Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
22 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4029/UBND 20/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   (1) Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức khảo sát, lập, cập nhật các quy hoạch có liên quan để đầu tư xây dựng công trình Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pék bảo đảm quy mô tương xứng với di tích cấp quốc gia, gắn với địa danh, chiến tích lịch sử liên quan của địa phương (chú ý thiết kế xây dựng phải tạo liên kết giữa các công trình, như: Nhà Bia tưởng niệm, Đài tưởng niệm, Bia di tích lịch sử...) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). (2) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei triển khai thực hiện nội dung trên đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan: Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tổ chức kiểm tra, thẩm định và tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo đúng quy trình, quy định. UBND huyện Đăk Glei Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 UBND huyện Đăk Glei 25/11/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Uỷ ban nhân dân huyện năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp UBND huyện Đăk Glei 03/10/2023 Về việc chuẩn bị nội dung kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chỉ đạo các đơn vị liên quan thành lập các đoàn trực tiếp xuống cơ sở nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của công nhân, viên chức, người lao động tại địa phương. Tổng hợp các ý kiến, kiến nghị, chủ động xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; lựa chọn nội dung, ý kiến thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì tổng hợp, chuẩn bị phục vụ Hội nghị. UBND huyện Đăk Glei 15/10/2023 Về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị, đề xuất gửi Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với CN, VC và NLĐ tỉnh Kon Tum năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoàn thành việc rà soát và báo cáo sơ bộ kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei 10/11/2023 Báo cáo Kết quả sơ bộ rà soát hộ nghèo; hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt, báo cáo chính thức kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. UBND huyện Đăk Glei 25/11/2023 Báo cáo Kết quả chính thức rà soát hộ nghèo; hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3078/KH-UBND 14/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo kết quả xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 tại địa phương gửi về Sở Y tế trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei 25/11/2023 Báo cáo Kết quả chính thức rà soát hộ nghèo; hộ cận nghèo, xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2877/UBND-KGVX 31/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện nghiêm các nội dung kiến nghị mà đơn vị, địa phương chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng chưa hoàn thành theo đánh giá, kiến nghị của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo nêu trên. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei 10/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Báo cáo số 19/BC-BDT ngày 15/8/2023 của Ban Dân tộc tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2804/UBND-KGVX 28/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước gửi về Ban Dân tộc trước ngày 10 tháng 9 năm 2023 UBND huyện Đăk Glei 10/09/2023 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Thông báo số 251/TB-KTNN ngày 07/7/2023 của Kiểm toán Nhà nước
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) UBND huyện Đăk Glei V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang