Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
357/QĐ-UBND 31/07/2023  Theo dõi Kết luận Thanh tra   Thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Thanh tra tỉnh 30/11/2023 (Quá hạn 10 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn