Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
21 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3677/VP-HTKT 24/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Nghiên cứu,tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh đối với đề nghị của Công ty Cổ phần GE Tây Nguyên tại Công văn số 66/GETN-BQL Sở Tài nguyên và Môi trường 04/06/2024 Văn bản số 1717/STNMT-QHKHSDĐcủa Sở Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn Công ty Cổ phần GE Tây Nguyên thực hiện thủ tục đất đai
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
3432/VP-HTKT 21/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham gia góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất mà đất đókhông phải là đất ở Sở Tài nguyên và Môi trường 21/05/2024 Đã tham mưu
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
3347/VP-HTKT 13/05/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kiểm tra, rà soát, làm rõ về điều kiện Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn -Tây Nguyên có được triển khai Dự án Tổ hợp Văn phòng, Ngân hàng và khách sạn tại khu đất giao lộ Phan Đình Phùng -Nguyễn Thị Minh Khai Sở Tài nguyên và Môi trường 31/05/2024 Đã báo cáo
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
2285/VP-HTKT 04/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu nội dung: khoan kiểm tra địa chất hầm dẫn nước dự án Thủy điện Đăk Re Sở Tài nguyên và Môi trường 15/04/2024 Đã họp liên ngành, báo cáo UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Huỳnh Vũ Long
2234/VP-HTKT 02/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan làm rõ điều kiện Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh được tiếp tục thuê đất, hình thức cho thuê đất và điều kiện đấu nối vị trí Văn phòng làm việc của Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh (tại Km1509+390, bên trái tuyến) vào đường Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh Sở Tài nguyên và Môi trường 15/04/2024 Đã báo cáo UBND tỉnh và liên hệ với Doanh nghiệp tư nhân Phước Thịnh, hoàn chỉnh hồ sơ gia hạn sử dụng đất nộp tại Trung tâm phục vụ hành chính công để SởTài nguyên và Môi trường tham mưu theo quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Chu Ngọc Anh
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
593/UBND-KTTH 20/02/2024  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tổ chức kiểm kê đất đai năm 2024 theo quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường 10/04/2025 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tài nguyên và Môi trường: chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động (nhất là việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường) của hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ tập trung Cụm công nghiệp - Tiểu thu công nghiệp làng nghề thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà; trên cơ sở đó báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý; hoàn thành trong tháng 5 năm 2024 Sở Tài nguyên và Môi trường 31/05/2024 Báo cáo số 216/BC-STNMT ngày 27/05/2024 về việc rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý nước thải khu giết mổ tập trung Cụm công nghiệp - Tiểu thu công nghiệp làng nghề hị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. Sở Tài nguyên và Môi trường 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Triển khai thực hiện công tác thống kê đất đai tỉnh Kon Tum năm 2023 Sở Tài nguyên và Môi trường 16/02/2024 Văn bản số 577/STNMT-QHKHSDĐ ngày 01/03/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện công tác thống kê đất đai định kỳ năm 2023.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra