Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
14 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
23/CT-TTg 02/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ, theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ khi triển khai các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát. Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
23/CT-TTg 02/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Triển khai đầy đủ phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin có sử dụng camera giám sát đang vận hành. Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Thông tin và Truyền thông 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
110/VP-KGVX 10/01/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 15/01/2023 Tham mưu dự thảo văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Thông báo kết luận hội nghị tổng kết công tácbáo chí năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành quy chế phối hợp quản lý, vận hành cụm thông tin điện tử tại khu vực cửa khẩu biên giới (thay thế Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm thông thông tin cơ sở Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum) Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch tổ chức bình chọn và công bố 10 sự kiện nổi bật Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông 15/04/2023 Đang thực hiện Phòng Nội chính
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Thông tin và Truyền thông 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra