Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
11 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Đăk Tô 05/05/2024 UBND huyện chỉ đạo Tổ chức đánh giá mức độ phù hợp của các chương trình, giáo trình đào tạo; rà soát, xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo gắn với việc cập nhật kiến thức mới, tiến bộ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới đáp ứng nhu cầu đào tạo của người học và yêu cầu của thị trường lao động, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tế. Đa dạng hóa phương thức tổ chức đào tạo với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, bảo đảm “học đi đôi với hành” đáp ứng nhu cầu lao động của doanh nghiệp gắn với giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức kỷ luật, kỹ năng mềm, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ, kỹ năng số cho người học. Chủ động liên kết, đặt hàng đào tạo theo phương thức đào tạo có địa chỉ với các cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp có đủ năng lực triển khai đào tạo các ngành, nghề mà nhu cầu của thị trường lao động đang cần, đặc biệt là trình độ trung cấp, cao đẳng.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1438/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Đăk Tô 28/03/2025 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2570/TB-VP 15/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô khẩn trương ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội (hoàn thành trước ngày 20 tháng 4 năm 2024) và tập trung chỉ đạo triển khai đảm bảo tổ chức Đại hội đúng tiến độ, hiệu quả. UBND huyện Đăk Tô 20/04/2024 Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu sốHuyện Đăk Tôlần thứ IV, năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1106/UBND-KGVX 03/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô có giải pháp đểkhắc phục ngay tồn tại, hạn chếtheo báo cáo kết quảkiểm tra của SởLao động -Thương binh và Xã hội nêu trên, trong đó tăng cường nâng cao trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉđạo (cấp huyện) và Ban quản lý (cấp xã) theo dõi, chỉđạo hướng dẫnngười dân vềkỹthuậttrồng,chăm sóc cây, con đạt năng suất và hiệu quả; làm rõ trách nhiệm của các tổchức, cá nhân liên quan đã đểxảy ra tồn tại theo báo cáo (nếu có) UBND huyện Đăk Tô 09/04/2024 Tình hình khắc phục tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Đăk Tô 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
346/UBND-KTTH 29/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô 15/02/2024 Phê duyệt công nhận danh sách người có uy tíntrong đồng bào dân tộc thiểu sốgiai đoạn 2023-2027 trên địa bàn huyện Đăk Tô
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Tô 31/03/2024 Triển khai thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh phổ thông trên địa bàn huyện Đăk Tô năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô 29/02/2024 V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Đoàn Giám sát HĐND tỉnh Kon Tum về công tác đào tạo nghề
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Tô 10/01/2024 UBND huyện Đăk Tô không có nội dung đề xuất
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh