Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
17 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Nội vụ 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
41/VP-NC 19/01/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu giao biên chế công chức, sự nghiệp 2023 Sở Nội vụ 28/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
97/VP-KGVX 09/01/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia dự thảo Kế hoạch theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Nội vụ 12/01/2023 v/v tham mưu văn bản của Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến vào dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
354/TB-VPCP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành việc Hợp nhất Cổng Dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tập trung duy nhất của bộ, tỉnh; Thời gian hoàn thành các nội dung trên trước: 31 tháng 3 năm 2023 Sở Nội vụ 25/03/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
354/TB-VPCP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh Thời gian hoàn thành trước 31/3/2023 Sở Nội vụ 25/03/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
354/TB-VPCP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết quả giải quyết TTHC. Thời gian hoàn thành trước 31/3/2023 Sở Nội vụ 25/03/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 Sở Nội vụ 31/01/2023 tham mưu Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt kết quả đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cải hành chính năm 2022 đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ 31/01/2023 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch về triển khai Phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" Sở Nội vụ 31/01/2023 V/v gia hạn thời gian tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính