Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
79 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2039/UBND-KGVX 12/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộicó trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 17/06/2024 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4085/VP-KGVX 10/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chínhvà các đơn vị liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhđối với các nội dung kiến nghịcủa Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4096/VP-KGVX 10/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai ăn bảnsố 2392/BLÐTBXH-VPQGGN ngày 06tháng 6năm 2024của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộivề tăng cường chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc giagiảm nghèo bền vững năm 2024 theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4095/VP-KGVX 10/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai ăn bảnsố 2354/BLÐTBXH-CATLÐ ngày 04tháng 6năm 2024của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộivề tăng cường quản lý, tuân thủ pháp luật về an toàn,vệ sinh lao động theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4092/VP-KGVX 10/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, các địa phương, đơn vịliên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai ăn bảnsố 249/TB-VPCP ngày 31tháng 5năm 2024của Văn phòng Chính phủ về kếtluậncủaThủtướngChính phủtạiHộinghịđánh giá kếtquảthựchiện Quy chếvề mối quan hệ công tác giữaChính phủvới Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 24/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1991/UBND-KGVX 09/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, bổ sung tổng hợp các nhóm đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnhđảm bảo đồng bộ, thống nhất (đối với từng nhóm đối tượng phải cụ thể hiện nay đang được hưởng và chưa được hưởng chính sách gì theo quy định của pháp luật; đối tượng nào không thuộc diện hỗ trợ theo quy địnhhoặc thuộc diện hỗ trợ nhưng chưa đảm bảo trang trải cho cuộc sống cóđề xuất cấp thẩm quyền xem xét, cógiải pháp hỗ trợ cải thiện); trên cơ sở đó, phân tích rõ cụ thể quy định của pháp luật để tham mưu cấp thẩm quyền có giải pháp hỗ trợ đối với các nhóm đối tượng đảm bảo phù hợp,đúng quy định và theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnhtỉnh tại Văn bản số 857/UBND-KGVX ngày 15tháng 3năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 19/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1991/UBND-KGVX 09/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Riêng đối với nhóm đối tượng mắc bệnh hiểm nghèo: đề nghị Sở Lao động -Thương binh và Xã hộikhẩn trương tổng hợp danh sách và lấy ý kiến Ủyban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnhvề quy trình, thủ tục, thẩm quyền thực hiện để hỗ trợ cho cácđối tượng được kịp thời và đảm bảo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4004/VP-KGVX 06/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hộichủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vịliên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Thông tưtheo đề nghị của BộLao động -Thương binh và Xã hội; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hộitheo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/06/2024 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1935/UBND-KGVX 04/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo sơ kết việc thi hành chính sách ưu đãi người có công trên địa bàn tỉnh và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tại ăn bản số 2266/BÐTBXH-CNCC và Văn bản số 2267/BÐTBXH-CNCC ngày 29tháng 5 năm 2024của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về sơ kết thực hiện các nghị định hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 19/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3886/VP-KGVX 03/06/2024  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo theo đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội; báo cáo gửi Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 19/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng