Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Ngọc Hồi 05/05/2024 V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác GDNN 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1438/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Ngọc Hồi 28/03/2025 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1513/VP-HTKT 05/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH MTV Bảo Trân Kon Tum UBND huyện Ngọc Hồi 30/03/2024 UBND huyện Ngọc Hồi báo cáo khó khăn về hợp đồng tài trợ công trìnhCầu treo bắcqua sông Pô Kô, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Ngọc Hồi 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
346/UBND-KTTH 29/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi 15/02/2024 Quyết định phê duyệt người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện trên địa bàn huyện Ngọc Hồi giai đoạn 2023-2027
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án Đặt tên các công trình công cộng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum UBND huyện Ngọc Hồi 30/06/2024 Chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị huyện Ngọc Hồi giai đoạn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 UBND huyện Ngọc Hồi 30/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi 31/03/2024 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Ngọc Hồi 29/02/2024 V/v Triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh