Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
5239/VP-KTTH 24/08/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản trên; hoàn thành trước ngày 20 tháng 9 năm 2023 Công an tỉnh 20/09/2023 (Quá hạn 81 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với cán bộ Bảo hiểm xã hội cấp huyện tiến hành rà soát, xác minh, làm sạch thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo danh sách của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tỉnh lập theo đúng tiến độ đề ra Công an tỉnh Công văn số 931/CAT-PC06 ngày 24/3/2023 của Công an tỉnh về việc đẩy mạnh thực hiện Khám chữa bệnh BHYT bằng thẻ CCCD gắn chíp, ứng dụng VNeID; rà soát, làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm và số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Chỉ đạo Công an cấp xã tiếp tục phối hợp với Phòng tư pháp, cán bộ tư pháp đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hộ tịch trên địa bàn theo chỉ đạo tại Công văn số 300/UBND-NC ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai số hóa sổ hộ tịch trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Công văn số 370/CAT-PC06 ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Công an tỉnh Công an tỉnh Công văn số 370/CAT-PC06 ngày 14/02/2023 của Công an tỉnh về việc triển khai số hóa hộ tịch trên nền CSDLQG về DC
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
74/TB-VPCP 14/03/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tổ chức thực hiện quy định bãi bỏ yêu cầu nộp, xuất trình Sổ hộ khẩu giấy, Sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý theo đúng quy định tại Luật Cư trú, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trì trệ, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Công an tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Báo cáo, đề xuất cấp ủy Đảng ban hành các Nghị quyết, Chỉ thị chỉ đạo triển khai Đề án 06 để tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện Công an tỉnh 25/03/2023 Tờ trình số 1030/TTr-CAT-PC06 ngày 03/4/2023 của Công an tỉnh về việc tham mưu ban hành Chỉ thị của Tỉnh ủy về lãnh đạo đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình cụ thể triển khai quyết liệt, thực hiện hiệu quả Đề án 06 để đạt được các mục tiêu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạch định chính sách, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp và giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp Công an tỉnh 25/03/2023 Kế hoạch số 325/KH-TCT ngày 10/02/2023 của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh triển khai thực hiện Đề án 06 tỉnh năm 2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Nghiên cứu, ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tích hợp các thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thẻ căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử để dần thay các loại giấy tờ công dân, trước mắt là việc thay thế sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 Công an tỉnh 25/03/2023 Công văn số 3037/UBND-NC ngày 14/9/2022 về việc phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Đẩy mạnh cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, chi trả trợ cấp xã hội, hỗ trợ an sinh xã hội không dùng tiền mặt Công an tỉnh 25/03/2023 Công văn số 30/SLĐTBXH-TGXHGN ngày 09/01/2023 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện thu thập, cập nhật thông tin tài khoản chi trả không dùng tiền mặt đến đối tượng bảo trợ xã hội.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Rà soát, kiểm tra, đánh giá an toàn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và chỉ đạo triển khai giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng để kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý với Kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa trong toàn quốc thống nhất, hiệu quả Công an tỉnh 25/03/2023 Đã hoàn thành và đã báo cáo tại Văn bản số 69/BC-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý I năm 2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
05/CT-TTg 23/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức không yêu cầu xác nhận chứng minh thư nhân dân 9 số trong giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn sử dụng thẻ Căn cước công dân gắn chip tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong thanh toán viện phí, thu học phí Công an tỉnh 25/03/2023 Công văn số 2389/UBND-TTHCC ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc sử dụng mã QR Code trên thẻ CCCD để kiểm tra thông tin công dân trong các hoạt động giao dịch
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn