Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
8 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2731/UBND-KGVX 19/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát; làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổchức, cá nhân trongviệc chậm triển khai các chính sách hỗtrợnhà ởcho người có công theo Quyết định số22/QĐ/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ(nếu có)2. Trên cơ sởđó, tham mưu Ban cán sựđảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 05 tháng 9 năm 2022 Sở Xây dựng 05/09/2022 Về việc báo cáo UBND tỉnh liên quan đến hỗ trợ nhà ở...
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Xây dựng 24/07/2022 Bao cáo tình hình CC phục vụ Đoàn KT Bộ NV
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1008/UBND-HTKT 12/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, xử lý theo đúng quy định. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 4 năm 2022 Sở Xây dựng 22/04/2022 Báo cáo tình hình hoạt động của các trạm cân...
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
304/UBND-NNTN 28/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Xây dựng 09/02/2022 về chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề TNKS
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Xây dựng 15/02/2022 Về việc chuẩn bị nội dung đối thoại với DN.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Xây dựng 21/01/2022 Báo cáo chuẩn bị công tác Tết Nguyên đán
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Xây dựng 28/01/2022 cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Xây dựng 18/01/2022 Sở Xây dựng đã thực hiện nội dung này, gửi về Sở Nội vụ tổng hợp vào ngày 17/01/2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn