Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
39 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3662/VP-KGVX 03/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về nội dung đăng ký đề xuất Dự án vào Khung Đầu tư Tiểu vùng GMS giai đoạn 2023-2025 đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư 24/07/2022 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1714/UBND_HTKT 06/06/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo rà soát tiến độ các dự án hạ tầng khu công nghiệp chưa đi vào hoạt động, Báo cáo đánh giá tình hình hoạt động và thực thi pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh đảm bảo các nội dung theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 13 tháng 6 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 13/06/2022 Sở KHĐT đã báo cáo tình hình hoạt động và thực thi pháp luật về khu công nghiệp, khu kinh tế
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1900/VP-HTKT 30/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các kiến nghị của Công ty tại Báo cáo trên theo quy định (hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2022). Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/06/2022 Trung tâm XTĐT&HTKN tỉnh đã báo cáo, đề xuất xử lý đối với kiến nghị của Công ty.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1088/PC-VP 16/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến về đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đối với nội dung tại mục 1. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 Sở KHĐT đã có ý kiến đối với Văn bản số 710/SVHTTDL-QLDL ngày 09/5/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/05/2022 Sở KHĐT đã báo cáo việc triển khai thực hiện KL 27-KL/TW của Ban Bí thư và VB số 58/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
840/VP-NNTN 14/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Kế hoạch và Đầu tư 22/03/2022 Sở KHĐT đã báo cáo về Dự án của Công ty TNHH MTV Sim Thiên Sơn
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
551/PB-VP 09/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về nội dung liên quan đến điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/03/2022 Sở KHĐT đã tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu tuyển mới (hệ chính quy) năm 2021 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/03/2022 SKHĐT đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án do Ban quản lý các dự án 98 làm chủ đầu tư
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn