Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1645/UBND-HTKT 14/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương hoàn thiện dự thảo, ban hànhKết luận thanh tra theo Quyết định thanh tra số 126/QĐ-TTr ngày 08 tháng 12 năm 2023 của Thanh tra tỉnhvề việc thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh theo quy định Thanh tra tỉnh 24/05/2024 Văn bản số 77/TTr-ĐTTr ngày 24/5/2024 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Thanh tra tỉnh 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh 15/05/2024 Văn bản số 382/TTr-NV3 ngày 14/5/2024 và Văn bản số 356/TTr-VP ngày 09/5/2024 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Thanh tra tỉnh 20/06/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thanh tra tỉnh 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Thanh tra tỉnh 20/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thanh tra của Thanh tra tỉnh năm 2025 Thanh tra tỉnh 30/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2025 Thanh tra tỉnh 30/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Thanh tra tỉnh 10/01/2024 Văn bản số 25/TTr-VP ngày 10/01/2024 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh