Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
40 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7864/VP-KGVX 06/12/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 1117-CV/TU ngày 29 tháng 11 năm 2023. Sở Nội vụ 20/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
7743/VP-NC 01/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Báo cáo tổng kết thi hành Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Sở Nội vụ 06/12/2023 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
7497/VP-KGVX 21/11/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương để tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 01/2023/NQLT-CP-ĐCTUBTƯMTTQVN ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp công tác đảm bảo phù hợp, đúng quy định Sở Nội vụ 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
7653/VP-NC 21/11/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Hoàn thành tham mưu trước ngày 16 tháng 12 năm 2023 Sở Nội vụ 16/12/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Nội vụ 25/11/2023 Báo cáo Kết quả công tác chỉ đạo,điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3640/UBND-KGVX 24/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sau khi các đơn vị hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản liên quan đến Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai; chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn và các đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương giải thể Tổng đội Thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum theo đúng quy trình, quy định. Sở Nội vụ 31/03/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3582/UBND-KGVX 19/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ: Theo hồ sơ trình của Ban Dân tộc, khẩn trương nghiên cứu các quy định có liên quan và tình hình thực tế của địa phương để phối hợp có ý kiến cụ thể về thành phần Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội tỉnh đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 10 năm 2023. Sở Nội vụ 25/10/2023 V/v thành phần Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Nội vụ 31/10/2023 Biên bản Về việc xác nhận kết quả rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Sở Nội vụ 03/10/2023 Về việc chuẩn bị nội dung kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Sở Nội vụ 25/10/2023 Nội dung này Sở Nội vụ không phải đơn vị chủ trì; phối hợp khi có văn bản của Sở Lao động đề nghị; đã tham mưu tại VB 3066/SNV-CCVC
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh