Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3842/TB-VP 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   ổ chức đánh giá hiệu quả mang lại từ các dự án, tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững(đánh giá việc sử dụng nguồn hỗ trợ của người dân và hộ gia đình, lợi ích mang lại từ dự án, số hộ thoát nghèo, chưa thoát nghèo; đánh giá hiệu quả từ việc tổ chức cácđào tạo nghề cho lao động nông thôn...); trên cơ sở kết quả đánh giá để có biện pháp, giải pháp thực hiện hiệu quả các nguồn hỗ trợ của chương trình; phát triển kinh tế, đời sống của người dân trên địa bànhuyện. Báo cáo kết quả thực hiệnvề Sở Lao động -Thương binh và Xã hộitrong tháng 6 năm 2024 UBND huyện Đăk Glei 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3842/TB-VP 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chỉ đạo các trường học, cơ sởgiáo dụcthuộc phạm vi quản lýtrên địa bàn bố trí sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hợp lý,nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản,không để xảy ratình trạng không sử dụng, gây lãng phítài UBND huyện Đăk Glei 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1517/UBND-KGVX 04/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị, địa phương: Khẩn trương rà soát, tổng hợp kết quả triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 57/TB-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2024 và Văn bản số 1351/UBND-KGVX ngày 19 tháng 4 năm 2024 ; báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05 tháng 5 năm 2024 để tổng hợp. UBND huyện Đăk Glei 05/05/2024 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1438/UBND-KGVX 25/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ khẩn trương rà soát, có giải pháp cụ thể nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kiến nghị của Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh tại Báo cáo số 12/BC-BDT. Báo cáo kết quả thực hiện về Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh tỉnh trước ngày 28 tháng 3 năm 2025; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. UBND huyện Đăk Glei 28/03/2025 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2313/VP-KGVX 05/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị,cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trên địa bàn xã được kiểm tra (01 báo cáo của huyện và 01 báo cáo của xã-có Đề cương kèm theo). UBND huyện Đăk Glei 10/04/2024 Báo cáo Tình hình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. UBND huyện Đăk Glei 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
796/VP-KGVX 30/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei 07/02/2024 Góp ý dự thảo tăng cường công tác quản lý chất lượng Sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
346/UBND-KTTH 29/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với các hạn chế, bất cập được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 2 Mục II Báo cáo số 31/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023: Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương có giải pháp và tổ chức thực hiện khắc phục triệt để; hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Glei 15/02/2024 Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Glei 31/03/2024 Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum” năm 2024 trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh