Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
18 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Ban quản lý Khu kinh tế 25/11/2023 Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) báo cáo các nội dung thuộc lĩnh vực quản lý trong năm 2023 như sau: 1. Công tác quy hoạch, xây dựng KKT, KCN: 2. Về xúc tiến, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp. 3. Hoạt động thương mại và dịch vụ tại cửa khẩu quốc tế Bờ Y:
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
6522/VP-HTKT 13/10/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu nội dung đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8481/BKHĐT-QLKKT ngày 12 tháng 10 năm 2023 Ban quản lý Khu kinh tế 25/10/2023 Kiến nghị UBND tỉnh báo cáo BKHĐT bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 68 và khoản 1 Điều 24 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Lê Danh Tùng
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Ban quản lý Khu kinh tế 31/10/2023 Từ ngày 09 tháng 10 năm 2023 đến ngày 11 tháng 10 năm 2023, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tumđã cử công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiến hành rà soát, làm sạch toàn bộ 23/23 TTHC Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Namtrên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC thuộc thẩm quyềncủa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
3246/UBND-KTTH 26/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách tiến hành rà soát, đề xuất các vấn đề cần kiến nghị tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XV có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 03 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp Ban quản lý Khu kinh tế 03/10/2023 Sau khi rà soát, Ban quản lý Khu kinh tế không có nội dung cần kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3160/KH-UBND 21/09/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Theo chức năng, nhiệm vụ, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, kiến nghị do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển, chuẩn bị nội dung và phối hợp, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động để phục vụ Hội nghị Ban quản lý Khu kinh tế 25/10/2023 Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kế hoạch số 3160/KH-UBND ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tổng hợp các kiến nghị, đề xuất, khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách (nếu có).
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Ban quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum không có nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2764/UBND-KTTH 24/08/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Trích yếu V/v rà soát, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh (dự kiến tổ chức tháng 9 năm 2023) Ban quản lý Khu kinh tế 05/09/2023 BQLKKT không có nội dung trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Nguyễn Thái Sang
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát, đề xuất cắt giảm thời gian xử lý hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến trong giải quyết TTHC để khuyến khích người dân sử dụng DVCTT (lập danh sách TTHC và đề xuất thời gian cắt giảm so với thời gian quy định giải quyết TTHC do Bộ ngành trung ương công bố). Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. Ban quản lý Khu kinh tế 31/10/2023 - Đối với các hồ sơ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh đảm bảo được trả kết quả trước hạn và đúng hạn và thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC đúng quy định, không làm phát sinh chi phí, thủ tục, thời gian trái quy định hoặc không cần thiết cho công tác quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp, người dân. - BQLKKT tỉnh đã tiến hành rà soát quy trình nội bộ của 23/23 TTHC (lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam), theo đó trong quá trình xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC, đơn vị đã tiến hành cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định giải quyết TTHC do Bộ ngành Trung ương công bố. Do đó, BQLKKT không đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết các TTHC trên.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2753/UBND-TTHCC 23/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đề nghị các sở, ban ngành khẩn trương rà soát theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ để đảm bảo tối thiểu 80% TTHC được cung cấp dưới dạng DVCTT, tối thiểu 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình theo danh mục TTHC đến hiện tại của các sở, ban ngành tại 03 cấp trên địa bàn tỉnh. Nội dung, công việc rà soát thực hiện theo mục 1b phần II Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh. Trường hợp, sau khi rà soát, nhưng vẫn không đạt chỉ tiêu 80% DVCTT được cung cấp dưới dạng DVCTT toàn trình, thì lập danh mục nêu rõ lý do vướng mắc về quy định pháp luật đối với từng TTHC không cung cấp DVCTT toàn trình. Thời gian hoàn thành: chậm nhất ngày 31 tháng 8 năm 2023, gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp, tham mưu triển khai. Ban quản lý Khu kinh tế 31/08/2023 23/23 TTHC (Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt tỉ lệ 100%).
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
2641/UBND-KGVX 15/08/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Thực hiện rà soát và lựa chọn các thủ tục hành chính đủ điều kiện đảm bảo triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ bảo đảm tối thiểu 80% thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến, tối thiểu 80% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; trong đó, các sở, ban ngành tiếp tục rà soát theo biểu mẫu tại Phụ lục III đã ban hành kèm theo Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2023 (hoàn thành trong tháng 8 năm 2023) Ban quản lý Khu kinh tế 31/08/2023 23/23 TTHC (Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, đạt tỉ lệ 100% TTHC.
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra