Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
25 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1548/UBND-KTTH 07/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy rà soát, xác định cụ thể các thiệt hại phát sinh do ảnh hưởng của diễn tập khu vực phòng thủ kết hợp phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum năm 2022 gây ra cho Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 20 tháng 5 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/05/2024 SNN đã chủ trì Đoàn công tác liên ngành kiểm tra thực tế, có BC tham mưu đề xuất UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/05/2024 Sở NNPTNT đã rà soát, có VB gửi Sở LĐTBXH
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2142/VP-KGVX 30/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà tại Văn bản nêu trên theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/04/2024 Sở NNPTNT đã phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, có VB tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
57/TB-UBND 12/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum: Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định về nội dung, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và ý kiến đề nghị của Trường Cao đẳng Kon Tum, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét việc phân bổ vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp cho Trường Cao đẳng Kon Tum (nếu thấy cần thiết và phù hợp với các quy định của pháp luật). Báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 4 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/04/2024 SNNPTNT đã rà soát, đối chiếu với các quy định, có báo cáo kết quả rà soát để tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1102/VP-HTKT 19/02/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở NNPTNT chủ trì nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh thực hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/03/2024 Sở NNPTNT đã có VB lấy ý kiến dự thảo, tổng hợp và có VB tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
796/VP-KGVX 30/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 07/02/2024 Sở NNPTNT (Chi cục Kiểm lâm) đã nghiên cứu Dự thảo và có VB gửi Sở KHCN
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2024 Sở NNPTNT đã có VB tham mưu Dự thảo và UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 19/01/2024
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2024 Sở NNPTNH đã tham mưu 02 Văn bản về 02 Dự thảo Chỉ thị. UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 và Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 22/01/2024
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sử dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/01/2024 Sở NNPTNT đã có VB tham mưu UBND tỉnh dự thảo Chỉ thị
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra