Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
98 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4238/VP-KGVX 14/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4189/VP-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo để Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4171/VP-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Trường Đại học Tây Nguyên theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
5584/VP-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ Nghị quyết nêu trên theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4111/VP-KGVX 11/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4109/VP-KGVX 11/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 28 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 28/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4003/VP-KGVX 06/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo hồ sơ Đề án nêu trên theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1929/UBND-KGVX 04/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan thuộc Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 tỉnh Kon Tum (Ban Chỉ đạo) và các cơ quan liên quan: - Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy tại các Văn bản nêu trên, Kế hoạch số 1805/KH-BCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2024 của Ban Chỉ đạo, Văn bản số 1832/UBND-KGVX ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh và các Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự thảo Báo cáo kết quả tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành trước ngày 13 tháng 7 năm 2024. Sở Giáo dục và Đào tạo 13/07/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3877/VP-KGVX 01/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh báo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1889/UBND-KGVX 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Kon Tum và các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 86/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 29 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Giáo dục và Đào tạo 29/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông