Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
43 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
7721/VP-KGVX 30/11/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài chínhchủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Báo Kon Tum tại Văn bản số 161-BC/BKT ngày 28 tháng 11 năm 2023 đảm bảo theo đúng quy định. Sở Tài chính 09/12/2023 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Tài chính 25/11/2023 Căn cứ Công văn số 3930/UBND-KTTH ngày 14 tháng 11 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành năm 2023. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Tài chính báo cáo
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
3640/UBND-KGVX 24/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ trì, phối hợp với Tỉnh đoàn, Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục bàn giao tài sản liên quan đến Làng thanh niên lập nghiệp biên giới Mo Rai theo đúng quy định của pháp luật Sở Tài chính 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
6198/VP-HTKT 02/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Làm rõ Dự án trồng rừng thay thế năm 2016 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô có thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNTngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn này hay không (trong đó có công tác quyết toándự án hoàn thành) Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Tài chính 31/10/2023 Từ ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023, cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cùng công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC của Sở Tài chính đã hoàn thành việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Sở Tài chính 03/10/2023 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3246/UBND-KTTH ngày 27 tháng 09 năm 2023 về việc chuẩn bị nội dung kiến nghị với Quốc Hội, Chính phủ. Trong đó yêu cầu: Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Sở Tài chính 25/10/2023 Về việc phối hợp trả lời các câu hỏi, kiến nghị của công nhân, viên chức, người lao động phục vụ Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với công nhân, viên chức, người lao động năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
5779/VP-HTKT 15/09/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Nghiên cứu giải quyết nội dung đề nghị của UBND huyện Đăk Hà theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét theo quy định Sở Tài chính Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
5584/VP-KGVX 08/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định (tham gia dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh và nội dung liên quan). Ý kiến của các đơn vị, đề nghị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định. Sở Tài chính 15/09/2023 Thực hiện Văn bản số 5584/VP-KGVX ngày 08 tháng 9 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phối hợp tham mưu theo Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó đề nghị Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai phần mềm đánh giá “Công dân học tập” theo đề nghị của Hội Khuyến học Việt Nam tại Văn bản số 200/CV-KHVN ngày 28 tháng 7 năm 2023. Ý kiến của các đơn vị, đề nghị gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 9 năm 2023 để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét theo quy định.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2947/UBND-KTTH 07/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với 03 hồ sơ xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội , Sở Nội vụ , Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét theo đúng quy trình, quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 10 năm 2023 Sở Tài chính 15/10/2023 ở Tài chính đã xây dựng theo đúng quy định trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trên cơ sở góp ý của các đơn vị, địa phương và báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp (Báo cáo số 432/BC-STP ngày 10 tháng 10 năm 2023), Sở Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh phân định các nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang