Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Xây dựng 10/02/2023 V/v rà soát, điều chỉnh danh mục văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh ủyquyền cho Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị ký thừa ủy quyền.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
267/UBND-KTTH 01/02/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Xây dựng theo dõi đôn đốc các đơn vị, địa phương có liên quan, chủ trì tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát, phân loại, lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị theo quy định (hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 29 tháng 3 năm 2023). Sở Xây dựng 29/03/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Xây dựng 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Xây dựng 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Xây dựng 30/11/2023 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy hoạch chung Khu du lịch Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 Sở Xây dựng 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật