Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
68 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3274/UBND-KGVX 03/10/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhập đầy đủ thông tin, số liệu theo yêu cầu Đề cương, Phụ lục kèm theo Văn bản số 1447/UBDT-PC ngày 05 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Dân tộc; trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ủy ban Dân tộc theo đúng quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo 07/10/2022 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2217/PC-VP 30/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty Cổ phần giáo dục Quốc tế Pro Skills tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2205/PB-VP 30/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo khắc phục các hạn chế, bất cập và triển khai nội dung kiến nghị của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2202/PC-VP 29/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/10/2022 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2064/PC-VP 07/09/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Ủy ban Dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo 30/09/2022 V/vtham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật vềthực hiện chính sách cử tuyển
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1801/PB-VP 05/08/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Trường Đại học Vinh tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/08/2022 V/v đề nghị gia hạn thời gian tham mưu đặt hàng đào tạo giáo viên với Trường Đại học Vinh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1721/PB-VP 29/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát tại Kế hoạch nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/08/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh Báo cáo giám sát việc triển khai xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo 24/07/2022 Báo cáo Phục vụ công tác Thanh tra của Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1451/PC-VP 28/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/07/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 19-NQTW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1407/PC-VP' 26/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thống kê số lượng và nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN giảng viên/ giảng viên CĐSP; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 8 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 05/08/2022 V/v tham mưu phúc đáp Văn bản số 2607/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 21/6/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng và đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng CDNN giảng viên/giảng viên CĐSP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn