Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
19 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy 25/11/2023 BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp UBND huyện Kon Rẫy 03/10/2023 V/v rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV. - Thực hiện Văn bản số 3246/UBND-KTTH ngày 27/9/2023 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chuẩn bị nội dung kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ. Qua rà soát, UBND huyện Kon Rẫy không có nội dung đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chỉ đạo các đơn vị liên quan thành lập các đoàn trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động tại địa phương. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; lựa chọn nội dung, ý kiến thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì tổng hợp, chuẩn bị phục vụ Hội nghị. UBND huyện Kon Rẫy 15/10/2023 Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị tại Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với công nhân, viên chức và người lao động tỉnh Kon Tum năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc rà soát và báo cáo sơ bộ kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy 10/11/2023 BÁO CÁO Sơ bộ kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Kon Rẫy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Kon Rẫy 25/11/2023 Thực hiện Kếhoạch số3078/KH-UBNDngày 14 tháng 09 năm 2023 của tỉnh Kon Tum vềviệcrà soát hộnghèo, hộcận nghèo; xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Hướng dẫn số04/HD-SLĐTBXH ngày 18/9/2023 của SởLao động -Thương binh và Xã hội vềrà soát hộnghèo, hộcận nghèo;xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.UBND huyện Kon Rẫy báo cáo chính thức kết quảrà soát hộnghèo, hộcận nghèonăm 2023trên địa bàn huyện, như sau:I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN1. Đối với cấp huyện-Trên cơ sở các văn bản1của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Lao động -TBXH tỉnh, địa phương đã ban hành văn bản2hướng dẫn trong tổ chức, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bìnhtrên địa bàn đến UBND các xã, thị trấn; tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, Ban chỉ đạo các xã, thị trấn; đội ngũ cộng tác viên giảm nghèo;điều tra viên rà soát ở cấp cơ sở theo quy định.-Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; Ban chỉ đạo cấp xã, thị trấn rà soát các 1Nghịđịnh 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủquy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025; Quyết định số24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủtướng Chính phủquy định quy trình rà soát hộnghèo, hộcận nghèo hằng năm và quy trình xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025; Thông tư số07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của BộLao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn phương pháp rà soát, phân loại hộnghèo, hộcận nghèo; xác định thu nhập của hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và mẫu biểu báo cáo; Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của BộLĐTBXH sửa đổi, bổsung một sốđiều của Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH; Kếhoạch số3078/KH-UBND ngày 14/9/2023 của UBND tỉnh Kon Tum vềviệc rà soát hộnghèo, hộcận nghèo; xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023; Hướng dẫn số04/HD-SLĐTBXH ngày 18/9/2023 củaSởLao động -Thương binh và Xã hội vềrà soát hộnghèo, hộcận nghèo; xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; 2Quyết định số414/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND huyện vềviệc thành lập Ban Chỉđạo rà soát hộnghèo, hộcận nghèo;Kếhoạch số137/KH-UBND ngày 20/9/2023 của UBND huyện Kon Rẫy vềviệc rà soát hộnghèo, hộcận nghèo; xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện Kon Rẫy năm 2023. 2quy trình; kiểm tra phúc tra kết quả rà soát rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.2. Đối với UBND các, thị trấn:Đã thành lập Ban Chỉ đạorà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo;xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bìnhtrên địa bàn quản lý; một số xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo... tổ chứctập huấn thực hiện quy trình rà soát; có phân công tổ phụ trách công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các thôn, làng.3. Công tác tuyên truyền:Chỉđạo UBND các xã, thịtrấn thực hiện tuyêntruyền rộng rãi về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; phổ biến, thông tin đến người dân vềtiêu chí, quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; xác định hộ có mức sống trung bìnhđể người dân biết, tham gia thực hiện (thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp dân tại địa bàn...).4. Công tác chỉ đạo kiểm tra, giám sát: -Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của Sở Lao động -Thươngbinh và Xã hội và chỉ đạo của huyện, các xã, thị trấn đã chỉ đạo tổ chức thực hiện đầy đủ các bước quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022-2025 đảm bảo đúng quy định, tuân thủ nghiêm túc bộ công cụ tổng hợp được Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tập huấn và cung cấp. Trong quá trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo các thành viên BCĐ rà soát cấp huyện thường xuyên phối hợp, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các xã đảm bảo việc rà soát được thực hiện công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy trình và thời gian quy định. -Ban Chỉ đạo rà soát huyện đã tiến hành phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023tại 07 xã, thị trấn3.Qua phúc tra, kiểm tra, giám sát, đánh giácông tác rà soát (từ ngày 06/11/2023đến ngày 09/11/2023)đã nắm bắt được tình hình triển khai thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tạiđịa phương;kịp thời hướng dẫn các xã, thị trấn giải quyết các khó khăn, vướng mắc các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt, chuẩn hóa số liệu, yêu cầu các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ rà soát hộ gia đình có mức sống trung bình theo quy định.-Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã thực hiện kiểm tra, giám sát tại xã Đăk Ruồngvào ngày 21/11/2023theo kế hoạch của tỉnh.II. KẾT QUẢ CHÍNH THỨC RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2023-Tổng số hộ nghèo chung: 797hộ chiếm tỷ lệ 10,51% so với tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó có 747 hộ nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 15,03% so với tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện.-Hộ cận nghèo: 760hộ chiếm tỷ lệ 10,03% so với tổng số hộ dân toàn huyện, trong đó có 693hộ cận nghèo dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 13,95% so với 3Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 20/10/2023 của UBND huyện. 3tổng số hộ dân tộc thiểu số toàn huyện. (Chi tiết tại phụ lục số 7kèm theo)III. ĐÁNH GIÁ CHUNG1. Thuận lợi: -Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã quan tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác điều tra, ràsoát hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời, đôn đốc quá trình thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian theo quy định. Mặt trận và các đoàn thể cơ sở tích cực tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa về công tác giảm nghèo trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân góp phần vàokết quả chung của toàn huyện trong năm 2023.-Việc tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã, thị trấn được triển khai thực hiện đúng quy trình, công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia trực tiếp của người dân (thực hiện điều tra trực tiếp vớihộ dân; tổ chức niêm yết công khai trongtại trụ sở cấp xã, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn đểcác hộ dân đóng góp ý kiến; tổ chức họp các hộ gia đình trong thônđể lấy ý kiến biểu quyết đối với từng hộnghèo, cận nghèo cũng như thoát nghèo, thoát cận nghèo).-Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo huyện đã chủ động triển khai kiểm tra, phúc tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023tại các xã, thị trấn.Qua phúc tra, cho thấy việc tổ chứcrà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo ở các xã, thị trấn được triển khai thực hiện đúng quy trình, đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, có sự tham gia của người dân.Kết quả phiếu thu thập thông tin hộ gia đình, tính điểm, tổng hợp điểmđạt kết quả với độ chính xác cơ bản. Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cơ bản phản ánh đúng mức sống của Nhân dân trên địa bàn huyện.-Hầu hết các địa phương chỉ đạo và tổ chức thực hiện đạt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm2023trên địa bàn quản lý, đảm bảo nội dung, yêu cầu, quy trình, tiến độ theo kế hoạch đề ra.2. Tồn tại và hạn chế: -Còn một sốthành viên BCĐ được phân công phụtrách xã chưa kịp thời bám sát cơ sởđểhướng dẫn, kiểm tra việc rà soát hộnghèo, hộcận nghèo của địa bàn mình phụtrách, chưa báo cáo kịp thời tiến độvềcơ quan Thường trực đểbáo cáo UBND huyện.-Việc rà soát tiêu chí vềdinh dưỡng (chiều cao, cân nặng của trẻ)gặp nhiều khó khăn vì tiêu chí này phải đo lường dựa trên độtuổi trong khi bố, mẹcủa trẻ(đặc biệt là người DTTS)thường xuyên không có nhà (đi làm rẫy).-Sốhộnghèo, hộcận nghèo của một sốxã, thịtrấn trong năm 2023 đa sốlà những hộthật sựkhó khăn, hộbảo trợxã hội, già đơn thân, có bệnh hiểm nghèo....do đó, việc giảm nghèo đối với những hộnày khá khó khăn.IV. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI TRONG THỜI GIAN TỚI 41.Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn; Ban Chỉ đạo các xã, thị trấnthực hiện việc ban hành quyết định công nhận danh sách hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ thoát nghèo; hộ thoát cận nghèo; xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo phân cấp; tiến hành cấp Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo để thực hiện các chính sách an sinh xã hội theo quy định.2.Tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thường trực hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ quản lý nhà nước để đối tượng kịp thời thụ hưởng chính sách an sinh xã hội năm 2023 theo quy định.3.Tiếp tục chỉ đạo UBND cácxã, thị trấn thực hiện theo dõi, quản lý; thực hiện trách nhiệm của địa phương cho hộ nghèo; hộ cận nghèo; hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bìnhtrên địa bàn theo quy định.Trên đây là báo cáo Kết quả chính thức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023trên địa bàn huyện Kon Rẫy./.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 tại địa phương gửi về Sở Y tế trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy 25/11/2023 Thực hiện Kếhoạch số3078/KH-UBNDngày 14 tháng 09 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum vềviệcrà soát hộnghèo, hộcận nghèo; xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;Hướng dẫn số04/HD-SLĐTBXH ngày 18/9/2023 củaSởLao động -Thương binh và Xã hội vềrà soát hộnghèo, hộcận nghèo; xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum;Công văn số3214/SYT-KHTC, ngày 20/9/2023 của SởY Tếvềviệc phối hợp ràsoát và xác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023trên địa bàn tỉnh Kon Tum;UBND huyện Kon Rẫy báo cáo chính thức kết quảrà soátxác định hộlàm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023trên địa bàn huyện Kon Rẫy, như sau:I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN-Trên cơ sở các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh, Sở Lao động -TB&XH tỉnh, UBND huyện đã chỉ đạo triển khai, thực hiện rà soát, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện năm 2023 đến UBND các xã, thị trấn theo quy định.-UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo Ban giảm nghèo các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch rà soát, xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 của địa phương mình, trong đó bám sát các văn bản hướng dẫn và quy định về thời gian, tiến độ của ngành cấp trên.II. KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH-Tổng sốhộxác định làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tại thời điểm rà soát là: 1.426hộ, chiếm tỷlệ18,81% tổng sốhộ 2dân toàn huyện (trong đó: Hộlàm nông nghiệp: 1.426hộ, hộlàm lâm nghiệp: 0 hộ, hộlàm ngư nghiệp: 0 hộ). Trong đó:+Khu vực thành thị:41 hộ+ Khu vực Nông thôn:1.385 hộ-Nguyên nhân xác định hộlàm nông nghiệp có mức sống trung bình: Hầu hết các hộđược xác định hộlàm nông nghiệp có mức sống trung bình trong năm 2023 đều là các hộnghèo, hộcận nghèo sau khi thoátnghèo, thoát cận nghèo được rà soát và xác định đưa vào hộlàm nông nghiệp có mức sống trung bình nhằm tiếp tục thực hiện thụhưởng các chính sách có liên quan.(Có biểu mẫu và danh sách kèm theo)Trên đây là báo cáo kết quả điều tra hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 của UBND huyện Kon Rẫy./.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2877/UBND-KGVX 31/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị mà đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo đánh giá, kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 UBND huyện Kon Rẫy 10/09/2023 BÁO CÁO Kết quả thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số27/BC-BDT ngày 24 tháng 11 năm 2022 về Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) UBND huyện Kon Rẫy Thực hiện Văn bản số 2764/UBND-KTTH ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát, UBND huyện Kon Rẫy không có nội dung tham mưu UBND tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2023). UBND huyện Kon Rẫy báo để Văn phòng UBND tỉnh biết, tổng hợp./.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) UBND huyện Kon Rẫy 05/09/2023 Thực hiện Văn bản số 2764/UBND-KTTH ngày 24/8/2023 của UBND tỉnh về việc rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh. Qua kiểm tra, rà soát, UBND huyện Kon Rẫy không có nội dung tham mưu UBND tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 9 năm 2023).
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trong giải quyết TTHC để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (lập danh sách TTHC và đề xuất thời gian cắt giảm so với thời gian quy định giải quyết TTHC do Bộ ngành trung ương công bố). Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. UBND huyện Kon Rẫy 31/10/2023 V/v thúc đẩy hiệu quả sử dụng Dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra