Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
6779/VP-KGVX 24/10/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh) chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định nêu trên đảm bảo theo đúng quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 năm 2023. Bảo hiểm xã hội tỉnh 05/12/2023 BHXH tỉnh Kon Tum đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và xã hội và đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 75/2023/NĐ-CP tại Văn bản số 2129/BHXH-TST ngày 24/11/2023 của BHXH tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum thống kê, lập danh sách người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp chưa có số Định danh cá nhân, chưa có thẻ Căn cước công dân gắn chíp; lập danh sách người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp chưa được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo danh sách được Bảo hiểm xã hội Việt Nam thống kê và phân danh sách cụ thể theo địa bàn các huyện, thành phố để chuyển về Bảo hiểm xã hội cấp huyện. Bảo hiểm xã hội tỉnh - BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp CA xã để cập nhật CCCD vào dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT - Đến ngày 31/10/2023 trên toàn tỉnh vẫn còn 32.162 người tham gia BHXH, BHYT chưa cập nhật CCCD/ĐDCN. Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
931/TCT 31/03/2023  Nhiệm vụ Đề án 06 tỉnh   Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện phân công cán bộ phối hợp với lực lượng Công an cấp xã tiến hành rà soát, xác minh và làm sạch thông tin người tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo danh sách của Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum đảm bảo thời gian theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổ Công tác triển khai Đề án Chính phủ Bảo hiểm xã hội tỉnh - BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện phối hợp CA xã để cập nhật CCCD vào dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT - Đến ngày 31/10/2023 trên toàn tỉnh vẫn còn 32.162 người tham gia BHXH, BHYT chưa cập nhật CCCD/ĐDCN. Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra