Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
139 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7860/VP-KGVX 06/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt theo đúng quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước 14h00 ngày 07 tháng 12 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 07/12/2023 V/v tham mưu xem xét đề nghị của Công ty TNHH Truyền thông Tùng Việt
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7831/VP-KGVX 06/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định. Nội dung tham mưu hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4111/-KGVX 23/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng quy định và đảm bảo theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản số 5162/BGDĐT-QLCL ngày 22 tháng 9 năm 20231 . Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7412/VP-KGVX 17/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi để Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7427/VP-KGVX 17/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 3355/KH-UBND ngày 04 tháng 10 năm 20231 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc xem xét nội dung đề nghị của Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum tại Văn bản nêu trên theo thẩm quyền và quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp khó khăn, vướng mắc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo 25/11/2023 Báo cáo kiểm điểm chỉ đạo điều hành năm 2023 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
7307/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị có liên quan khắc phục tồn tại (nếu có) và tập trung rà soát, triển khai thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng quy định. Hoàn thành trước ngày 25 tháng 11 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/11/2023 Tờ trình về việc ban hành văn bản chỉ đạo tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7267/VP-KGVX 13/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 17 tháng 11 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 17/11/2023 Về việc tham mưu Văn bản số 1096-CV/TU ngày 09/11/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đề án 02)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7241/VP-KGVX 10/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp Hội Khuyến học tỉnh và các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023 Sở Giáo dục và Đào tạo 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7218/VP-KGVX 10/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 đảm bảo theo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông