CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2024

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
1 Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2024   232/SKHĐT-TH, ngày 23/01/2024 Đúng hạn    
2 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 Sở Nội vụ     31/01/2024   228/SNV-TĐKT, ngày 22/01/2024 Đúng hạn    
3 Kế hoạch Tổ chức Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Hai năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   395, ngày 01/03/2024 Trễ hạn    
4 Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/01/2024   135/SNN-CCKL, ngày 11/01/2024 Đúng hạn    
5 Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/01/2024   4553/SNN-TT&BVTV, ngày 25/12/2023 Đúng hạn    
6 Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum - Việt Nam lần I năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2024   16, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
7 Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 Ban Dân tộc     31/01/2024   74/BDT-HCTH, ngày 18/01/2024 Đúng hạn    
8 Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/01/2024   351/SNN-TT&BVTV, ngày 26/01/2024 Đúng hạn    
II
Tháng 2
                 
9 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2024 Sở Ngoại vụ     29/02/2024   211/SNgV-HCTH, ngày 23/02/2024 Đúng hạn    
10 Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 Sở Tư pháp     29/02/2024   22/TTr-STP, ngày 15/02/2024 Đúng hạn    
11 Phát động Phong trào thi đua “Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2024 Sở Nội vụ     29/02/2024   570/SNV-TĐKT, ngày 29/02/2024 Đúng hạn    
12 Quyết định ban hành nội quy Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông     20/02/2024   07/TTr-STTTT, ngày 20/02/2024 Đúng hạn    
13 Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18-02-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Thông tin và Truyền thông     20/02/2024   245/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 22/02/2024 Trễ hạn    
14 Kế hoạch ra quân đầu năm về triển khai xây dựng nông thôn mới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/02/2024   36/SNN-NTM, ngày 04/01/2024 Đúng hạn    
15 Triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai tỉnh Kon Tum năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường     16/02/2024   577/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 01/03/2024 Trễ hạn    
16 Tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 5 năm 2024 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     29/02/2024   ., ngày 15/02/2024 Đúng hạn    
17 Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế     10/02/2024   06/TTr-BQLKKT, ngày 31/01/2024 Đúng hạn    
III
Tháng 3
                 
18 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/03/2024   838/SKHĐT-TH, ngày 25/03/2024 Đúng hạn    
19 Ban hành Quyết định Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum (thay thế Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2018 và các quyết định sửa đổi, bổ sung của UBND tỉnh) Sở Nội vụ     31/03/2024   1056/UBND-NC, ngày 29/03/2024 Đúng hạn    
20 Kế hoạch tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông     31/03/2024   15/TTr-STTTT, ngày 27/03/2024 Đúng hạn    
21 Kế hoạch phòng chống truyền nhiễm năm 2024 Sở Y tế     31/03/2024   1002/KH-SYT, ngày 25/03/2024 Đúng hạn    
22 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024) Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     15/03/2024 (Quá hạn 92 ngày)   Chưa hoàn thành    
23 Kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2025 tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường     31/03/2024   48/TTr-UBND, ngày 12/04/2024 Trễ hạn    
24 Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 các huyện, thành phố Sở Tài nguyên và Môi trường     31/03/2024   82/TTr-STNMT, ngày 02/04/2024 Trễ hạn    
IV
Tháng 4
                 
25 Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc     15/04/2024   371/BDT-CSDT, ngày 05/04/2024 Đúng hạn    
26 Đề án điều chỉnh Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/04/2024   276/BC-SNN, ngày 30/04/2024 Đúng hạn    
27 Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2045 Sở Xây dựng     10/04/2024   492/SXD-QHKT, ngày 25/03/2024 Đúng hạn    
V
Tháng 5
                 
28 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2024   1617/SKHĐT-TH, ngày 27/05/2024 Đúng hạn    
29 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ban Dân tộc     15/05/2024   552/BDT-HCTH, ngày 13/05/2024 Đúng hạn    
30 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế     15/05/2024   603/BQLKKT-KHTH, ngày 15/05/2024 Đúng hạn    
31 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Công Thương     15/05/2024   981/SCT-HCTH, ngày 08/05/2024 Đúng hạn    
32 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo     15/05/2024   79/TTr-SGDĐT, ngày 08/05/2024 Đúng hạn    
33 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Giao thông vận tải     15/05/2024   1116/SGTVT-VP, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
34 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/05/2024   1454/SKHĐT-TH, ngày 15/05/2024 Đúng hạn    
35 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ     15/05/2024   681/SKHCN-HCTH, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
36 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ     15/05/2024   550/SNgV-HCTH, ngày 02/05/2024 Đúng hạn    
37 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Nội vụ     15/05/2024   543/SNV-HCTH, ngày 28/02/2024 Đúng hạn    
38 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/05/2024   253/BC-SNN, ngày 20/04/2024 Đúng hạn    
39 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Tài chính     15/05/2024   V/v dự thảo báo cáo đánh giá ước thực hiện thu, chi ngân sách 06 tháng năm 2024 trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 , ngày 16/05/2024 Trễ hạn    
40 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     15/05/2024   1382/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
41 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     15/05/2024   17/QĐ-UBND, ngày 17/01/2024 Đúng hạn    
42 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Tư pháp     15/05/2024   26/TTr-STP; 31/TTr-STP, ngày 21/02/2024 Đúng hạn    
43 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     15/05/2024   45, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
44 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Xây dựng     15/05/2024   66/TTr-UBND, ngày 10/05/2024 Đúng hạn    
45 Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh     15/05/2024   382/TTr-NV3, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
46 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/05/2024   1088/SLĐTBXH-NCC, ngày 22/05/2024 Đúng hạn    
47 Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/05/2024   1911/SNN-CCKL., ngày 29/05/2024 Đúng hạn    
48 Hội nghị đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2024   1565/SKHĐT-XTĐT, ngày 23/05/2024 Đúng hạn    
49 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần 1 năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2024   1565/SKHĐT-XTĐT, ngày 23/05/2024 Đúng hạn    
VI
Tháng 6
                 
50 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc     20/06/2024   706/BDT-HCTH, ngày 10/06/2024 Đúng hạn    
51 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế     20/06/2024        
52 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương     20/06/2024        
53 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giáo dục và Đào tạo     20/06/2024        
54 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giao thông vận tải     20/06/2024        
55 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/06/2024        
56 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Khoa học và Công nghệ     20/06/2024   682/SKHCN-HCTH, ngày 14/05/2024 Đúng hạn    
57 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/06/2024        
58 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Ngoại vụ     20/06/2024   550/SNgV-HCTH, ngày 02/05/2024 Đúng hạn    
59 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nội vụ     20/06/2024        
60 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     20/06/2024        
61 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài chính     20/06/2024        
62 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài nguyên và Môi trường     20/06/2024        
63 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Thông tin và Truyền thông     20/06/2024        
64 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp     20/06/2024   90/TTr-STP, ngày 31/05/2024 Đúng hạn    
65 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/06/2024        
66 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Xây dựng     20/06/2024        
67 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Y tế     20/06/2024        
68 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Thanh tra tỉnh     20/06/2024        
69 Đề án Đặt tên các công trình công cộng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum UBND huyện Ngọc Hồi     30/06/2024   98/CT-UBND, ngày 12/01/2024 Đúng hạn    
70 Quyết định phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2025 Sở Khoa học và Công nghệ     30/06/2024   27/TTr-SKHCN, ngày 28/05/2024 Đúng hạn    
71 Quyết định ban hành quy định việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Khoa học và Công nghệ     30/06/2024   31/2024/QĐ-UBND, ngày 04/06/2024 Đúng hạn    
72 Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường     30/06/2024        
VII
Tháng 7
                 
73 Kế hoạch thực hiện Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 15/8/2023 của Chính phủ về Quy định biện pháp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trên không gian mạng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh     31/07/2024        
74 Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 19-5-2022 của Tỉnh ủy về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/07/2024        
75 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/07/2024        
VIII
Tháng 8
                 
76 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư công năm 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2024        
77 Quyết định ban hành kiến trúc ICT đô thị thông minh (phiên bản 1.0) Sở Thông tin và Truyền thông     31/08/2024        
78 Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2024        
79 Dự thảo báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 20-9-2021 của Tỉnh ủy về đầu tư xây dựng và phát triển các vùng kinh tế động lực tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư     15/08/2024        
IX
Tháng 9
                 
80 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2024 Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/09/2024        
81 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/09/2024        
82 Quyết định phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025 Sở Công Thương     30/09/2024        
83 Đề án phát triển vùng nguyên liệu rừng trồng gắn với nhà máy chế biến gỗ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/09/2024        
X
Tháng 10
                 
84 Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 "về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Ban Dân tộc     10/10/2024        
85 Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 25-11-2021 của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     15/10/2024        
86 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum lần 2 năm 2024 nhân kỷ niệm Ngày doanh nhân Việt Nam Sở Kế hoạch và Đầu tư     13/10/2024        
87 Tổ chức rà soát, khoanh định tham mưu UBND trình cơ quan có thẩm quyền xem xét phê duyệt khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2024        
XI
Tháng 11
                 
88 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/11/2024        
89 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Ban Dân tộc     05/11/2024        
90 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế     05/11/2024        
91 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Công Thương     05/11/2024        
92 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo     05/11/2024        
93 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Giao thông vận tải     05/11/2024        
94 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     05/11/2024        
95 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ     05/11/2024        
96 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     05/11/2024        
97 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ     05/11/2024        
98 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Nội vụ     05/11/2024        
99 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     05/11/2024        
100 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Tài chính     05/11/2024        
101 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường     05/11/2024        
102 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     05/11/2024        
103 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Tư pháp     05/11/2024        
104 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     05/11/2024        
105 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Xây dựng     05/11/2024        
106 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Y tế     05/11/2024        
107 Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh     05/11/2024        
108 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc     20/11/2024        
109 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế     20/11/2024        
110 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương     20/11/2024        
111 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giáo dục và Đào tạo     20/11/2024        
112 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giao thông vận tải     20/11/2024        
113 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/11/2024        
114 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Khoa học và Công nghệ     20/11/2024        
115 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     20/11/2024        
116 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Ngoại vụ     20/11/2024        
117 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nội vụ     20/11/2024        
118 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     20/11/2024        
119 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài chính     20/11/2024        
120 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài nguyên và Môi trường     20/11/2024        
121 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Thông tin và Truyền thông     20/11/2024        
122 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp     20/11/2024        
123 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     20/11/2024        
124 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Xây dựng     20/11/2024        
125 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Y tế     20/11/2024        
126 Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Thanh tra tỉnh     20/11/2024        
127 Kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/11/2024        
128 Kế hoạch đoàn ra, đoàn vào năm 2025 Sở Ngoại vụ     15/11/2024        
129 Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2025 Thanh tra tỉnh     30/11/2024        
130 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025 Thanh tra tỉnh     30/11/2024        
131 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     30/11/2024        
132 Quyết định ban hành quy chế trong việc phối hợp quản lý, vận hành Hệ thống Thông tin nguồn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     30/11/2024        
133 Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2025 Sở Khoa học và Công nghệ     30/11/2024        
134 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     30/11/2024        
135 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, bảng giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     30/11/2024        
136 Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị huyện Ngọc Hồi giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 UBND huyện Ngọc Hồi     30/11/2024        
137 Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     30/11/2024        
138 Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng     30/11/2024        
XII
Tháng 12
                 
139 Chương trình công tác năm 2025 của UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/12/2024        
140 Chỉ thị của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước; các Chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công năm 2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/12/2024        
141 Kế hoạch công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2025 Sở Nội vụ     31/12/2024        
142 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/12/2024        
143 Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2025 Sở Công Thương     31/12/2024        
144 Kế hoạch bình ổn Tết Nguyên đán 2025 Sở Công Thương     31/12/2024        
145 Hội nghị Tổng kết công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/12/2024        
146 Quyết định ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/12/2024        
147 Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 của 10 huyện, thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường     31/12/2024        
148 Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất thời kỳ 2024-2029 Sở Tài nguyên và Môi trường     31/12/2024