Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Tài nguyên và Môi trường 15/09/2022 (Quá hạn 19 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2959/VP-NNTN 10/08/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 25/08/2022 (Quá hạn 40 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Tài nguyên và Môi trường 24/07/2022 Đã hoàn thành nội dung báo cáo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1519/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 (Quá hạn 111 ngày) Văn bản số 1599/STNMT-TNKSN ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. đến ngày 15/7/2022
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1728/VP-NNTN 17/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v rà soát hồ sơ điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei Sở Tài nguyên và Môi trường 25/05/2022 Báo cáo số 236/BC-STNMT ngày 26/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát hồ sơ cấp phép điểm mỏ đất làm vật liệu san lấp thuộc làng Đăk Ven, xã Đăk Pék, huyện Đăk Glei (Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa)
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1575/UBND-NNTN 25/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động địa chất và khoáng sản trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường 10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1437/TB-VP 22/04/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   về Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựng vườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái Sở Tài nguyên và Môi trường 10/05/2022 Văn bản số 1363.STNMT-QHKHSDĐ ngày 25/05/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát thủ tục có liên quan để thực hiện Dự án Bảo tồn sim rừng và Xây dựngvườn ươm, mô hình mẫu kết hợp du lịch sinh thái
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
939/UBND-NNTN 05/04/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 30/04/2022 Công văn số 1277/UBND-NNTN ngày 04/05/2022 của UBND tỉnh về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
878/VP-NNTN 16/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về tham mưu triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 21/03/2022 Văn bản số 754/STNMT-MT ngày 21/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu triển khai Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
725/UBND-NNTN 16/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về quặng đồng Kon Rá, xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường 25/03/2022 Báo cáo số 158/BC-STNMT ngày 30/03/2022 của Sở Tài nguyên avf Môi trường về việc triển khai Công văn số 457-CV/TU ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Tỉnh ủy Kon Tum về việc chủ trương đưa quặng đồng vào danh sách đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín