Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1002/VP-KTTH 28/02/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định việc kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 08 tháng 3 năm 2023. Sở Tài chính 08/03/2023 Thực hiện Công văn số 1002/VP-KTTH ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh V/v tham mưu kiện toàn Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Kon Tum; Trên cơ sở Công văn số 2145/MTTQ-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum Vv cử cán bộ lãnh đạo tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum (đã gởi Sở Nội vụ), Sở Tài chính chuyển thông tin Lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tham gia Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết tỉnh Kon Tum để Sở Nội vụ rà soát sự phù hợp theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 22/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Tài chính 10/02/2023 Sau khi rà soát, Sở Tài chính thống nhất dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài chính 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Sở Tài chính 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính 30/11/2023 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, bảng giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính 30/11/2023 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính 30/11/2023 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp