Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 02/06/2023 đến 08/06/2023)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 1 1
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 3
3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 2 2
4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3 3
5 Sở Tài nguyên và Môi trường 2 2
6 UBND huyện Đăk Glei 1 1
7 UBND huyện Đăk Hà 1 1
8 UBND huyện Đăk Tô 1 1
9 UBND huyện Ia H'Drai 2 2
10 UBND huyện Kon Plông 1 1
11 UBND huyện Kon Rẫy 1 1
12 UBND huyện Ngọc Hồi 1 1
13 UBND huyện Sa Thầy 1 1
14 UBND huyện Tu Mơ Rông 1 1
15 UBND thành phố Kon Tum 1 1
    22 22