Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
18 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
501/VP-KGVX 31/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ theo quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
346/VP-KGVX 19/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 04 tháng 02 năm 2023./. Sở Giáo dục và Đào tạo 04/02/2023 Về việc tham mưu chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
340/VP-KGVX 19/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung đề xuất, đề nghị gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
279/VP-KGVX 17/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi, chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum tham mưu theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
211/VP-KGVX 13/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nội dung tham gia gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/02/2023 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
131/VP-KGVX 10/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/02/2023 - Tờ trình về việc tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum. - Nội dung này được UBND tỉnh giao theo Văn bản 131/VP-KGVX ngày 10/01/2023 có cùng nội dung với Văn bản 5543/VP-KGVX ngày 29/12/2022.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
52/VP-KGVX 05/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo cập nhật Văn bản trên để chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/01/2023 Về việc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Giáo dục và Đào tạo 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Giáo dục và Đào tạo 31/08/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã