/2023        
68 Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ giáo viên mầm non và phổ thông ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” Sở Giáo dục và Đào tạo     31/08/2023        
69 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2023        
70 Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2023        
71 Đề án điều chỉnh Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/08/2023        
IX
Tháng 9
                 
72 Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ     30/09/2023        
73 Sơ kết 03 năm thực hiệnNghị quyết số 02-NQ/TU ngày 06-5-2021 của Tỉnh ủy "về nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" Sở Giáo dục và Đào tạo     30/09/2023        
74 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/09/2023        
75 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/09/2023        
76 Xây dựng Đề án "Khôi phục và Phát triển cây cà phê xứ lạnh gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/09/2023        
77 Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/09/2023        
78 Quyết định phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2024 Sở Công Thương     30/09/2023        
X
Tháng 10
                 
79 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần 2 năm 2023 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư     05/10/2023        
80 Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của 10 huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2023        
81 Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2023        
82 Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2023        
83 Trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023 - 2030 Sở Khoa học và Công nghệ     31/10/2023   937/UBND-KGVX, ngày 03/04/2023 Đúng hạn    
XI
Tháng 11
                 
84 Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2024 Thanh tra tỉnh     15/11/2023        
85 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2024 Thanh tra tỉnh     15/11/2023        
86 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/11/2023         Theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thời gian trình cụ thể theo yêu cầu của UBND tỉnh và đề nghị của VP Tỉnh ủy)
87 Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/11/2023         Theo Chương trình công tác năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
88 Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2024 Sở Ngoại vụ     15/11/2023        
89 Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2022, đề xuất chương trình công tác năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     30/11/2023        
90 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc     10/11/2023        
91 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế     10/11/2023        
92 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương     10/11/2023        
93 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giáo dục và Đào tạo     10/11/2023        
94 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giao thông vận tải     10/11/2023        
95 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/11/2023        
96 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Khoa học và Công nghệ     10/11/2023        
97 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     10/11/2023        
98 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Ngoại vụ     10/11/2023        
99 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nội vụ     10/11/2023        
100 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/11/2023        
101 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài chính     10/11/2023        
102 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài nguyên và Môi trường     10/11/2023        
103 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Thông tin và Truyền thông     10/11/2023        
104 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp     10/11/2023        
105 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/11/2023        
106 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Xây dựng     10/11/2023        
107 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Y tế     10/11/2023        
108 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Thanh tra tỉnh     10/11/2023        
109 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     30/11/2023        
110 Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng     30/11/2023        
111 Quyết định Ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/11/2023        
112 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     30/11/2023        
113 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, bảng giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     30/11/2023        
114 Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     30/11/2023        
XII
Tháng 12
                 
115 Kế hoạch triển khai "Chương trình Năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum" năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ     31/12/2023        
116 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/12/2023        
117 Kế hoạch công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024. Sở Nội vụ     31/12/2023        
118 Xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/12/2023        
119 Xây dựng Đề án tổng thể phòng chống bệnh khảm lá sắn năm 2022 và Đề án xây dựng vùng nguyên liệu sắn bền vững trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022-2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/12/2023        
120 Phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/12/2023        
121 Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     20/12/2023        
122 Quyết định ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     20/12/2023        
123 Xây dựng Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2024 Sở Công Thương     31/12/2023        
124 Xây dựng Kế hoạch bình ổn Tết Nguyên đán 2024 Sở Công Thương     31/12/2023        
125 Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 Sở Xây dựng     31/12/2023