Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
17 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1584/UBND-KGVX 09/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Gia hạn thời gian tham mưu "Kế hoạch nâng cao chỉ số PII của tỉnh hàng năm và giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030"; hoàn thành trong tháng 5/2024 Sở Khoa học và Công nghệ 31/05/2024 Về việc ban hành Kế hoạch cải thiện và nâng cao Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2979/VP-KGVX 26/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 15/05/2024 tham mưu dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1231/UBND-KGVX 10/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch nâng cao chỉ số PII của tỉnh hàng năm và giai đoạn đến 2025, định hướng đến năm 2030 hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 như đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ 30/04/2024 Về việc lùi thời gian tham mưu ban hành Kế hoạch duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo tỉnh Kon Tum đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1231/UBND-KGVX 10/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng các giải pháp nâng cao chỉ số PII của tỉnh năm 2024. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 4 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ 15/04/2024 Sở KH&CN đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số đổi mới sáng tạo
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1875/VP-KGVX 20/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đềnghịcủa Tổng lãnh sựquán Việt Nam tại Osaka -Nhật Bảntheo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, gửi Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 4 năm 2024 Sở Khoa học và Công nghệ 05/04/2024 V/v tham mưu UBND tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
796/VP-KGVX 30/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Khoa học và Công nghệ: Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến trước ngày 19 đến tháng 02 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ 19/02/2024 Tờ trình ban hành Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
493/VP-KGVX 18/01/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu triển khai thực hiện đảm bảo theo quy định. Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. Sở Khoa học và Công nghệ 29/02/2024 tham mưu dự thảo các văn bản của BCS Đảng UBND tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình triển khai thực hiện Kết luận 69-KL/TW của Bộ Chính trị
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 15/05/2024 Đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Khoa học và Công nghệ 20/06/2024 Trình BTV cho ý kiến đối với nội dung đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra