CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2023

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
II
Tháng 2
                 
III
Tháng 3
                 
IV
Tháng 4
                 
V
Tháng 5
                 
VI
Tháng 6
                 
VII
Tháng 7
                 
VIII
Tháng 8
                 
IX
Tháng 9
                 
X
Tháng 10
                 
XI
Tháng 11
                 
XII
Tháng 12