Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2931/UBND-KGVX 06/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc khẩn trương phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, xác định lại danh sách đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số có khó khăn về nhà ở và các điều kiện khác cần tập trung, phối hợp hỗ trợ đảm bảo phù hợp, đúng thực tế1; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc tại Công văn số 1076/UBDT-DTTS ngày 11 tháng 7 năm 2022 Ban Dân tộc 10/09/2022 V/v cung cấp thông tin, số lượng đối tượng chính sách là người DTTS
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3248/TB-VP 30/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Nội vụ, Tài chính và các đơn vị có liên quan:- Căn cứ nội dung Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kon Tum đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20502 và các đề án, dự án, chính sách có liên quan khẩn trương nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch/Chương trình phát triển nguồn nhân lực người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc 31/10/2022 Một số nội dung liên quan đến quá trình xây dựng đề án “Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1963/PB-VP 26/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 07 tháng 9 năm 2022 Ban Dân tộc 07/09/2022 tham mưu Báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh gửi Uỷ ban Dân tộc
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1941/PC-VP 24/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc Ban Dân tộc 15/09/2022 Công văn về việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo đối tượng và chính sách sử dụng người biết tiếng DTTS, người có uy tín, già làng, trưởng thôn, chức sắc, chức việc ở vùng DTTS tham gia công tác PBGDPL
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1758/PB-VP 02/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 8 năm 2022 Ban Dân tộc 31/08/2022 Về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2438/UBND-KGVX 28/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ nội dung Thông tư số 01/2022/TT-UBDT ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và các quy định có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Trong đó lưu ý xác định và bổ sung thời gian cụ thể tổ chức giám sát định kỳ; thực hiện đánh giá và báo cáo ở các cấp (theo nội dung mục 2, phần III dự thảo Kế hoạch); đồng thời rà soát nội dung phân công trách nhiệm thực hiện đảm bảo quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Ban Dân tộc 10/08/2022 TỜ TRÌNH Về dự thảo Kế hoạch Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1715/PB-VP 28/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong ngày 01 tháng 8 năm 2022 Ban Dân tộc 01/08/2022 V/v tham mưu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào DTTS và MN năm 2022 và dự kiến kế hoạch 2023-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1709/PC-VP 27/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ban Dân tộc để chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Ban Dân tộc 10/08/2022 Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2367/UBND-KGVX 22/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn thiện Đề án xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 15 tháng 8 năm 2022. Ban Dân tộc 15/08/2022 TỜ TRÌNH Về việc tham mưu đề án Xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn t ỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ban Dân tộc 24/07/2022 Báo cáo Phục vụ cuộc thanh tra theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn