Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
15 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2676/VP-KGVX 22/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Tư pháp phối hợp kiểm tra, có ý kiến tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Tư pháp 31/07/2022 Công văn 1171.STP-XDKTr&PBPL
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2592/VP-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tư pháp có ý kiến tham gia đề nghị xây dựng Quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnhQuy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về nội dung đề nghị của Sở Nội vụ; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 7 năm 2022 Sở Tư pháp 26/07/2022 Công văn số 1091/STP-XDKTr&PBPL
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Tư pháp 24/07/2022 Báo cáo số 240/BC-STP ngày 21/7/2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1688/TB-VP 13/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu thực hiện các giải pháp tăng cường quản lý đối với hoạt động đấu giá tài sản ở địa phương Sở Tư pháp 31/05/2022 báo cáo V/v Tham mưu, đề xuất biện pháp tăng cường quản lý công tác đấu giá tài sản
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Tư pháp 20/05/2022 đã quán triệt nội dung tại họp cơ quan ngày 18/4/2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
582/VP-KGVX 23/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tư pháp phối hợp kiểm tra, có ý kiến tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông Sở Tư pháp 02/03/2022 Công văn số 275/STP-XDKTr&TDTHPL
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Tư pháp 22/02/2022 Không có nội dung đề xuất trình
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Tư pháp 15/08/2022 Sở Tư pháp không có nội dung tham mưu trình HĐND
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tư pháp 15/02/2022 Sở Tư pháp không có khó khăn, vướng mắc
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tư pháp 21/01/2022 Đã báo cáo
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp