Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2313/VP-KGVX 05/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2023; công tác mua sắm, quản lý, sử dụng trang thiết bị,cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện và trên địa bàn xã được kiểm tra (01 báo cáo của huyện và 01 báo cáo của xã-có Đề cương kèm theo). UBND huyện Đăk Hà 10/04/2024 chuẩn bị nội dung phục vụ Đoàn kiểm tra,do đồng chí Y Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
1106/UBND-KGVX 03/04/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà đẩy nhanh tiến độhoàn chỉnh kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện Dựán 2, Dựán 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vữngtại xã Ngọk Wang và xem xét, xửlý nghiêm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định UBND huyện Đăk Hà 09/04/2024 kết quả thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong việc triển khai thực hiện Tiểu Dự án 2 - Dự án 3 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng ĐBDTTS và miền núi năm 2023
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Phượng
313/UBND-KGVX 25/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Chủ tịch Ủy ban nhân các huyện, thành phố chỉ đạo rà soát, lựa chọn công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, thành phố theo đúng quy định và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc tại Văn bản số 2460/UBDT-DTTS. Hoàn thành và gửi Quyết định công nhận người có uy tín về Ban Dân tộc trước ngày 15 tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà 15/02/2024 Phê duyệt công nhận danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023-2027 trên địa bàn huyện Đăk Hà
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tiếp tục phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện có hiệu quả Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum" đối với học sinh sau tốt nghiệp THCS hoặc THPT tham gia học nghề; đồng thời, xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai công tác phân luồng học sinh, sinh viên hằng năm. Hoàn thành trong quý I năm 2024. UBND huyện Đăk Hà 31/03/2024 Kế hoạch thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dụcphổ thông năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
103/UBND-KGVX 10/01/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Thực hiện nghiêm túc các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh tại mục 2, phần III Báo cáo số 36/BC-ĐGS; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Hoàn thành trong tháng 02 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà 29/02/2024 Kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dântỉnh về công tác đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4561/UBND-KGVX 27/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các quy định có liên quan, rà soát, đề xuất những nội dung ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương mình thực hiện trong thời gian tới; đồng thời rà soát những nội dung đã được ủy quyền, trường hợp cần thiết trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của đơn vị, địa phương. Hoàn thành và gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp, tham mưu) trước ngày 10 tháng 01 năm 2024. UBND huyện Đăk Hà 10/01/2024 rà soát, đề xuất những nội dung cần được Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND huyện,UBND huyện thực hiện trong thời gian tớ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
8338/TB-VP 24/12/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 8 tháng 11 năm 2023 của Ban Chỉ đạo, khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội cấp huyện và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện trình Ban Thường vụ huyện ủy xem xét, chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định. Báo cáo tiến độ thực hiện về Ban Dân tộc trước ngày 20 tháng 01 năm 2024 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo. UBND huyện Đăk Hà 20/01/2024 Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Đăk Hà lần thứ IV năm 2024
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh