Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
985/VP-KGVX 06/02/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 23 tháng 02 năm 2024. Ban Dân tộc 23/02/2024 (Quá hạn 3 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc tham mưu bãi bỏ danh sách người có uy tín của tỉnh được công nhận giai đoạn 2023-2027 theo quy định; đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 01 năm 2024. Ban Dân tộc 31/01/2024 V/v tham mưu dự thảo Quyết định của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh bãi bỏ danh sách người có uy tín của tỉnh được công nhận giai đoạn 2023-2027
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả rà soát, công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh và báo cáo theo yêu cầu của Uỷ ban Dân tộc; đồng gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2024. Ban Dân tộc 25/02/2024 Số lượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024 Ban Dân tộc 31/01/2024 Công văn về việc tham mưu ban hành Kể tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc 15/04/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ban Dân tộc 15/05/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc 20/06/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 16-02-2022 "về bảo tồn và phát huy giá trị nghề truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Ban Dân tộc 10/10/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Ban Dân tộc 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc 20/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra