Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 23/02/2024 đến 29/02/2024)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1 1
2 Sở Kế hoạch và Đầu tư 1 1
3 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 1 1
4 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 2 2
5 Sở Xây dựng 2 1 1
    7 6 1