Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
26 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
696/QĐ-UBND 27/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tiếp tục chủ trì, phốihợp với các Sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: Bãi bỏ hoặc sửa đổi các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành không còn phù hợp với tình hình khi COVID-19 chuyển phân loại từ bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sang bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B, đặc biệt các nội dung về chế độ, chính sách liên quan đến dịch bệnh COVID-19(tránh để sót văn bản). Trình Ủy ban nhân dântỉnh trong tháng 12 năm 2023 Sở Y tế 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Y tế 25/11/2023 Báo cáo số 4163/BC-SYT ngày 22/11/2023 về việc báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
329/TB-UBND 09/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước;thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính, thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở không đủ điều kiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình, kết quả triển khai nội dung trên trong tháng 11/2023 Sở Y tế 30/11/2023 Báo cáo số 4244/BC-SYT ngày 28/11/2023 về việc công tác thanh tra, kiểm tra cơ sở KCB
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3851/UBND-KGVX 08/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức lại các Ban Chỉ đạo của tỉnh có liên quan phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp tình hìnhdịch bệnh và theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 Sở Y tế 15/11/2023 Công văn số 3970/SYT-NVYD ngày 10/11/2023 về việc triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnhCOVID-19 thuộc nhóm B
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3851/UBND-KGVX 08/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   b)Hướng dẫntriển khai thực hiện công tácphòng, chống COVID-19 thuộc nhóm B theo quy định,hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Y tế như sau:vềgiám sát và phòng,chống COVID-19 theo Quyết định số 3985/QĐ-BYT ngày 29 tháng 10 năm 2023; về phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 2609/QĐ-BYT ngày 20 tháng 6 năm 2023; về chẩn đoán và điều trị COVID-19 theo Quyết định số 2671/QĐ-BYT ngày 26 tháng 6 năm 2023; về phục hồi chức năng và tự chăm sóc đối với một số bệnh sau mắc COVID-19 theo Quyết định số 1242/QĐ-BYT ngày 18 tháng 5 năm 2022.c) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các đơn vị, địa phương và tổ chức thực hiện việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, chi phí tiền ăn, sinh hoạt phí đối với người bệnh COVID-19vàchế độ, chính sách cho người tham gia phòng,chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tạiVăn bảnsố 6922/BYT-KHTCngày 29 tháng 10 năm 2023 Sở Y tế 20/11/2023 Công văn số 3970/SYT-NVYD ngày 10/11/2023 về việc triển khai thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnhCOVID-19 thuộc nhóm B
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3850/UBND-KGVX 08/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủtrì, phối hợp với SởTài chính và các đơn vịcó liên quan: Căn cứhướng dẫncủa BộY tếtại Văn bản nêu trên, quy định pháp luật hiện hànhvà tình hình thực tếtại địa phươngnghiên cứu tham mưu xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành: (i)Định mức kinh tế-kỹthuật cho hoạt động điều trịnghiện các chất dạng thuốc phiệnbằng thuốc thay thế1,(ii)Định mức kinh tếkỹthuật cho hoạt động điều trịnhiễm HIV bằng thuốc kháng vi rút HIV (ARV)2và (iii) Định mức kinh tế-kỹthuật gói dịch vụy tếcơ bản cho tuyến y tếcơ sở3theo đúng quy trình, quy định Sở Y tế 31/03/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3704/UBND-KGVX 27/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan căn cứQuyết định số 1121/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình thực tế của địa phương và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ,ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược, đảm bảo đúng quy định Sở Y tế 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3522/UBND-KGVX 16/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh: Phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT giữa các cơ quan, tổ chức của nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN . Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023 Sở Y tế 30/11/2023 Tờ trình số 4259/TTr-SYT ngày 29/11/2023 về việc Trình ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 970/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2014 ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3382/UBND-KGVX 06/10/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Y tế: Nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số1741/STP-XDKTr&PBPL ngày 29tháng 9 năm 2023 đểchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Quyết định nêu trênđảm bảotheo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy địnhpháp luậtcó liên quan Sở Y tế 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Sở Y tế 31/10/2023 Công văn số 3726/SYT-TCHC ngày 25/10/2023 về việc báo cáo kết quả rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ