Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2814/VP-KGVX 01/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch nêu trên đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế của địa phương. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 10/08/2022 (Quá hạn 55 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu của tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2022 (Quá hạn 96 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã