Nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(tuần từ 14/06/2024 đến 20/06/2024)
STT Cơ quan được giao Tình hình cập nhật giao nhiệm vụ trên phần mềm Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Sở Giáo dục và Đào tạo 4 4
2 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 1 1
3 Sở Y tế 1 1
    6 6