Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1499/VP-KGVX 05/03/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   đề nghị Sở Tư pháp phối hợp tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Ý kiến của Sở Tư pháp, đề nghị gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 3 năm 2024 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Tư pháp 15/03/2024 Công văn tham gia ý kiến đối với việc xây dựng, ban hành Quyết định quy định định mức số lượng học sinh/lớp theo vùng đối với các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
934/VP-NC 05/02/2024  Văn phòng UBND tỉnh   SởTư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang Sở Tư pháp 25/02/2024 Tờ trình số 25/TTr-STP ngày 20/02/2024
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định về việc công bố kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 Sở Tư pháp 29/02/2024 Tờ trình trình ban hành Quyết định
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Sở Tư pháp 15/05/2024 Tờ trình số 26 ngày 21/02/2024 đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả PBGDPL; Tờ trình số 31/TTr-STP ngày 23/02/2024 về việc trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành danh mục Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 6
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp 20/06/2024 Dự thảo Nghị quyết quy định một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum (nội dung không phải xin ý kiến của BTV Tỉnh ủy)
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Sở Tư pháp 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp 20/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Sở Tư pháp 10/01/2024 Công văn số 55/STP-VP ngày 09/01/2024 kèm theo danh mục
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh