Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
46 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3896/UBND-NNTN. 16/11/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan đến khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Sở Tài nguyên và Môi trường 23/11/2022 Báo cáo số 569/BC-STNMT ngày 24/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Kết quả rà soát, làm rõ một số nội dung liên quan đến khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3887/UBND-NNTN 15/11/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông Sở Tài nguyên và Môi trường 30/11/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
4115/VP-NNTN 25/10/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện tự kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 07/11/2022 Công văn số 3997/UBND-NNTN ngày 23/11/2022 của UBND tỉnh về kết quả kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3571/UBND-NNTN 25/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 26/10/2022 V/v xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3571/UBND-NNTN 24/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 25/10/2022 V/v xây dựng Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2022 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (bổ sung)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3580/UBND-NNTN 24/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tiếp tục thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường 10/12/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3988/TB-VP 19/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Sâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 30/10/2022 Báo cáo số 529/BC-STNMT ngày 03/11/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường vê việc lập Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3307/UBND-NNTN 04/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v khắc phục các tồn tại trong hoạt động khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 10/10/2022 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 1323/ĐCKS-KSMT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Tổng Cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam và kết quả khắc phục các tồn tại sau kiểm tra của doanh nghiệp.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3241/UBND-NNTN 29/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tiếp tục thực hiện kết luận kiểm toán Chuyên đề quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường 10/10/2022 Đã hoàn thành
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
3214/UBND-NNTN 27/09/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật để quản lý, chống thất thu trong hoạt động khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 03/10/2022 Đã có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín