Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Ban Dân tộc 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
249/VP-KGVX 16/01/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc để chủ trì, phối hợp với các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các quy định pháp luật có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum Ban Dân tộc 10/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
190/VP-KGVX 12/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc khẩn trương chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức khảo sát tình hình thực tế nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số; đồng thời nghiên cứu, rà soát các Kế hoạch, Chương trình, dự án và quy định pháp luật có liên quan để xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp, kinh phí thực hiện đảm bảo phù hợp, khả thi. Trên cơ sở đó, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành trong tháng 02 năm 2023 Ban Dân tộc 28/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
132/VP-KGVX 10/01/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu1 Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai nội dung kiến nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023 Ban Dân tộc 31/01/2023 V/v đề nghị góp ý dự thảo văn bản tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai nội dung kiến nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban Dân tộc 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra