Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
42 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 25/11/2023 Báo cáo số 551/BC-STNMT ngày 28/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
7121/VP-HTKT 07/11/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Có ý kiến tham gia về nội dung kiến nghị, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3285/SKHĐT-DN ngày 30/10/2023. Sở Tài nguyên và Môi trường 13/11/2023 Văn bản số 3572/STNMT-QHKHSDĐ ngày 21/11/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham gia ý kiến tại Công văn số 3285/SKHĐT-DN ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2023 Văn bản số 3223/STNMT-VP ngày 27/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, làm sạch TTHC đã công bố thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Sở Tài nguyên và Môi trường 03/10/2023 Văn bản số 2897/STNMT-VP ngày 02/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trương về việc à soát các vấn đề kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Sở Tài nguyên và Môi trường 25/10/2023 Văn bản số 3197/STNMT-QHKHSDĐ ngày 26/10/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu trả lời ý kiến, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản số 2594/STNMT-QHKHSDĐ ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung) trình tại kỳ họp chuyên đề tháng 9 Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Sở Tài nguyên và Môi trường 05/09/2023 Văn ban số 2594/STNMT-QHKHSDĐ ngày 07/09/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2023 và dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung) trình tại kỳ họp chuyên đề tháng 9 Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2742/UBND-NNTN 23/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về việc gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 30/08/2023 Văn bản số 2531/STNMT-TNKSN ngày 29/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu giá, cấp phép hoạt động khoáng sản
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trong giải quyết TTHC để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (lập danh sách TTHC và đề xuất thời gian cắt giảm so với thời gian quy định giải quyết TTHC do Bộ ngành trung ương công bố). Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2023 Văn bản số 3222/STNMT-VP ngày 27/10/2023 của Sở Tài nguyên và môi trường về việc rà soát đẩy mạnh hiệu quả sử dụng DVCTT
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đề nghị các sở, ban ngành khẩn trương rà soát theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo tối thiểu 80% TTHC được cung cấp dưới dạng DVCTT, tối thiểu 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình theo danh mục TTHC đến hiện tại của các sở, ban ngành tại 03 cấp trên địa bàn tỉnh. Nội dung, công việc rà soát thực hiện theo mục 1b phần II Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh. Trường hợp, sau khi rà soát, nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình, thì lập danh mục nêu rõ lý do vướng mắc về quy định pháp luật đối với từng TTHC không cung cấp DVCTT toàn trình. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/08/2023 Văn bản số 2490/STNMT-VP ngày 24/08/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, đảm bảo chỉ tiêu cung cấp DVCTT và thúc đẩy hiệu quả sử dụng DVCTT
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra