Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
132 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4130/UBND-KGVX 24/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện xây dựng phương án giá dịch vụ đào tạo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật; hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý I năm 2024. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4123/UBND-KGVX 24/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan: Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và nội dung hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên, khẩn trương nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp đảm bảo hiệu quả, đúng quy định; đối với nội dung vượt thẩm quyền báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/11/2023 V/v triển khai thực hiện theo nội dung trả lời của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4123/UBND-KGVX 24/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp của cơ sở; những nội dung đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nhưng chưa đầy đủ, chưa rõ ràng để tiếp tục đề nghị hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 12 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3998/UBND-KGVX 17/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính,Sở Y tế, Sở Tư pháp, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứukỹ Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2023 của Chínhphủ1vàcác quy định pháp luật có liên quanđểtiếp tục rà soát, xác định số liệu cácđối tượng không thuộc diện được hỗ trợ đóng BHYT, không có khả năng tham gia BHYTtrên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét sửađổi, bổ sung Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND đảm bảo theo đúng quy trình, quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 05/12/2023 Về việc đề nghị trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho chủ trương xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3998/UBND-KGVX 17/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   khẩn trương rà soáttình hình, tiến độ triển khai các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủyban nhân dân tỉnh giao từ đầu năm 2023 đến nay, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 (trong đólưu ý xác định cụ thể các nhiệm vụ đã triển khai hoàn thành, chưa hoàn thành; khó khăn, vướng mắcvàđề xuất, kiến nghị) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/11/2023 Đã hoàn thành đúng hạn
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
4010/UBND-KGVX 17/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   thực hiện việc xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đơn giá dịch vụ điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo đúng trình tự, thủ tục xây dựng, banhành văn bản quy phạm pháp luật và quy địnhpháp luậtcó liên quan Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/11/2023 Đã hoàn thành đúng hạn
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
6865/VP-KGVX 27/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan: Tổ chức kiểm tra, xác minh việc tham gia cách mạng của ông A Mơ(cha của ông A Bây) và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan để xem xét, xử lýnội dung đề nghị của ông A Bây theo đúng quy định.Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/11/2023 Báo cáo xử lý đơn ông A Bây ( Dục nông, Ngọc Hồi)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
6757/VP-KGVX 24/10/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và tình hình thực tế của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 11 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/11/2023 V/v tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai nội dung trả lời của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
3406/UBND-KGVX 09/10/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, tổng hợp và hoàn thiện dự thảo Báo cáo đảm bảo chất lượng, theo yêu cầu đề cương Kế hoạch số 08/KH-TTHĐND ngày 06 tháng 9 năm 2023 của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2023. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/10/2023 Tham mưu ban hành Báo cáo việc triển khai công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh Kon Tum (từ năm 2017 đến tháng 8 năm 2023) phục vụ Đoàn giám sát của HĐND tỉnh (lần 2).
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh