Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
29 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3988/VP-KGVX 06/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Ban Dân tộc 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Ban Dân tộc 05/05/2024 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kon Tum (gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2958/VP-KGVX 26/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024. Ban Dân tộc 15/05/2024 V/v tham mưu hồ sơ trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Chỉ thị giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh (lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2956/VP-KGVX 26/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 04 tháng 5 năm 2024. Ban Dân tộc 04/05/2024 Công văn về việc tham mưu ban hành Quyết định cơ cấu số lượng đại biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1438/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Ban Dân tộc 28/03/2025 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1327/UBND-KGVX 17/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc: Khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tập trung rà soát, lập hồ sơ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung liên quan tổ chức Đại hội, đảm bảo chất lượng đúng quy định, hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc và chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội tại Kế hoạch số 255/KH-BCĐ ngày 23 tháng 01 năm 2023 và Thông báo số 2570/TB-VP ngày 15 tháng 4 năm 2024 . Hoàn thành, gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài chính trước 15h00’ ngày 18 tháng 4 năm 2024. Ban Dân tộc 18/04/2024 Công văn về việc tham mưu UBND trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2570/TB-VP 15/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị rà soát, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung liên quan theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành trước ngày 16 tháng 4 năm 2024 Ban Dân tộc 16/04/2024 V/v xin gia hạn thời gian tham mưu hồ sơ trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung liên quan tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1961/VP-KGVX 22/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Trung tâm đảm bảo theo đúng quy định. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Ban Dân tộc 31/03/2024 Đã hoàn thành chủ trì lấy ý kiến của các đơn vị liên quan và Xây dựng tờ trình tham mưu văn bản trả lời Trung tâm IDEA về việc triển khai triển khai hoạt động nghiên cứu tại tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1909/VP-KGVX 21/03/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc khẩn trương rà soát, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu dự kiến trình tại cuộc họp, đặc biệt các Văn bản cần trình xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định; đồng thời, chuẩn bị báo cáo cụ thể tình hình triển khai nhiệm vụ của các Tiểu ban và các địa phương. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh họp cho ý kiến theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 776/UBND-KGVX ngày 07 tháng 3 năm 2024 . Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. Ban Dân tộc 31/03/2024 Báo cáo tình hình triển khai Đại hội và xin ý kiến Thường trực Tỉnh uỷ về các nội dung liên quan đến tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh