Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
20 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 25/11/2023 báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3483/UBND-KGVX 12/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chủ độngbố trí kinh phí vàtriển khai xây dựng Bia ghi tên liệt sĩ Trung đoàn 101 đảm bảo theo đúng các quy định và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 4922-CV/VPTU ngày 03 tháng 8 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp UBND huyện Đăk Tô 03/10/2023 UBND huyện không có nội dung đề xuất
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chỉ đạo các đơn vị liên quan thành lập các đoàn trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động tại địa phương. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; lựa chọn nội dung, ý kiến thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì tổng hợp, chuẩn bị phục vụ Hội nghị. UBND huyện Đăk Tô 15/10/2023 ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức và người lao động phục vụ Hội nghị đối thoại
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc rà soát và báo cáo sơ bộ kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 10/11/2023 UBND huyện đã có báo cáo số 452/BC-UBND ngày 08/11/2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Đăk Tô 25/11/2023 rà soát hộ nghèo
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 tại địa phương gửi về Sở Y tế trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 25/11/2023 Báo cáo hộ nghèo
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2877/UBND-KGVX 31/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị mà đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo đánh giá, kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 10/09/2023 (Quá hạn 91 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2804/UBND-KGVX 28/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước gửi về Ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Tô 10/09/2023 UBND huyện đã có báo cáo số 379
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) UBND huyện Đăk Tô UBND huyện Đăk Tô không có nội dung đề xuất trình kỳ họp
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang