Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
32 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7915/VP-KGVX 07/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật có liên quan và tình hình thực tế của tỉnh để rà soát, hoàn thiện nội dung tham mưu sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn số 03/HD-SKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng sáng kiến tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định và chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2023. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ 20/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4248/UBND-KGVX 05/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch về tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Sở Khoa học và Công nghệ 20/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
7504/VP-KGVX 21/11/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 15/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ 25/11/2023 Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
6940/TB-VP 01/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chú ý từ khâu quản lý chất lượng giống, chăm sóc vườn trồng và đưa sản phẩm ra thị trường). Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ 30/11/2023 Về việc ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
6940/TB-VP 01/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sớm hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 5 nhằm quản lý, phát huy hiệu quả máy móc, thiết bị phân tích, kiểm định chất lượng sâm Ngọc Linh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 11 năm 2023. (Trong đó lưu ý tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, vận hành thiết bị phân tích, kiểm định như: Đơn giá, tuyên truyền, quy trình vận hành quản lý...) Sở Khoa học và Công nghệ 10/11/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết 45/NQ-HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
6940/TB-VP 01/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý “Ngọc Linh” cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 11 năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ 20/11/2023 ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Ngọc Linh" cho sản phẩm sâm củ của tỉnh Kon Tum ban hành kèm theo Quyết định số 1247/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
6861/VP-KGVX 27/10/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ 25/11/2023 báo cáo tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
6344/VP-KGVX 06/10/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 10 năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ 20/10/2023 Vè việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 05 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Khoa học và Công nghệ 31/10/2023 V/v báo cáo kết quả rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ