Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
13 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
461/UBND-NC 03/07/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các đơn vị khẩn trương rà soát, báo cáo nội dung tại điểm b, mục 1 Công văn số 461/UBND-NC-M, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/7/2024 Lưu ý các đơn vị chỉ cập nhật tiến độ và đính kèm file trống (không đính kèm văn bản) Sở Ngoại vụ 05/07/2024 Đã thực hiện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4457/VP-KGVX 21/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu đề nghị của Bộ Y tế tại Văn bảnsố 3401/BYT-QT ngày 19tháng 6năm 2024 về việc Ban Quản lý Dự ánCSDE xin phép tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn vềhệ thống triển khai dinh dưỡng và tiêm chủng mở rộng do UNICEF viện trợ theo đúng quy trình, quy định. Sở Ngoại vụ 30/06/2024 Thực hiện Công văn số 4457/VP-KGVX, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 862/SNgV-LS ngày 05/7/2024 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3742/VP-KGVX 28/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an tỉnhvà các đơn vị, địa phươngliên quantham mưu theo đúng quy trình, quy định. Sở Ngoại vụ 07/06/2024 Thực hiện Công văn số 3742/VP-KGVX, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 702/SNgV-LS gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3572/VP-KGVX 21/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2024. Sở Ngoại vụ 25/05/2024 Thực hiện công văn số 3572/VP-KGVX, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 687/SNgV-LS trình UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2316/VP-KGVX 05/04/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bảnsố 1627/BYT-QT ngày 02tháng 4năm 2024của Bộ Y tếvề việc Vụsứckhỏebàmẹtrẻem xin phéptổchức họp, hộithảo, tậphuấnvềchăm sócsứckhỏebàmẹ, trẻem vàtrẻsơsinh trong khuôn khổdựánCSDE do UNICEF việntrợ.Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnhvà Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của tỉnh1,Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên(gửi kèm theo) và đềnghị Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnhvà các đơn vị, địa phươngliên quantham mưu theo đúng quy trình, quy định. Sở Ngoại vụ 12/04/2024 Thực hiện Công văn số 2316/VP-KGVX, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 481/SNgV-LS ngày 12/4/2024 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2024 Sở Ngoại vụ 29/02/2024 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 211/SNgV-HCTH ngày 23/02/2024 trình UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ 15/05/2024 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 550/SNgV-HCTH ngày 02/5/2024 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Ngoại vụ 20/06/2024 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 550/SNgV-HCTH ngày 02/5/2024 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Ngoại vụ 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra