Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
18 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
575/VP-KGVX 03/02/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 3 năm 2023./. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
539/VP-NC 02/02/2023  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp, tham gia ý kiến hồ sơ dự thảo Quyết định ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thừa ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký một số văn bản Ủy ban nhân dân tỉnh(Có hồ sơ dự thảo văn bản kèm theo).Về nội dung tham gia ý kiến đề nghịcác cơ quan, đơn vịxác định cụ thể về căn cứ pháp lý; thời điểm gửi báo cáo định kỳ theo yêu cầu của các Bộ, ngành Trung ương. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/02/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
474/VP-KGVX 31/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/03/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
403/VP-KGVX 30/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
352/VP-KGVX 19/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 02 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/02/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
217/VP-KGVX 12/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp quốc gia đối với di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Pét theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2023 (Quá hạn 6 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
95/VP-KGVX 09/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 12 tháng 01 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 12/01/2023 Về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
99/VP-KGVX 09/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
60/UBND-KGVX 09/01/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan xây dựng Đề án trên, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy trình, quy định. Hoàn thành trong tháng 4 năm 2023. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/04/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
887/QĐ-UBND 30/12/2022  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổ chức Lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (09/02/1913 - 09/02/2023) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 09/02/2023 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã