Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
38 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
723/QĐ-UBND 30/11/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   - Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về công tác quản lý sử dụng các nguồn kinh phí thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, kinh phí thường xuyên và các nguồn kinh phí khác; công tác đầu tư XD cơ bản. - Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra. - Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, về tố cáo Tại Sở LĐTBXH Thanh tra tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
723/QĐ-UBND 30/11/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   Thanh tra tại Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Kon Tum, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum. Thanh tra tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
723/QĐ-UBND 30/11/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. tại UBND huyện Kon Rẫy Thanh tra tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
723/QĐ-UBND 30/11/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; về mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng tại Trường CĐCĐ Kon Tum Thanh tra tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Thanh tra tỉnh 25/11/2023 Báo cáo số 177/BC-TTr ngày 27/11/2023 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Thanh tra tỉnh 31/10/2023 Văn bản số 767/TTr-VP ngày 05/10/2023 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Thanh tra tỉnh 03/10/2023 Văn bản số 764/TTr-VP ngày 02/10/2023
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Thanh tra tỉnh 25/10/2023 Văn bản số 831/TTr-VP ngày 25/10/2025 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
444 /QĐ-UBND 20/09/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   Thanh tra công tác quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các trạm cân thu mua nông sản trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh 31/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Thanh tra tỉnh Văn bản số 663/TTr-VP ngày 31/8/2023 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang