Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1234/VPCP-V.I 28/02/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chỉ đạo công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 3 năm 2022 Sở Tư pháp 14/03/2023 Tờ trình số 33/TTr-STP ngày 10/3/2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Tư pháp 10/02/2023 Văn bản phúc đáp số 173/STP-VP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019 - 2023 Sở Tư pháp 31/01/2023 Tờ trình trình ban hành Kế hoạch rà soát
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” tỉnh Kon Tum năm 2023 Sở Tư pháp 31/01/2023 Tờ trình ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tư pháp 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra