Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
20 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
101/VP-KGVX 09/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
23/NQ-CP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/11/2022 (Quá hạn 68 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2236/VPCP-QHĐP 01/01/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Hoàn thành quy hoạch tỉnh và quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 trước 31 tháng 12 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2022 (Quá hạn 37 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết 03 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/05/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp