Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giao thông vận tải 24/07/2022 - Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2019. - Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020. - Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020. - Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021. - Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021. - Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Giao thông vận tải 20/05/2022 Về tập thể, Sở chỉ đạo Văn phòng Sở nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra sai sót trong công tác tổ chức cán bộ.Về trách nhiệm cá nhân, việc tuyển dụng công chức diễn ra vào năm 2013, những người liên quan đến việc đề xuất tuyển dụng gồm Chánh Văn phòng Sở và Giám đốc Sở, đến nay đồng chí Chánh Văn phòng Sở vào thời điểm đó đã nghỉ hưu theo chế độ, đồng chí Giám đốc Sở đã chuyển công táckhác.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1201/VP-HTKT 08/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 4 năm 2022 Sở Giao thông vận tải 25/04/2022 Sở Giao thông vận tải đã dự thảo chi tiết Kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022- 2025 trên địa bàn tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể có liên quan và UBND các huyện, thành phố góp ý nội dung Dự thảo kế hoạch (văn bản số 625/SGTVT-TTrS ngày 20/04/2022). Đến nay Sở Giao thông vận tải hiện đã nhận được ý kiến của 07 đơn vị (UBND huyện Đăk Glei, Sở Giáo Dục và Đào tạo, Sở Công thương, Sở Khoa học và công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Y tế; Sở Nội vụ). Các địa phương, đơn vị khác chưa gửi ý kiến góp ý. Để các đơn vị có thêm thời gian nghiên cứu, góp ý nhằm đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong triển khai thực hiện Kế hoạch. Sở Giao thông vận tải đề nghị Văn phòng UBND tỉnh gia hạn thời gian trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đến hết ngày 04/5/2022.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Giao thông vận tải 15/03/2022 Sau khi rà soát soát, Sở Giao thông vận tải không có nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp thứ 3
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Giao thông vận tải 15/03/2022 Sau khi rà soát soát, Sở Giao thông vận tảikhông có nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trìnhHội đồng nhân dân tỉnhtrong kỳ họp thứ 3.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Giao thông vận tải 22/02/2022 Sau khi rà soát soát, Sở Giao thông vận tải không có nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong kỳ họp thứ 3.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Giao thông vận tải 15/02/2022 Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp vận tải, nhất là vận tải hành khách gặp rất nhiều khó khăn. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, kiến nghị UBND tỉnh: - Chỉ đạo Cục Thuế, Sở Tài chính thực hiện giải pháp, chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp như: Giảm và gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN, miễn tiền phạt chậm nộp thuế khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế; miễn, giảm tiền thuê đất; kéo dài thời gian, giãn tiến độ nộp tiền thuế đất sau khi dịch được kiểm soát; miễn, giảm mức thuế khoán cho các xã viên hợp tác xã. - Đề nghị các tổ chức tín dụng có chính sách cho đơn vị vận tải được vay vốn ưu đãi từ các gói hỗ trợ về lãi suất để các đơn vị phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Giao thông vận tải 21/01/2022 rên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan trung ương, địa phương và công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan,Sở Giao thông vận tải đã ban hành Kế hoạchphục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Giao thông vận tải 28/01/2022 Sở Giao thông vận tải nhận được Công văn số 243/VP-TTHCCngày 18/01/2022của Văn phòng UBND tỉnh về việc phối hợp phối hợpcung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí;Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh có phí, lệ phí như sau:
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Giao thông vận tải 18/01/2022 Thực hiện Công văn số 56/UBND-KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức điều tra thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước; Sở Giao thông vận tải đã thực hiện điều tra theo yêu cầu và gửi phiếu điều tra để quý cơ quan tổng hợp.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn