Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
3 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
267/UBND-KTTH 01/02/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện Ia H’Drai, Đăk Glei, Tu Mơ Rông nghiêm túc rút kinh nghiệm việc chậm trễ báo cáo, đồng thời khẩn trương thực hiện báo cáo rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch đô thị thuộc thẩm quyền, địa bàn quản lý theo quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2903/UBND-KTTH ngày 05 tháng 9 năm 2022 về triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ; hoàn thành, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. Ban quản lý Khu kinh tế 15/02/2023 Ban quản lý Khu kinh tế chỉ đạo Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế (sau đây gọi tắt là Công ty) rà soát và báo cáo như sau: 1. Rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch hiện có theo quy định tại Khoản 3, Điều 26, Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ. 2. Báo cáo kê khai lần đầu về công trình: Có Báo cáo theo Mẫu 01A kèm theo. 3. Kiểm tra hiện trạng quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch: Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng công trình theo quy định (có Biên bản kiểm tra hiện trạng kèm theo). 4. Đề xuất cấp có thầm quyền hình thức xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch (công trình cấp nước nông thôn tập trung) hư hỏng, xuống cấp, ngưng hoạt động (không thể khắc phục được) trên địa bàn quản lý theo Điều 17 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ: Không.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế 10/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến đối với một số nội dung Ủy ban nhân dân tỉnh trình Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII Ban quản lý Khu kinh tế 10/11/2023 Đang thực hiện Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra