Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1778/UBND-KGVX 23/06/2024  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thành phần đại biểu của cơ quan báo chí tham dự Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác nhân quyền và thông tin đối ngoại Sở Thông tin và Truyền thông 10/06/2024 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường
2641/VP-KGVX 16/04/2024  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 06/05/2024 (Quá hạn 40 ngày) đề nghị rà soát tham mưu Nghị quyết 47 của Chính phủ
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trịnh Phi Cường