Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
35 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3842/TB-VP 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra lại quy trình từ khi giao vốn cho các địa phương triển khai dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và các dự án khác thuộccác chương trình mục tiêu quốc gia cho đến khi địa phương thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người dân còn quá chậm; trên cơ sở đó, tham mưu chấn chỉnh và có văn bản hướng dẫn cho các địa phương triển khai hỗ trợ được kịp thời. Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3799/VP-KGVX 30/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/06/2024 Sở KHĐT đã tham mưu triển khai
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
162/TB-UBND 17/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Thông báo này; trên cơ sở đó tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện; hoàn thành trước ngày 15 tháng7 năm 2024. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/05/2024 Sở KHĐT đã báo cáo
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2301/VP-HTKT 04/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia ý kiến về địa điểm xây dựngcơ sởcai nghiện ma túy Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/04/2024 Lãnh đạo Sở đã tham gia cho ý kiến trực tiếp tại cuộc họp tại UBND tỉnh theo Giấy mời số 89/GM-VP
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
956/UBND-KGVX 22/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII để điều chỉnh, bổ sung các Nghị quyết đã ban hành có liên quan đến 02 (hai) danh mục dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 10 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1432/VP-HTKT 04/03/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu BCSĐ UBND tỉnh thực hiện kết luận chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 5961-CV/VPTU ngày 28/02/2024 của Văn phòng Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư 01/04/2024 Sở KHĐT đã tham mưu tại VB.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
712/UBND-KGVX 01/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Ban Dân tộc tỉnh. Theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của tỉnh để có ý kiến tham mưu, đề xuất cụ thể đối với nội dung kiến nghị có liên quan của Trường Cao đẳng Kon Tum; gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 04 tháng 3 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 04/03/2024 Sở KHĐT đã tham gia góp ý gửi SLĐTBXH
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1120/VP-KGVX 19/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở KHĐT đã phối hợp các ngành thẩm định chủ trương đầu tư dự án và tham mưu UBND tỉnh phê duyệt (QĐ số 239/QĐ-UBND ngày 03/5/2024)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông