Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
44 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2807/VP-KGVX 01/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thống nhất về nội dung kinh phí triển khai thực hiện theo dự thảo Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông 10/08/2022 Đã thực hiện
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2814/VP-KGVX 01/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch nêu trên đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế của địa phương. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Thông tin và Truyền thông 24/07/2022 Đã hoàn thành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Thông tin và Truyền thông 20/05/2022 Đã hoàn thành theo chế độ MẬT ngày 6 tháng 6 năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
620/PB-VP 17/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 392/QĐ-BTTTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
614/PC-VP 16/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quantham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Tạp chí Xây dựng Đảng Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Tham mưu UBND tỉnh phúc đáp Tạp chí Xây dựng Đảng về phối hợp truyền thông năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
574/PC-VP 11/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dunglàm việc theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Thông tin và Truyền thông 14/03/2022 Đã bao gồm nội dung của kế hoạch truyền thông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
561/PC-VP 10/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 25/03/2022 Xin gia hạn để lấy ý kiến khảo sát
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
561/PC-VP 10/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Cung cấp thông tin, báo cáo phục vụ khảo sát về tình hình thực hiện công tác truyền thông chính sách ở địa phương theo mẫu khảo sát của Bộ Thông tin và Truyền thông. Nội dung thông tin, báo cáo gửi Bộ Thông tin và Truyền thông, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Đã cung cấp thông tin khảo sát về tình hình thực hiện công tác truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
523/PC-VP 07/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Kon Tum và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 tham mưu trình UBND tỉnh dự thảo Văn bản của UBND tỉnh về đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục, bệnh viện, cơ sở y tế
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh