Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
21 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2183/PB-VP 27/09/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên theo quy định. Sở Tài chính 03/10/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Tài chính 24/07/2022 thực hiện cv số 2291/UBND-NC ngày 18 tháng 7 năm 2022 , Sở Tài chính báo cáo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Tài chính 20/05/2022 báo cáo theo KL số 27
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tài chính 15/02/2022 Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Sở Tài chính có Văn bản số 5123/STC-TCDN V/v Rà soát những khó khăn vướng mắc đối với hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đề nghị tại Công văn số 3563/SKHĐTDN ngày 17 tháng 12 năm 2021 V/v rà soát chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp năm 2021; Đến hiện tại, bên cạnh các nội dung đã được Sở Tài chính báo cáo tại Văn bản số 5123/STC-TCDN nói trên, các Công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu chưa phát sinh thêm khó khăn, vướng mắc nào trong quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tài chính 21/01/2022 Sở Tài chính tỉnh Kon Tum báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 theo chức năng nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 16/CTUBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh1 và Công văn số 15/UBND-KTTH ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ,
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Tài chính 28/01/2022 Thực hiện Công văn số 243/VP-TTHCC ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc V/v đề nghị phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí. Sở Tài chính cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính, trong đó Tổng số thủ tục hành chính có phí, lệ phí: Không có (Phụ lục kèm theo).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Tài chính 18/01/2022 - Thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức và Thông tư số 05/2013/TT-BNV ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Theo đó, Bản mô tả công việc, khung năng lực theo vị trí việc làm của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum được Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt tại Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2018. - Quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Đề án VTVL như hiện nay là phù hợp. - Một số văn bản hướng dẫn xác định VTVL trong cơ quan hành chính nhà nước tại thời điểm hiện nay chưa đầy đủ, chưa thuận lợi cho công tác tổ chức triển khai thực hiện VTVL trong thực tế. - Thủ trưởng cơ quan chỉ đạo kịp thời đối với công tác tổ chức triển khai thực hiện Đề án VTVL theo quy định của cấp trên, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. - Danh mục VTVL, mô tả VTVL và khung năng lực VTVL của cơ quan đảm bảo đầy đủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất hóa lý giống nhau năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính 15/12/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên đối với sản phẩm rừng tự nhiên, bảng giá tính thuế tài nguyên các loại lâm sản rừng trồng, vườn trồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính 15/12/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính 31/12/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường