Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
35 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/11/2023 Sở NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, tham mưu và có BC gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
6940/TB-VP 01/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tiếp tục tăng cường thực hiện công tác quản lý, kiểm soát chất lượng giống sâm Ngọc Linh; thực hiện hướng dẫn và cấp mã số vùng trồng Sâm Ngọc Linh cho các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định (trong đó nghiên cứu các quy định về cấp mã số vùng trồng, báo cáo và đề xuất cấp thẩm quyền xem xét xử lý việc cấp mã số vùng trồng Sâm Ngọc Linh để làm cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh). Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/11/2023 Sở NNPTNT đã có VB đề nghị Bộ NNPTNT hướng dẫn và có VB báo cáo tình hình thực hiện, tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
6905/VP-KGVX 30/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Ban quản lý rừng đặc dụng Đăk Uy và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đề nghị của Công ty TNHH MOHODO HOLDING theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước 15 tháng 11 năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/11/2023 Sở NN đã mời các đơn vị dự họp, thống nhất và có VB tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3414/UBND-KTTH 09/10/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (qua Ban Kinh tế - Ngân sách) trước ngày 23 tháng 02 năm 2024 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/02/2024 Đây là Nhiệm vụ có thời hạn năm 2024. Năm 2023, Sở NN đã tham mưu UBND tỉnh có BC 279/BC-UBND, và sẽ tiếp tục tham mưu có BC hoàn thiện vào năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/10/2023 Sở NN đã chỉ đạo các đơn vị tổng hợp và có BC gửi VP UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 03/10/2023 Sở NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, có VB gửi Sở KHĐT
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/10/2023 Trên cơ sở nội dung đề nghị của Sở LĐTBXH (VB 2269/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 20/10), Sở NN đã có VB tham mưu UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2944/UBND-KTTH 07/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì chuẩn bị Tờ trình về dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17 tháng 8 năm 2023 "về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số13-CT/TW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng" Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 16/09/2023 SNN đã dự thảo VB, lấy ý kiến các ngành, địa phương liên quan, tổng hợp có VB tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Vũ Thu Hằng
2877/UBND-KGVX 31/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị mà đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo đánh giá, kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/09/2023 Sở NNPTNT đã chỉ đạo rà soát khắc phục tồn tại, hạn chế, các kiến nghị...có Báo cáo gửi Sở LĐTBXH
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở NNPTNT (CCKL) đã có Tờ trình 176/TTr-SNN ngày 25/08 trình chủ trương xây dựng NQ về điều chỉnh Quy hoạch BVPTR
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang