Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
59 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1778/UBND-KGVX 23/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành phần đại biểu của cơ quan báo chí tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2024 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
4067/VP-KGVX 10/06/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 934/QĐ-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3956/VP-KGVX 05/06/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Văn bản số 2138/BTTTT-CVT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 18/06/2024 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3900/VP-KGVX 03/06/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Văn bản số 2091/BTTTT-VNNIC ngày 30 tháng 5 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 20/06/2024 V/v xin ý kiến dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chương trình Hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia ".vn" Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
1853/UBND-KGVX 29/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành Quyết định ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, kết nối, bảo đảm an toàn thông tin và sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đúng quy trình, quy định. Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3770/VP-KGVX 29/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản số 2435-CV/BTGTU ngày 24 tháng 5 năm 2024 Sở Thông tin và Truyền thông 07/06/2024 tham mưu BC BCSĐ UBND tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của BBT về nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3693/VP-KGVX 25/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 812/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 05/06/2024 Tình hình thực hiện phổ cập kỹ năng số cơ bản miễn phí cho người dân trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3368/VP-KGVX 14/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 29/05/2024 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 49/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3390/VP-KGVX 14/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Văn bản số 3183/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 25/05/2024 V/v trình dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang về việc triển khai ký tắt điện tử đối với dự thảo văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3361/VP-KGVX 13/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 47/2024/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 29/05/2024 trình dự thảo văn bản của UBND tỉnh triển khai Nghị định số 47/2024/NĐ-CP của Chính phủ về danh mục cơ sở dữ liệu quốc gia
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường