Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/02/2023 Sở NNPTNT đã triển khai cho các đơn vị góp ý, có VB gửi VPUBND tỉnh và Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch ra quân đầu năm về triển khai xây dựng nông thôn mới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2023 Sở NNPTNT (Văn phòng Điều phối CT MTQG XD NTM) đã tham mưu UBND tỉnh các dự thảo (UB tỉnh đã có Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 06/01/2023)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2023 Sở NNPTNT (Chi cục Kiểm lâm) đã chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu (UB tỉnh đã có Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/01/2023)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Rà soát hiện trạng rừng, điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum phù hợp giữa thực tế và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho tỉnh Kon Tum tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2023 SNN đã chủ trì rà soát, tổng hợp có số liệu gửi Sở KHĐT
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án điều chỉnh Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/08/2023 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Xây dựng Đề án "Khôi phục và Phát triển cây cà phê xứ lạnh gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/09/2023 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết 3 năm thực hiện Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/09/2023 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định Ban hành Bảng đơn giá các loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/11/2023 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường