Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
10 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ban quản lý Khu kinh tế 24/07/2022 QUẢN LÝ BIÊN CHẾ - Kế hoạch biên chế công chức, điều chỉnh biên chế công chức hàng năm - Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Việc giao, phân bổ và sử dụng biên chế công chức .... TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 1. Việc tuyển dụng công chức (thi tuyển, xét tuyển) năm 2019, 2020, 2021, 2022 2. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng (nay là tiếp nhận vào công chức) IV. NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC V. BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VI. VIỆC XỬ LÝ SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC THEO KẾT LUẬN SỐ 48-KL/TW NGÀY 26/4/2019, KẾT LUẬN SỐ 71-KL/TW NGÀY 24/3/2020 CỦA BAN BÍ THƯ VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 2965/HD-BNV NGÀY 15/6/2020 CỦA BỘ NỘI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Ban quản lý Khu kinh tế 15/03/2022 Ban quản lý Khu kinh tế không có tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đăng ký các nội dung trình các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Ban quản lý Khu kinh tế 15/03/2022 Ban quản lý Khu kinh tế không có nội dung đề xuất kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Ban quản lý Khu kinh tế 22/02/2022 Ban quản lý Khu kinh tế không có nội dung trình kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Ban quản lý Khu kinh tế 15/08/2022 Sau khi rà soát, Ban quản lý Khu kinh tế không có nội dung trình Kỳ họp thường lệ (kỳ họp thứ 4) Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Ban quản lý Khu kinh tế 15/02/2022 - Trong một số trường hợp người có sử dụng đất trồng cây lâu năm đi làm thủ tục đăng ký biến động về đất đai chuyển sang đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác rất khó khăn, nhiều dự án vẫn chưa thực hiện được. Đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và môi trường có giải pháp tháo gỡ khóp khăn trên. - Việc chuyển đổi hình thức kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến các qui định và quy hoạch (tại các vị trí này qui hoạch đất chế biến lâm sản) nên không thể bố trí lĩnh vực sản xuất kinh doanh khác.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ban quản lý Khu kinh tế 21/01/2022 - BQLKKT tỉnh đã triển khai Kế hoạch đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; xây dựng và ban hành Thông báo phân công cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, nhân viên trực cơ quan, đơn vị trong các ngày nghỉ lễ Tết theo quy định. - Kế hoạch thăm, chúc tết Nguyên đán các tổ chức, cá nhân - Giúp xã kết nghĩa trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Ban quản lý Khu kinh tế 28/01/2022 - Qua kết quả rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum (trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam) không có TTHC nào có phí, lệ phí. - Đối với các TTHC chuyên ngành (trong lĩnh vực Thương mại, Lao động, Xây dựng, Tài chính...) có thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh, do các sở chuyên ngành thực hiện rà soát và cung cấp thông tin (tránh trường hợp trùng lắp).
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Ban quản lý Khu kinh tế 18/01/2022 Sau khi nhận được văn bản Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum đã tổ chức cho công chức trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước. Số lượng phiếu trả lời: 02 phiếu (có phiếu trả lời kèm theo).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường N5 kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Giai đoạn 1) Ban quản lý Khu kinh tế 28/02/2022 Tờ trình: Tên đề án: Khai thác quỹ đất để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến đường N5 kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi cửa khẩu quốc tế Bờ Y. Vị trí đất lập Đề án: a) Vị trí 1: Được thực hiện dọc theo tuyến đường giao thông N5 gồm: Lô đất có ký hiệu OM diện tích khoảng 6,667 ha và một phần lô đất bãi đỗ xe liền kề có ký hiệu P diện tích khoảng 0,883 thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm hành chính - Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra