Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
55 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2061/UBND-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớicác địa phương, đơn vị liên quan báo cáo 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 496/QĐ-TTg ngày 30 tháng 3năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, mạng lưới và cơchế phối hợp liên ngành làm công tác dân số và phát triển các cấptrên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Văn bản nêu trên. Sở Y tế 29/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
2038/UBND-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế (chủ trì), Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc, phân tích cụ thể các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh và điều kiện thực tế của tỉnh để tham mưu xem xét việc đầu tư hệ thống xử lý nước thải y tế cho các cơ sở y tế theo chỉ đạo tại Văn bản số 3641/VPCP-KGVX ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ, Văn bản số 1986/UBND-KGVX ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4105/VP-KGVX 11/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai Thông báosố 684/TB-BYTngày 04tháng 6năm 2024của Bộ Y tếvề Kết luận của đồng chí ĐỗXuân Tuyên, Thứtrưởng BộY tế-Ủy viên Thường trực Ban Chỉđạo liên ngành Trung ươngvềan toàn thực phẩm tại Hội nghịtrực tuyến tăng cường công tác bảo đảm an toàn và phòng chống ngộđộc thực phẩm theo đúng quy định. Sở Y tế 24/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1912/UBND-KGVX 03/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội và các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo và rà soát các hoạt động, kinh phí cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo yêu cầu của Bộ Y tế TẠI Văn bản số 2959/BYT-BM-TE ngày 31tháng 5 năm 2024của Bộ Y tếvề việc đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2021-2024, rà soát lại nội dung hoạt động và kinh phí giai đoạn 2026-2030 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Sở Y tế 09/06/2024 Báo cáo số 2136/BC-SYT ngày 07/6/2024 về việc Tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum (nội dung cải thiện dinh dưỡng thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 3)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3885/VP-KGVX 03/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề nghịSở Y tế căn cứ các quy định, hướng dẫn hiện hành của Trung ương, Kế hoạch số 4500/KH-UBND, tình hìnhthực tế của tỉnh và các nội dung báo cáo, giải trình nêu tại mục 1 để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch xây dựng lộ trình loại trừ sốtrét giai đoạn 2024-2030 đảm bảo phù hợp, đúng quy định, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được giao, chỉ đạo cụ thể cho các ngành, địa phương (đặc biệt là ngành Y tế) triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo thực hiện lộ trình loại trừ sốt rét theo quy định. Sở Y tế 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3836/VP-KGVX 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao SởY tếchủtrì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan rà soát, báo cáovàcung cấp các thông tin vềxe ô tô phòng, chống dịch COVID-19 do THACO tài trợtheo đềnghịcủa BộY tếtại Văn bản nêu trên; báo cáo gửi BộY tếtrước ngày 14 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Y tế 13/06/2024 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3627/VP-KGVX 22/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan căn cứ Luật Giá năm 2023; Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17tháng 11năm 2023của Bộ trưởng Bộ Y tế1;các quy định pháp luật hiệnhành và ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Thông báo số 07/TB-TTHĐND ngày 06 tháng 3 năm 2024để nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ tham mưu Ủy ban nhân dântỉnh trình Hội đồng nhân dântỉnh ban hành Nghị quyết theo đúng quy trình, quy định (trong đó lưu về ý hình thức Nghị quyết để tham mưu dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh và tham mưu việc thay thế văn bản quy phạm pháp luật2tại dự thảo Nghị quyết đảm bảo phù hợp) Sở Y tế 31/05/2024 Tờ trình số 2020/TTr-SYT ngày 30/5/2024 về việc Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế nhưng không phải là đối tượng khám chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, hữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1725/UBND-KGVX 20/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương nghiên cứu, đề xuất tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lậpBan Chỉ đạo chấm dứt bệnh Lao của tỉnhđể giúp Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, điều hànhnhững vấn đề liên quan đến công tác phòng, chống Lao trên địa bàn tỉnhnhằm đảm bảo đạt mục tiêu cơ bản chấm dứt dịch bệnh Lao vào năm 2030 theo Nghị quyết 20-NQ/TW. Sở Y tế 31/05/2024 Công văn số 2017/SYT-NVYD ngày 30/5/2024 về việc xin ý kiến về dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chấm dứt bệnh Lao cấp tỉnh; dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3522/VP-KGVX 18/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Y tếchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phươngliên quan nghiên cứu, góp ý dự thảoThôngtưtheo đề nghị của Bộ Y tế; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Y tếtheo thời gian quy định. Sở Y tế 30/05/2024 Công văn số 1904/UBND-KGVX về việc góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 41/2018/TTBYT ngày 14/12/2018
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3448/VP-KGVX 16/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan tham mưuỦy ban nhân dân tỉnhtheo quy định. Sở Y tế 24/05/2024 Công văn số 2008/SYT-NVYD về việc xin ý kiến về xác nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của đề tài khoa học
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng