Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
28 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/07/2022 Sở NN đã rà soát, tổng hợp, có BC gửi Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2011/VP-HTKT 06/06/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan để đối với việc sai khác về hiện trạng tại khu vực nêu trên, đồng thời làm việc cập nhật diễn biến rừng đối với khu vực này như thế nào. Hoàn thành báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/06/2022 Sở NNPTNT đã có VB 1613/SNN-KH ngày 13/06 (và VB 1697/SNN-KH ngày 21/06) đề nghị UBND huyện Kon Plong phối hợp báo cáo trước ngày 15/06. Sau khi có VB của UB huyện KPL, Sở đã có VB tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/05/2022 Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện và có VB gửi Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
840/VP-NNTN 14/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về hồ sơ trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/03/2022 Sở NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, tổng hợp, có Văn bản tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
775/Vp-HTKT 09/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và các đơn vị có liên quan: Kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sai khác giữa dữ liệu tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh đang quản lý với hiện trạng thực tế khu vực dự kiến xây dựng cột 124A (theo Biên bản kiểm tra thực tế ngày 10 tháng 02 năm 2022 của liên ngành); trách nhiệm và hướng xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để mất rừng tự nhiên (nếu có) tại khu vực này như thế nào. Trường hợp thỏa thuận xây dựng trụ 124A tại vị trí dự kiến như đề xuất của Công ty Điện lực Kon Tum tại Công văn số 4954/KTPC-QLDA ngày 08 tháng 12 năm 2021 và của Sở Công Thương tại Công văn số 432/SCT-QLNL ngày 22 tháng 02 năm 2022 có phải thực hiện chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên hay không, việc triển khai thực hiện có phù hợp với quy định của Luật Lâm nghiệp và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ không... (Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 18 tháng 3 năm 2022). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/03/2022 Thực hiện chỉ đạo của UB tỉnh, Sở NNPTNT đã có VB đề nghị UBND huyện Kon Rẫy, tổng hợp báo cáo UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2022 Sở NNPTNT đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu Tờ trình để trình HĐND tỉnh về Chuyển MĐ SDR khu nhà liền kề Măng Đen
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2022 Sở NNPTNT đã phối hợp các đơn vị địa phương liên quan tham mưu Tờ trình để trình HĐND tỉnh về Chuyển MĐ SDR khu nhà liền kề Măng Đen và VB đăng ký về Đề án Chính sách hỗ trợ NNNT
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 22/02/2022 Sở NN đã có VB chỉ đạo các đơn vị, tuy nhiên qua tổng hợp, SNN không có nội dung trình kỳ họp chuyên đề. Kính đề nghị các đ/c kết thúc nhiệm vụ.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/08/2022 SNN đã thực hiện các bước chuẩn bị dự thảo, thẩm định...và có tờ trình gửi UB tỉnh xin chủ trương xây dựng NQ (cho kỳ họp cuối năm 2022).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
426/VP-KGVX 09/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bài viết theo đề nghị của Cơ quan Thường trực tại miền Trung -Tây Nguyên, Tạp chí Cộng sản tại Văn bản nêu trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/02/2022 Sở NNPTNT đã chỉ đạo CCKL phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu, tổng hợp và có VB tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh