Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
102 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4209/VP-KGVX 13/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp theo Văn bản số 2006/VP-KGVX ngày 26 tháng 3 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản nêu trên (gửi kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai, tham mưu phối hợp triển khai đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hà Nội theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
4024/VP-KGVX 07/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan: Rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng các sản phẩm du lịch của tỉnh (các sản phẩm du lịch hiện có; việc đầu tư, phát triển sản phẩm du lịch thời gian qua; kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế,…); sự cần thiết tổ chức lại không gian phát triển du lịch; định hướng cụ thể các sản phẩm du lịch gắn với các không gian phát triển du lịch đã được xác định,… Trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo. Hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1931/UBND-KGVX 04/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên để hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà trưng bày Di tích lịch sử Chiến thắng Măng Đen gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. 2. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình xin ý kiến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung trên theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2024 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1876/UBND-KGVX 31/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 1. Làm đầu mối phối hợp với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện công tác điều tra tài nguyên du lịch theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch tổng thể tổ chức điều tra tài nguyên du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 1177/QĐ-BVHTTDL và các Văn bản hướng dẫn liên quan đảm bảo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3776/VP-KGVX 30/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2024 thanh toán công nợ theo đề nghị của Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tại Văn bản số 65/CMNVN-HC ngày 15/5/2024.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3795/VP-KGVX 29/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trong tháng 6 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1841/UBND-KGVX 28/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo tình hình thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 30 tháng 6 năm 2024, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2024 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1779/UBND-KGVX 24/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan: Nghiên cứu kỹ nội dung Kế hoạch số 143-KH/TU và căn cứ tình hình thực tế của địa phương, các quy định pháp luật có liên quan rà soát, hoàn thiện dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 143-KH/TU đảm bảo phù hợp, đúng quy định; hoàn thành trước ngày 05 tháng 6 năm 2024. Trong đó lưu ý: Rà soát, cập nhật đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân để tham mưu, cụ thể hóa nội dung chỉ đạo thực hiện đảm bảo phù hợp, đúng quy định; từng nội dung, nhiệm vụ phải xác định cụ thể đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và thời gian thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 05/06/2024 V/v ban hành Văn bản triển khai Kế hoạch số 143-KH/TU ngày 24-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31-01- 2024 của Bộ Chính trị “về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3631/UBND-KGVX 22/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, tiếp theo Văn bản số 3591/VP-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2024 , Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên (kèm theo) đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tham mưu cấp thẩm quyền xem xét đảm bảo theo đúng quy trình, quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trong tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/05/2024 Nd này đã trao đổi và thống nhất với UBND tỉnh kon tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
3596/VP-KGVX 21/05/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định và chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 24 tháng 5 năm 2024. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/05/2024 về việc hoàn thiện dự thảo báo cáo Chuyên đề Tuyên truyền giáo dục liêm chính thông qua hoạt động văn hoá, văn học, nghệ thuậ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông