Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4062/VP-HTKT 08/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn Công văn số 4337/BKHĐT-KTCNDV ngày 06 tháng 6 năm 2024 V/v bãi bỏ Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ Ban quản lý Khu kinh tế 17/06/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
3488/VP-HTKT 17/05/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3652/BKHĐT-QLKKT ngày 14/5/2024 Ban quản lý Khu kinh tế 27/05/2024 Ngày 22 tháng 5 năm 2024, Ban quản lý Khu kinh tế đã dự thảo báo cáo và có Văn bản lấy ý kiến các đơn vị, địa phương liên quan gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND thành phố Kon Tum để tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo( ). Tuy nhiên, đến nay Ban quản lý chưa nhận được ý kiến tham gia của các đơn vị nêu trên. [ơ Để thực hiện đúng thời gian đã quy định tại Văn bản số 3488/VP-HTKT ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Văn phòng UBND tỉnh. Ban quản lý Khu kinh tế đã hoàn thiện dự thảo báo cáo. Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành báo cáo tình hình xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
1051/UBND-TTHCC 29/03/2024  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nhiệm vụ công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trên địa bàn tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế 15/10/2024 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
564/UBND-KTTH 16/02/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu kinh tế; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao quản lý, phụ trách khẩn trương khắc phục các hạn chế, bất cập thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đã được Đoàn giám sát đánh giá tại khoản 1 Mục II Báo cáo số 30/BC-ĐGS ngày 01 tháng 12 năm 2023 và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh theo yêu cầu; đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng gửi các sở, ban ngành có liên quan) trước ngày 15 tháng 7 năm 2024 để tổng hợp chung. Ban quản lý Khu kinh tế 15/07/2024 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thanh Toàn
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Ban quản lý Khu kinh tế 10/02/2024 thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Văn bản số 203/BQLKKT-XDTNMT ngày 21/02/2024 kiến nghị xây dựng, ban hành văn bản bãi bỏ Quyết định số 217/2005/QĐ-TTg ngày 05/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế 15/05/2024 Sau khi rà soát, Ban quản lý Khu kinh tếcó 03 nội dung đăng ký trình kỳhọp thứ7, Hội đồng nhân dân tỉnh,bao gồm:1. Nhiệm vụĐiều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tếcửa khẩu quốc tếBờY.2. Nhiệm vụQuy hoạch phân khu xây dựng (tỷlệ1/2.000) Khu công nghiệp sản xuất, chếbiến dược liệu tập trung Đăk Tô.3. Điều chỉnh chủtrương đầu tư xây dựng dựán:Chỉnh trang đô thị, tạo quỹđất đểthực hiện quy hoạch Khu công nghiệp Sao Mai.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế 20/06/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Các nội dung trình kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế 05/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
17/QĐ-UBND 17/01/2024  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cho ý kiến đối với một số nội dung trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế 20/11/2024 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. Ban quản lý Khu kinh tế 10/01/2024 - Đối với nội dung đề xuất ủy quyền trong thời gian tới: Không. - Đối với nội dung đã được ủy quyền: tiếp tục thực hiện theo nội dung ủy quyền tại Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thực hiện dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực kinh tế và xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh