Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
49 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2068/UBND-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung tham luận theo đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại Văn bản số 3088/MTTQ-BTT ngày 11 tháng 6 năm 2024 Sở Nội vụ 10/07/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3765/VP-KGVX 28/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Văn bản số 1452-CV/BDVTU ngày 17 tháng 5 năm 2024 Sở Nội vụ 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3370/VP-KGVX 14/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Văn bản số 30-CV/BCĐ ngày 10/5/2024 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tỉnh theo quy định Sở Nội vụ 25/05/2024 báo cáo sơ kết việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3408/VP-KGVX 14/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Văn bản số 1445-CV/BDVTU ngày 13 tháng 5 năm 2024 Sở Nội vụ 30/05/2024 Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3407/VP-KGVX 14/05/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định Sở Nội vụ 27/05/2024 tham mưu văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Kết luận số 1806-KL/TU ngày 13-5-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Nội vụ 05/05/2024 V/v báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum về việc kiện toàn Hội đồng Trường Cao đẳng Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3054/VP-KGVX 02/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phươngliên quan nghiên cứu, góp ý dự thảoQuyết định củaThủtướng Chính phủban hành Kếhoạch triển khai Phong trào thi đua “Cảnước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cảnước trong năm 2025”. Sở Nội vụ 16/05/2024 góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
2962/VP-KGVX 26/04/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ban Dân vận Tỉnh ủy tại Văn bản số 1428-CV/BDVTU ngày 25 tháng 4 năm 2024 Sở Nội vụ 20/05/2024 V/v tham mưu dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU, ngày 07-9-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
1432/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo quy định và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1238-CV/TU ngày 01 tháng 4 năm 2024 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư “về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” Sở Nội vụ 10/12/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
1374/UBND-KGVX 22/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan: Căn cứ Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Kon Tum đã được ban hành kèm theo Quyết định 963-QĐ/TU ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các Văn bản liên quan để rà soát, gửi bản danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24 tháng 4 năm 2024, đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Nội vụ 24/04/2024 V/v gửi bản danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông