Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
16 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
832/VP-HTKT 02/02/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Xây dựng báo cáo tình hình ứng dụng kết quả nghiên cứu KH-CN và đề xuất nhiệm vụ KH-CN năm 2025 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 652/BCT-KHCN ngày 29/01/2024 Sở Công Thương 23/02/2024 Về việc đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện "Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025"
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
796/VP-KGVX 30/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   . Các đơn vị, địa phương: Theo chức năng, nhiệm vụ, nghiên cứu hồ sơ trình của Sở Khoa học và Công nghệ (kèm theo), tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Kế hoạch đảm bảo phù hợp (Lưu ý nghiên cứu kỹ về bố cục dự thảo Kế hoạch đảm bảo khoa học, tránh trùng lắp, chồng chéo giữa nhiệm vụ trong các mục và phân công nhiệm vụ các đơn vị, địa phương (nghiên cứu biên tập các nhiệm vụ, giải pháp vào phần Phụ lục để dễ theo dõi, đúng quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4614/UBND-KGVX ngày 29 tháng 12 năm 2023, gửi Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 07 tháng 02 năm 2024. Sở Công Thương 07/02/2024 Góp ý dự thảo Kế hoạch tăng cường công tác quản lý chất lượng sâm Ngọc Linh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
696/VP-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 02 năm 2024. Sở Công Thương 20/02/2024 V tham gia ý kiến dự thảo CTXTTM và hợp tác ĐT,DL của tỉnh Đắk Lắk với các tỉnh, thành phố khu vực MT- TN giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Công Thương 15/05/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương 20/06/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt danh mục địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức hội chợ triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh năm 2025 Sở Công Thương 30/09/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Công Thương 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Công Thương 20/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình Xúc tiến thương mại địa phương năm 2025 Sở Công Thương 31/12/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch bình ổn Tết Nguyên đán 2025 Sở Công Thương 31/12/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra