Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Xây dựng 25/11/2023 Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3761/UBND-HTKT 31/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Rà soát, đánh giá, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp theo nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 và đề cương hướng dẫn của Bộ Xây dựng gửi kèm Công văn số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 Sở Xây dựng 30/11/2023 Báo cáo Bộ Xây dựng về triển khai thực hiện công điện số 991 của Thủ tướng CP
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
6572/VP-HTKT 24/10/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Góp ý dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và thông thôn theo đề nghị của Bộ Xây dựng Sở Xây dựng 07/11/2023 V/v tham giaý kiếndự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thônvà dự thảo Tờ trình Chính phủcủa Bộ Xây dựng
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Xây dựng 31/10/2023 Về việc xác nhận kết quả rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Sở Xây dựng 03/10/2023 V/v chuẩn bị nội dung kiến nghị Quốc hội, Chính phủ.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Sở Xây dựng 25/10/2023 V/v phối hợp tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2804/UBND-KGVX 28/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước gửi về Ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 Sở Xây dựng 10/09/2023 Đồng thời Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành vb 2837/UBND-KTTH; văn bản 2800/UBND-KTTH.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Sở Xây dựng V/v không có nội dung trình kỳ họpchuyên đề HĐND tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Sở Xây dựng 05/09/2023 V/v không có nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trong giải quyết TTHC để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (lập danh sách TTHC và đề xuất thời gian cắt giảm so với thời gian quy định giải quyết TTHC do Bộ ngành trung ương công bố). Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. Sở Xây dựng 31/10/2023 V/v rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra