Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
6 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
3249/UBND-TTHCC 27/09/2023  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung thực hiện việc rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 31/10/2023 Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao Trung tâm đã tham mưu Công văn số 6269/VP-TTHCC ngày 06/10/2023 hướng dẫn rà soát, làm sạch toàn bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủtục hành chính.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
1339/UBND-TTHCC 11/05/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị đang còn hiệu lực theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 31/07/2023 Đã hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện số hóa kết quả còn hiệu lực tại Công văn số 3369/VP-TTHCC ngày 12/6/2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
874/KH-UBND 29/03/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính để đảm bảo tỷ lệ TTHC được thanh toán trực tuyến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 31/05/2023 Đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08/5/2023 Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
874/KH-UBND 29/03/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát thành phần hồ sơ có bắt buộc số hóa, không bắt buộc số hóa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 30/06/2023 Đã hướng dẫn rà soát tại văn bản số 3633/VP-TTHCC ngày 20/6/2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
874/KH-UBND 29/03/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC điện tử theo Điều 14 Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 của UBND tỉnh Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 31/05/2023 Đã rà soát và đã triển khai tại Công văn số 2866/VP-TTHCC ngày 22/5/2023 Về việc lưu trữ, thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
874/KH-UBND 29/03/2023  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Rà soát cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đã tham mưu ban hành Kế hoạch số 1311/KH-UBND ngày 08/5/2023 Hành động nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
Đã hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra