Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
84 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3196/UBND-KGVX 27/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát các nguồn kinh phí liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2731/UBND-KGVX ngày 19 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
3167/UBND-KGVX 23/09/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thống nhất gia hạn thời gian tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội như đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, trình nội dung nêu trên đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 30 tháng 9 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/09/2022 Đề nghị cho chủ trương xây dựng Quyết định ban hành đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực trợ giúp xã hội.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2159/PB-VP 22/09/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 10 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2070/PC-VP 12/09/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13/09/2022 Tờ trình Dự thảo Công văn của Tỉnh ủy góp ý dự thảo Tờ trình, Đề án và Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp trong tình hình mới.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2872/UBND-KGVX 31/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo nội dung đề cương kèm theo Kế hoạch số 16/KH-ĐGS. Hoàn thành trước ngày 09 tháng 9 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 09/09/2022 Tờ trình Về việc tham mưu dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 và Nghị quyết số 57/2021/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2012/PB-VP 31/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu tham mưu Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh theo đúng quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 9 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/09/2022 Kinh phí tổ chức các hoạt động bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1994/PC-VP 30/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/09/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Thông báo số 269/KL-VPCP ngày 30/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị “Phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập”.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1993/PB-VP 30/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp, các đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét nội dung đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum theo đúng quy trình, quy định Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/09/2022 Tham mưu xem xét nội dung đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1942/PC-VP 24/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 9năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/09/2022 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Công vănchỉđạotriển khai thực hiện tăng cường kiểm soát, phòng ngừa thẩm lậu, mua bán, tàng trữ trái phép ma túy trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2785/UBND-KGVX 24/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan: Nghiên cứu kỹ nội dung Quy chế phối hợp về quản lý hoạt động từ thiện, nhân đạo trên địa bàn tỉnh , Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan xây dựng lại Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong quản lý công tác vận động, tiếp nhận, sử dụng các nguồn từ thiện, nhận đạo trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xem xét, ban hành theo đúng quy trình, quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/09/2022 Tờ trình Về việc tham mưu dự thảo Quy chế phối hợp giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện công tác vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm