Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2593/VP-KGVX 15/04/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2024. Bảo hiểm xã hội tỉnh 20/04/2024 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh nội dung Công văn số 3522/UBNDKGVX ngày 16/10/2023 và Kế hoạch số 1204/KH-BCĐ ngày 09 tháng 4 năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2249/VP-KGVX 03/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Tấn Phát đảm bảo theo đúng quy định. Nội dung tham mưu, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Bảo hiểm xã hội tỉnh 15/04/2024 Về tham mưu dự thảo Văn bản UBND tinh về nội dung thực hiện chính sách BHXH, BHYT của Công ty Cổ phần Tấn Phát
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh