Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
68 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3613/VP-NC 28/09/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ về việc khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 10 năm 2022 Sở Nội vụ 15/10/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3606/VP-NC 27/09/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo trực tiếp Bộ Nội vụ cho ý kiến, hướng dẫn về thời điểm cho hưởng lương và thực hiện các chế độ, chính sách đối với các trường hợp chuyển ngạch sang các ngạch thanh tra theo Nghị định số 97/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ quy định về thanh tra viên và cộng tác viên thanh tra. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Sở Nội vụ 10/10/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2157/PC-VP 22/09/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ để chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khaiTriển khai Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2022. Sở Nội vụ 10/10/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3315/VP-NC 07/09/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ khẩn trương hoàn chỉnh và trình dự thảo Nghị quyết về “Đề án đẩy mạnh phân cấp đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh” để Ủy ban nhân dân tỉnh thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp thường kỳ tháng 10 Sở Nội vụ 10/10/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1678/PC-VP' 22/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu triển khai Công văn số 3411/BNV-TCBC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Sở Nội vụ 28/07/2022 Tờ trình về việc trình ký văn bản gửi Bộ Nội vụ về đề xuất các nội dung tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1672/PC-VP' 22/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu triển khai Công văn số 3370/BNV-TCBC ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc. Sở Nội vụ 28/07/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc theo nguyện vọng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
497-CV/BCSĐ' 22/07/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Giao Sở Nội vụ chủ động tham gia dự thảo và tổng hợp ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 26-7-2022. Sở Nội vụ 26/07/2022 Tờ trình v/v dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2355/UBND-NC' 22/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, Chánh Thanh tra tỉnh Xác định cụ thể thời điểm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên, Thanh tra viên chính đối với các trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra; đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách Thanh tra viên, Thanh tra viên chính báo cáo về Hội đồng xét chuyển vào các ngạch thanh tra trước ngày 25 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Sở Nội vụ 25/07/2022 V/v báo cáo một số nội dung liên quan đến bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính, thanh tra viên
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2355/UBND-NC' 22/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm, xếp lương đối với các trường hợp trên đảm bảo tính pháp lý, trình tự, thủ tục và đối tượng, thời gian quy định. Kết quả tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 28 tháng 7 năm 2022 Sở Nội vụ 28/07/2022 Tờ trình về việc đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính, thanh tra viên
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn