Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
23 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
292/UBND-KGVX 06/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan: Khẩn trương rà soát thu thập, cập nhập thông tin tài khoản của các đối tượng chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chi trả trợ cấp không dùng tiền mặt cho đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25 tháng 11 năm 2022 và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23 tháng 12 năm 2022 (trong đó lưu ý nghiên cứu lựa chọn và triển khai thí điểm tại một số địa phương trong năm 2023; từ năm 2024 triển khai thực hiện trên toàn tỉnh). Hoàn thành trong quý I năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
519/VP-KGVX 01/02/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi và các đơn vị có liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
500/VP-KGVX 31/01/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
172/UBND-KGVX 19/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, hoàn thiện nội dung trình dự thảo Nghị quyết Nghị quyết bãi bỏ một số điểm tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 3 năm 2021 và kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum đảm bảo đúng quy trình, quy định theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4183/UBND-KGVX ngày 08 tháng 12 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
149/UBND-KGVX 18/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các địa phương liên quan có phương án phù hợp nhằm khắc phục sai sót trong thực hiện chính sách trợ giúp xã hội; đảm bảo trước ngày 30 tháng 6 năm 2023 phải hoàn thành việc thu hồi, nộp ngân sách số tiền đã chi sai theo đúng quy định. Báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (đồng gửi Sở Nội vụ) để theo dõi, xử lý theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
263/VP-KGVX 17/01/2023  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tại Văn bản nêu trên theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
129/UBND-KGVX 16/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá hiệu quả thực hiện chính sách hỗ trợ hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; trên cơ sở đó, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết việc thực hiện chính sách nêu trên. Hoàn thành trong Quý IV năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
91/UBND-KGVX 12/01/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Thống nhất chủ trương xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực người có công trên địa bàn tỉnh Kon Tum” như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và ý kiến của Sở Tư pháp tại các Văn bản nêu trên. 2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu ý kiến của Sở Tư pháp tại Văn bản số 38/STP-XDKTr&TDTHPL ngày 09 tháng 01 năm 2023 để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định pháp luật có liên quan. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
163/VP-KGVX 11/01/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm