Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
5 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Giao thông vận tải 10/02/2023 Thống nhất với dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Thủtrưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một sốvăn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
490/VP-KTTH 31/01/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giao thông vận tải kiểm tra, rà soát và báo cáo kết quả xử lý đối với các trường hợp xin phép đấu nối cửa hàng xăng dầu từ sau thời điểm ban hành Hướng dẫn liên ngành số 2154/HD-LN ngày 18 tháng 10 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022; nêu rõ khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và hướng đề xuất đối với từng trường hợp nếu có Sở Giao thông vận tải 15/02/2023 Cửa hàng xăng dầu Bình Dương số 02 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 09/2/2021. Vị trí đấu nối cửa hàng xăng dầu Bình Dương số 02 vào đường Hồ Chí Minh tại Km1521+070 (bên phải tuyến, chưa được quy hoạch trong Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Kon Tum). Qua kiểm tra vị trí nêu trên không đảm bảo khoảng cánh theo quy định giữa hai điểm đấu nối cùng phía, đồng thời doanh nghiệp đã xin dừng dự án tại Văn bản số 07/CV-Cty ngày 10/8/2022.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giao thông vận tải 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giao thông vận tải 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra