Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
100 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/10/2023 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư 03/10/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Trên cơ sở nội dung đề xuất của các đơn vị, địa phương, tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cung cấp nội dung các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh Kon Tum theo đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 07 tháng 10 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 07/10/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
5985/VP-KGVX 22/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 9 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/09/2023 Sở KHĐT đã tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/10/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
5723/VP-KTTH 13/09/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/09/2023 sở KHĐT đã dự thảo báo cáo xin ý kiến
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
5578/VP-HTKT 08/09/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Chủ trì tham mưu nội dung kiến nghị của Sở Ngoại vụ tại Công văn số 944/SNgV-HCTH ngày 07 tháng 9 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 14/09/2023 Đã hoàn thành
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Tạ Văn Lực
2947/UBND-KTTH 07/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với 02 hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: Giao Sở Tài chính , Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 19 tháng 9 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 19/09/2023 Sở KHĐT đã tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
5508/TB-VP 06/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Hoàn thiện đề cương, kế hoạch chi tiết (trong đó xác định cụ thể lộ trình triển khai, từng mốc thời gian hoàn thành nhiệm vụ cụ thể, đơn vị chủ trì…) xây dựng Đề án nêu trên, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi triển khai thực hiện Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/09/2023 Sở KHĐT đã tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
5392/TB-VP 31/08/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo, kiến nghị Thanh tra Chỉnh phủ xem xét nội dung đề xuất của các doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan đến việc nộp tiền ký quỹ theo Kết luận thanh tra số 1595/KL-TTCP ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng