Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
14 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1934/PC-VP 23/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Y tế để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 29 tháng 8 năm 2022 Sở Y tế 29/08/2022 Công văn số 3658/SYT-TCHC ngày 29/8/2022 của Sở Y tế về việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo thống kê số lượng cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức và người lao độngchết trong quá trình thực hiện nhiệm vụtrong phòng chống đại dịch Covid -19
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Y tế 24/07/2022 Công văn số 3182/SYT-TCHC ngày 24/7/2022 của Sở Y tế về việc báo cáo nội dung làm việc với Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Y tế 20/05/2022 Công văn số 30/SYT-TCHC-m ngày 18/5/2022 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả triển khai Kết luận số 27
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
968/VP-KTTH' 23/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ, Sở Y tế Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót trong tham mưu QĐ bổ nhiệm CVC của ông Nguyễn Minh Thành gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 02 tháng 4 năm 2022. Sở Y tế 02/04/2022 Công văn số 1522/SYT-TCHC ngày 30/3/2022 của Sở Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện Công văn số 968/VP-KHTH của Văn phòng UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Y tế 15/03/2022 Tờ trình số 1171/TTr-SYT gửi UBND tỉnh về việc xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhvề sự thay đổi tên gọiDự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Y tế 15/03/2022 Tờ trình số 1171/TTr-SYT về việc xin ý kiến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnhvề sự thay đổi tên gọi
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Y tế 22/02/2022 Công văn số 737/SYT-TCHC ngày 15/02/2022 của Sở Y tế về việc phối hợp chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Y tế 15/08/2022 Sở Y tế đã xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, mức bồi dưỡng đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum, lấy ý kiến của các sở, ban ngành, UBDN các huyện thành phố, Văn phòng UBND tỉnh.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Y tế 21/01/2022 Kế hoạch số 357/KH-SYT ngày 18/01/2022 về việc Bảo đảm công tác y tế trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Y tế 28/01/2022 Công văn số 471/SYT-TCHC ngày 25/01/2022 của Sở Y tế về việc phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung