Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 03/02/2023 đến 09/02/2023)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Kế hoạch và Đầu tư 2 2
2 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1 1
3 Sở Tài nguyên và Môi trường 1 1
4 Sở Thông tin và Truyền thông 2 2
5 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1
    7 4 3