Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7627/VP-KGVX 27/11/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo phù hợp, đúng quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông 25/11/2023 Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
7257/VP-KGVX 13/11/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 878-TB/TU ngày 08 tháng 11 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 20/11/2023 tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo văn bản triển khai thực hiện Thông báo số 878-TB/TU ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
7208/VP-KGVX 10/11/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện Văn bản số 5648/BTTTT-CĐSQG ngày 07/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Sở Thông tin và Truyền thông 20/11/2023 V/v tham mưu trình dự thảo văn bản của UBND tỉnh về triển khai Văn bản số 5648/BTTTT-CĐSQG ngày 07/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6896/VP-KGVX 30/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh tại Tờ trình số Tờ trình số 111/TTr-HNBKT ngày 27 tháng 10 năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định Sở Thông tin và Truyền thông 15/11/2023 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo đối với đề nghị của Hội Nhà báo tỉnh tại Tờ trình số 111/TTr-HNBKT ngày 27 tháng 10 năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6942/VP-KGVX 30/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Viettel Kon Tum tại Văn bản số 708/KTM-KHDN ngày 19 tháng 10 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 15/11/2023 tham mưu trình dự thảo Văn bản của UBND tỉnh về xem xét, phối hợp triển khai nội dung đề nghị của Viettel Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6943/VP-KGVX 30/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai nội dung đề nghị của Ban Cơ yếu Chính phủ tại Văn bản số 379/BCY-CTSBMTT ngày 19 tháng 11 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 15/11/2023 Tham mưu UBND tỉnh văn bản "triển khai ứng dụng chữ ký số sử dụng thuật toán ký số RSA có độ dài khóa đến 3072 bit"
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3677/UBND-KGVX 26/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan rà soát và báo cáo kết quả tự kiểm tra, lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nướcvề Thông tin và Truyền thông theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 5348/BTTTT-PC ngày 19 tháng 10 năm 2023. Báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 15/11/2023 kết quả tự kiểm tra, lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6836/VP-KGVX 26/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Văn bản 5392/BTTTT-KTS&XHS ngày 23 tháng 10 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 15/11/2023 Tham mưu UBND tỉnh báo cáo Sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6800/VP-KGVX 25/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1021-CV/TU ngày 14 tháng 8 năm 2023 Sở Thông tin và Truyền thông 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày) đề nghị góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường