Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
152 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4190/UBND-KGVX 30/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 12 năm 2023; đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4124/UBND-KGVX 24/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, đánh giá kết quả triển khai 02 năm thực hiện Kế hoạch số 3363/KH-UBND; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo và đề xuất, kiến nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có) theo quy định. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4107/UBND-KGVX 23/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo thời gian quy định (trước ngày 10 tháng 12 năm 2023), đồng gửi Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4029/UBND 20/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   (1) Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức khảo sát, lập, cập nhật các quy hoạch có liên quan để đầu tư xây dựng công trình Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pék bảo đảm quy mô tương xứng với di tích cấp quốc gia, gắn với địa danh, chiến tích lịch sử liên quan của địa phương (chú ý thiết kế xây dựng phải tạo liên kết giữa các công trình, như: Nhà Bia tưởng niệm, Đài tưởng niệm, Bia di tích lịch sử...) theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ và các tài liệu có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch). (2) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei triển khai thực hiện nội dung trên đảm bảo đúng quy định và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. (3) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan: Trên cơ sở hồ sơ đề xuất của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tổ chức kiểm tra, thẩm định và tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo đúng quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7421/VP-KGVX 17/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, góp ý dự thảo Quyết định theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; trên cơ sở đó, thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký văn bản (hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký văn bản ) gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. Hoàn thành trước ngày 27 tháng 11 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2023 về việc góp ý dự thảo Quyết định của Bộ VHTTDL
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7367/VP-KGVX 15/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam(2) theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 c góp ý kiến Văn bản số 135/HMVN ngày 09/11/2023 của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7290/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đề nghị của Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/12/2023 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3930/UBND-KTTH 14/11/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/11/2023 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
7293/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 05 tháng 12 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/12/2023 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
7296/VP-KGVX 14/11/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các đơn vị có liên quan nghiên cứu triển khai; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông