Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
23 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2610/UBND-NNTN 11/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v thực hiện Văn bản số 235/TB-KTNN ngày 13 tháng 6 năm 2022 của Kiểm toán Nhà nước Sở Công Thương 15/09/2022 Báo cáo khắc phục kết luận kiểm toán nhà nước
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Công Thương 24/07/2022 báo cáo nội dung phục vụ thanh tra bộ nôi vu
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1903/VP-HTKT 30/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn trên; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 7 năm 2022. Sở Công Thương 01/07/2022 Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1640/VP-HTKT 11/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo đánh giá 05 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và 02 năm thực hiện Nghị định số 66/2020/NĐ-CP của Chính phủ theo như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản nêu trên. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương 20/05/2022 công văn 1168 về đánh giá 5 năm NĐ 68
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1323/UBND-HTKT 06/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà làm việc, đề nghị chủ đầu tư các công trình thủy điện Đăk Pxi 5, Đăk Pxi 6 sớm giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nội dung trên trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Công Thương 15/05/2022 Báo cáo 244/Bc-SCT báo cáo kiến nghị đăkpsi 5 và đắpi 6
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Công Thương 20/05/2022 Báo cáo kết quả tự kiểm tra chấn chỉnh sai sót vi pham về công tác cán bộ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1029/VP-HTKT 28/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, kiểm tra quá trình phát triển các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đạo, xử xý theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 5 năm 2022. Sở Công Thương 15/05/2022 Báo cáo kết quả kiểm tra và xử lý tồn tại liên quan đến điện mái áp
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
659/PC-VP 22/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 13 tháng 4 năm 2022 Sở Công Thương 13/04/2022 gửi báo cáo phục vụ xây dựng chủ trương pháp luật chính sách CNH-HĐH
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
607/PC-VP 15/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023 như đề nghị của Bộ Công Thương nêu trên (hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 3 năm 2022). Sở Công Thương 25/03/2022 công văn số 709/SCT-QLTM về việc chương trình phát triển TM ĐT
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
857/VP-HTKT 14/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Công Thương chuẩn bị các thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn trên, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cung cấp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 21 tháng 3 năm 2022 Sở Công Thương 21/03/2022 Công văn 663/SCT-QLNL về việc cung cấp thông tin
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến