CÁC NỘI DUNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2022

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình cấp có thẩm quyền Thời gian trình Trung ương / Tỉnh ủy / HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá kết quả (Hoàn thành hoặc Chưa hoàn thành...)
I
Tháng 1
                 
1 Nghị quyết của Tỉnh ủy về dồn đổi, tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Tài nguyên và Môi trường     10/01/2022   42/STNMT-QHKHSDĐ, ngày 06/01/2022 Đúng hạn    
2 Đề án khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến tránh thành phố Kon Tum UBND thành phố Kon Tum     10/01/2022 (Quá hạn 267 ngày)   Chưa hoàn thành    
3 Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/01/2022   127/SKHĐT-TH, ngày 17/01/2022 Trễ hạn    
4 Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/01/2022   127/SKHĐT-TH, ngày 17/01/2022 Trễ hạn    
5 Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ     31/01/2022   37/QĐ-SNV, ngày 24/01/2022 Đúng hạn    
6 Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Sở Nội vụ     31/01/2022   129/UBND-KTTH, ngày 14/01/2022 Đúng hạn    
7 Các chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống dịch hại trên cây trồng, vật nuôi năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/01/2022   253/SNN-KH, ngày 25/01/2022 Đúng hạn    
8 Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2022   97/SKHĐT-KT, ngày 13/01/2022 Đúng hạn    
9 Kế hoạch Tổ chức lễ ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     10/01/2022   90/SNN-NTM, ngày 11/01/2022 Trễ hạn    
10 Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển văn hóa và Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/01/2022   168, ngày 31/12/2021 Đúng hạn    
11 Kế hoạch thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 Sở Y tế     31/01/2022   922/KH-UBND, ngày 31/01/2022 Đúng hạn    
12 Kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/01/2022   338/SKHĐT-TH, ngày 16/02/2022 Trễ hạn    
13 Kế hoạch thực hiện Đề án sức khỏe học đường giai đoạn 2021 - 2030 Sở Giáo dục và Đào tạo     31/01/2022   146-SGDĐT-VP, ngày 29/01/2022 Đúng hạn    
14 Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông     31/01/2022   2145/TTr-STTTT, ngày 23/11/2021 Đúng hạn    
II
Tháng 2
                 
15 Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/02/2022   215/SKHĐT-KT, ngày 25/01/2022 Đúng hạn    
16 Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 Sở Y tế     28/02/2022   793/TTr-SYT, ngày 18/02/2022 Đúng hạn    
17 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2022 Sở Ngoại vụ     15/02/2022   131/SNgV-VP, ngày 24/02/2022 Trễ hạn    
18 Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2022   286/QĐ-UBND, ngày 18/05/2022 Trễ hạn    
19 Quyết định ban hành Quy định thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường     28/02/2022   90/BC-STNMT, ngày 24/02/2022 Đúng hạn    
20 Chỉ thị về việc tăng cường phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     28/02/2022   430/SNN-CCPTNT, ngày 24/02/2022 Đúng hạn    
21 Kế hoạch đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     28/02/2022   274/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 25/02/2022 Đúng hạn    
22 Quyết định ban hành Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường N5 kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Giai đoạn 1) Ban quản lý Khu kinh tế     28/02/2022   06/TTr-BQLKKT, ngày 28/01/2022 Đúng hạn    
23 Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     28/02/2022   266/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 25/02/2022 Đúng hạn    
24 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2021 - 2030 Sở Giáo dục và Đào tạo     28/02/2022   146-SGDĐT-VP, ngày 26/01/2022 Đúng hạn    
III
Tháng 3
                 
25 Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/03/2022   592/SKHĐT-TH, ngày 10/03/2022 Đúng hạn    
26 Kế hoạch của BTVTU về kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     10/03/2022   305, ngày 10/03/2022 Đúng hạn    
27 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/03/2022   664/SKHĐT-TH, ngày 18/03/2022 Trễ hạn    
28 Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Y tế     31/03/2022   1490/SYT-NVYD, ngày 28/03/2022 Đúng hạn    
29 Quyết định ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Ban Dân tộc     31/03/2022   233/BDT-CSDT, ngày 18/03/2022 Đúng hạn    
30 Quyết định ban hành Đề án (kế hoạch) xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/03/2022   702/SNN-NTM, ngày 22/03/2022 Đúng hạn    
31 Quyết định ban hành Đề án của bảo tồn và phát triển nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Ban Dân tộc     31/03/2022   233/BDT-CSDT, ngày 18/03/2022 Đúng hạn    
32 Nghị quyết thông qua Đề án giảm nghèo bền vững đến năm 2025 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/03/2022   490/SLĐTBXH-TGXHVGN, ngày 21/03/2022 Đúng hạn    
33 Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường     31/03/2022   1277/UBND-NNTN, ngày 04/05/2022 Trễ hạn    
34 Quyết định ban hành Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/03/2022   614/SNN-NTM, ngày 15/03/2022 Đúng hạn    
35 Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử/Chuyển đổi số các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     31/03/2022   494/STTTT-BCVT&CNTT, ngày 29/03/2022 Đúng hạn    
36 Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum (thay thế Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh) Sở Nội vụ     31/03/2022   81/TTr-SNV, ngày 28/03/2022 Đúng hạn    
37 Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2025, định hướng 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/03/2022   803/SKHĐT-DN, ngày 29/03/2022 Đúng hạn    
38 Quyết định triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính không phụ thuộc vào địa giới hành chính Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/03/2022   237/QĐ-UBND, ngày 25/03/2022 Đúng hạn    
39 Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Giáo dục và Đào tạo     31/03/2022   547/SGDĐT-KHTC, ngày 29/03/2022 Đúng hạn    
IV
Tháng 4
                 
40 Đề án Đặt tên bổ sung các tuyến đường trên địa bàn đô thị loại IV (bao gồm thị trấn Plei Kần và một phần của xã Đăk Xú) - thị trấn Plei Kần mở rộng, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. UBND huyện Ngọc Hồi     30/04/2022   30/TTr-UBND, ngày 24/03/2022 Đúng hạn    
41 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/04/2022   705/SLĐTBXH-NCC, ngày 22/04/2022 Đúng hạn    
42 Đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh, gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/04/2022   13, ngày 15/02/2022 Đúng hạn    
43 Kế hoạch Tổ chức Diễn đàn về du lịch Kon Tum “Tiềm năng và triển vọng” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/04/2022   27, ngày 10/03/2022 Đúng hạn    
44 Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     30/04/2022 (Quá hạn 157 ngày)   Chưa hoàn thành    
V
Tháng 5
                 
45 Đề án xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Ban Dân tộc     10/05/2022   226-CV/BCSĐ, ngày 16/05/2022 Trễ hạn    
46 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/05/2022   1432/SKHĐT-TH, ngày 30/05/2022 Trễ hạn    
47 Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2022   1298/SKHĐT-DN, ngày 17/05/2022 Đúng hạn    
48 Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp     31/05/2022   321/QĐ-UBND, ngày 31/05/2022 Đúng hạn    
49 Đề án Phát triển du lịch tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/05/2022   710, ngày 10/05/2022 Đúng hạn    
50 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/05/2022   1236/SKHĐT-DN, ngày 11/05/2022 Đúng hạn    
VI
Tháng 6
                 
51 Kế hoạch Liên hoan Diễn xướng dân gian văn hóa các dân tộc khu vực Trường Sơn - Tây Nguyên lần thứ III năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/06/2022   613, ngày 04/03/2022 Đúng hạn    
52 Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu của tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông     30/06/2022 (Quá hạn 96 ngày)   Chưa hoàn thành    
53 Quyết định ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/06/2022   1944/SNN-CCKL, ngày 12/07/2022 Trễ hạn    
54 Quyết định ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/06/2022   1658/CTr-UBND, ngày 31/05/2022 Đúng hạn    
VII
Tháng 7
                 
55 Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Thanh tra tỉnh     31/07/2022   466/TTr-NV3, ngày 27/07/2022 Đúng hạn    
56 Triển khai thực hiện Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     31/07/2022 (Quá hạn 65 ngày)   Chưa hoàn thành    
VIII
Tháng 8
                 
57 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2022   2336/SKHĐT-TH, ngày 09/08/2022 Đúng hạn    
58 Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/08/2022   1435/SKHĐT-XTĐT, ngày 30/05/2022 Đúng hạn    
59 Quyết định Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông UBND huyện Kon Plông     31/08/2022 (Quá hạn 34 ngày)   Chưa hoàn thành    
60 Quyết định Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 UBND thành phố Kon Tum     31/08/2022 (Quá hạn 34 ngày)   Chưa hoàn thành    
IX
Tháng 9
                 
61 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     10/09/2022 (Quá hạn 24 ngày)   Chưa hoàn thành    
62 Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     30/09/2022   272/TTr-SLĐTBXH, ngày 31/08/2022 Đúng hạn    
63 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị kêu gọi các nhà đầu tư vào Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Măng Đen Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     30/09/2022   710, ngày 19/05/2022 Đúng hạn    
X
Tháng 10
                 
64 Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     20/10/2022        
65 Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/10/2022        
66 Kế hoạch “Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023” Sở Thông tin và Truyền thông     31/10/2022        
67 Kế hoạch Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch     31/10/2022        
68 Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường     31/10/2022        
69 Quyết định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng công trình sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho các cơ sở giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo     31/10/2022        
70 Đồ án Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000) UBND huyện Ngọc Hồi     31/10/2022        
XI
Tháng 11
                 
71 Quyết định ban hành Chương trình Xúc tiến thương mại năm 2023 Sở Công Thương     30/11/2022        
72 Quyết định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     30/11/2022        
73 Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2023 Thanh tra tỉnh     15/11/2022        
74 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023 Thanh tra tỉnh     15/11/2022        
75 Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư     30/11/2022        
76 Tờ trình đánh giá tình hình thực hiện Chương trình công tác năm 2022, đề xuất chương trình công tác năm 2023 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum     30/11/2022        
77 Kế hoạch Đoàn ra, đoàn vào năm 2023 Sở Ngoại vụ     30/11/2022        
XII
Tháng 12
                 
78 Quyết định Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội     31/12/2022        
79 Kế hoạch bình ổn Tết Nguyên đán 2023 Sở Công Thương     31/12/2022        
80 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     15/12/2022        
81 Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, bảng giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     15/12/2022        
82 Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính     31/12/2022        
83 Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư     31/12/2022        
84 Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2023 Sở Nội vụ     31/12/2022        
85 Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn     31/12/2022        
86 Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ     31/12/2022